stamboomforum

Forum logoFamiliewapens » Familiewapen van meester Cornelis Anthonisz van Schoonhoven te Utrecht (?) en Zutphen opgelostProfiel afbeelding

Ik onderzoek of dit wapen van meester Cornelis Anthonisz van Schoonhoven is en welke functies hij had.

Hij was de vader van Gabriel Cornelisz van Schoonhoven, die in 1533 verschijnt in een charter inzake een erfpacht in Hazerswoude (Noord-Hollands Archief, Kloosters in Haarlem, Commanderij van Sint Jan, Inv. Nr. 58), waaraan dit wapenzegel hangt.

58 Akte van in erfpachtgeving door Gabriël Cornelisz. van Schoonhoven aan Joost Clementsz. Uuttenhage, Jansridder en pastoor van Hazerswoude, van het land van een kapelanij in de parochiekerk aldaar in ruil voor de verplichting van wekelijkse mislezing, 1553. Met aangehechte retroakten vanaf 1528 

“Allen den genen die desen brieff sellen zien off horen lesen / Doe ick verstaen Gabriel Cornelisz van Schoonhoven mijt meijster Cornelis van Schoonhoven mijn vader ende curatoer / dat Eersame Gabriel als besitter van eene vrouwe gesticht inde prochij kercke van haserwoude in die eere gods ende Marie onser liever vrouwen hebben dienst van een misse ter weke des saterdaechs van onse lieve vrouwen voirscreven / hebbe ic enen ewelicken erffpacht gegont ende gegeven / al alsulck riet lant ebde ander lant als totter selfder vicarie behoert als drieendertich mergen off daer omtrent gelegen tot haserwoude / ende noch vierdalven mergen lants gelegen tot zwammerdam inde bruijc weer van peter gisbertsz botterman / als breder in enen brieff bepacht staen daer desen brieff doer transfixeert is / ende oick alle ander lant dat bevonden mach werden tot dese vicarie te behoren / ende dit altesamen / alsoe goet ende quaet ende alsoe groet ebde cleijn alst aldaer of elders gelegen is ende aende selffder vicarie uijt recht toebehoert ende nijt anders noch meer / Den Eersame heer Joest clementsz wtenhage brueder der orden van Sint Jans heren van Jherusalem als pastoer tot haserwoude ende zijne nacomelingen pastoren van haserwoude inde tijt elx jaers on seven golden carolus guldens nu laest gemunt ende geslegen / op die rechte woerde daer voir aen goede andere paijmente in elcker tijt der betalinge / die heer Joest die pastoer voirscreven ende zijne nacomelingen pastoren daer dese erffpacht opcomen sel jaerlix vrij ende commerles sonder enige afcortinge ofte verminderinge des vorscreven pachts overmijts enige schade hijnder last off ongeval die op dit vorscreven lant comen mochten / oick van wat zake dattet te quaem op hoer selffs cost anp ende arbeit binnen der stadt van vtrecht betalen zullen aen handen van mij Gabriel vorscreven ende anderen mijnen nacomelingen inder tijt besitters vande vicarie voirscreven opten sonnedach alsmen singet levitate (Hemelvaartsdag) na paesschen off binnen acht dage daer nae ongegrepen / daer den eersten termijn van betalinge aff wesen sel dominica cantate (4e zondag na Pasen) int jaer van dusent vijffhondert ende vierendedertich / ende alsoe voert jaerlix van jaer tot jaer mijt dusdanige vorwaerden dat heere Joest ende zijnen nacomelingen voirscreven die mijsse alle weken op den vrouwen altaer doel sel off laten celebreren sonder cost vande possessoer der voirscreven vicarie / Ende waert sake dat heer Joest ende zijnen nacomelingen pastoeren des nijet en deden off jaerlixe pacht nijet en betaelden vol ende al tot sulcken termijn als vorsreven is / ende dit tot eniger tijt versuijmden . soe vielen zij claerlick van allen recht ende toeseggen dat zij hadden off hebben mochten aende landen ende erffpacht voirscreven / Ende soe quaem dat selffde lant dan weder vrij ende lost aen mijn Gabriel ofte den besitter inder tijt vande voirscreven vicarie / onsen vrijen wille daer mede te doen also verre als ick off mijnen nacomelingen besitters der vicarie dat versuijm aen nemen wouden ende anders nijet / behoudelick ons nochtans den achterstadigen pacht die dan noch onbetaelt waer / die soude die pastoer inde tijt van haserwoude mede ons betalen sonder wederseggen / sonder arch ofte list / Ende op dat dijt vast ende stede mach onderhalden werden hebben wij Gabriel ende Joest pastoer van haserwoude vorscreven gebeden den Eerwaerdigen heere Willen (Willem van Enckevoirt) den cardinael bischop van utrecht hier inne te willen consenteren ende desen erffpacht sel willen vestigen / stedigen / ratificeren / appeleren ende afirmeren mijt zijn transfix brieven aen desen brieff transfixeert / Ende des toe oirconde soe heb ick Gabriel voirscreven gebeden den vorscreven meijster Cornelis Anthonisz van Schoonhoven mijnen vader ende curatoer dese brieff over mij te willen besegelen / twelck ick meijster Cornelis gerne gedaen hebbe / ende het mijnen zegel aen desen brieff gehangen / Gegeven tutrecht int jaer ons heeren duisent vijffhondert drie ende dertich opten seventhiende dach der maent Junij (17-06-1533)

Wie weet meer over meester Cornelis Anthonisz van Schoonhoven?

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jacques Duivenvoorden - 14 sep 2023 - 22:16 (laatst bijgewerkt 14 sep 2023 — 23:23 door auteur)

Ik ben via google books op deze pagina gekomen https://docplayer.nl/192304836-Bijdragen-en-mededeelingen-gelre-vereeniging-tot-beoefening-van-geldersche-geschiedenis-oudheidkunde-en-recht-deel-44.html

Hier staat een heel stuk over Cornelis Anthonisz van (Steensel) Schoonhoven.

Steensel is een dorp in de gemeente Eersel. Eersel heeft dit wapen;

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Ik herken de spugende leeuw met onderliggende lijnen in jouw zegel.

 

Groeten van Sandra

Gomersbach - 15 sep 2023 - 07:56 (laatst bijgewerkt 15 sep 2023 — 08:13 door auteur)

Nog een vermelding gevonden in ZH Genealogieën II blz 221:

Mr Symon Doede van der Sluys, in 1476 (dom)proost en aartsdiaken van Utrecht,
geneesheer van Hertog Philips van Bourgondië is 1485 uitlandig
[6], sticht in 1495 aan de Universiteit van Leuven beurzen en wijst als
burialen aan zijn verwanten Mr Cornelis Anthonisz., van Schoonhoven, Mr
Johan Hugensz., van Dordrecht, en Mr Nicolaas Arentsz., van Rotterdam
[4]. Deze drie familiestipendies zijn in 1574 in het bezit van Elisabeth........   enz enz.

Annemarie57 - 15 sep 2023 - 10:23

In aansluiting op de vermelding van Annemarie:

Bij de verlening van erfpacht in 1533 is ook betrokken de domproost en aartsdiaken van Utrecht Johannes Slacheck (Slaghek).

Zijn wapenzegel hangt ook onder het charter uit 1533. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jacques Duivenvoorden - 15 sep 2023 - 12:37

verwijderd, was dubbel.

Annemarie57 - 15 sep 2023 - 12:49 (laatst bijgewerkt 15 sep 2023 — 12:50 door auteur)

Vanaf 1528 was de kerk van Hazerswoude geïncorporeerd bij het klooster van Sint Jan in Haarlem.

Dit blijkt uit deze akte uit het archief "216   Domkapittel te Utrecht" bij het Utrechts Archief, 

6.6.4. Inkomsten van het aartsdiakonaat :

2461 Akte waarbij de commandeur van St. Jan te Haarlem zich verbindt tot de betaling van een rente van 3 lood zilver aan de domproost-aartsdiaken, wegens de incorporatie bij zijn klooster van de kerken te Heemskerk en Hazerswoude, 1528 dec. 29 i
 

Jacques Duivenvoorden - 15 sep 2023 - 13:36

Tekst over Onstein / Onstedinck in de eerder geplaatste bron "Bijdragen en mededeelingen. Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Deel 44" (https://www.dbnl.org/tekst/_bij019194101_01/_bij019194101_01_0014.php)

Op 20 Juni 1557 bevrijdde Koning Philips II als hertog van Gelre het Groot-Onstedinck, een volschuldig eigen goed, op verzoek van Herman Onstedinck, man van Catharina Hoirnincx, van de hoorigheid; de vrijkoop geschiedde op 3 Juni Op 22 October van ditzelfde jaar 1557 bevrijdde de Koning ook het volschuldige Cleyn-Onstedinck, bezit van Johan Onstedinck, die het aan Cornelis Anthonisz., den landrentmeester van Zutphen 1) Archief Geldersche Rekenkamer, Inv. 1123, f ) A.w., Inv. 1119, f ) Aldaar, f. 74 v. 4) A.w., Inv ) A.w., Inv. 316, f. 29 en 45 v.

157 119 - op voorwaarde van afkoop der hoorigheid - verkocht had, van de hoorigheid; de vrijkoop geschiedde op 3 Mei De acten van overdracht van Groot- en Klein Onstedinck zijn niet gevonden; uit acten in het schepensignaat van Zutphen d.d. 8 Januari en 12 Maart 1558 blijkt evenwel, dat de vrijbrieven betaald werden door Cornelis Anthonisz., en dat deze aan Johan Onstedinck en diens vrouw Petronella het huis en goed Klein-Onstedinck in pacht gaf, en beloofde deze vrouw en haar kinderen te zullen vrijkoopen. De nieuwe eigenaar, Cornelis Anthonisz. van Steensel, is een belangrijk man geweest in de financieele administratie van den Achterhoek. Hij noemde zich ook Cornelis Anthonisz. van Schoonhoven, blijkbaar naar zijn geboorteplaats, werd in 1549 benoemd tot landrentmeester en hofrichter van Zutphen, en in 1550 tot rentmeester van den tol aldaar, in welke functies hij in 1564 werd opgevolgd door zijn schoonzoon Johan Garbrandsz. Van ? was hij 's Konings rentmeester van de geconfisqueerde goederen van den graaf van den Bergh in het graafschap Bergh en in de hoogheid Wisch, waarin hij mede werd opgevolgd door zijn evengenoemden schoonzoon. Omstreeks 1570 is hij overleden. Hij was gehuwd met Aluthea (Luytgen) Straatmans Roelofsdr., die op 30 Januari 1571 als zijn weduwe voorkomt 1). Uit hun huwelijk waren 3 kinderen gesproten, nl. Cornelis, die in bovengenoemde acte van 30 Januari 1571 voorkomt, Geertruyd, dood in 1598, eerst gehuwd met Johan van Haersolte tot de Leemcule, weduwnaar van Gerritje van Holthe, drost van Ulft, gestorven in 1574, daarna, in 1583, met Andries Manrique. Het derde kind was Maria, eerst gehuwd met haars vaders opvolger Johan Garbrandsz., landrentmeester van , daarna met Johan Verwer. De verdeeling van het Onstein onder de beide Onstedinck's heeft al spoedig moeilijkheden opgeleverd, daar de juiste omvang van de beide gedeelten niet vaststond. Op 28 Februari ) namelijk vroeg Cornelis Anthonisz. om verklaringen van Johan en Henrick Onstedinck en liet beslag leggen op het goed van Harmen Onstedinck in verband met de vraag, of het land van de mark van Vorden, aan laatstgenoemde verkocht, begrepen was onder den koop van Groot-Onstein door den eischer. Op 4 Mei ) stelde hij met zijn vrouw de goederen Groot- en Klein Onstedinck tot onderpand voor een 1) Voluntair prothocol van Zutphen, , f. 26 en 27. 2) Signaat Scholtambt Zutphen , in dato. 3) Voluntair prothocol Zutphen, , f. 130.

Conclusie: Gabriel Cornelisz van Schoonhoven is een zoon uit een eerder huwelijk van Cornelis Anthonisz van Schoonhoven.

Jacques Duivenvoorden - 18 sep 2023 - 10:12 (laatst bijgewerkt 18 sep 2023 — 10:16 door auteur)

https://rkd.nl/en/explore/excerpts/778671

Archive

archief Abraham Bredius 
 

Type

aantekening

Number

archival reference: 0380.7_0010_01_C01

Free title

Niet vermeld

Start date

1564-01-01

End date

1564-12-31

Keyword person

Elis. van Steensel 
Cornelis Anthonisz. 
Jan v. d. Nyenburch (pensionaris (no translation)
Jan Franszs. (clerk
 

Place subject

Amsterdam (city); Utrecht (city)

Keyword

estate inventory

Comment

Voor het tweede deel zie 0380.7_0010_01_C03.
Kwalificatie namen: Jan v. d. Nyenburch, pensionaris
Kwalificatie namen: Jan Franszs., klerk

Jacques Duivenvoorden - 18 sep 2023 - 10:24 (laatst bijgewerkt 18 sep 2023 — 10:25 door auteur)


Jacques Duivenvoorden - 18 sep 2023 - 10:38 (laatst bijgewerkt 18 sep 2023 — 11:52 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu