stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » De ouders van Jacobus krijnen Vermeij 1724

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

De meeste akten van Willem Gerritsz zijn niet online beschikbaar helaas..

Rianne vd Stelt

Er staan een hoop Vermij-en genoemd met partners.

Het stuk is behoorlijk netjes geschreven, misschien alleen even wennen aan de oude juridische terminologie?

A van Egmond

Ja het zijn inderdaad bepaalde woorden die ik niet kan lezen..En dan snap ik niet wat er nou precies bedoeld word.

Rianne vd Stelt

Ik heb het als een oefening opgepakt Lachend en ben er denk ik aardig uitgekomen:

Schepenakten, Zegveld inv.nr. 2378
24-06-1700

http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/indexen/personen-zoeken/q/persoon_custom_t_naam/crijn%20willemsz%20vermij/q/periode_start/1699/q/periode_end/1700
Scan 104-106 van 421

pg. 1
75. Wij Johan de With
Schout van Segveld en
segvelderb: in des ?? Eerw Hren
deken ende Capls Geregte van Ste
Marien t Utregt Dirk Sijmens
van Diemen ende Strien Pieters
Hogeveen Schepenen aldaer
doen cond dat voor ons in Eijge
ner persoonen sijn gekoomen
ende gecompareerd Wernaer Jans
Vermij woonende onder de Poorterije
van Woerden
, Jan Gijsbertze
Wiltenburg, als sig sterkmakende ende
de rato Caveerende(?) voor Annichje
Jans Vermij wede van Gijsbert
Wiltenburg sijne moeder
Jacobus
Claes Verhoek voor sijn selven ende
in ?? als procuratie hebbende van
Dirk arienz van der Horst als eenige
erfgenaem van sijn vader Zal(i)g(e)r,
Arien dirkz van der Horst, gepas
seerd voor Arien Verkerk open
baer not(ari)s bij den Ed:(ele) Hove van 
Holland geadmitteerd tot Boode
graven resideerende ende sekere 
getuigen van date den 9en 
Juni 1700 ende nog als speciale
last en procuratie hebbende van 
Ariens Jansz Nap, getrouwt hebbende
Maritgen Sijmons Vermij
, mitsg(ade)rs:
Jan doedens Liesveld getrouwt
hebbende Crijntje Wouters Coster
in dies qte voor hem selven Item

pg. 2
den selven nog ende Maurits van
Heijningen schout als Testamentaire
voogden over Annetjen Wouters Cos
ter, naergelatene kinderen van
Grietje Sijmons Vermij,
gepasseerd voor
Joan van Heijningen sets: ten
desen gesubstituteerde schout vanden
Ambagte van Rijnsaterwoude ende
mr Hendrik Bloem en Dirk Cor
nelis Groen schepenen van date
den 22e Juni 1700 gepasseerd ons shout
en scheepenen geexhibeerd ende ten
prothocolle geregistreerd, Daem
Cornelisz voor als in huwelijk
hebbende Maria Claes Verhoek Ja
cob Gerritsz Spengen in qte als
voogt over Neeltjen Claes van
Nas, wede van Gijsbert Gerritsz Sesho
ven Crijn Willemsz Vermij voor
sijn selven, Gerrit Claes Boer, als ge
trout hebbende Stijntje Willems
Vermij
Frans Jansz vander Neut
voor sijn selven en in qte als sig
sterkmakende ende de rato Ca
veerende voor Gerrit Jansz vander
Neut
, ende sijn suster Maria
Jans vander Neut, kinderen van
Jannichje Zijmens Vermij haer
moeder geprocreêrd bij Jan Fransz
vander Neut
haer ?ieder vader
respe alle te Zamen kinderen kints
kinderen, ende Erffgenamen van
Jan Jansz Vermij
Zaelgr dewelke
ten samen in dies qte verkla 
ren bij desen te Cedeeren Trans

pg 3
porteren ende in volkomen Eijgen
dom op te dragen aende ende te
behoeve van Krijn Willemsz Vermij
ende Gerrit Claes Boer seekere woonu??
ge met huijs berg en schuur be
portinge ende beplantinge ende
ontrent vijftien mergen drie
hond lands gelegen aende segvel
dermije waar van tien mer
gen drie hond soo weij hoij hennep
land met Huijs, berg end schuur
bepoortingen ende beplantingen daerop
staende sijn streckende uijt de
dieper mije tot ter halversloot,
vande Erfgenamen van Heer
van Vlooswijk toe belent ten
Oosten Pieter Sijmonse van
Staveren ende Leendert Cor
nelis ende ten Westen Pieter
ariense Verburg, Item nog on
trent vijf mergen soo weij hoij
als hennepland mede gelegen ??
aende segveldermije,, streckende
vande buijtekant vanden omme
loop vande gemeenlands kade af
tot aende voornoemde erfge
namen van Heer van Vloos
wijk haer land ter halver sloots
toe, belent ten westen Willem
Sijmonse Capel cum suis, en ten 
oosten Poulus poulusz ende Cor
nelis dirksz Baljuw oft die geene
die jegenwoordig alomme met
regt daer naset aen geland ende
gelegen mogte wesen, uijtwijsent
de oude brieven daer van sijnde
ende dat alles zoo groot ende klijn

pg 4.
't selve gelegen en verongeld is
werde nae sulx in onder ofte over
maet niet gehouden te willen
sijn als de maet met de voet
stootende bij desen wesende het
selve niet beloft ofte beswaart
als met 's heeren ongelde ende
schattingen als buurlanden boven 
ende beneeden ende sodanige se??
tuijten vrijdommen ende geregtig
heeden als het selve is hebbende
ende lijdende, dan alleenlijk int
geheel belast met een Jaaar
lijksen bisschopspagt van drie
gulden twee stuijvers en vier
penn: daer uijtgaende ende
sij Comp(ara)nten: in qte voorz beken
de vande Totale Coop penn:(ingen) ter
zoe van vijftienhondert gul
de ten vollen voldaen ende
betaeld te wesen den laetsten
met den eersten penning
Renuntieerende der halven van
alle regt actie ?? op ende aenseggin
ge haer Comp(ara)nten eenigsints
aen het gecedeerde gecompeteerd
hebbende mitsg(ade)rs van alle oude
brieven ende bescheijden daer
van sijnde alles ten behoeve 
van den voorz. Crijn Willemsz Ver
mij, ende Gerrit Claes Boer belovende
oversulx 't gecedeerde in desen te
vrijen ende waren Jaar ende dag
als erfcoopregt is en inden
Lande van Utregt gebruijkelijk

pg 5
zonder list ende naer dat bij
qtie in date den 30en December 
1699 gebleken is 't regt vanden
x?en penning betaeld te sijn Soo
hebbe ik schout voorn(oem)t desen
ten oirkonde met mijn uijt
hangende zegel bevestigt ende
wij scheepenen elx getekent op
de 24en Juni 1700 oudenstijd.

A van Egmond

Nogmaals Notariële akten, Kamerik inv.nr. 932, 02-04-1724, akte 38
Aartje Jansdr de Jongh       02-04-1724       Kamerik, notariële akten          
Krijn Willemsz Vermeij         02-04-1724       Kamerik, notariële akten          
Cornelis Krijnen Vermeij      02-04-1724       Kamerik, notariële akten          
Jan Krijnen Vermeij              02-04-1724       Kamerik, notariële akten          
Aagje Krijnen Vermeij          02-04-1724       Kamerik, notariële akten          
Willem Krijnen Vermeij        02-04-1724       Kamerik, notariële akten          
Willem Gerritz den Boer      02-04-1724       Kamerik, notariële akten
http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/indexen/personen-zoeken/trefwoord/akte_custom_s_filter_plaats/Kamerik/q/persoon_custom_t_naam/krijn%20vermeij
Scan 86/227

"Willem Gerritsz. den Boer legateert aan Willem Krijnen Vermeij zijnen neve alle de linnen en wollen klederen ... verklaarde ... tot sijn eenige en universele erfgenaamen te nomineren ... den voorn[oe]mde Willem Krijnen Vermeij, Aagje, Jan en Cornelis Vermeij, kinderen van Krijn W[ille]msz. Vermeij en Aartje Jansd. de Jongh echtelieden wonende in de Bodegraver Meije ..."

Als ik naar onderstaande akten kijk, dan denk ik dat Willem Gerritsz. (den) Boer en Willem Krijnen Vermeij neven zijn via de familie Vermeij. Hoogstwaarschijnlijk heet de moeder van Willem Gerritsz. den Boer Stijntje Willems Vermeij, en Stijntje Willems Vermeij zou dan weer de zuster zijn van Krijn Willemsz. Vermeij. Ik vermoed dat Krijn Willemsz. Vermeij de voogd is van Willem Gerritsz. (den) Boer. Diens vader zal Gerrit Claasz. Boer zijn.
Je zou op grond van andere gegevens ook Jacobus Krijnen Vermeij in dit testament verwachten, maar helaas...

Stijntje Willems Vermeij       02-01-1698       Bodegraven, weeskamer
Willem Gerritsz Boer            02-01-1698       Bodegraven, weeskamer
Gerrit Claasz Boer                02-01-1698       Bodegraven, weeskamer
Crijn Willemsz Vermij           02-01-1698       Bodegraven, weeskamer

Jan Claasz Verweij                  04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Jan Teunisz Vlasman              04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Gerrit Claasz Boer                   04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Krijn Willemsz Vermeij          04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Annetje Jans                            04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Willem Crijnsz Ruijs                 04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Krijn Willemsz Vermeij          04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Gerrit Claasz Boer                 04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Willem Gerritsz Boer             04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Stijntje Willems Vermeij        04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Teunis Jansz Vlasman             04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Aart Jansz van Reewijck          04-01-1701       Bodegraven, weeskamer
Pieter Aartsz Timmerman        04-01-1701       Bodegraven, weeskamer

Gerrit Claesz Boer                  01-04-1701       Bodegraven, schepenakten
Stijntje Willems Vermij           01-04-1701       Bodegraven, schepenakten
Thomas de Letter                     01-04-1701       Bodegraven, schepenakten
Krijn Willemsz Vermij             01-04-1701       Bodegraven, schepenakten
Pieter Verhoeff                          01-04-1701       Bodegraven, schepenakten
Willem Gerritsz Boer              01-04-1701       Bodegraven, schepenakten

Jacobus Claasz Verhoek          03-10-1710       Bodegraven, weeskamer
Crijn Willemsz Vermeij           03-10-1710       Bodegraven, weeskamer
Jan Claasz Boer                       03-10-1710       Bodegraven, weeskamer
Willem Gerritsz Boer              03-10-1710       Bodegraven, weeskamer
Gerrit Klaasz Boer                  03-10-1710       Bodegraven, weeskamer

Gerrit Claasz Boer                   11-11-1710       Bodegraven, weeskamer
Jacobus Klaasz Verhoek           11-11-1710       Bodegraven, weeskamer
Willem Gerritsz Boer               11-11-1710       Bodegraven, weeskamer
Krijn Willemsz Vermeij            11-11-1710       Bodegraven, weeskamer
Jan Claasz Boer                        11-11-1710       Bodegraven, weeskamer

Pauwel

De Schepenakte van Segveld d.d. 24 juni 1700 geeft dan de volgende familierelaties:

A. Jan Jansz Vermij † x Marritie Elberts †

 1. Wernaer Jansz Vermij (wonende te Woerden)
 2. Annichje Jans Vermij x Gijsbert Wiltenburg †
  1. Jan Gijsbertze Wiltenburg
 3. ??????
  1. Jannichje Zijmens Vermij x Jan Fransz van der Neut
   1. Frans Jansz vander Neut
   2. Gerrit Jansz vander Neut
   3. Maria Jans vander Neut
 4. {Willem Jansz Vermij} † x ?????  †
  1. Crijn Willemsz Vermij
  2. Stijntje Willems Vermij x Gerrit Claes Boer

B. { Sijmon Jansz Vermij} † x ????? †

 1. Maritgen Sijmons Vermij x Arien Jansz Nap
 2. Grietje Sijmons Vermij † x Wouter …. Coster †
  1. Crijntje Wouters Coster x Jan Doedens Liesveld
  2. Annetje Wouters Coster

Niet plaatsbare personen:

- Daem Cornelisz x Maria Claes Verhoek

- Neeltjen Claes van Nas x Gijsbert Gerritsz Seshoven  †

- Jacobus Claes Verhoek

- Arien Dirkz van der Horst  † x ?????   †

 1. Dirk Arienz van der Horst 

A van Egmond

Dus we zijn nu nog een stapje terug in de tijd! Willem Jansz is de vader van Crijn Willemsz? Super dit! Wel erg jammer dat Jacobus nergens in voorkomt.. Tot die tijd is er eigenlijk geen bewijs.. Als Jacobus een illegitiem kind was werd hij dan alsnog vernoemd? 'krijnen' Dit zal erg moeilijk terug te lijden zijn lijkt me.. Dan zou je echt de doop moeten vinden.

Rianne vd Stelt

Al bekend waarschijnlijk.

http://rhcrijnstreek.nl/bronnen/indexen/personen-zoeken/weergave/akte/id/17079a49-85d9-45c3-b79c-26c8ec10bfce
Scan 475/495 
11-04-1784

Testament van Michiel Jansz Vlasman, weduwnaar van Trijntje Pietersdr Verhaar, te Bodegraven. Hij benoemt zijn zoon Pieter Vlasman tot universeel erfgenaam. Voorts legateert hij aan Crijn, Willem en Machiel Vermeij, kinderen van zijn dochter Adriaantje Vlasman en Jacobus Krijne Vermeij. Daarnaast legateert hij aan zijn schoonzoon Cornelis Dirkse Groenendijk, weduwnaar van zijn dochter Marijtje Vlasman. Tot voogden benoemt hij Cornelis Dirkse Groenendijk te Bodegraven en Jacob Blommesteijn te Zwammerdam.

Pauwel

Ja dit was mij inderdaad al bekend.

Rianne vd Stelt

Een Jan Verwij was in 1681, 1689, 1693,1694 Schout in Barwoudswaarder.

In dezelfde plaats was ene Wouter Costerus de secretaris.

http://proxy.handle.net/10648/584895c9-0dae-4756-b6ad-ef54b7eec349

Namen die allebei terugkomen in de voorgaande schepenakte van Segveld

 

- Waernaer Jansz Vermij, was in 1664 "scheepstimmerman wonende buijten Woerden op Honthorst" link scan 278 van 334

- Claes Cornelis Benschop (wonende te Boswaerder), op 17 mei 1664 weduwnaar van Maria Jans Vermij, hertrouwt ...

- op 13 mei 1667 kopen Jacob & Jan Jansz Vermij, mede gebroeders een huis, borg, bepotinge etc. op de Segveldermeije (Schepenakten, Zegveld inv.nr. 2376 13-05-1667 Jan Jansz Vermij akte 113, scan 100 van 235 link)

- Waernaer Jansz Vermij (scheepsmeester) stelt zichzelf op 14-1-1678 borg voor Merrighje Jans Vermij weduwe van Claes Jacobs Verhoek en weduwe van Pieter Philipsen den Dubbelden
{Notariële akten, Woerden inv.nr. 8552, 14-01-1678, Warnaer Jansz Vermij, akte 74, scan 93 van 228 link}

- Marrigje Jansz Vermij hertrouwt met Arien Meesen Dobben in 1679 beide wonende te Bodegraven.

A van Egmond

ter aanvulling

Schepenakten, Zegveld inv.nr. 2377
01-05-1684
Willem Crijnen Vermij
82

"Willem Crijnen Vermij woonen[de] aen de Boodengraeffse Meije"

Pauwel

De familie relaties liggen toch iets anders.mIn de volgende akte wordt Jan Jansz Vermij aangeduid als oom en oudoom van resp. Maritgen Sijmons Vermij en Crijntje plus Annetje Wouters Costers.

Ik heb mijn voorgaand schema aangepast.

 

12 Krijn Willemsz   Vermij 22-06-1700 Zegveld, schepenakten Toon bron
Beheersnummer  W180
Archief  Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk)
Beschrijving index Schepenakten Zegveld, 1700
Inventarisnummer 2378 
Aktenummer 74 
 
Naam Krijn Willemsz Vermij 
Hoedanigheid koper 
Datum 22-06-1700

A van Egmond

Beheersnummer  W180 
Archief Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk)
Beschrijving index Schepenakten Zegveld, 1675 
Inventarisnummer  2376
Aktenummer 215
 
Naam Jan Jansz Vermij 
Hoedanigheid erfgenaam, huwelijkspartner 
Datum 28-09-1675

deze akte benoemt Marritie Elberts als bij leven de huisvrouw van Jan Jansz Vermij

A van Egmond

Misschien ook deze akte(n) eens bekijken.

Willem Crijnen Vermij                           01-05-1684       Zegveld, schepenakten
Cornelis Crijnen Vermij                        01-05-1684       Zegveld, schepenakten
Cornelis Krijnen Vermij                        01-05-1684       Zegveld, schepenakten
Willem Crijnen Vermij                           01-05-1684       Zegveld, schepenakten

Pauwel


Misschien ook deze akte(n) eens bekijken.

Willem Crijnen Vermij                           01-05-1684       Zegveld, schepenakten
Cornelis Crijnen Vermij                        01-05-1684       Zegveld, schepenakten
Cornelis Krijnen Vermij                        01-05-1684       Zegveld, schepenakten
Willem Crijnen Vermij                           01-05-1684       Zegveld, schepenakten

 

Deze akte is een leveringsovereenkomst van Cornelis Crijnen Vermij, als voogd van Jan Dircksen Vermij, om te leveren aan aan Willem Crijns Vermij, wonende op de Boodegraafse Meije, een partij hooiland gelegen op de Segveldsebroek / Segveld voor 50 gulden.

Geen expliciete vermeldingen van de familierelaties tussen deze personen.

A van EgmondPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!