stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Gezocht vonnis en processtukken Dirck Claesz de Lange te Hazerswoude ivm alcoholaccijns 12-02-1710 geslotenProfiel afbeelding

Beste Allemaal, 

In het Leids archief in de stukken van Notaris Heijrman Schouten Verruijt komt een procuratiestelling van Dirk Claesz de Lange, een directe voorvader van mij naar boven. 

Ik heb tevergeefs naar het bijbehorende vonnis gezocht, heeft iemand tips om meer informatie te kunnen vinden in deze zaak en/of over deze persoon? 

 

Transcript: 


Op heden dentwaalfde feb. Anno 1712 compareerde voor mij Heijrman Schouten Verruijt Notaris publijck ende voor de waargenoemde getuijgen d’eersame Dirk de Lange wonende tot Haserswoude dog jegenwoordig sijnde binnen dese stad, mij notaris bekend dewelke verklaarde bij desen te constitueren ende magtig te maken den E. Dirk Toornvliet Procureur voor de vierschare deser Stad, specialijk om uijt sijn comparant name waar te nemen sodanigen saak als Jan van der Trok Imposteur van de brandewijnen ende gedistilleerde wateren over Leijden ende Rhijnland van de termijn ingegaan primo octob. In qualite als Eijsser over en jegens hem comparant als ged. voor het college van de Ed. Achtb. Heren schepenen commissen van des gemeenlants middelen over Leijden ende Rhijnland heeft geentameerd tot dien einde alle dagen ende termijnen van regten waar te nemen ende te observeren, vonisse te versoeken ende te horen pronuncieren tselve te approberen ofte daarvan te reformeren sulk sijnen goeden raad gedragen sal alles onder belofte van approbatie, ratificatie verband ende bedwang als naar regten aldus gedaan verleden en gepasseert binnen Leijden ter praesentie van Hendrik van Hees ende Daniel van Dam als getuijgen hieronder geropen

Dirck de Lange
H. van Hees
D van Dam

T’omwelk ik affirmeerde
H. Schouten Verruijt

Bron: Notarieel archief,
Archiefnr.: 0506
Archiefnaam: Archief van notaris Heyman Schouten Verruyt, 1699-1714
Inventarisnummer: 1722
Folio: 011

Hendrik de Lange - 16 nov 2015 - 17:04

Ter verdere info: 

Deze Dirck Claes de Lange had ook een geschil met ene Willem Maertens (of Maerten Willems) Snoeckert, waaruit blijkt dat hij met een marktschuit voer op Rotterdam:

Ook hier zijn tips om verdere info over deze persoon te krijgen zeer welkom! 

 


29-09-1710 Op heden de 29 september 1710 compareerde voor mij Jacob Spoors notaris publique bij de ed. Hoven van Holland geadmiteerd tot Hazerswoude residerende ende ter presentie van de naargenoemde getuige Dirk de Lange, dewelke verklaarde te constitueren en machtigen te maken bij dezen den Edele Cornelis van Sonnevelt procureur ten plattelande omme wegens den comparant waar te nemen ende vervolgens alle zijn zaken ofte processsen die hij voor de respectieve vierscharen ten plattelande bereid heeft of te namaals zoude mogen krijgen zo in’t eisen als afweren ende specialijke zijn comparants zaken voor de vierschare van schout ende schepenen van Hazerswoude als eiser tegen Maerten Snoeckert alle dagen en termijnen van rechten daar in te observeren ten diffinitieve toe, cum potestate (met het verzoek) sub stitutuerende adlitos met beloven van approbatie (braaf zijn) en ratificatie (officiele rechterlijke bekrachtiging, het tot staan brengen vna het proces) onder verband als na rechten, aldus gedaan ende verleden ter prefinitie van Gerrit en Pieter Spoors, als getuigen hiertoe verzocht.
 

 
Rechtdagh gehouden bij Bailljuw en welgeboren mannen der vrije heerlijckheidt van Hazerswoude op den 17e September 1714 Mr. Jan Jacob van Dijksloot, bailjuw der vrije heerlijkheijt, ratione oficii, Eijser Contra
Willem Maartensz. Snoekert, wonende onder de voorsz. Heerlijkheijt gedaagde Den voornoemden Eijser zeijd naar waarheijt , dat hij gedaagde op woensdag den 29e Augusti van deezen jare 1714 met zijn marktschuijt van Rotterdam gevaren, en gekomen zijnde aan den Hildam, als doen des avonds de klokke tien a elf uren, niet ontzien heeft, tegens Dirk de Lange (zonder dat eenige de minste redenen hem gedaagde daartoe waren gegeven) uijt een loutere boosaardigheijt niet allen questie en moijten te moveren, maar ook boven dien tegens den voornoemden Dirk de Lange tot verscheijde reijsen, zijn gebloot mes te trekken, en voorts met het zelve geblote mes den voornoemde Dirk de Lange te tergen, en van zijn schuijt af te dagen, en alzo onder een gedurende schriklijk vloeken en zweeren den zelven Dirk de Lange tot verscheijde malen te dreijgen in zijn aangezigt te snijden en in zijn huijt te stoten, ja dat hij gedaagde zijn boos voornemen alzo niet kunnnende uijtvoeren al verder zig daar op niet heeft ontzien omme houdende zijn gebloot mes in de hand, den voornoemden Dirk de Lange bij de nek te grijpen en te tragten van de schuijt af te trekken, zijnde al het zelve bij den gedaagde uijtgevoerd met die obstinatie, schoon dat door andere personen tot verscheijdene reijsen daar van ernstig was afgemaand, met onder anderen te zeggen ziet wat gij doet, zijnde verdere ongelukken als doen doen geprovenieert, door dien hij gedaagde wende tegen gehouden van andere personen, dewelke door haar tusschen spreeken eijnd elijk hem gedaagde eerst hebben kunnen bewegen omme zijn gebloot mes wederom op te steeken: en gemerkt hetzelve zijn zaken van een zeer periculeuse consequency en publijcq geweld, dewelke in een Land van justitie nog politie niet kunnen werden geleden. Zo concludeert den voorneomden Eijser in den name als boven, dat den
gedaagde ter zaken voorsz. Bij vonnisse van u Edelagtbare zal werden gecondemneert arbitrairlijk gecorrigeert, mitsgaders in zijne goederen gemulcteert te werden, als u edelagtbare na exigent
ie van zaken, bevinden zullen te behoren, cum expensis of tot anderen etc.

Der gedaagde in judicio present versoeckt dat dese saecke magh werden verclaert te zijn Composibel
Den Eijser versoeckt vermits der gedaagde wel jn Iuditio present is doch geen detentie doet de default en voor proffijt van dien verstecq van de ecceptie declinatoire met admissie tot een twede litatie welgeboren mannen verclaren opt versoeck van den gedaagde dese saecke composibel

Mr Jan Jacob van Dijcksloot Bailljuw der vrije heerlijckheijdt van Haserswoude
Eijser in sas van Delict Contra Maerten Willem Snoeckert (?? Willem Maerten ???) gedaagde om te antwoorden Den Eijser alsoo den gedaagde in gebreecke blijft te antwoorden, versoeckt versteck van antwoorden en voor proffijt van dien admissie om ten Naesten te mogen dienen van Intendith

Welgeboren mannen versteecken den Gedaagde van antwoordt Sal vopurgie (??) ten naesten

[Hetcomposibel verklaren was een van ouds bekend accoord tusschen beklaagde en rechtbank. Men kwam, zooals het heette, in submissie en bood eene boete aan; de rechtbank nam den berouwhebbende in submissie aan en bepaalde het bedrag]
 

Hendrik de Lange - 16 nov 2015 - 17:31


Inmiddels het betreffende vonnis gevonden: 

Craqueel of dingboek van zaken gemeenelandsmiddelen rakende beginnen in Jaeren 1711, 1711-1717 Schepenbank (oud Rechterlijk Archief) Archiefnr. 0508 Invnetarisnr. 129BB erfgoed Leiden.

 

Simon van Douderen als procureur ende gemagtigt van Jan van der Cock Imposteur vna de Brandewijnen en gedisteleerde watere over Leijden en Rhijnland van den termijn ingaande primo October 1711 met den Baljuw der vrije Heerlikheijd van Haserswoude gevoegde Eijser

Contra

Dirk de Lange Brandewijnvercoper wonende tot Haserswoude voorschreve, gedaagde

 

Den voornoemde procureur seijt dat den gedaagde hem niet hoeft te ontsien op vrijdagh den tweeentwintigsten Januarij van desen jare 17h12 in de namiddag binnen den dorpe van Haserswoude voors. te plegen ofte doen plegen ventjagerije met ter sleete te vercopen koornbrandewijn ofte genever sijnde den gedaagde daar op geattrapeert met seven aardecruijken staande in een Cruijwagen dewelke bevonden sijn gevult te wesen met ruijm veertien stoopen Koornbrandewijnen ofte genever van eene soorte contrarie het seventiende articul van de ordonnantie van den impost op de brandewijnen geëmaneerd, mitsgaders den generale placcate mitswelken den voornoemde procureur in den name als boveneijsch doende concluderent dat den gedaagde ter zake voors. sal werden gecondemneert boven de verbeurte van de voors. ter vent gevoerde Coornbrandewijnen of Genever in een boete van eens vijftig gulden nog van tweehondert gulden en nog van vierhondert gulden uijtmakende te samen de somme vna seshondert en vijftig guldens mitsgaders dat den gedaagde sal werden geinterdiceert gedurende een geheel jaar neeringe binnen deze provincie te doen cum expensis ofte tot anderen etc. Den 12:2:1712

Douderen volv. Col. den 14:5:1712 

Hendrik de Lange - 8 mar 2017 - 16:39
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.