stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Voorouders van Engeltge Willemsdr van Voorburch en Jacob Willemsz van Voorburch


Profiel afbeelding

Ik vul aan met gegevens over de kinderen van Jacob Willemsz van Voorburch die ik gevonden heb in het gemeentearchief van Den Haag.

Ik vond drie kinderen: Catharina, gehuwd met de advocaat van het Hof van Holland mr. Cornelis Bosch; medicus Johan van Voorburch, gehuwd met Aeltge Cornelisdr Bosch en een natuurlijke zoon Gerrit Jacobsz van Voorburch. Op 22-12-1633 (GA Den Haag, ONA, Inv. 81, f. 81 en verder) maakt Johan van Voorburch met zijn vrouw Aeltge Cornelisdr Bosch zijn testament op. Zij hebben twee kinderen: Jacob en Sophia. Zij noemen in hun testament zijn zwager Cornelis Bosch gehuwd met Catharina van Voorburch.

Op 06-04-1642 (GA Den Haag, ONA, Inv. Nr. 195, f. 1 verso en verder) maakt Gerrit Jacobsz van Voorburch zijn testament op en benoemt tot erfgenaam zijn moeder Trijntje Seggers en verklaart dat wijlen Jacob Willemsz van Voorburch zijn natuurlijke vader is. In dat testament vermeldt hij ook zijn halfzuster Catharina van Voorburch.

Op 24-02-1645 (GA Den Haag, ONA, Inv. Nr. 98, folio 67 en verder) verkoopt juffrouw Beatrix van Bijmond weduwe van Francois Fagel aan de testamentaire voogden van de nalatenschap van Jacobus Voorburch ten huize van Catharina van Voorburch weduwe van Cornelis Bosch een woning in Haagambacht bij Eijkenduijnen groot met zijn boomgaard tuin en plantage de nomber van 46 morgen 412 roeden de woning gebruikt door Pieter Alewijnsz huijsman en de tuin door Pieter Jansz. Een gedeelte van 3 morgen is provenland met een erfpacht die geïnd wordt door de heer van Wassenaer. De testamentaire voogden zijn mr. Johan van Andel en mr. Willem de Groot beide advocaat bij het Hof van Holland.

Jacques Duivenvoorden

Vervolg:

"Protocol van transporten en schuldbrieven van Wateringen 1681 – 1692", (ora Wateringen inv. 38), bewerking Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 11-11-2016), www.hogenda.nl

f. 163v d.d. 15-4-1690: Johan Bout secretaris van Rijswijk als procuratie hebbende van vrouwe Maria van Vredenburch laatst weduwe van de hoogedelgeboren heer Jan Jacob van Wassenaer in zijn leven heer van Den Bosch, Zanen etc. en te voren weduwe en boedelhoudster van de heer Jacob van Voorburch in zijn leven burgemeester en raad van Rotterdam en hoogheemraad van Schieland, die universeel erfgenaam was van zaliger juffrouw Catarina Voorburch weduwe en boedelhoudster van de heer mr. Cornelis Bosch in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland verklaarde getransporteerd te hebben aan de heer Cornelis Coelemeij lakenkoper het eigendom van omtrent 6 morgen land, doch volgens meting goot 5 morgen 563 roeden, gelegen in Wateringen in de Wateringerveldsepolder.

Jacques Duivenvoorden

In het Haags gemeentearchief weer aanvullende info gevonden.

RA 354, folio 37 en 37v dd. 13-02-1613 Jan Jansz Cocq als oom en bloedvoogd van de twee onmondige kinderen van Jacob Willemsz en Geertruijt Jansdr met name Jan Jacobsz en Catharina Jacobsdr koopt ten profijte van de zelve kinderen van Bertelmees Dircxsz Groenesteijn exploiter van het Hof van Holland een jaarlijkse losrente van 18 ponden 15 schellingen. Deze brief is geroijeert op 05-07-1632 met ondertekening van de quitantie door J. (Johan) van Voorburch.

Hiermee is bewezen dat Geertruijt Jansdr de moeder is van genoemde kinderen. Omdat Jacob Willemsz van Voorburch pas in 1626 overlijdt (Grafboek Grote Kerk) is deze akte het gevolg van het overlijden van de moeder van genoemde kinderen Geertruijt Jansdr en het aanwijzen van Jan Jansz Cocq als bloedvoogd..

Je kan afleiden dat zoon Jan is vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde Jan Cornelisz Colijn en Catharina naar haar grootmoeder van vaderszijde Catharina Jacobsdr (gehuwd met Willem Jacobsz van Voorburch).

Deze Willem Jacobsz van Voorburch lakenkoper te Delft compareert ook voor schepenen in Den Haghe. Bijvoorbeeld bij een rentebrief van 2300 gulden voor Catharina van Heemskerck op 21-06-1599 (RA 345, folio 69).

Jacques Duivenvoorden

Bij Erfgoed Leiden en Omstreken vandaag drie inschrijvingen gevonden bij de universiteit Leiden van de familie Van Voorburgh in het Album Studiosorum:

Inschrijving Johannes Voorburgh 21-07-1606, Hagiensis, oud 20 jaar, M (Medicinae)

Inschrijving Jacobus Voorburgh 10-06-1651, Hagienses, oud 19 jaar, P (Philosophiae)

Inschrijving Wilhelmus Voorburgh 15-04-1684, Rotterodamensis, oud 20 jaar, P (Philosophiae)

Drie generaties (van) Voorburgh van vader op zoon aan de universiteit van Leiden.

Johannes Voorburgh, geboren 1586, is de oudste zoon en zeer waarschijnlijk eerstgeborene van Jacob Willemsz van Voorburgh en Geertruijt Jansdr (ondertrouw Delft 02-02-1585). Zijn zuster is Catharina van Voorburgh die hieronder volgt.

Hierop aansluitend met betrekking tot genoemde Jacobus Voorburgh (zoon van Johannes Voorburgh) het volgende gevonden vanmiddag:

In het familiearchief Van Vredenburch (Nationaal Archief, toegang 3.20.61.02, Inv. Nr. 692) bevindt zich een charter van de belening door de Staten van Holland op 16-06-1651 door de stadhouder van deze lenen Jacob Cats, raadspensionaris van Holland, van drie percelen leenland in Wateringen, ten westen de Quacwetering die gestopt is, voorheen beleend aan Jan Cornelisz van der Marel en eertijds in bezit van Theunis Claesz met zijn moeder en broers, aan de onmondige Jacob van Voorburch, die deze percelen geschonken kreeg van zijn "moeije" (tante) juffrouw Catharina van Voorburch, weduwe van de advocaat van het Hof van Holland mr. Cornelis Bosch die deze percelen eerder gekocht had. De drie percelen leenland waren te verheergewaden met een rode sperwer. Binnen één jaar bij het verkrijgen van de mondige leeftijd moest Jacob van Voorburch zijn eed voor deze leengoederen hernieuwen.

Het perceel van 2 morgen 2 hont leenland in Wateringen wordt vermeld als leen 29 van de Graven van Holland (bron: REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN WATERINGEN, 1281-1646 door A.J. van der Valk, www.hogenda.nl) met als jongste vermelding: 11-10-1632: Jan van der Marel Cornelisz. te Wateringen bij dode van Pieter, zijn broer, LRK 146 c. Nd.-Holland fol. 38.

Jacques Duivenvoorden

Ter aanvulling het transport van de eerder vermelde lenen in Wateringen met gegevens over de kinderen van Jacob Voorburgh en vrouwe Maria van Vreedenburgh (bron: Protocol van transporten en schuldbrieven van Wateringen 1681 – 1692, ora Wateringen inv. 38, bewerking: Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 11-11-2016, www.hogenda.nl).

[761]

f. 137 d.d. 15-7-1689: Johan Bout secretaris van Rijswijk als procuratie hebbende van vrouwe Maria van Vreedenburgh gemalin van de hoogedele heer Jan Jacob van Wassenaer heer van Den Bosch en Zanen etc. te voren weduwe en mede erfgenaam van de heer Jacob Voorburgh in zijn leven burgemeester van Rotterdam en Hoogheemraad van Schieland zowel voor haar zelf en voor haar zoon mr. Pieter Voorburgh en nog als voogdesse en autorisatie hebbende van het Hof van Holland d.d. 22-6-1689 wegens haar twee minderjarige kinderen juffrouw Margrijta en Alida Voorburgh en de heer Louwijs Knoppert kapitein ten dienste van dit land als in huwelijk hebbende jufrouw Catrijna Voorburgh volgens dezelfde procuratie voor schout en schepenen van Rijswijk d.d. 21-6-1689, en nog als procuratie hebbende van de heer Johan en Willem Voorburgh volgens dezelfde procuratie gepasseerd voor notaris Basteels te Rotterdam d.d. 26-4-1689, en verklaarden op te dragen aan Dirck Pietersz. Persoon en Hendrick Hendricksz. van Snel voor een derde part, Arij Cornelisz. [niets ingevuld] en Arij Cornelisz. Couwenhoove voor gelijk derde part en Pieter Cornelisz. Couwenhoove voor het resterende derde part het eigendom van omtrent 7 morgen 2 hond land gelegen binnen Wateringen in de Wippolder […].

[766]

f. 139v: Bijbehorende procuratie en verkoopvoorwaarden.

[775]

f. 144: Nog een bijbehorende procuratie.

Jacques Duivenvoorden

Hallo Annemarie,

Ik heb nog eens goed naar de tijdlijn gekeken van Jacob Cornelisz van der Burch en Maritge van Berendrecht met hun kinderen. Omdat de oudste zoon Jacob van Willem Jacobsz (van Voorburch) en Trijntge / Catharina Jacobsdr in 1560 geboren is volgens het comparitieregister in het weeskamerarchief waar de leeftijden van deze kinderen vermeld zijn in 1581 zou genoemde Trijntge / Catharina Jacobsdr  ca 1540 geboren moeten zijn. Dat is moeilijk te rijmen met de gegevens die ik vond over de kinderen van Jacob Cornelisz van der Burch en Maritge van Berendrecht.

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Jacques Duivenvoorden

Trijntge Jacobs van den Burgh zal minstens de nodige jaren vóór 1559 geboren zijn.

29-9-1563: Cornelis Jacobsz. te Delft bij dode van zijn grootvader Matheeus van Berendrecht, volgens octrooi d.d. 17-2-1553 en testament d.d. 18-12-1559, waarin hij bepaalt dat zijn leengoederen zullen verdeeld worden onder de 7 kinderen van wijlen zijn dochter Marijtge van Berendrecht gehuwd geweest met Jacob Cornelisz van der Burch, brouwer te Delft, n.l. Cornelis, Jan, Huych, Philips, Katarina, Stijntge en Marijtge.

De leenkamers van de heren van Wassenaar. Ons Voorgeslacht 1978 p. 565

Jan C.

Annemarie, je schreef eerder (21 juni) dat je van Katrijn nog geen echtgenoot had gevonden - deze wordt vermeld in DNL 1989 k.200:
Katarina van der Burch, vermeld in het testament van haar grootvader; in april 1564 wordt aan haar weduwnaar, Mr. Adriaen Wilderlant, een losrente, die zij ten laste van de stad Delft had, uitbetaald
 

Groeten, Frans

Frans Angevaare

In het Stadsarchief van Delft (AR 0072, Inv. Nr. 417, bundel 21, folio 367) een vermelding gevonden van Jacob Willemsz van Voorburch uit 23-09-1579 in het weeskamerarchief. Verwezen wordt naar zijn brief van 16-07-1579 waarbij hij geld aan de weesmeesters toekent ten behoeve van Pieter Joosten bij Pieter Dionysius "cuijp".

Wellicht is dit de vader van de eerder beschreven Willem Jacobsz van Voorburch. Hij kan niet de oudste zoon van deze Willem Jacobsz van Voorburch zijn met de naam Jacob Willemsz van Voorburch, omdat deze in 1560 is geboren en in 1579 nog onmondig is.

Ik ga in de kohieren van de 10e penning van Delft nog nader bewijs zoeken.

Jacques Duivenvoorden

In deze discussie is het goed in te brengen wat vermeld staat in de "Parenteel van de familie Tromper te Leiden en Rotterdam", opgesteld door W. van Duijn, gepubliceerd in ‘Kronieken’ 1994, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus (nu opgenomen in www.hogenda.nl).

IVb. NEELGEN PIETERDR. Zij huwde met Jan Willemsz. Cock.
Kinderen:
1. JAN JANSZ. COCQ, volgt Vb.
2. GEERTIE JANSDR. volgt Vc.

Vc. GEERTRUYT JANSDR. COCK. Zij huwde met Jacob Willemsz., ‘uijt de Spiegel’ te Rotterdam.
Kinderen:
1. KATRIJN JACOBSDR. Zij huwde met mr. Cornelis Bosch, advocaat.
2. Dr. JAN JACOBSZ. VOORBURCH.

Door het ontbreken van bronvermeldingen in genoemde publicatie over staak Vc (in de gehele publicatie worden 71 bronnen vermeld bij de overige staken) is moeilijk na te gaan waar de auteur dit gedeelte van de parenteel op gebaseerd heeft. Jacob Willemsz "uijt de Spiegel" te Rotterdam is bijna vergelijkbaar met "uijt de Cleijne Spiegel" in Delft uit mijn onderzoek.

Of Geertruijt Jansz, gehuwd met Jacob Willemsz een dochter is van Jan Willemsz Cock en Neeltgen Pietersdr blijft dan ook de vraag.

Wie helpt dit op te lossen?

Jacques Duivenvoorden

In Rotterdam was er bij mijn weten slechts één huis (een fiks logement), dat eeuwen lang bekend stond onder de naam De Spieghel.
Dat stond op de noordzijde van de Middeldam, de latere Hoogstraat.
Het heeft in de 15e eeuw zelfs een tijd als stadhuis gediend
Een Jacob Willemsz heb ik er als bewoner of bezitter niet aangetroffen. LINK

Ik sluit niet uit, dat inderdaad gewoon het pand te Delft moet zijn bedoeld.
De heer W. van Duijn werkte op het archief te Leiden, en heeft volgens zijn notenapparaat in het betreffende artikel voor Leiden de originele bronnen gebruikt.
Voor gegevens van buiten Leiden maakte hij hoofdzakelijk gebruik van niet altijd even betrouwbare publicaties.
Het zal dan ook geen toeval zijn, dat deze staak niet van noten is voorzien.

Jan C.

In het poorterboek van Delft de inschrijving van Willem Jacobsz van Voorburch gevonden: admissie als poorter van Delft op 3 juni 1558 met Jacob Eeuwoutsz droogscheerder als borg (SAD, archief 0001, Inv. Nr. 733, f. 23)

Jacques Duivenvoorden

Daarnaast in het weeskamerarchief 0072 (Inv. Nr. 429, folio 297) twee broers van Willem Jacobsz van Voorburch gevonden: op 30-03-1575 zijn Willem Jacobsz van Voorburch en Pieter Jacobsz van Voorburch borgen voor het weeskind Agniesgen Michielsdr dochter van Michiel Jacobsz van Voorburch; voogd is Jan Cornelisz cooman wonend in Zoetermeer; op 27-05-1575 is hij man en voogd van Agniesgen Michielsdr. In deze akte compareert ook Maritgen Jacobsdr weduwe van Pieter Vrancksz. Zij is dochter van Jacob Jansz van Zoetermeer. De vermelding "van Voorburch" moet niet gezien worden als een achternaam maar geeft vooral de herkomst weer in de 16e eeuw. Pas later verandert deze vermelding in een achternaam zoals ook bij de familie Van Voorburch of kortweg Voorburch, zoals 2e helft 17e eeuw Jacob Voorburch korte tijd burgemeester van Rotterdam

Jacques Duivenvoorden

Laatste bericht vandaag. In het weeskamerarchief van Delft (Inv. Nr. 400, f. 84v tot 87): ten behoeve van het nagelaten kind van wijlen Jacob Jansz van Bleijswijck seijlmaecker genaamd Jacob maakt Willem Jacobsz van Voorburch in 1582 een inventaris van de nagelaten goederen van de overledene die in zijn leven gehuwd was met Katherina Robbrechtsdr en nu gehuwd met Willem Jacobsz van Voorburg. De overledene had ook een dochter die zelf al eerder overleden is: Aeltgen Jacobsdr. Er zijn onder meer nagelaten goederen in Maasland en in Delft aan de Binnenwatersloot.

Jacques Duivenvoorden


In het Haags gemeentearchief een korte stamboom gevonden van de familie Van Voorburch in het familiearchief Van Persijn (archiefnummer 1350-01, Inv. Nr. 579) Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Voorburch, uitgewerkt in de vrouwelijke lijn, 17e eeuw.

"Memorie vant geslacht van juffr Catharina van Voorburch zaliger in haar leven huijsvrouw van seigneur Louwes Queboorn (Louis van den Queborn was portretschilder maar ook beeldhouwer. Lid van het St. Lucasgilde inDen Haag in 1641 en medeoprichter van de Confrerie Pictura in Den Haag in 1656. Catarina van Voorburgh was een zus van Cornelia van Voorburgh, die weer getrouwd was met Janvan der Meer (1616-1683) uit Delft. Hij was apotheker en promoveerde in 1666 tot med. dr. in Leiden; bron: https://mariavanoosterwijck.nl/sites/default/files/stambomen/vdQueborn%20stamboom.pdf) haeren tweden man". Andere bron inzake Louis van den Queborn: http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6174

Zij is een dochter van Samuel Willemsz van Voorburch.

Datering van dit stuk 2e helft 17e eeuw rond 1670.

Beschreven worden de nakomelingen van lakenkoper en schepen van Delft Willem Jacobsz van Voorburch met zijn kinderen, kleinkinderen en gedeeltelijk ook achterkleinkinderen.

Zijn dochter Anna Willemsdr van Voorburch, geboren ca 1565 huwt de burgemeester van Brielle Van Schoor. Zij lieten geen kinderen na. Wie weet meer over deze burgemeester van Brielle?

Zijn dochter Marritie Willemsdr van Voorburch geboren ca 1569 is gewezen huisvrouw van de heer Van Schoor en is zonder kinderen overleden. Wie is deze heer Van Schoor?

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu