stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » schepenbankakte Budel 1645 opgelostProfiel afbeelding

graag weer correctie en aanvulling op mijn transcriptie:

Op huyden den 18en Januarij is comen 

voor schepenen ondergeschreven Jan Mulcke (?) lijdt ende 

bekendt in eenen erffelijcken recht v(er)cocht ende overgegeven

te hebben Gerijt Adriaen Franssen ende sijnen enen mael hem (???)

een stuck heijthoeven gelijck het selve gelegen is metter

eender sijden der gemeijn straet ende vorts ............. (?) derffgenamen

van Grijet Duijsters erve met noch een stucksken groesen

soo het selve gelegen is metter eender sijden Jan Hoebers erve

metter ander sijden des coepers selffs erve deijnde Goert

Vaessen erve metter anderen sijdeijnde de gemeijn straet ende

hij v(er)coeper voorsz. hem coeper voorsz. in desen voorsz. erffenissen

gevest ende gegoijt met helminge v(er)tidinge met mannisse

des rijchters ende met vonnisse der schepenen alsoo als

t’slants recht is los ende vrij uijtgenomen den landtcommeren

ende vorts naer uijtwijsens der coep selve (?) ende hij v(er)coeper voorsz.

heeft hem coeper voorsz. dit voorsz. erve gelooft te weren als men

erve met recht schuldich is te weren op sijnen persoon ende

alle sijne goederen mede (???) hebbende ofte naermaels v(er)crigende (???) testes

Dirck Huijbens Wijlem (???) Gheenen Gerijt Hillen ende Nijs van 

Duijsel Schepenen

 

Op dato voorsz. is comen voor Schepenen voorsz. den voorsz. Jan

Mulcke lijdt ende bekendt in eenen erffelijcken recht v(er)cocht

ende overgegeven te hebben Andrijes Staels een stuck groesen

genaempt het aengelach van Jan Mulcke soo het selve gelegen

is metter eender sijden Joest Hendrijck Freen erve selven

neffens erffenisse Jan Hoebes erve metter ander sijden ende

eijnde Jacop Geen Vaessen erve metter andere eijnde der gemeijn

straet, met noch een stuck groesen soo het selve gelegen is

metter eender sijden Jan Hoebes erve metter ander sijden Peter

van Poppel erve deijnde Wilem Otten erve metten anderen

eijnde de kinderen van Hendrijck Greeven erve ende hij v(er)coeper

voorsz. heeft hem coeper voorsz. in dit voorsz. erve gevest ende gegoijt

met helminge v(er)tidinge met mannisse des rijchters ende

met vonnisse der schepenen alsoo als t’slants recht is los

ende vrij uijtgenomen den lantcommer ende behoirdelijkck datter

op staet enen te (???) pachten ende vorts naer uijtwijsens der coep ...... (?)

ende hij v(er)coeper voorsz. heeft hem coeper voorsz. dit voorsz. erve gelooft

te weren alsmen erve met recht schuldich is te weren op

sijnen peroon ende goederen actum ut supra 

 

Op dato voorsz. is comen voor Schepenen voorsz. den voorsz. Jan

Mulcke lijdt ende bekendt in eenen erffelijcken recht v(er)cocht

ende overgegeven te hebben Joest Freen ende sijnen erven ................(?)

een stuck lants gelegen inden sandt braecken metter eender

sijden Claes Hesmans erve metter ander sijden Gerijt Arijes

erve deijnde Jan Hesmans erve metten anderen

eijnde de gemeijn straet ende hij v(er)coeper voorsz. heeft hem coeper

voorsz. in dit voorsz. erve gevest ende gegoijt met helminge v(er)tidinge 

met mannisse des rijchters ende met vonnisse der schepenen 

alsoo als t’slants recht is los ende vrij uijtgenomen den lantcommer 

ende hij v(er)coeper voorsz. heeft hem coeper voorsz. dit voorsz. erve gelooft te

 

in de kantlijn

 

Op dato voorsz. is comen

voor Schepenen voorsz. Gerijt

Adriaen Franssen ende

heeft onderstaen de vest op

v(er)naerdert als ...... (?)

erfenisse als Drijes

Staels heeft gecocht

vanden voorsz. Jan Mulcke

soo dat des voorsz. Gerijt

is naerder bloetv(er)want

als den voorsz. Drijes

actum ut supra

 

Op huyden den 17en

Januarij 1645 is

comen voor Schepenen

onderges(chreven) Gerijt

Adriaen Franssen 

ende transporteert

over gelijck hij

transporteert mijts

desen Andrijes

Staels dese bovenges(chreven)

vest ende v(er)naerderinge

ende dat alsoo den voorsz.

Gerijt op sijnen pers(oon) 

ende goederen dese voorsz.

transport ende ..............(?)

vangt stendich ende Franssen

van werden te heir  (?) den

mede ende ten ...... (?)

daegen testes

Dirck Huijbens

Thielen Luijcas ende

Adriaen Lennarts

schepenen

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Henry Duisters - 20 sep 2023 - 10:58

Op huyden den 18en January is comen 
voor schepenen ondergeschreven Jan Mulckx lijdt ende 
bekendt in eenen erffelijcken recht vercocht ende overgegeven
te hebben Geryt Adriaen Franssen ende sijnen erven naergenoemt
een stuckx heythoeven gelijck hetselve gelegen is metter
eender sijden der gemeynen straet ende vorts ... d'erffgenamen
van Gryet Duysters erve met noch een stucksken groesen,
soo het selve gelegen is metter eender sijden Jan Hoebers erve
metter ander sijden des coepers selffs erve d'eynde Goert
Vaesen erve metter anderen eynde de gemeynr straet ende
hij vercoeper voorsz. hem coeper voorsz. in desen voorsz. erffenissen
gevest ende gegoyt met helminge vertidinge met mannisse
des rychters ende met vonnisse der schepenen alsoe als
t’slants recht is los ende vrij, uytgenomen den landtcommer
ende vorts naer uytwijsens der coepsedele ende hij vercoeper voorsz.
heeft hem coeper voorsz. dit voorsz. erve gelooft te weeren als men
erve met recht schuldich is te weeren op sijnen persoon ende
alle sijne goederen nu hebbende ofte naermaels vercrigende, testes
Dirck Huybens Wylm  Gheenen, Geryt Hillen ende Nijs van
Duysel, schepenen.

Op date voorsz. is comen voor schepenen voorsz. den voorsz. Jan
Mulckx lijdt ende bekendt in eenen erffelijcken recht vercocht
ende overgegeven te hebben Andryes Staels een stuck groesen,
genaempt het Aengelach van Jan Mulckx, soo het selve gelegen
is metter eender sijden Joest Hendryck Freen erve streckende
neffens erffenisse Jan Hoebes erve metter ander sijden ende
eynde Jacop Geen Vaesen erve metter anderen eynde de gemeyn
straet, met noch een stuck groesen soo het selve gelegen is
metter eender sijden Jan Hoebes erve metter ander sijden Peter
van Poppel erve, d'eynde Wilm Otten erve metten anderen
eynde de kinderen van Hendryck Greeven erve ende hij vercoeper
voorsz. heeft hem coeper voorsz. in dit voorsz. erve gevest ende gegoyt
met helminge, vertidinge, met mannisse des rychters ende
met vonnisse der schepenen alsoo als t’slants recht is los
ende vrij, uytgenomen den lantcommer ende behoudelijck datter
op staet eenige pachten ende vorts naer uytwijsens der coepsedele
ende hij vercoeper voorsz. heeft hem coeper voorsz. dit voorsz. erve gelooft
te weren alsmen erve met recht schuldich is te weren op
sijnen peroon ende goederen, actum ut supra.

Op dato voorsz. is comen voor schepenen voorsz. den voorsz. Jan
Mulckx lijdt ende bekendt in eenen erffelijcken recht vercocht
ende overgegeven te hebben Joest Freen ende sijnen erven naergenoemt
een stuck lants gelegen in den sandt braecken metter eender
sijden Claes Hesmans erve metter ander sijden Geryt Aryen
Franssen erve d'eynde Jan Hesmans erve metten anderen
eynde de gemeyn straet ende hij ver)oeper voorsz. heeft hem coeper
voorsz. in dit voorsz. erve gevest ende gegoyt met helminge, vertidinge 
met mannisse des rychters ende met vonnisse der schepenen,
alsoo als t’slants recht is, los ende vrij, uytgenomen den lantcommer 
ende hij vercoeper voorsz. heeft hem coeper voorsz. dit voorsz. erve gelooft te

[in de kantlijn]
Op dato voorsz. is comen
voor schepenen voorsz. Geryt
Adriaen Franssen ende
heeft onderstaen de vest of
vernaerderinge alsulcken
erfenisse als Dryes
Staels heeft gecocht
van den voorsz. Jan Mulckx
soodat des voorsz. Geryt
is naerder bloetverwant
als den voorsz. Dryes.
Actum ut supra.

Op date den 17en
Jannewary 1645 is
comen voor schepenen
ondergeschreven Geryt
Adriaen Franssen 
ende transporteert
over gelijck hij
transporteert myts
desen Andryes
Staels dese bovengeschreven
veste ende vernaerderinge
ende dat alsoo den voorsz.
Geryt op sijnen persoon
ende goederen dese voorsz.
transport ende overgeven
vast, stendich ende
van werden te houden
nu ende ten euwigen 
daegen , testes
Dirck Huybens
Thielen Luycas ende
Adriaen Lennarts,
schepenen.

G. Ouweneel - 20 sep 2023 - 13:43


Geert, al weer hartelijk dank voor je ondersteuning

Henry Duisters - 20 sep 2023 - 15:57De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu