stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » hulp nodig om in begrijpelijke tekst te zetten opgelost



Profiel afbeelding

wie kan me helpen, om deze tekst uit 1705 om te zetten in tegenwoordige begrijpelijke taal: 

 

ls ter Vergaderinge gelesen de Requeste vanDirck Rens, Burger ende Ingezeten der StadtHulst, houdende, dat hy Suppliant sich by Requeste hadde geaddresseert gehadt aen haerHoogh Mogende, ende versocht der selver Mandement in cas d'appel, met clausulen van inhibitie ende compulsoir, op ende jegens Hendrick de Wael, ende Barent Aertsen, medewoonende tot Hulst, pretense Vooghden overdes Suppliants Kinderen, dat daer op haerHoogh Mogende by der selver Resolutie van densesden Augusti laetstleden Copie van de voorschreve Requeste hadden gelieven te senden aenden Raedt van Vlaenderen, om der selver bericht ende consideratien daer op aen haer HooghMogende te laten toekomen; dat hy Suppliantnu hadde verstaen dat den gemelden Raedt van.Vlaenderen in de voorschreve saecke met deneersten haer bericht aen haer Hoogh Mogendesoude over senden, versoeckende, door dienhy Suppliant beducht was dat den gemeldenRaedt van Vlaenderen in der selver bericht cenige positiven tot nadeel van den Suppliant mochte ter neder stellen, die hy Suppliant vermeende met goede bewysen ende redenen te sullenkonnen wederleggen, dat haer Hoogh Mogende geliefden op het bericht van den gemeldenRaedt van Vlaenderen, voor dat den Suppliantdaer op nader was gehoort, niet finalijck te disponeren, ende aen hem Suppliant te accorderen om Copie van het voorschreve bericht uythaer Hoogh Mogende Griffie te mogen lichten,om sijn defensie daer tegens naer behooren tekonnen doen. Waer op gedelibereert zynde,is goetgevonden ende verstaen, dat de voorschreve Requeste als antidotael ter Griffie salwerden geseponeert, om t'sijner tijdt te dienensulcks en daer het behoort.

Annemie de Waal-Peeters - 20 sep 2023 - 13:28

Dirck Rens uit Hulst heeft een verzoek ingediend bij de autoriteiten mbt tot de voogden over zijn kinderen (wijziging van voogden?). Dit verzoek is aan de Raad van Vlaanderen voorgelegd. Dirck meent dat de Raad mogelijk iets ten nadele van hem in haar antwoord aan de autoriteiten heeft vermeld. Hij meent genoeg argumenten te hebben om deze argumenten te weerleggen. Derhalve vraagt hij kopie te ontvangen van het antwoord van de Raad zodat hij zijn verdediging kan voorbereiden en dat de autoriteiten nog geen eindbeslissing nemen in afwachting van zijn verdediging.


De laatste zin is mij niet helemaal duidelijk.

Heidi Jonkman - 20 sep 2023 - 14:30

Ik heb t even aan chatGPT gevraagd. Hopelijk heb je er wat aan:

"Op een vergadering werd de petitie van Dirck Rens, een burger en inwoner van de stad Hulst, voorgelezen. In deze petitie gaf hij aan dat hij eerder een verzoek had ingediend bij de hooggeplaatsten (mogelijkheid een verzoek aan de regering), en hij vroeg om een gerechtelijk bevel in geval van beroep, met bepalingen van verbod en dwang, tegen Hendrick de Wael en Barent Aertsen, die ook in Hulst woonden en beweerden voogden te zijn van zijn kinderen.

De hooggeplaatsten hadden bij hun besluit van de afgelopen augustus een kopie van de genoemde petitie gestuurd naar de Raad van Vlaanderen, zodat zij hun advies en overwegingen konden geven. Nu hoorde de verzoeker dat de genoemde Raad van Vlaanderen binnenkort hun advies zou terugsturen. De verzoeker was bezorgd dat de Raad van Vlaanderen in hun advies enkele negatieve punten tegen hem zou opnemen. Hij geloofde echter dat hij deze punten met goede bewijzen en argumenten zou kunnen weerleggen.

Daarom verzocht hij de hooggeplaatsten om, voordat ze definitief beslisten, naar zijn kant van het verhaal te luisteren en hem in staat te stellen een kopie van het genoemde advies uit hun archieven te halen, zodat hij zich adequaat kon verdedigen. Na discussie werd besloten dat de genoemde petitie in de archieven zal worden bewaard voor toekomstig gebruik, zoals nodig en passend."

Carmen - 20 sep 2023 - 16:33


Dankjewel !

Annemie de Waal-Peeters - 20 sep 2023 - 22:28







De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu