stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Op zoek naar ouders van Heijndrick Jans Schinckel (* circa 1630) in Bodegraven


Profiel afbeelding

Bas, dat is een zeer interessante vondst! Het plaatst Jan Hendricxsen Schinkel in Montfoort waar zovelen "Schinkels" Heb zojuist de akte bekeken en eerlijk gezegd is paleografische kennis hard achteruit gegaan. Is het jou mogelijk te zien hoe zijn relatie is met de ander genoemden?

Martin Westphal

Bas ik hoop dat ik niet te veel vraag. Heb zojuist in archief Rijnstreek ook Hendrick Jans Schinckel, 12-4-1643 Weeskamer Montfoort gevonden en kan het helaas niet ontcijferen. Ik lees wel Neeltge Cornelis weduwe van (meen ik ) Jan Hendrickse Schinckel (?) maar verder kan ik Hendrick Jans Schinckel in de akte niet terug vinden, als verm. zoon van Jan. Kan jij svp dit bekijken? Vr.gr. Martin

Martin Westphal

Lastig te lezen inderdaad. Het zijn huwelijkse voorwaarden van Claes en Jacobye. Ik zag haar op internet met de achternaam Schinckel, ik vermoed dan ook dat Jan Hendricxsz Schinkel namens haar in de akte aanwezig is. Wellicht zijn zij neef en nicht. 

In een andere akte staan een heleboel van Schinkels genoemd: 6-12-1653 weeskamer Montfoort. Nr 118, folio 23. Daarin worden onder andere genoemd:

Adriaen Hendricksz Schinckel (erfgenaam)
Anthonia Hendricksz Schinckel (erfgenaam)
Ghijsbert Hendricksz Schinckel (erfgenaam)
Hendrick Adriaensz Schinckel (erflater)
Hendrick Hendricksz Schinckel (erfgenaam)
Jan Hendricksz Schinckel (erfgenaam)
en verder

Cornelis Adriaensz Schinckel (voogd)
Weduwe van Teus Adriaensz Schinckel (wonende te Achthoven)

Akte nog niet bekeken, maar wilde gok: Adriaen, Anthonia, Ghijsbert, Hendrick en Jan zijn kinderen van Hendrick Adriaensz Schinckel. Laatstgenoemde had een broer Cornelis en een broer Teus. 
En de in de eerdere akte genoemde Jacobye Ghijsberts (Schinckel) is dan een dochter van Ghijsbert Hendricksz en daarmee inderdaad een nicht van Hendricksz Jansz Schinckel (en dan is diens vader Jan Hendricksz inderdaad haar “ome”)

Maar voordat je je rijk rekent; er is nog geen echt bewijs toch dat de door jou gezochte Hendrick Jansz Schinckel uit Bodegraven dezelfde is als de Hendrick Jansz Schinckel die als zoon van Jan Hendricksz Schinckel wordt genoemd in Montfoort? 
Het is wel aannemelijk overigens.
 

Bas de Vries

Bas heb nogmaals goed gekeken en ik meen dat er staat "haer ome"

Martin Westphal

Wow, muy bien! (sorry, ik woon in Spanje) dat is inderdaad een prachtig overzicht. Je hebt natuurlijk 100% gelijk, een sluitend bewijs is nog niet gevonden.

Martin Westphal

Volgens mij moet je weer even terug naar Bodegraven en de link met Jacob Jansz Schinckel.

Ik zie nl in het boek Utrechtse Parentelen (deel 2) dat de in mijn vorig bericht genoemde Jan Hendricksz Schinckel, inderdaad een broer is van Adriaen, Anthonia, Gijsbert en Hendrick. Maar deze Jan Hendricksz Schinckel wordt onmondig genoemd in 1653. Volgens mij betekent dit dat hij in 1653 nog geen 25 jaar was. Dan kan hij geen vader zijn van de Hendrick Jansz Schinckel die rond 1630 is geboren en vanaf 1653 in Bodegraven kinderen laat dopen. 

Bas de Vries

@Bas,
daar komt bij, dat Claes Stevensz van Stekelenburg in Montfoort voor het gerecht (95f19v) is getrouwd op 5-3-1633 met Jacobken Ghijsberts (zonder achternaam)
Dat was niet voor niets, want de familie Van Stekelenburg was streng katholiek, op het fanatieke af, en bloedverwantschap met een gereformeerde diaken uit Bodegraven (20 km verderop) ligt niet direct voor de hand.

Wesley Fokkens

Ben even in de akte gedoken van Wesley van vandaag 12.58 uur. Het is de akte van 17-01-1650 te Woerden (8532, folio 2) waarin voorkomen Annichgen Pieters Ramp en Jacob Jans. Uit de andere akte(s) kan worden afgeleid dat dit Jacob Jans Schinckel is. 

De akte beschrijft de huwelijkse voorwaarden tussen Annichgen en Jacob Jans. Jacob wordt vergezeld door zijn vader Jan Hendricksz.

Als deze Jacob Jansz (x Annichgen Ramp) inderdaad de broer is van Hendrick Jansz, dan is hiermee hun beider vader gevonden.

Bas de Vries

Over de schoonvader van Jacob en van Hendriks weduwe, Pieter Willemsz (ook Dierten?) Ramp, waarsman van het Groot-Waterschap van Woerden, valt nog een heleboel te vinden op RHCRijnstreek.
Misschien biedt dat nog aanknopingspunten voor de broers "Schinckel" 

succes!

Wesley Fokkens


Nog een aantal akten uit Montfoort:

ona Montfoort 1445 fol 16 d.d. 23-2-1633: In den naem des heeren [..?]  kondt ende elck sy eenen ygelyckx die dese sullen sien ofte hooren lesen, zoe dat door tusschenspreken van vrunden en magen ter eere Goets gedonck en gesloeten is een echte huwelyck tusschen Claes Stevensz van Stekelenburch, toecommende bruydegom, geassisteert met Stevensen Schrevels van Stekelenburch, synen vader, ter eenre [ende] Jacobye Gijsbertsen, toecommende bruijt, geassisteert met Bertye Matheus Schinkels dochter, haer moeder, Willem Hendricks Schinkel en Jan Hendricks Schinckel, hare omen, ter andere syde, en dit op de conditie en voorwaerde naer beschreven, in den eersten dat de voors. bruydegom tot onderstant en subsidie van dese huywelycke innebrenckt de somme van 600 carolus guldens, waertegen de voors. bruyt sal inbrengen eerst de somme van 1000 car. gld., gecommen van haer witte vaer en witte moer, staende op renten, mitsgaders noch voor ’t bewys van haer vader de somme van 600 gld., des in conditie en voorwaerde, dat oorsaecke waere dat Godt verhoede wil, dat de bruydegom voor syne bruyt quaeme te sterven, gelyck oock de bruyt voor de bruydegom sonder levende ofte blyckende geboorte nae te laeten sall de lancxtlevende genieten van de gereetste goederen de somme van 150 gld. en daer benevens elck met syn clederen en cleynodien, sal moeten offstaen sonder voorders vandien anders te moegen genieten en teynde drye jaer tsij sonder kynderen syn ofte nyet, sullen alle erffenis en successie, winst en verlies geproffiteert ende gedeylt worden jalff en halff volgende de costuyme ende Gerechte des Stichts van Utrecht, op alle welcke condities huywelicke voorwaerden de voors. contrahalen verclaren haere voorgenomen huwelyck te solemniseren, willende daeromme dat dese huywelycke voorwaerden in alle syne poincten achtervolcht en onderhouden sullen worden, gelyck syluyden beloven deselve te onderhouden nyet tegenstaende eenige solemniteyten ofte costuyme ter contrarie, daer van syl. contrahenten renunchieeren mits desen, allet sonder arch ofte list.  Ondertekend door o.a. Beertgen Matheus Schinckel,

Dat Jacoba een Schinckel is kan m.i. uit de volgende akten afgeleid worden:
WK Montfoort inv. 113 d.d. 12-05-1645: Uitkoop door Claes Stevensz van Stekelenburg van zijn twee onmondige weeskinderen, Cornelis en Ghysbert, geprocreëerd bij Jacobye Ghysberts Teus Gysbertsz is hun oom en bloedvoogd en Jan Hendricxz Schinckel is hun oudoom.

WK Montfoort inv. nr. 118 d.d. 06-12-1653:  Adriaen Hendricksz Schinckel, Olivier Pannekoeck, man en voogd van Anthonia Hendricx Schinckel, beijde mondige, v.h.s., Jan Hendricksen, Ghijsbert Hendricksen en Hendrick Hendricks Schinckel, onmondige kinderen van Hendrick Adriaensz Schinckel en Janneken Jansch van Nes, gesterckt met Cornelis Adriaensz Schinckel en Harmen Jansz van Nesch, hun oomen en bloedvoogden, doen een erfscheiding van de nagelaten goederen van hun ouders.

Omdat mijn belangstelling met name naar de Rampen uitgaat ook deze akte uit Woerden:

ona Woerden 8535 fol 37 d.d. 15-1-1653: In voegen ende manieren hier naer volgende bekennen Jan Pietersz Ramp, Jacob Pietersz Ramp ende Jacob Jansz Schinckel getrout hebbende Annichgen Pietersdr Ramp, kinderen ende erffgenamen van sa. Pieter Willemsz Ramp, met malcanderen met consent ende believen van Geertgen Jacobsdr de Hooch, haerluyder moeder, wed. van de vsz. Pieter Willemsz Ramp, geschift, gescheyden, geloot, gecavelt ende gedeylt te hebben de landen ende vaste goederen by den voorsz. Pieter Willemsz Ramp sa. metter doodt ontruijmt ende naer gelaten, in welcke cavelinge, lotinge ende deelinge den voorsz. Jan Pietersz Ramp aengecavelt ende te beure gevallen is seeckere ontrent vijff mergen landts, gelegen in een weer van acht mergen in Corte Waerder, off soo groot ende cleijn t’selve aldaer gelegen is, daer van de resterende drije mergen den voorsz. Jan Pietersz Ramp mede competerende sijn, te weten twee mergen, die hem tot huwelijcx goet van den voorn. sijnen vader ten aengaen van sijn huwelijck sijn medegegeven, volgens de huwelijcxe voorwaerden daervan sijnde, ende den anderen mergen, wesende leenroerich aen den huijse van Montfoort, hem als outste soon ende leenvolger van den voorn. sijnen vader sa. aengecomen ende aenbestorven, belent het voorsz. weer landts van acht mergen int geheel ten oosten Gijsbert Pietersz Ramp, ten westen de dubbelde wiericken, streckende uijt den Rhijn tot aende Graeffelijcheyt van Hollandts landen toe, met huijs, berch, schuijr ende vordere betimmeringe, bepotinge ende beplantinge daer op staende, sulcx ende in der voegen t’selve aldaer staende ende gelegen is, ende bij den voorn. Jan Pietersz Ramp jegenwoordich gepossideert ende gebruijct wort, daer tegens den voorsz. Jacob Pietersz Ramp ende Jacob Jansz Schinckel in qualiteijt als vooren t’samen ende sulcx elcx voor de gerechte helfte aengedeelt, aengecavelt ende beuren gevallen is een weer landts, groot ontrent ses mergen een hondt mette bepotinge ende beplantinge daer op staende, soo groot ende cleijn t’selve gelegen is in Barwoutswaerder, belent ten oosten het Capittel van den Dom t’Utrecht, ende ten westen Pieter Cornelisz Keijser, streckende voor uijtten Rhijn tot achter aende Barwoutswaertse landtscheijdinge toe, bekennende de voorn. kinderen ende erffgenamen mette voorsz. cavelinge, lotinge ende deijlinge te nemen volcomen contentement ende sulcx den voorsz. Jasper Ramp geen recht off actie op den voorsz. ses mergen een hondt landts mette bepotinge ende beplantinge daer op staende sijn voorsz. broeder ende swager te beure gevallen, meer te hebben off behouden in eeniger manieren, gelijck oock den voorsz. Jacob Pietersz Ramp ende Jacob Jansz Schinckel in qualiteijt als vooren egeen recht off actie in eeniger manieren bekennen te hebben, houden off reserveren aen het voorsz. weer landts van acht mergen mette betimmeringe, bepotinge ende beplantinge den voorsz. Jan Pietersz Ramp [ende Jacob Jansz Schinckel], hunnen broeder ende swager resp. in voorg[en. qualiteijt] als voorsz. is aengecomen, aengecavelt ende te beuren gevallen als sijnde alles tusschen de voorsz. kinderen ende erffgenamen met gelt ende anders vergeleken ende vereffent, belovende derhalve de voorsz. kinderen ende erffgenamen de voorsz lotinge, scheijdinge ende deijlinge nu ende ten eeuwigen dagen te sullen achtervolgen ende naercomen ende elc anderen het effect vandien te doen, hebben ende laten genieten sonder daer tegens te doen off gedoogen, gedaen te worden in rechten off daer buijten, ende oock ist noot ende des versocht wordende malcanderen ten behoeve van elcx aengedeelde portie voor den gerechte daer onder d’selve gelegen sijn wettelijck vertichtinge te doen, alles onder verbant ende bedwanck van haere respective persoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende, egeene ter werelt uijtbesondert, stellende deselve ende de keure vandien ten bedwanck van allen Rechten ende Rechteren, sonder list. 

Gerrit H VerwoerdPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu