stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Indonesië » Raden Admeng Asmani

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

In de familie van mijn vrouw (van Hasselt) komt de naam voor van de dochter van een Indische regent: Raden Admeng Asmani (ik ben niet zeker van de spelling).

Meer over haar is te vinden op:

http://genea.terhark.nl/getperson.php?personID=I143&tree=test

Wie kan me helpen met het vinden van richtingen waar ik meer over haar zou kunnen vinden?

Alvast veel dank!

Tammo ter Hark

Tammo ter Hark

Het is niet eenvoudig om je weg te vinden in de vele inlandse vorstenfamilies in het vm Nederlands-Indië.
Mijn kinderen hebben ook een regentendochter in de kwartierstaat die een kleindochter is van Mangkunegoro I, prins van Mataram. Het is een zoektocht met veel problemen, o.a. vanwege het feit dat veel van die genealogieën in het Indonesisch zijn en moeilijk te doorgronden.

Hier een site waar ik veel aan gehad heb :

http://www.royalark.net/Indonesia/indon.htm

André Sijnesael

Johnhenry

Dank je wel! Ik zal hiervan melding maken op de website. We gaan waarschijnlijk na de vakantie in Den Haag, bij het Indisch ffamiliearchief (in het stadhuis) kijken)

Tammo ter Hark

detail zijspoor:

http://www.wereldoorlog2.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55

Lubertus Jacobus van Hasselt zat op de onderzeeboot  Hr Ms K XVI

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._Ms._K_XVI

Johnhenry

Ha Hendrik Jan,

dank voor je opmerking over de K16. We wisten hier wel iets van, maar de vondst van het wrak van de K16 leverde heel wat meer op. Dit hebben we opgenomen op onze website:

http://genea.terhark.nl/getperson.php?personID=I1328&tree=test

Dank en tot een andere keer hier!

Tammo ter Hark

Tammo ter Hark

Hallo.

Op wikipedia zoeken "list of monarchs of Java"hier vindt je veel info over de vorsten van Java.En soms het klinkt heel simpel zoek eens via google op de naam Radan Admeng  Asmani veel info.

Groeten,Piet

Pieter van de Ruit.

Beste Tammo ter Hark,

 

Je snijdt een interessant onderwerp aan dat mij als liefhebber van Indische familiegeschiedenis al langer bezig houdt. Ik ben nog maar kort lid van dit forum, vandaar dat ik pas nu reageer op je vraag van 1 augustus 2011.

 

Allereerst kan ik je aanbevelen kennis te nemen van enkele publicaties over de Javaanse adel.

- L.W.C. van den Berg, De inlandse rangen en titels op Java en Madoera (’s‑Gravenhage 1902).

- H. de Graaf, ‘Sadjarah Pangiwa Lan Panengen (De stamboom ter linker- en ter rechterzijde 1733-1743)’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 126 (1970, nr. 3) 332-337.

- Heather Sutherland, ‘Notes on Java’s Regent Families Part I’, Indonesia (1973, nr. 16) 113-147.

- Idem, ‘Notes on Java’s Regent Families Part II’, Indonesia (1974, nr. 17) 1-42.

- Idem, ‘The Priyayi’, Indonesia (1975, nr. 19) 57-77.

 

Zoals bekend, bestond er in Nederlandsch-Indië onderscheid tussen Europeanen en ‘inlanders’. Eerst genoemden zagen zichzelf als superieur aan de inheemse bevolking, inclusief haar hoofden. De (mohammedaanse) Javaanse vorsten en regenten achtten zich daarentegen – trots als zij waren – verheven boven de massa der (christelijke) Europeanen, hoewel zij formeel aan het Nederlandse gezag onderworpen waren. Hierin ligt ongetwijfeld een verklaring voor het feit dat het aantal gemengde huwelijken tussen vorsten- en regentendochters enerzijds en Europese mannen anderzijds niet groot is geweest. Daarbij komt dat het ongehuwd samenleven van dergelijke mannen en vrouwen bij mijn weten niet voor is gekomen. De soms gehoorde bewering dat Javaanse vorsten en regenten hun dochters beschikbaar stelden om de concubine van een Europese man te worden, lijkt mij dan ook twijfelachtig, zeker als het om een laaggeplaatste Europeaan gaat. Een inheemse vrouw die het huishouden van een ongetrouwde Europese man bestierde en zijn kinderen baarde, wat in Indië veel voor kwam, groeide dus op in de desa in plaats van de kraton.

Ik wil met het bovenstaande maar zeggen dat je voorzichtig moet zijn met het zonder betrouwbaar bewijs voor waar aannemen van verhalen over een ‘inlandse prinses’ in de familie. Hierbij moet je bedenken dat in menig Indische familie uit – in mijn ogen onterechte, maar in de Nederlandsch-Indische context wel begrijpelijke – schaamte werd gezwegen over de Javaanse voormoeder. Zie hiervoor: Reggie Baay, De njai. Het concubinaat in Nederlands-Indië (Amsterdam 2008) en van dezelfde, Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-Indië (Amsterdam 2010). Om de ‘pijn’ te verzachten of het eigen ego te strelen, maakte men van haar niet zelden een ‘inlandse prinses’.


Ik zeg niet dat dit alles in de casus Hardeman het geval is geweest, maar het is wel belangrijk te weten wat er in de geboorteakte (die tevens de akte van erkenning zal zijn geweest) van mevrouw Van Hasselt-Hardeman staat. Wordt haar moeder daarin vermeld als ‘de inlandse vrouw Asmani’ of ‘als de inlandse vrouw Raden Adjeng Asmani’? Mevrouw Van Hasselt werd blijkens de stamboom Hardeman op internet te Watatoelis [bij Prambon, residentie Soerabaja, RdN] op 9 okt. 1881 geboren. Zij werd blijkens de Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië en opgave omtrent hun burgerlijken stand 1884 (Batavia 1883) erkend te Malang, residentie Pasoeroean [in 1883, het jaar waarin haar vader een Europees huwelijk sloot, RdN]. Haar vader was ten tijde van haar geboorte werkzaam als controleur 1e klasse (sinds 25 augustus 1881) bij het binnenlands bestuur in de residentie Soerabaja. Gezien deze betrekkelijk bescheiden rang lijkt het mij niet zo waarschijnlijk dat hij dochter van een regent tot concubine heeft kunnen nemen. Regenten waren immers formeel in gouvernementsdienst en stonden hoger in rang dan een controleur. Hardeman werd op 27 augustus 1886 benoemd tot assistent-resident van de afdeling Karanganjer van de residentie Bagelen. Hij zette daarmee een belangrijke stap op de maatschappelijke ladder, maar was toen reeds meer dan drie jaar met een Europese vrouw getrouwd.

 

Hieronder volgt een overzicht van in de negentiende en twintigste eeuw gesloten gemengde huwelijken van Europeanen en ‘inlandse prinsessen’ (aanvullingen en/of verbeteringen zijn welkom).


* Johannes Augustinus Dezentje met de Solose prinses Radèn Ajoe Tjondro Koesomo te Soerakarta op 13 september 1835.

* Willem George Wolff met de Bandjermassinse Ratoe Inten te Semarang op 24 juni 1861.

* Herman Willem Abels met Radèn Adjeng Wiedji/Widji te Malang op 28 nov. 1873.

* Jhr. Petrus Franciscus Coenen met Radèn Ajoe Rateni te Djokjakarta op 15 april 1875.

* Hendrik Willem Coenraad Bart Brandligt met Radèn Adjeng Soedima te Klaten (Soerakarta) op 28 februari 1881.

* Christiaan Willem Boombergen met Johanna Radminten Mas Adjeng Poerdiredjo te Grisee (Soerabaja) op 29 dec. 1881 (gesch. Blitar (Kediri) 9 juli 1894). De titel Mas Adjeng werd over het algemeen gevoerd door de dochters van inlandse hoofden, lager dan regent. Op Oost-Java was dit de titel voor elke ongehuwde dochter van een Radèn.

* Johan Willem Brunner met de Javaanse vrouw Ratiah, ook genaamd Mas Adjeng Misah te Temanggoeng (Kedoe) op 18 sept. 1886.

* Mr. Jan Jacob Smits met Mas Adjeng Wikinah te Padang op 14 jan. 1891.

* Gerard de Veer met Radèn Adjeng Poensiah te Tjilatjap (Banjoemas) op 21 mei 1892.

* Eduard Bartholomeus Rudolf Tellings met Sri Mas Adjeng te Benkoelen op 13 december 1893.

* Isaac Groneman, lijfarts van de sultan van Djokjakarta, met Radèn Ajoe Retno Kasijan te Djokjakarta op 28 oktober 1904.

* Pieter Marinus Gallas met een Radèn Adjeng, bekend als Augustiene (ook Radèn Adjeng Augustin Setjodiredjo) te Lamongan op 8 februari 1907.

* Jacobus Adrianus Moorrees met Radèn Adjeng Adiwatie te Soerabaja op 13 juni 1913.

* Philip Hugo Halsamer met Radèn Ajoe Moetmainah mogelijk te Loemadjang en vermoedelijk voor of in 1929 (uit dit huwelijk werd te Loemadjang op 31 augustus 1929 een dochter geboren).

* Adriaan Bertho van der Linde met Radèn Ajoe Parijem te Madioen op 20 september 1939.

* Herman Zwiers met Radèn Adjeng Soetrati Ratna Komata Gondo Sepoetra te Batavia in 1948.

* Een Europeaan met een dochter van de regent van Karanganjar (namen van de bruid en bruidegom, alsmede de plaats en datum van het huwelijk zijn onbekend).

* Een Europeaan met een dochter van de regent van Demak (namen van de bruid en bruidegom, alsmede de plaats en datum van het huwelijk zijn onbekend).

 

Tenslotte een overzicht van enkele gemengde huwelijken of buitenechtelijke relaties, die volgens familie-overlevering zouden hebben bestaan, maar waarover men m.h.o.o. de kwaliteit van de bewijsvoering kan twijfelen (aanvullingen en/of verbeteringen zijn welkom).


* Joseph Thomas Coenraad met Wullan Sari (volgens familieoverlevering een dochter van soesoehoenan Pakoeboewono III) omstreeks 1760.

* Hijneman/Heijnemann Beer met Kastoeri (volgens familieoverlevering een dochter van de regent van Semarang) of in een andere variant van het verhaal, met een ‘Solose prinses’ omstreeks 1780.

* Frans Lutter, soldaat of korporaal in VOC-dienst, met Radèn Ajoe Tika Djodjodirdjo (uit het huis Tjitrosoman) (volgens de genealogie Lutter in Nederlandse Genealogieën 11 (1996) 183-209) te Japara op 23 januari 1795.

* Paolo Mafficioli del Castelletto (±1795-1846) met de inlandse vrouw Lisa Tumpa (volgens familieoverlevering een Solose prinses).

* Jorge Juan Crisostomo Bish (afkomstig uit Cadiz) met een inlandse vrouw, bij de doop genaamd Augustina (volgens familieoverlevering Radèn Adjeng Acha) te Buitenzorg op 5 maart 1845.

* Jacob Eilbracht met de vrije inlandse vrouw Tjibaria/Tjabaria, bij de doop genaamd Wilhelmina Jacoba Emilia (volgens familieoverlevering dochter van Pangéran Midoen van het West-Sumatraanse rijkje Bangka Hulu/Benkoelen) te Batavia op 23 maart 1850.

* Jhr. Marius Johannes van Braam met de inlandse vrouw Pentras (volgens familieoverlevering een Solose prinses) te Soerakarta op 10 april 1855.

* Abraham Oltmans met de inlandse christin Maria, voor haar doop Attema Seman (volgens familieoverlevering Radèn Adjeng Attema Seman) geheten, te Klaten (Soerakarta) op 14 mei 1902.

 

Vriendelijke groet.

 

Roel de Neve

Geachte meneer;

Ik doe onderzoek naar de vorstenhuizen v Indie en heb ook een overzicht v alle regentengeslachten v Java.Als U mij de naam vh regentschap kan noemen,of of ze dochter is ve regent uit welk gebied,dan kan ik voor U proberen.

Hoogachtend:

DP  Tick

facebook: Donald Tick

pusaka.tick@kpnmail.nl 

DP Tick

Hallo ik,Raymond Dessauvagie, heb ook vragen over mijn Indonesische Oermoeder,genaamd op deze site genoemd 

R.A. Saikem(Francina Flament',getrouwd met Victor Louis Flament,op 21/12/1882te Bangil/Indonesia,vragen over wie daar meer over kan vertellen over de bron van herkomst dat zij een Raden Ajoe,dochter zou zijn  Sultan IX Puka Buwonno van Solo. Verhalen die Men vaker tegenkomt bij het onderzoek vd Indonesische herkomst bij Indische Families.De dochter van R.A.Saikem,is MIjn Overgrootmoeder is Adolphina Flament.  

Mvg.Ray Dessauvagie    

raymond dessauvagie

Grafschriften  uit een pubicatiie van 1939 :
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden deel IV 

Grafschrift te Garoet Oude Begraafplaats in de kotta

Hier rust mijn echtgenoot onze vader en grootvader
V.L.F. Flament geb . 2 nov 1842 overl19 juli 1906

notitie van de auteur: Victor Louis F. geb Djokja , gegag adj onderoff, man van Inl. vrouw Saikem

-----------

Grafschrift te Garoet, Nieuwe Begraafplaats in de Desa Tarogong

Hier rust Alexander Victor Louis Flament
geb. 16 januari 1878 overl 10 october 1934

notitie van de auteur:Hij was geb Bangil gep. ambtr. man van Liong Kwai Tjing Nio , zn van Victor Lous F en de inl vr. Saikem


---------
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging Deel; 5
Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch - Indië.
grafschrift te Bandoeng

Hier rust  onze moeder, behuwd-  pleeg-, groot- en overgrootmoeder 
Vrouwe Francina Flament  geb. R.A. Saikem   geb. 24-12-1835  overl. 21-12-1920 
 Rust zacht.


*****
Pakubuono  IX was geboren in 1830 en kon dus niet de vader zijn van Saikem, geboren in 1835
Ze had kennelijk de titel Raden Adjoe  (R.A.) 

Johnhenry

Velen Dank vooor de Info Dhr.JohnHenry,

Er werd ook wel op deze Site gezegd dat zij de dochter was(en door familie)dat R.A.Saikem,de dochter was van Pakubuwono X?Is die titel R.A.=Raden Ajoe officieel volgens welke Autoriteit benoemd?

Ik heb ook ,volgens gegevens  uit deze Site en www.roosjeroos.nl,vernomen dat V.L.Flament met R.A.Saikem getrouwd 

zijn nl.in 1882,nadat  mijn Overgroot Adolphina Flament ,geboren 1880/81 en nog veel later dan haar nog oudere broer

Adolph.?Volgens gegevens op deze Site en ander Info,is het ook toch ook ongebruikelijk dat een blanke Koloniaal met 

een puur Inlandse Vrouw trouwt of samenwoont,laat staan met een Raden Ajoe Vrouw van de Kraton.met uitzondering van

Kolonialen met een zeer hoge Positie? Mvg.Ray Dessauvagie

P.s.Evt.nog een Vraagje?Ik ben ook bezig met de Indonesisch/inlandse roots van Mijn Indo-Opa  Richard Edmond Dinsbach,en dan kom ik o.a.uit bij zijn Inlandse GrootOma Mietje Claproth uit Makassar.Weet U of Iemand hoe deze familie komt aan de naam Claproth,benoemd door de Kolonialen ,allemaal oorspronkelijk uit Celebes/Sulawesi?

Mvg.Ray Dessauvagie bij mijn  vaders(Rob Dessauvagie RIP) Indonesische Roots,kan ik informatie halen uit hun Geneaolgie Stamboek etc...

raymond dessauvagie

De militair Christiaan Claproth was geboren 26 januari 1794 te Makassar.
Zijn ouders waren Jacob Claproth en Nisa
Ik vermoed dat hij of zonen zich vestigden te  Boelecomba en Bonthain te Celebes.
Jacob en Nisa als waarschijnlijke ouders ? 
Han Dehne denkt daar anders over
https://www.genealogieonline.nl/stamboomgegevens-dehne/I1818.php
zijn fb: https://www.facebook.com/han.dehne
https://www.facebook.com/indischwatenhoe/posts/967465636719584

Johnhenry

ok JohnHenry, Wederom Voor Uw Informatie.Mvg.Ray Dessauvagie !

raymond dessauvagie


Raymond,  heb je deze informatie al ?
-------------------------------------------------------

Kwartierstaat van August Alphons Dessauvagie

Generatie 1 (proband)

1 August Alphons Dessauvagie, geboren op 09-08-1862 in Malang. August is overleden op 09-04-1945 in Schoonhoven, 82 jaar oud. August trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1891 in Soerabaya met Elize Brumsteede, 18 jaar oud. Elize is geboren op 14-12-1872 in Semarang, dochter van Johannes Henricus Brumsteede en Emilie Beijnon. Elize is overleden op 13-03-1931 in Den Haag, 58 jaar oud.

Generatie 2 (ouders)
2 Pierre Gérard Nicolas Dessauvagie, geboren op 10-03-1831 in Pekalongen. Pierre is overleden op 01-08-1907 in Kendal, 76 jaar oud. Pierre begon een relatie (1) met unknown.
Hij trouwde (2), 29 jaar oud, op 06-04-1860 in Semarang (Ind) met de 16-jarige
3 Ellen Marshall, geboren op 08-05-1843 in Semarang. Ellen is overleden op 07-04-1901 in Semarang, 57 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)
4 Hermanus Dessauvagie, geboren op 13-12-1807 in Batavia. Hermanus is overleden op 15-05-1893 in Breda, 85 jaar oud. Hermanus trouwde (1), 20 of 21 jaar oud, in 1828 met Kasima. Hermanus trouwde (3), 44 of 45 jaar oud, in 1852 met Embok Mas Mortidjo. Hermanus trouwde (4), 46 jaar oud, op 19-12-1853 in Bodjonegoro (Rembang) met Helena Dorothea Martens (1831-1865), 22 jaar oud. Hermanus trouwde (5), 58 jaar oud, op 06-04-1866 in Breda met Magdalena Leonora de Wit (1839-1869), 26 jaar oud. Hermanus trouwde (6), 62 jaar oud, op 28-07-1870 in Breda met Cornelia Adriana Woutera de Wit (1841-1906), 29 jaar oud.
Hij trouwde (2), 21 jaar oud, op 29-07-1829 in Buitenzorg, Batavia met de 17-jarige
5 Wilhelmina Willems, geboren op 10-03-1812 in Grisee (Soerabaja). Wilhelmina is overleden op 14-08-1849 in Pekalongan, 37 jaar oud.
6 Francis Ord Marshall.
Hij begon een relatie met
7 Ing Njo Teh.

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Jan Dessauvagie, geboren op 25-11-1767 in Amsterdam. Jan is overleden op 20-01-1817 in Batavia, 49 jaar oud. Jan trouwde (1) met Elisabeth Krijger. Jan trouwde (3), 41 jaar oud, op 21-05-1809 in Batavia met Catharina Roos (±1765-1820), ongeveer 44 jaar oud.
Hij trouwde (2), 36 jaar oud, op 19-08-1804 in Batavia met de 16-jarige
9 Elisabeth Maria Coning, geboren op 14-10-1787 in Batavia. Elisabeth is overleden op 19-12-1807 in Batavia, 20 jaar oud.
10 Willem Nicolaas Servatius, geboren op 29-07-1785 in Coevorden. Willem is overleden op 24-11-1827 in Tjiandjoer (Preanger Reg.), 42 jaar oud. Willem trouwde (2), 28 jaar oud, op 23-11-1813 in Batavia met Sara Catharina Senn van Basel (1797-1814), 16 jaar oud. Willem trouwde (3), 30 jaar oud, op 04-09-1815 in Batavia met Catharina Elisabeth Couperus (1796-1864), 19 jaar oud.
Hij had een relatie (1), 25 of 26 jaar oud, in 1811 met
11 Pamela.

Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Jacob Dessauvage, geboren op 21-08-1735 in Leiden. Jacob is overleden op 11-07-1809 in Amsterdam, 73 jaar oud. Jacob trouwde (2), 62 jaar oud, op 20-04-1798 in Amsterdam met Neeltje Otto.
Hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 03-11-1758 in Amsterdam met de 19-jarige
17 Maria van der Schemp, geboren op 10-12-1738 in Amsterdam. Maria is overleden op 15-07-1795 in Amsterdam, 56 jaar oud.
18 Johannes Coning, geboren in Ambon. Johannes is overleden op 03-09-1794 in Batavia.
Hij trouwde met
19 Abiela Hendriks. Abiela is overleden op 03-04-1794 in Batavia.
20 Johannes Petrus Servatius, geboren op 02-01-1752 in Maastricht. Johannes is overleden op 25-03-1819 in Zuidlaren, 67 jaar oud.
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 07-09-1784 met de 26-jarige
21 Gerhardina Fokkelina Engelhard, geboren op 23-02-1758 in Bourtange. Gerhardina is overleden op 01-03-1838 in Assen, 80 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)
32 Jacques des Sauvages, geboren op 21-11-1704 in Leiden. Jacques is overleden op 04-04-1772 in Leiden, 67 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1728 in Leiden met de 22-jarige
33 Johanna (anna) Springvliet, geboren op 27-10-1705 in Leiden. Johanna is overleden in 1772 in Leiden, 66 of 67 jaar oud.
34 Hillebartus van der Schemp, geboren op 24-01-1710 in Amsterdam. Hillebartus is overleden op 23-04-1758 in Amsterdam, 48 jaar oud.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 06-09-1737 in Amsterdam met
35 Stijntje Koops. Stijntje is overleden op 19-09-1786 in Amsterdam.
40 Mathias Servatius.
Hij trouwde met
41 Maria Catharina Willig(ch).
42 Nicolaas Engelhard, geboren in 1733 in Groningen. Nicolaas is overleden op 13-02-1765 in Grave, 31 of 32 jaar oud.
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-04-1756 in Bourtange met de 22-jarige
43 Maria Alting, geboren op 20-11-1733 in Groningen. Maria is overleden op 12-05-1817 in Zuidlaren, 83 jaar oud.


Generatie 7 (oudgrootouders)
64 Jacques de Sauvage, geboren op 01-04-1666 in Tourcoing( Nord-France). Jacques is overleden.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 31-10-1694 in Leiden met de 26-jarige
65 Marijtje Barentsdr van Leyde, geboren op 20-06-1668 in Leiden. Marijtje is overleden.
66 Theunis Jacobsz Springvliet.
Hij trouwde met
67 Catharina Jans de Vogel.
68 Johannes Martense van der Schemp.
Hij trouwde met
69 Maria Koopmans.
70 Jansz Koops.
84 Nicolaus Engelhard, geboren op 03-09-1696 in Bern (Zw.). Nicolaus is overleden op 10-07-1765 in Haren, 68 jaar oud.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 17-06-1730 in Groningen met
85 Arnolda Leyendecker, geboren in Aken. Arnolda is overleden op 29-12-1742 in Groningen.
86 Gerhard Alting, geboren op 01-04-1694 in Groningen. Gerhard is overleden in 12-1775 in Vennebroek onder Paterswolde, 81 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-02-1723 in Groningen met de 24-jarige
87 Fockelina Blencke, geboren op 12-04-1698. Fockelina is overleden op 05-02-1775 in Vennebroek, 76 jaar oud.


Generatie 8 (oudovergrootouders)
128 Jean de Sauvage.
Hij begon een relatie met
129 Antonia Destombes.
130 Jean Bartou Bartou.
Hij trouwde met
131 Susanne Quinion.
132 Jacob Teuniszn Springvliet (van).
Hij trouwde met
133 Elsge Theunis de Schot.
134 Jan de Vogel.
140 Jan Koops.
168 Nicolaas Engelhard.
Hij trouwde met
169 Dorothea Ulrich.
172 Willem Arnold Alting, geboren in 1658 in Weesel. Willem is overleden op 29-01-1721 in Groningen, 62 of 63 jaar oud.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 19-10-1691 in Weesel met de 23-jarige
173 Johanna Christina van Leenhoff, geboren op 28-04-1668. Johanna is overleden op 22-07-1756 in Eelde, 88 jaar oud.
174 Gerrit Blencke.
Hij trouwde met
175 Bouwina Huysman.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)
264 Theunis Janszn Springvliet (van).
266 Anteunis Marcussen de Schot.
Hij trouwde op 22-10-1636 in Leiden met
267 Marija Edewaerts Pineas.
336 Nicolaus Engelhard.
Hij trouwde met
337 Helena Aechler.
338 Nicolaus Ulrich.
Hij trouwde met
339 Johanna Lupichia.
344 Hendrik Alting.
Hij trouwde met
345 Gesina Brauw.
346 Gerhard van Leenhoff, geboren op 19-07-1634 in Duisburg. Gerhard is overleden op 05-09-1674, 40 jaar oud.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 03-10-1662 met de 22 of 23-jarige
347 Catharina van Sithart, geboren in 1639 in Weesel. Catharina is overleden op 11-10-1716, 76 of 77 jaar oud.


Generatie 10 (stamouders)
528 Jan Springvliet (van).
532 Marcus de Schot.
534 Edewaartsz Pijneas.
Hij trouwde op 09-04-1602 in Leiden met
535 Willemtgen Adriaans van der Meer, geboren in Utrecht.


Generatie 11 (stamgrootouders)
1068 Edewaert Willemsz Pijneas.
1070 Adriaan van der Meer.

Generatie 12 (stamovergrootouders)
2136 Willem Pijneas.

JohnhenryPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!