stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Voorouders van Engeltge Willemsdr van Voorburch en Jacob Willemsz van Voorburch


Profiel afbeelding
Beste Annemarie, Ik zie langzamerhand een familieverband van lakenkopers in Delft en 's-Gravenhage: Willem Jacobsz (van Voorburch) vermeld vanaf 1559 is lakenkoper in Delft. Zijn zoon Samuel Willemsz van Voorburch is lakenkoper in Delft en later in 's-Gravenhage. Zijn dochter Engeltgen Willemsdr van Voorburch trouwt met lakenkoper Jan Jansz Cocq die in 's-Gravenhage schepen en burgemeester is. Dan lakenkoper Jan Cornelisz Colijn in 's-Gravenhage die in 1590 schoonvader is van lakenkoper Jan Jansz Cocq. Tevens wordt hij in 1585 vermeld als zwager van lakenkoper Jacob Willemsz int Goude Laecken (huis met die naam in de Hoogstraat). Deze Jacob Willemsz int Goude Laecken heeft een graf in de Grote Kerk dat later op naam staat van Jacob (Willemsz) van Voorburch van wie hij de grootvader is. Mijn vermoeden is dat de vader van de eerstgenoemde Willem Jacobsz (van Voorburch) ook lakenkoper was en wellicht de later genoemde Jacob Willemsz int Goude Laecken is. Ik kan nog niet goed overzien of dat als tijdslijn wel past.

Jacques Duivenvoorden

Het klinkt niet raar in ieder geval. Je ziet ook dat brouwers onderling trouwen en boeren.

Annemarie57

In het door Annemarie aangegeven comparitieregister folio 165 staat aangegeven: Heden 15 december anno 1581 verschijnt voor weesmeesteren Willem Jacobsz "laeckencoop" en hij registreert zijn zeven kinderen geprocreert bij Kathijn Jacobsdr zijn zaliger huisvrouw als Jacob oud omtrent 21 jaar, Engeltge oud omtrent 18 jaar, Annetge oud omtrent 16 jaar, Agniesgen oud omtrent 12 jaar, Maritgen oud omtrent 11 jaar, Barent oud omtrent 6 jaar en Samuel oud omtrent 3 jaar bij aanbreng van voogden als Willem Euwouts "scheijer", Pieter Willemsz "cuijp" en Willem Jacobsz "laeckencoop" voor hun moederlijke erfenis bij verkoop van alle goederen elk kind 800 caroli guldens van 40 grooten tstuck belopende samen vijf duizend zes honderd guldens te betalen bij huwelijk of mondigheid. Noemt als onderpand zijn huis "De cleijne spiegel".

Jacques Duivenvoorden

In DTB Trouwen 14.13 (Gemeentearchief Delft) folio 44v 12-07-1586: Nr. 6 Jan Jansz Cock jonckgesel wonende inden haege Engeltge Willems jongedochter wonende in Jacob Gerrits straet (Jacob Gerritstraat). Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit echtpaar pas in 1616 kinderen krijgt zoals Fölting schrijft in zijn boek "Vroedschap van 's-Gravenhage". Dat vraagt nog om opheldering!

Jacques Duivenvoorden

Ik voeg nog toe dat Jan Jansz Cocq, die op 12-07-1586 huwt in Delft met Engeltge Willemsdr, in "Costumen van 's-Gravenhage" (Beschryving van 's-Gravenhage, tweede deel, Mr. Jacob de Riemer, 1739) wordt vermeld op blz. 70 in Costumen LXXXV (85) "Nopende het stellen van waarborge van verkogte huizen, landen, enz. in denHage" van dato 16-09-1602 met de omschrijving "Jan Jansz Cocq Laekenkoper, eertijts Schepen ende jegenwoordig Weesmeester, oud omtrent XXXVIII (38) jaren.

Daarmee komt zijn geboortejaar op ca.1564 en huwde hij oud 22 jaar. Als hij pas in 1616 zijn eerste kind zou krijgen was hij dan 52 jaar oud.

Voor zijn echtgenote geldt hetzelfde. Zij is op 15-12-1581 oud omtrent 18 jaar en derhalve geboren ca. 1563. Zij zou dan oud zijn ca. 53 jaar.

De opsomming van kinderen in Fölting vermeldt als 4e kind Mr. Johan de Cocq,, advocaat voor het Hof van Holland, die op 10-09-1623 gehuwd is te 's-Gravenhage met Magdalena Boncamp van Coenevelt. Zijn geboortedatum zou eerder rond 1600 moeten liggen.

Nader onderzoek ligt zeker voor de hand!

Jacques Duivenvoorden

Nog wat nieuwe onderzoeksgegevens uit het gemeentearchief van Delft. DTB Trouwen 14.123, folio 18; datum 02-02-1585; ondertrouw Delft: "Jacob Willemsz jonckgesel droechscheijer (droogscheerder) woonende ande Turfmarckt inde Cleijne Spiegel ende Geertruijt Jans jongedochter woonende inde haege".

Geertruijt Jansdr is een dochter van de eerder vermelde Jan Cornelisz Colijn lakenkoper in 's-Gravenhage. Daarmee is ook verklaard waarom Jan Cornelisz Colijn in 1585 wordt aangeduid als zwager (in de betekenis van schoonvader) van Jacob Willemsz lakenkoper in de Hoogstraat in Den Haag.

Daarmee is ook bewezen dat Jacob Willemsz int Goude Laecken dezelfde is als Jacob Willemsz van Voorburch. Kamer van Charitate. Archiefnummer 447. Inventaris Nummer 366, Rekeningen Deut op de gulden, XXe rekening januari - juni 1611, folio XLI en XLI verso.

"Claes Jansz vander Vorst als procuratie hebbende van Jacop Willemsz van Voorburch vercoopt Gerrit Dircxsz Graeff cruijdenier een huijs ende erve genaemt de Cleijne Spiegel staende in Jacob Gerritsz straet vrij voor vier duijsent guldens gereet gelt comt voor de deuten XXV gulden".

Jacob Willemsz van Voorburch is de oudste zoon van Willem Jacobsz van Voorburch overleden in 1608 (en Catrijn Jacobsdr, overleden eind 1581) die in 2e echt gehuwd was met Catharina / Trijntge Robbrechtsdr die in 1610 overleed.

Jacques Duivenvoorden

Mooi resultaat Jacques! 

Annemarie57

Dag Annemarie, Ik heb heel veel te danken aan de suggesties van leden van Stamboomforum en met name aan jouw advies om de blik te richten op archieven in Delft met concrete aanwijzingen waar te zoeken. Dat alles heeft mij een kickstart gegeven in Delft. Groeten en bedankt! Jacques

Jacques Duivenvoorden

Jacques, ik volg het niet heel intensief maar kun je me iets uitleggen. Je zegt: 
* in 1585 trouwde Jacob Willemsz van Voorburch met Geertruijt Jans, dochter van Jan Cornelisz Colijn
* in 1586 trouwde Engeltgen Willemsdr van Voorburch met Jan Jansz Cocq 

Hoe kan Jan Jansz Cocq dan de schoonzoon van Jan Cornelisz Colijn zijn? (ik ken de akte van 17-10-1590 uit ONA Ldn)

Vwb het trouwen in 1586 Jan Jansz Cocq en zijn 1e kind in 1615: het lijkt me dat ergens een oude Jan Jansz en een jonge Jan Jansz door elkaar zijn gehaald. In 1615 kan er gemakkelijk een zoon van Jan en Engeltgen vader zijn geworden.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Frans, Ik heb inzake de discussie die je aanroert de hulp ingeroepen van het gemeentearchief van Den Haag en ook het Haags Historisch Museum. Dit museum bezit een portret van schutter Willem Jansz de Cocq uit 1617 waar hij afgebeeld is als volwassen man. Het museum geeft aan dat hij een zoon is van burgemeester Jan Jansz Cocq. Hij moet geboren zijn schat ik rond 1595. Een andere zoon uit de bij Fölting vermelde kinderen van Jan Jansz Cocq is mr. Johan de Cocq advocaat bij het Hof van Holland. In een recent boek met de namen en basisgegevens van alle advocaten van het Hof van Holland (in te zien bij de KB) staat hij vermeld met het jaar van de start van zijn juridische opleiding en dat is in 1614. Ook deze Johan zal rond 1595 geboren zijn. Zo zijn er veel vragen over het gezin van Jan Jansz Cocq. Die moeten opgehelderd worden. Ik zal de resultaten hier melden op Stamboomforum.

Jacques Duivenvoorden

Nog een nader argument dat Geertruijt Jansdr wonend in "den Haege", die huwt met Jacob Willemsz (van Voorburch) In Delft een dochter is van Jan Cornelisz Colijn.

Zij is vernoemd naar een zuster van Jan Cornelisz Colijn of naar een verdere voorouder Colijn die ook Geertgen of Geertruijt heet:

Bron: Gemeentearchief Voorschoten, Rechterlijk Archief Voorschoten, Inv. Nr. 1, f. 32, dd. ca. 21-12-1586

Oude Jan Cornelisz Colijn verkoopt aan Joris Hendriksz zijn zwager 2 partijen land onder Voorschoten hem bij overlijden van Geertje Cornelisdr te beurt gevallen het ene de helft van een stuk land genaamd het Oostercroft of henniptuin gelegen bij de woning van de koper, belend O de erfgenamen van Geertruid Cornelisdr met een stuk land genaamd het Hemelrijck, belend W Joris zelf met woning, huis en landen, strekkende van het Schakenbosch zuidwaarts tot aan de Vliet en het andere perceel zijnde 1/4 van 16 hond land daar 2 X 2/4 aan Jan Dircksz toebehoren en 1/4 aan de koper liggende in het Hofland bij het St Nyclaas huisje, belend O de Kerk van Voorschoten, W het St Catharijnen Gasthuis te Leiden en Jan van Brouckhoven, Z de Heerweg en N de erfgenamen van Mr Tserclaes in Den Haag.

Bron: Gemeentearchief Voorschoten, Rechterlijk Archief Voorschoten, Inv. Nr. 1, f. 51, dd. 22-04-1587 (Transcriptie: H.J. van der Waag, www.hogenda.nl )

Oude Jan Cornelisz Colijn voor hem zelve, Cornelis Vrankensz voor hem zelve en voor de mede erfgenamen, Gerrit Jansz secretaris van Voorschoten uit naam van de 4 achtergelaten kinderen van Claas Colijn, Maarten Huigensz namens de 3 achtergelaten kinderen van jonge Jan Colijn en Pieter Jansz namens de 3 kinderen van wijlen Neeltje Cornelisdr alle 3 als voogden van de voorsz. weeskinderen, door schout en gerechte van Voorschoten op 26-10-1584 bepaald en door baljuw en welgeboren mannen van Wassenaar op 15-11-1584 allen als erfgenamen van Geertrui Cornelisdr verkopen Joris Hendrikszn gehuwd met Stijntje Cornelisdr mede erfgename van Geertrui elk 1/5 van een woning, huis schuur, berg, 2 morgen land in het ambacht van Voorschoten onder Veur naast het Schakenbosch, belend O de kinderen en erfgenamen van Claes Jan Boens, Z de Vliet, N Joris Hendriksz en W het Schakenbosch, belast met een losrentebrief van 5 pond 4 sch 2 groot vlaams per jr met de hoofdsom van die waarin de koper zelf 1/6e deel moet dragen, welke Geertrui Cornelisdr in haar leven op 26-11-1569 verleden heeft tbv Alewijn Claasz te Leiden.

Jacques Duivenvoorden

Nog een aanvulling over Willem Jacobsz (van Voorburch) en zijn familie:

HUWELIJKEN van Zoetermeerders 1576 - 1605

Samengesteld uit bronnen uit Delft, Leiden, Nootdorp, Wilsveen en Zoetermeer (https://www.allezoetermeerders.nl/bronnen/indexendtbenburgstand1576-1992/1576-1605huw.htm)

JAN Corneliss (Comen), van Zoetermeer, & Nijesgen Michielsdr, van Voirburch.

 Huw. Voorw. 11-6-1579 (Not. Arch. Delft 1507, f. 105).

 Consent: Cornelis Pieterss (Comen), zijn vader; Marritge Euwoutsen, zijn moeder;Adriaen Pieterss, syn oom; Willem Jacobss, Laeckencooper in “Die Cleijne Spiegel” tot Delft, haer oom; Heyndrick Andriess, van Zoetermeer, haer oom; Jan Barentss, van Voirburch

Jacques Duivenvoorden

Jan Barentsz van Voorburch die getuige was bij de huwelijksvoorwaarden op 11-06-1579 in Delft was een beroemde dominee in Delft.

Zijn biografie is opgenomen in dit boek: "Hij preekte, hij leerde altoos. Predikantenportretten uit vijf eeuwen" (Jan Peter Schouten) uitgeverij Verloren, 2015

Jacques Duivenvoorden

Predikant Jan Barentsz van Voirburch was de zoon van Baernt / Barent Jacobsz en Aechten Jacobsdr uit Voorburg. Zijn vader had (volgens het in het vorige bericht vermelde boek) fortuin had gemaakt in de lakenhandel. Zijn graf ligt in de Nieuwe Kerk in Delft vlak bij het grafmonument van Willem de Zwijger. Hij is in 1554 of 1555 geboren en op 30-07-1609 overleden. Zijn oorspronkelijke familienaam was Van Oosterwijck. Hij was predikant in Nootdorp (vanaf 1583), Overschie (vanaf 1590) en tenslotte Delft (vanaf 1599 tot zijn overlijden).

Jacques Duivenvoorden


Nog een aanvulling uit boeken uit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

"Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572 - 1621" (2 delen, 1994, uitgeverij Eburon, auteurs A.Ph.F. Wouters en P.H.A. Abels). Deel 1 Nieuwe kerk.

Blz. 599: Willems Jacobsz van Voorburch (nr. 162), geboren Delft 08-03-1535, begraven Delft 07-10-1608, huwt 1e Delft 08-05-1558 Trijntge Jacobsdr, geboren 22-01-1538, overleden Delft 22-12-1581.

Blz. 599: Dirck Jacobsz van Voorburch (nr. 161, broer van 162?)

"Hervormd Nederland ten tijde van Arent Cornelisz", auteur H.J. Jaanus, 1950.

nr. 36 Dirk Jacobsz van Voorburch, zeepzieder, in de vergulde Astonne, Koornmarkt (1600), begraven mei 1638 (broer van 105?); verwezen wordt naar de Nederlandsche Leeuw 1914, kolom 295

nr. 105 Willem Jacobsz van Voorburch (gegevens als hierboven)

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu