stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » akte uit Delft 19-04-1583 opgelostProfiel afbeelding

In het onderzoek naar de familie Van der Hooch uit Delft heb ik eerder een oproep geplaatst, waarna veel over de familie bekend geworden is.
https://www.stamboomforum.nl/subfora/2/2/85142/0/wie_was_bastiaen_claesz_verhooch_ook_verhoogh_enz_uit_leiderdorp_geschat_geboortejaar_1615

Nadien heb ik ruim 100 notariële akten aangetroffen in Delft, Leiden en Amsterdam.
Veel van deze akten kan ik goed tot voldoende lezen om te kunnen begrijpen wat er in staat.
Ik stuit echter op een testament uit 19-04-1583 van een zekere Huijbrecht Aertsz van de Hooch, welke akte cruciaal lijkt voor het onderzoek naar de familie, maar op geen enkele wijze door mij goed te lezen is. Af en toe kan ik met veel moeite een woord ontcijferen, maar om enig inzicht in de familieverhoudingen te krijgen is dit beslist onvoldoende.

Als erfgenamen zijn in de beschrijving van de akte genoemd:
Arent Huijbrechsz van der Hooch (erfgenaam)
Jannitgen Huijbrechsdr van der Hooch (erfgenaam en legaat)
Jan Huijbrechsz van der Hooch (erfgenaam)
Trijntgen Huijbrechsdr van der Hooch (erfgenaam)
Dit zullen waarschijnlijk de kinderen van Huijbrecht zijn.

Ik hoop dat er iemand is die het schrift van de betreffende akte kan lezen en bereid is deze te transcriberen.
De akte is te vinden op het adres:
https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/detail.php?id=15945057&nav_id=1-1

Vriendelijke groet,

A. Slager - 13 jul 2022 - 07:44

Leesbaarheid iets verbeterd.
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan CIavaux - 13 jul 2022 - 20:28

een begin...

"[...]
voor mij notaris publijck bij den hove van hollandt geadmitteert
en de getugen hier onder genomineert d'eersame ende
discrete Huijbrecht Aertsz van de Hooch poorter der stadt
Delft [...]
[...[ verclaerde dat hij
Arent van der Hooch Huijbrechsz zijn outste zoen en[de]
Jannitgen van der Hooch Huijbrechtsdr zijn outste dochter
elcx tot zijn testateur en[de] erffgenamen institueert
in een gerechte filiale portie van goeden die hij
metter doot ruijmen en[de] achterlaten zal welverstaen
indien de selve Arent ofte Jannitgen ofte ijemant van
hen beijde voor hem testateur quamen te overlijden
mits achterlatende wettelicke kint ofte kinderen wil hij
testateur dat de selve kint ofte kinderen bij representatie
in haer overleden vaders ofte moeders plaetse int tgunt
voors[eijt] en[de] sijns testateur erffgenamen sullen zijn
ende ?aengaen[de] Jan van der Hooch Huiibrechsz en[de] Trijntgen
van der Hooch Huijbrechsdr zijns testateurs andere
soen en[de] dochter verclaerde hij testateur dat hij
om seeckere redenen hem in sijn conscientie daertoe
bewegen[de] den selven Jan en[de] Trijntgen zijn zoen en[de] dochter
en[de] elcx van hen tot sijn erffgenamen institueert te zijn
in haer legittimen portien henluijden na rechten in zijns
testateurs achtergelaten goeden competeren[de] willen[de]
-  -  -  -  -
"

Peter B - 14 jul 2022 - 15:42

Dank Jan Clavaux voor de verbeterde foto's, inderdaad een enorme verbetering.

Peter B: geweldig bedankt dat je de moeite genomen hebt de akte, voor wat betreft het belangrijkste deel, getranscribeerd hebt.

Een mooier resultaat had ik mij niet kunnen wensen.

Duidelijk is nu dat we Arent Huijbrechsz van der Hooch, Jannitgen Huijbrechsdr van der Hooch, Jan Huijbrechsz van der Hooch en Trijntgen Huijbrechsdr van der Hooch inderdaad als de kinderen van Huijbrecht Aertsz van de Hooch mogen zien.

Bovendien weten we nu ook wie de oudste zoon en de oudste dochter was.

Ik, en wellicht ook andere geïnteresseerden, zijn hier perfect mee geholpen!

Vriendelijke groet,

A. Slager - 14 jul 2022 - 18:56

en het 2e gedeelte:

"dattet overschot van haerluijden filialen portien boven deselve
legittimen overende comen erven en[de] succederen zal opten
wettelicken kinderen die Jan en[de] Trijntgen voorn[oemt] elcx respective
geprocreert hebben en[de] noch procreren sullen daerinne hij
testateur den selven kinderen van hen beijden elcx respective
sijnen erffgenamen institueert bij desen ende alzoo hem testateur
toebehoeren de helfte van vijff en twintich marge lants leggen[de]
in absrecht die te leene gehouden worden van van [den] abdie van
Egmondt dewelcke als wesende erffleen na den leenrechten
voor uuijtgenomen souden worden soo ist nochtans zijn
testateurs uuijterste wille dat uuijt crachte van de
brieven van octroije die hij testateur almede daervan
heeft ofte noch zal mogen gecrijgen deselve landen
onder zijne voorn[oemden] geinstitueerde erffgenamen als te
weten Arent en[de] Jannitgen van der Hooch en[de] den kinderen
van Jan en[de] Trijntgen van der Hooch ofte heurluijder wettelicke
kinderen bij representa[ti]e bij gebreecke van [den] selven, gedeelt 
gecavelt en[de] in boel scheijdinge sullen comen in alle schijn
off deselve geen leengoet en waere, waer sullen alle
andere en[de] vorder leenen gaen erven en[de] succederen na de
natuere en[de] rechten van [den] leenen. Des ist noch zijns
testateurs uuijterste wille dat Jannitgen Huijbrechtsdr
van der Hooch sijne dochter vermits verscheijden trouwen
diensten die zij hem testateur bewesen heeft boven altgunt
voeren verhaelt is uuijt zijn testateurs gereetste achter-
gelaten goederen tot een prelegaet hebben en[de] ontfangen
zal de somme van driehondert car[oli] gulden eens ende
hoewel hij testateur den voorn[oemden] Jan en[de] Trijntgen van der
Hooch nijet vorder dan in haer legittimen portien
tot zijne erffgenamen geinstitueert heeft so is nochtans
zijns testateurs wille en[de] meninge dat denselven haer
leven lanck gedueren[de] uuijtgereijct sullen worden de vruchten
en[de] het jaerlicxe incomen vant overschot van [den] filialen
portien boven den legittimen portien overende daer
inne haerluijder wettelicke kinderen hiervoeren geinstitueert
zijn souden dat zij nochtans het onderwint offte 
administratie van dien hebben sullen maer zal tselve overschot
-  -  -  -  -
bij de weescamere ten proffijte van voor[seijde] haerluijder kinderen
beleijt en[de] bij Arent van der Hooch Huijbrechsz des comparants
outste zoen geadministreert worden dae de voorn[oemde] Jan en[de]
Trijntgen de jaerlicxe vruchten en[de] innecomen vandien uuijt-
reijcken sal. Welverstaen indien de voorn[oemde] Trijntgen haeren
tegenwoordigen man Jacob Claesz Coppert comt te overleven
en[de] zij met haere kinderen des gebreck mochten hebben sal men
bij advijs permisse en[de] advoijement van weesmeesteren en[de] van [den]
voorn[oemde] Arent van der Hooch Huijbrechsz eenige der voors[eijde] haere
kinderen goeden hiervoeren genoemt moegen vercopen tot
discretie van [den] selven weesmeesteren en[de] van Arent van der
Hooch voorn[oemt] en[de] de voorn[oemde] Trijntgen de penn[ingen] daervan
comende uuijtreijcken om[m]e haer met haere kinderen
daer mede te mogen behelpen al twelck de voor[seijde]
testateur verclaerde te wesen zijn laetste begeerten
en[de] uuijterste wille dat hij wilde volcomen te worden
en[de] effect sorteren als eenich testament codicille
ofte andere uuijterste wille est souden moegen subsisteren
en[de] stadt grijpen. Nijet jegenstaen[de] alle solemniteijten
na rechten in desen van node nijet geobserveert en
mochten zijn ende versochte hij testateur hem hier-
van bij mij notaris gemaect en[de] gelevert te worden
een ofte meer instrumenten in forma aldus gepasseert
en[de] welcke ten huijse van mij notaris staen[de] binnen
Delft genaempt ?Castijlven ter presentie van Mr
Hartoich Hartoichsz cirurgijn en[de] Sebastiaen 
Dircxsz cleermaecker beijde poorters en[de] inwoonders
deser voors[eijde] stede als getuijgen met mij notaris hier-
over geroupen en[de] sonderling gebeden ten daege
jaere [ende] maent als boven"

Peter B - 15 jul 2022 - 09:13


Peter B: geweldig dat je dit werk allemaal op je genomen hebt.

Klasse!

Mijn hartelijke dank hiervoor.

Vriendelijke groet,

A. Slager - 15 jul 2022 - 09:39De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu