stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Pieter Pietersz Bleijcker alias Schieman in Voorburg gehuwd Jaepgen Ariens begraven 2 maart 1674Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar Pieter Pietersz Bleijcker alias Schieman in Voorburg gehuwd met Jaepgen Ariens, die begraven is in graf 4 in de oude kerk van Voorburg op 2 maart 1674.

Graf 4 “Pieter Pietersz Bleijcker alias Schieman Den 2e maert 1674 hier begraven Jaepgen Ariens zijn huijsvrou Deze graffstede is bij preferentie over de desolate boel van Pieter Schieman gehouden toegewesen Lennert Pietersz Westerlaen mede crediteur. De voorschreven graffstede is bijden voornoemde Lennert Westerlaen opten 29e maert 1684 getransporteert aen Jan vander Wilde bode tot Voorburch”

Bij graf 25 staat vermeld: “Pieter Pieterse Bleijcker getrout met Jaepgen Ariens mede erffgenaem van Leuntgen Ariens weduwe van Jacob Willemsz Gerdijn pretendeert eijgendom, doch zijn alle verstorven compt zulcx nu aende kerkck”.

Eerder werd vermeld bij graf 25: “De kinderen ende erffgenamen van eertijts Jacob Willemsz Gerdijn, als Willem Jacobs, Arij, Aem, ende Job Jacobsz Gerdijn cum sociis Den 26. Januarij 1667 hierin begraven Gerritge Willems Gerdijn”.

Ik wil weten waarom en in welke hoedanigheid (familierelatie) Pieter Pietersz Bleijker of zijn vrouw Jaepgen Ariens erfgenaam was van Leuntge Ariens, de echtgenote en later weduwe van Jacob Willemsz Gerdijn, die overleden is in Voorburg en begraven in de Oude Kerk op 04-10-1606. Leuntgen Ariens weduwe van Jacob Willemsz Gerdijn is begraven in de Oude Kerk op 22-08-1618.

Omdat Jaepgen Ariens in 1674 overleden is en Leuntgen Ariens in 1618 kunnen zij - lijkt mij - onmogelijk zusters van elkaar zijn geweest.

Bron: Gemeentearchief Den Haag, Oud Archief Voorburg, Archief der Hervormde gemeente, Inv. Nr. 629, Register van de graven in de kerk van Voorburg,

Jacques Duivenvoorden - 21 dec 2020 - 11:36 (laatst bijgewerkt 12 feb 2024 — 21:39 door auteur)

In het rechterlijk archief van Voorburg (Inv. Nr. 8, folio 178 verso) dd. 04-11-1656 zijn Pieter Pietersz van der Bleijcker en Jaepge Arijaensdr, echtelieden, debiteur van een lening van f 1200,-- te laste van crediteur Docter Johan Dedel te Delft met als onderpand 4 huizen met locatie Kleine Laan en de volgende belendingen: O: Kleine Laan; Z: Jan Willemsz Meneur en Willem Isaacsz van Wormer; W: Lenaert Pieters van der Croes; N: Heerstraat.

Op 28-05-1669 verkoopt Pieter Pietersz Bleijcker aan Pouwels Havelaer voor f 450,-- twee huizen en erven naast elkaar staand op locatie Herenstraat zuidzijde (Inv. Nr. 10, folio 51).

Op 27-05-1670 verkoopt Pieter Pietersz Bleijcker aan Pouwels Havelaer voor f 300,-- met schuldbrief en ƒ 30,- speldgeld voor de vrouw van Pieter Pietersz Bleijcker een huis locatie: Herenstraat zuidzijde (Inv. Nr. 10, folio 72).

Op 14-11-1676 verklaren Jacob van Leeuwen, secretaris van Voorburg, en Henrick Sijmonsz van Heijningen, door het gerecht van Voorburg aangesteld als curateurs van de boedel van Pieter Pietersz van der Bleijcker, latiterende, op 17-05-1676 in het openbaar verkocht te hebben aan Willem Jansz van Pomeren een huis met grondeigendom van (deel van) de Kleine Laansloot, locatie westhoek van de Kleine Laan; belendingen: O: Kleine Laan; Z: Weduwe en erfgenamen van Jan Willemsz Meneur; W: Willem Jansz van Pomeren en de weduwe en kinderen van Pouwels Havelaer; N: Weduwe en kinderen van Pouwels Havelaer en ten dele de Herenstraat. Met als last een erfpacht of opstal van 20 stuivers per jaar nu toekomende de edele heer Francois van Halewijn, heer van de Werve etc. Met een aantal servituten waaronder het gemeenschappelijk gebruik van een bleekveld. Som: ƒ 1.000,- (waarvan ƒ 200,- geconsigneerd wordt bij Jacob van Leeuwen ter betaling van crediteuren en ƒ 800,- als schuldbrief) (Inv. Nr. 10, folio 157).

Op 30-06-1651 (Inv. Nr. 8, folio 16 verso) worden vermeld: Willem Maertensz gehuwd met Jannitge Lenaertsdr, nagelaten dochter van Lenaert Jansz Bous voor hemzelf, Dirckge Pouwelsdr, nagelaten weduwe van Floris Adriaensz alias Bous, Willem Ariaensz Flooren en Pieter Pietersz van der Bleijcker gehuwd met Jaepge Ariaensdr, samen kind, kindskinderen en erfgenamen van Haesge Jan Bous. 

Bron: Transportregisters van Voorburg 1602-1811, Samensteller: Ruud Bosscher (versie maart 2021). Aangevuld akte dd. 14-11-1676 door Jacques Duivenvoorden.

Jacques Duivenvoorden - 11 feb 2024 - 17:32 (laatst bijgewerkt 17 feb 2024 — 20:24 door auteur)

Jacques,

Deze verwijzing vond ik op Hogenda (kwartierstaat Van der Geest):

https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=76&type=pedigree

Zie nummer 31038. Het zegt nog niet heel veel, maar wel in welke periode Haesgen leefde.

En Haesgen Jans was volgens mij gehuwd met Jacob Dircxz den Herder: transportregisters Voorburg 1602-1811 Hogenda.

 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bas - 11 feb 2024 - 21:34 (laatst bijgewerkt 11 feb 2024 — 21:44 door auteur)

De bron die Bas aangegeven heeft: 

KWARTIERSTAAT VAN JOHANNA ANNA VAN DER GEEST  (G. Koote) 
https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=76&type=pedigree

31038. Jan BOUS of BONS?.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1550 met N.N. N.N., overleden rond 1560.
Gehuwd voor de kerk (2) rond 1560 met N.N. N.N. (zie 31039).
Uit het eerste huwelijk:
1. m Lenert Jansz BOUS of BONS, te Veur, geboren rond 1550.
2. m Cornelis Jansz BOS, geboren rond 1550.
3. v Maritgen JANSDR, geboren rond 1553.
4. v Haesgen JANSDR, geboren rond 1555, overleden voor 1612.
5. v Jopgen JANSDR, geboren rond 1555.
6. v Jannetgen JANSDR, geboren rond 1558.
Uit het tweede huwelijk:
7. v Ermpgen Jansdr BOUS of BONS (zie 15519).
8. m Adriaen JANSZ.
9. v Trijntgen (Crijntgen) JANSDR.

Op 16-03-1613 een vermelding in het rechterlijk archief van Voorburg (Inv. Nr. 3, f.37) als verkoper:

Lenaert Jansz Bous voor hemzelf, vervangend Maertge Jansdr, zijn zuster, Dirck Jansz van Wegen, vervangend Jopge Jansdr, zijn moeder en Jannitge Jansdr, zijn moei, Cornelis Cornelisz van Wegen, vervangend Jacob Gerritsz, zijn vader en IJeff Valckensz, man en voogd van Neel Gerritsdr, mitsgaders Joris Cornelisz, man en voogd van Maertge Lambregtsdr, allen erfgenamen van Henrick Pietersz.

Haesgen Jansdr is vóór 16-03-1613 overleden, want wordt niet vermeld als erfgenaam. De andere kinderen komen allen uit het 1e huwelijk van Jan Bous. Wellicht is genoemde Henrick Pietersz een broer van de 1e echtgenote van Jan Bous en zou zij N. Pietersdr zijn. Omdat er geen kind Pieter heet is dat weer minder waarschijnlijk.

Op 30-06-1651 (Inv. Nr. 8, folio 16 verso) worden vermeld: Lenaert en Pieter Huijbrechtsz van Meurs en Joris Henricxz van Leeuwen gehuwd met Annitge Huijbrechtsdr, Claes Tielmansz gehuwd met Maertge Huijbrechtsdr, Floris Ghijssen gehuwd met Leentge Huijbrechtsdr, Jasper Jansz Outshoren gehuwd met Leuntge Huijbrechtsdr, Cornelis Claesz van Outshoren, nagelaten weduwnaar van Willemge Huijbrechtsdr, Cornelis Huijbrechtsz als oom en voogd van desselfs nagelaten weeskind, samen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Huijbrecht Lenaertsz van Meurs, die een zoon was van de voorn. Lenaert Jan Bous, nog van Jan Joosten gehuwd met Jannitge Crijnendr, nagelaten dochter van Maertge Jans (van Wegen), die een dochter was van Jopge Jan Bous en de bij de voorsz procuratie vervangend [---] Reijersz en Maertge Reijers, nagelaten kinderen van Machtelt Jans, en nog Pouwels Arentsz gehuwd met Neeltge Jans, dochter van Jan Jansz, de weduwe van Dirck Jansz (van Wegen), mede nagelaten kindskinderen van de voorn. Jopge Bous, en voogden van Maertge Ariaens, innocente, nagelaten dochter van Ariaen Phillipsz, samen erfgenamen van ’s moederszijde van de voorn. Maerten Cornelisz Bestekint.

De procuratie is gepasseert voor Jacob van Leeuwen, notaris te Voorburg, op 22-04-1651 en vertoond aan schout en schepenen op Johan Heijdenraet en de heer en meester Cornelis Caus advocaat diakenen van 's-Gravenhage, als voogden van Maertgen Ariens innocente nagelaten dochter van Ariaen Philipsz.

Cornelis Lourisz van der Haes, Hendrick oude Pietersz ende jonge Pieter en Jan Louris zonen van der Haes vervangende Crijntge Louris innocente persoon hun zuster en Annitge Cornelis ongehuwde dochter, nagelaten dochter van Jannitge Louris gewonnen bij Cornelis Claesz beiden zaliger, samen nog vervangend voor Dieuwertge Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Lourisz, samen nagelaten kinderen van wijlen Louris Henricxz en voorn. Henrick Cornelisz Vechtersz voor hemzelf, Jacob Pietersz Bos, gehuwd met Sijtge Cornelis, de voorn. Bouwen Maertensz zoon vervangend Jannitge Cornelis, zijn moeder, oude en jonge Cornelis Jansz van Oosten, vervangend Pieter Jansz van Oosten, hun broer, samen nagelaten kinderen van Maertge Cornelis en Jan Ghijssen van Oosten, Pieter Sijmonsz, Lenaert Sijmonsz, Cornelis Cornelisz gehuwd met Neeltge Sijmons, samen vervangend Maertge Sijmons, ongehuwde bejaarde dochter, allen kinderen van Sijmon Cornelisz, samen nagelaten kinderen en kindskinderen van Maertge Henricxz zaliger en zulks broers en zusters kinderen van Jannitge Henricxz, in haar leven weduwe van de voorn. Maerten Cornelisz Bestekint

Jacques Duivenvoorden - 12 feb 2024 - 11:27 (laatst bijgewerkt 17 feb 2024 — 20:33 door auteur)

Rechterlijk Archief Stompwijk, Inv. Nr. 61 (1614 - 1616) Nr. 279 folio 220v. d.d. 19-04-1616 (www.onsvoorgeslacht.nl)
 

Lenert Jansz. Bous (Bons) wonende te Veur in Voorschoten voor hem zelf en vervangende voor Adriaen en Floris Adriaensz., Jacob Claesz. getrouwd met Geertgen Arijensdr., Huijbrecht Lenertsz. en voor Willem Maertensz. getrouwd met Jannitgen Lenertsdr., mitsgaders voor Haesgen en Maritgen Arijensdr. gezusters, en mede voor Maritgen Jansdr. zijn zuster, Maerten Cornelisz. Bestekint voor hem zelf en Cornelis Ghijsen wonende aan de Leidschendam mede voor hem zelf en vervangende voor al zijn mede-erfgenamen, alle tezamen mede-erfgenamen van zaliger Jannitgen Jansdr. in haar leven gewoond hebbende te Wateringen, hebben geconstitueerd Reijer Peelen smid wonende te Pijnacker om uit haar constituanten naam te beuren en ontvangen alzulke schulden, renten en erfenis haar door overlijden van voorsz. Jannitgen Jansdr. ten deel gevallen.

Jacques Duivenvoorden - 12 feb 2024 - 14:12 (laatst bijgewerkt 18 feb 2024 — 17:31 door auteur)

Rechterlijk Archief Stompwijk, Inv. Nr. 57, Nr. 6 folio 4 d.d. 03-08-1599 (www.onsvoorgeslacht.nl)
 

Pieter Henricxz., Louris Henricxz., Maerten Cornelisz. Bestekint gehuwd met Jannitgen Henricxdr., erfgenamen van Henrick Adriaen Huijgensz., hebben verkocht aan Cornelis Vechtersz. hun zwager, elk ¼ part van 2 hond land gelegen in een stuk van 5 hond en waarvan het resterende ¼ part Cornelis Vechtersz. zelf toekomt, belend de gehele 5 hond ten O: Adriaen Jan Adriaensz., ten W: Lenaert Jan
Reijnen, ten Z: de Ommedijkse watering en ten N: Baernt Jacopsz. de Huijck. Vrij als buurland. Zij bekennen van deze verkoop voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
 

Nr. 7 folio 4 d.d. 27-07-1599.
Louris Henricxz. voor ⅛ part, Cornelis Vechtersz. gehuwd met Maritgen Henricxdr. voor ⅛ part, Maerten Cornelisz. Bestekint gehuwd met Jannitgen Henricxdr. voor de helft, mitsgaders nog voor ⅛part, allen erfgenamen van Henrick Adriaen Huijgensz., hebben verkocht aan Pieter Henricxz. hun broeder, hun portie in 3 hond land, waarvan het resterende ⅛ part Pieter Henricxz. zelf toekomt, belend in het geheel ten O: Bouwen Cornelisz., ten W: Pieter Willemsz., ten Z: Cornelis Dirck Coenen c.s. en ten N: jonge Leen Jorisz. Vrij als buurland. Zij bekennen van deze verkoop voldaan te zijn met een obligatie, heden verleden.

RA Stompwijk Inv. Nr. 58, Nr. 185 folio 88 d.d. 19-05-1606.
 

Sijtgen Cornelisdr. weduwe Pieter Heijndricxz. geassisteerd met Sijmon Cornelisz. haar broeder en gekozen voogd en Vechter Vechtersz. haar zoon voor zichzelf ter ene zijde en Louris Heijndricxz. voor zichzelf, Cornelis Vechtersz. gehuwd met Maritgen Heijndricxdr. en Maerten Cornelisz. Bestekint gehuwd met Jannetgen Heijndricxdr. ter andere zijde, allen erfgenamen van Pieter Heijndricxz. voorn.
 

Zij hebben op 28-06-1604 geschift en gescheiden de goederen door Pieter Heijndricxz. nagelaten.
Te weten eerst Sijtgen Cornelisdr. en Vechter Vechtersz. hebben en behouden tezamen 9 hond land met de lasten van 15 st. per jaar, toekomende de kerk van Voorschoten, belend ten O: Willem Gijsen, ten Z: Wollebrant Dircxz., ten W: Heijndrick Jorisz., ten N: de Vliet. Nog 1 morgen land, belend ten W:
Adriaen Claesz., ten Z: Gijsbrecht Cornelisz., ten O: Geertgen Claesdr. en ten N: de Vliet. Nog 4 hond kwaad land, belend ten W: Mees Dignaertsz., ten O:, Z: en N: Jan Schouten. Nog 4½ hond land genaamd het Quackenbosch. Alles gelegen in Stompwijk, mitsgaders nog 7 hond land in Voorschoten, belend ten O: Pouwels Vechtersz., ten Z: Arijen Aerentsz. met de heer van Duvevoorde,ten W: Oortgaert Sijmonsz. met bruikwaar en ten N: Gijs Jansz. en Cornelis Euwoutsz. met nog 3 morgen bruikwaar daaraan behorende. De voorn. weduwe zal nog behouden met haar zoon de huizing, barg, schuur, poting en planting in Voorschoten met inboedel, koeien, schapen, schuit, etc. Zij dienen de uitschulden te betalen.
 

Louris Heijnricxz., Cornelis Vechtersz. en Maerten Cornelisz. zullen hebben, eerst 9 hond land gekomen van Adriaen Dammasz., belend ten O: Cornelis Dircxz., ten Z: Jacob Jansz., ten W: Bouwen Maertensz. en Cornelis Jacobsz. en ten N: de Vliet. Nog 8½ hond land, belend ten O: Jan Willemsz., ten Z: de Stompwijkse weg, ten W: Adriaen Jansz. en ten N: Louris Heijndricxz. Nog 3 hond land achter Bouwen Cornelisz., belend ten O: Bouwen Cornelisz. voorsz., ten Z: Cornelis Dirck Koenen en Cors Arijen Corsz., ten W: Pieter Willemsz. en ten N: Lenaert Jorisz., gelegen in Stompwijk.
De kleding van Pieter Heijndricxz. gaat naar Louris Heijndricxz., Cornelis Vechtersz. en Maerten Cornelisz. Boven de landen en kleding zullen zij nog hebben de somme van f 300, te betalen met f 100 op Jacobsdag anno 1604 en de rest op 2 jaar.

RA Stompwijk Inv. Nr. 4 (Haags Gemeentearchief)

f. 261 d.d. 16-6-1623: Annetgen(!) Pietersdr. weduwe van Louris Heijndricxsz. geassisteerd met Dirck Pietersz. haar broeder en gekoren voogd voor de ene helft, Jacob Lourisz. voor hem zelf en Dirck Willemsz. getrouwd met Fijtgen Lourisdr. mede voor hem zelf tezamen nagelaten kinderen van zaliger Jaepgen Cornelisdr. geprocreëeerd bij voorsz. Louris Heijndricxsz., Cornelis Lourisz. mede voor hem zelf en Vechter Vechtersz. neef en voogd van Crijntgen Lourisdr. te Delft tezamen nagelaten kinderen van zaliger Trijntgen Cornelisdr. geprocreëerd bij voorn. Louris Heijndricxsz., mitsgaders Maerten Cornelisz. Bestekint oom en Heijndrick Cornelisz. neef als voogden over Heijndrick Lourisz., Jannetgen Lourisdr., Oude Pieter Lourisz., Jonge Pieter Lourisz. en Jan Lourisz. nagelaten minderjarige kinderen van Louris Heijndricxsz. voorn. geprocreëerd bij Jannetgen(!) Pietersdr. voorsz. elk voor een negende part in de wederhelft hebben ten overstaan van Willem Gerritsz. van Toledo baljuw en schout van Voorschoten, Louris Meesz. van Roen en Huijbrecht Cornelisz. Groenen schepenen aldaar in plaats van de weesmannen aldaar verkopen aan Jan Maertensz. wonende omtrent de Zoetermeersepolder een stuk hooiland groot omtrent 8 hond gelegen in Stompwijk.

Jacques Duivenvoorden - 14 feb 2024 - 14:08 (laatst bijgewerkt 18 feb 2024 — 17:33 door auteur)

Rechterlijk Archief Voorschoten, Inv. Nr. 3 (www.onsvoorgeslacht.nl)

40v. 27-06-1612. Leendert Janszn. wonende Veur broer van Cornelis Janszn. Bons zo voor hem zelve en als vervangende Marijtje Jansdr. zijn zuster wonende te Voorburg, Jacob Claaszn. wonende Voorburg man en voogd van Geertje Adriaansdr. dochter van Haasje Jansdr. zuster van Cornelis Janszn. Bons voorsz. mitsgaders Cornelis en Michiel Huibrechtszn. en Pieter Corneliszn. van Oppen man en voogd van Maartje Huibrechtsdr. elk voor hun zelve en vervangende Jan Huibrechtszn. erfgenamen. van za Jacob den Harder die getrouwd is geweest met de voorsz. Haasje Jansdr. wonende Pijnacker, welke verklaarde last te hebben van Jobje Jansdr. zijn moeder en Jannetje Jansdr. zijn moeie wonende Wateringen, zuster van de voorsz. Cornelis Janszn. Bons, mitsgaders Hase en Marijtje Adriaansdr. wonende den Haag geassisteerd met Lenert Janszn. Bons haar gekoren voogd, kinderen van Adriaan Janszn. welke een halfbroer was van Cornelis Janszn. Bons voorsz., Maarten Corneliszn. Bestekint wonende tot Veur, zoon van Crijntje Jansdr. welke mede een halve zuster was van de voorsz. Cornelis Janszn. Bons, item Cornelis Gijssen man en voogd van Crijntje Cornelisdr. en Cornelis Coppen mede voor haar zelve en vervangende Adriaan Corneliszn., Job Joriszn. man en voogd van Marijtje Cornelisdr., Jacob Claaszn. man en voogd van Leentje Cornelisdr., Pieter Corneliszn. man en voogd van Adriaantje Cornelisdr. en van Neeltje Cornelisdr., kinderen van Cornelis Corneliszn. Coppen mede vervangende Jan Corneliszn. Coppen die mede een zoon was van de voorsz. Ermpje Jansdr. halve zuster voorsz., mitsgaders de voorsz. Pieter Corneliszn. Coppen mede vervangende Jan Corneliszn. Coppen die mede een zoon was van de voorsz. Ermpje Jansdr., Louris Hendrikszn. tot Veur man en voogd van Annetje Pietersdr., Jacob Dirkszn. Roij man en voogd van Marijtje Cornelisdr. dochter van de voorsz. Ermpje Jansdr. en nog Louris Hendrikszn. mede vervangende Cornelis Louriszn. man en voogd van Marijtje Dirksdr., voor Adriaan Dirkszn. gehuwd met Leentje Dirksdr. kinderen van Ercken Cornelisdr. mede een dochter van Ermtje Jansdr., allen erfgenamen van Cornelis Corneliszn. Bons nagelaten zoon van Cornelis Janszn. Bons verkopen Floris en Adriaan Adriaanszn. mede kinderen van Haasje Jansdr. en zulks mede erfgenamen van de voorsz. Cornelis Corneliszn. Bons elk hun portie in 1 morgen land onder Voorschoten, belend O en Z Tonis Janszn. en W en N de woning van Jacob Dirkszn. den Harder, belast met 20 st per jr pacht toekomende Adriaan Pijnen, voor 325 gld.

61v. 11-04-1614. Adriaan Adriaanszn. wonende Veur verkoopt Barthout Corneliszn. 2 hond 30 roe land gelegen te Veur, belend O de weduwe van Cornelis Adriaan Janszn., W zekere uitweg van Maarten Corneliszn. Bestekind c.s., Z Lenert Janszn. en N Jacob Claaszn. Voldaan met een schuldbrief van 450 gld.

65. 02-07-1614. Adriaan Adriaanszn. wonende Veur verkoopt Jhr Johan van Egmond van de Nieuwenburg wonende den Haag 5 1/2 hond land te Veur, belend O de weduwe van Neel Jans, Z de weduwe van Cornelis Adriaan Joosten, W Cornelis szn. en N Floris Adriaanszn. en Jacob Claaszn., belast met 10 st erfpacht toekomende Abraham Pijns, zijnde gekoppelde erfhuur welke betaald moet worden bij de anderen die de landen van za Jacob Dirkszn. den Harder en Haasje Jansdr. tot 11 gld hebben gekocht, met alzulke wegen van overtocht als de akte van scheiding tussen Jacob en Haasje vermeldt. Voldaan met een schuldbrief van 1000 gld.

86v. 22-11-1615. Jacob Claaszn. verkoopt Cornelis szn. wonende Veur 3 hond land onder Voorschoten gelegen aan de Horst, belend O en Z Floris Adriaanszn., W de Horst en N Cornelis szn., nog 1 1/2 hond veenland gelegen aldaar, belend O en N Floris Adriaanszn., Z de Horst en W Adriaan szn. en 1 hond veenland gelegen als voren, belend O Cornelis szn., Z Floris Adriaanszn., W Cornelis Thonis en N de landscheiding, belast met 10 st per jr erfpacht. Voldaan met een obligatie van 500 gld.

102. 26-08-1616. Floris Adriaanszn. wonende Veur ruilt met Anthonis Janszn. Hamerlaan mede wonende aldaar zekere woning en landen, belend O Jacob Corneliszn. Vernuft, Z de Heerweg, W de erfgenamen van Claas Willemszn. en N Maarten Corszn. Bestekind. Geschat op 775 gld.

 

102v. 26-08-1616. Anthonis Janszn. wonende Veur ruilt met Floris Adriaanszn. zekere woning en landen geschat op 3991 gld.

141. 10-02-1619. Floris Adriaanszn. wonende Veur verkoopt Daniel Dirkszn. wonende aan de Leidsendam 2 hond land als aan verkoper toebedeeld door Adriaan Adriaanszn. en Jacob Claaszn. zijn zwagers uit zeker stuk land van ouds genaamd de 5 hond, belend O de sloot tussen de weduwe van Cornelis Adriaan Joosten en het verkochte land, W Abraham Pijnen, Z Jacob Claaszn. voorsz. en N Cornelis Neel Jans. Voldaan met een obligatie van 425 gld.

160. 31-01-1620. Floris Adriaanszn. wonende Veur schuldig aan Jacob Janszn. van Couenoven oom en voogd van de weeskinderen van Gerritje Gerritsdr. bij Willem Marcuszn van de Capelle 25 gld per jr (hoofdsom 500 gld) met hypotheek op zijn huis, schuur en berg alsmede 4 morgen land onder Voorschoten, belend O het Kerkeland, Z en W de schuldenaar c.s. en N de voorsz. Floris Adriaanszn.

161v. 04-03-1620. Floris Adriaanszn. voor de ene helft en Louris szn. en Blaseris szn. omen en rechte bloedvoogden over de weeskinderen van Aaltje sdr. bij de voorsz. Floris Adriaanszn. voor de andere helft verkopen Adriaanszn. van Rosenburgh een huis en erf in het dorp, alles volgens de oude brieven. Voldaan met een custingbrief van 398 gld.

RA Voorschoten Inv. Nr. 4

76. 29-03-1626. Dirk Andrieszn. wonende Veur verkoopt Floris Adriaanszn. mede wonende aldaar 2 morgen veenland, belend O Dammas Corneliszn. c.s., Z Dammas voorsz., W Abraham Pijns en N de koper. Voldaan met een custingbrief van 350 gld.
 

76v. 29-03-1624. Huibert Lenertszn. wonende Veur verkoopt Floris Adriaanszn. mede wonende aldaar een stuk veenland groot zoals in de ambachtslegger vermeld, gelegen inde Noordvenen, belend O Lenert Janszn. te Wassenaar Z de koper, W Abraham Pijns en N de scheiding, voor 50 gld.

RA Voorschoten Inv. Nr. 5

56v. 27-06-1627. Floris Adriaanszn. wonende Veur schuldig aan Aelwijn Verhooch 43 gld per jr (hoofdsom 800 gld) met hypotheek op 10 morgen land met huis, schuur en bargen, belend O de Kerkelanden van Voorschoten c.s., Z Marijtje Meesdr. en W Jr Johan van Nieuwburg van der Egmont c.s., en N de erfgenamen van Abraham Pijns, 2 morgen land als voren, belend O en N Dammas Corneliszn., Z Marijtje Meesdr. en W Floris Adriaanszn., 3 morgen land gelegen als voren, belend O Dammas Corneliszn., Z Floris Adriaanszn. en Dammas Corneliszn. voorsz., W Dirk Arijszn. met bruikwaar en N de landscheiding.

62v. 12-12-1627. Floris Adriaanszn. wonende Veur schuldig aan Dirk van Alkema vader en voogd van Cornelia van bij wijlen Catharina Numan 22 gld per jr (hoofdsom 400 gld) met hypotheek op 10 morgen land met huis, schuur en barg, belend O de Kerkelanden onder Voorschoten c.s., Z Marijtje Meesdr., W Johan van Egmond van Nieuwburg c.s. en N Jr Carel Pijns en nog 2 morgen land gelegen ais voren, belend N Dammis Corneliszn., Z Marijtje Meesdr., W Floris Adriaanszn. en Dammis voorsz., W Dirk Arijszn. met bruikwaar en N de landscheiding.

Uit de akte uit 27-06-1612 blijkt dat Haasje Jansdr tweemaal gehuwd is geweest: enerzijds met Adriaan Florisz (vader van Geertje Adriaansdr, gehuwd met Jacob Claasz, Haesgen en Maritgen Arijensdr. gezusters, Floris Adriaansz, gehuwd met Dirckge Pouwelsdr, en Adriaan Adriaansz Flooren) en anderzijds met Jacob Dircksz den Harder

Neeltge Jacobsdr Gardijn, dochter van Jacob Willemsz Gardijn en Leuntge Adriaensdr; zij huwt Adriaen Ariensz Flooren, gaarder van het schotgeld van Voorburg (1618), schepen van Voorburg (vermeld 1620 en 1621), heiligegeestmeester (1622), begraven 08-08-1636 op het kerkhof van Voorburg; 

Jacques Duivenvoorden - 14 feb 2024 - 15:42 (laatst bijgewerkt 18 feb 2024 — 17:28 door auteur)

"Stukken inzake een schuldbekentenis van Pieter Pietersz. Bleecker ten behoeve van de armmeesters van Stompwijk en Veur, beide, spruitende uit de erfenis van Maerten Cornelisz. Bestekint, 1673/74" (HGA, 5700-01 Hervormde Gemeente Leidschendam, Inv. Nr. 505).

Maerten Cornelisz Bestekint wordt vermeld op de kaart van het HH Delfland, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=187&miadt=0&miview=gal&milang=nl&mizk_alle=bestekint

[Achterzijde:] Caerte van de questie tusschen Rijnlandt ende Delflandt onder Voorschoten, met de landen aldaer [Tekstblok:] E. nu Pieter Joosten Bogart, F. nu de erffgenamen van Jacob Cornelisz. vande Haes, Baerthout Cornelisz. nu de weduwe, G. nu de weduwe van Pouwels Davits twee mergen Andries Sanders alleen, noch Jan Teunisz. Hammerlaen, Cornelis Pieters nu Cornwinder, Pieter Ariensz., Cornelis Pietersz. van Veen. [Losse tekst:] landtscheyding, A. vanouts Jan lubbe, B. vanouts Dirck ende Crijn Daniëls nu Cornelis Louwen, Pieter Amen, C. vanouts Cornelis Gijssen nu Teunis Hillebrants, D. vanouts Pieter Pijnssen nu Jacob Lenerts bruijcker, landtscheijdinge van Delfflandt, E. vanouts Adriaen Maertens nu Maerten Cornelisz. Bestekint, F. vanouts Louwe Henrijcx nu Cornelis Louvis, Dirck Gielen nu Lenert dircxe, G. vanouts Dirck ende Crijn Daniëls, in alles omtrent 15 morgen 500 roeden, Baerthout Cornelisz., twee nieuwe woninghe, Willem Maertens haest niet, Andries Sanders, H. vanouts Jacob Cornelisz. Vernuft nu Cornelis Pieters, vanouts Teunis Jansz. nu Jan Teunisz,, Maerten Cornelisz. haest niet, den heerewech van Voorburch naer Voorschoten, Couwenhoven, paell, vanoudts Dirck ende Crijn Daniëls nu Pouwels Davits, vaertsloot, dese brugge is versocht bij Jan Lubbe 1555, wech naer den leijtschendam.

Jacques Duivenvoorden - 15 feb 2024 - 11:24 (laatst bijgewerkt 17 feb 2024 — 20:24 door auteur)

RA Voorschoten Inv. Nr. 1 (www.onsvoorgeslacht.nl)

194. 27-04-1584. Jacob Dirkszn. gehuwd met Haasje Jansdr. weduwe van Adriaan Floriszn. welke Haasje op 24-05-1579 uitgekocht had haar kinderen bij Adriaan Floriszn. in presentie van Lenert Floriszn., Philips Gijsbrechtszn. van der Veen en Lenert Janszn. De kinderen zijn Neeltje Adriaansdr. 14 jr, Geertje Adriaansdr. 9 jr, Floris Adriaanszn. 8 jr en Adriaan Adriaanszn. 4 jr, elk kind 50 gld.

07-07-1587. Pieter Corneliszn. bij de Voorcappel wonende te Veur, schuldig aan de St Pieterskerk te Leiden een pacht van 15 st verzekerd op zijn woning als huis, barg en schuur met 10 morgen land onder Voorschoten, belend N de heer van Wassenaar, W Jacob Dirkszn. den Harder, Z Cornelis Dirkszn., Cornelis Adriaanszn. en de Heerweg en O Cornelis Dirkszn. en Lenert Stoffelszn.

Jacques Duivenvoorden - 15 feb 2024 - 13:34

Loopt de connectie naar Haesje Jansdr Bous/Bons via Pieter Pietersz. Bleijcker of via Jaepje Ariensdr?

Jaepgen Ariens als dochter van Adriaen Adriaen Florisz? En daarmee een kleindochter van Haesje Jans?
 

Jacob Willemsz Gardijn x Leuntgen Ariensdr                           Adriaen Florisz x Haesje Jans Bous/Bons
                                                                       
                                                  Neeltje Jacobs Gardijn x Adriaen Arien Floren

                                                                           Jaepgen Adriaens x Pieter Pietersz Bleijcker?

Bas - 16 feb 2024 - 09:25 (laatst bijgewerkt 16 feb 2024 — 14:22 door auteur)

-

Bas - 16 feb 2024 - 14:09 (laatst bijgewerkt 16 feb 2024 — 14:16 door auteur)

Protocol van transporten en schuldbrieven van Wateringen 1606 – 1623.

https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=10875&type=source

Zie folio 130 d.d. 11-10-1615. 
Maerten Cornelisz Bestekint als zoon van Trijntgen Jans (Bons/Bous). 

Bas - 16 feb 2024 - 20:21

Beste Bas,

Hartelijk dank voor je berichten. De vondst in Wateringen past bij een eerdere vermelding dat Jannetge Jansdr in Wateringen woonde. Daarop aansluitend: "elk voor hun zelve en vervangende Jan Huibrechtszn. erfgenamen. van za Jacob den Harder die getrouwd is geweest met de voorsz. Haasje Jansdr. wonende Pijnacker" is er ook een vermelding in Pijnacker, die ik nog moet nakijken.

Op je vraag: "Loopt de connectie naar Haesje Jansdr Bous/Bons via Pieter Pietersz. Bleijcker of via Jaepje Ariensdr?" heb ik nog geen antwoord. Ik heb nog niet gevonden wie de kinderen zijn uit het huwelijk van Adriaen Adriaensz Flooren met een dochter van Jacob Willemsz Gardijn. Er is geen transcriptie van de delen uit het archief van de Weeskamer van Voorburg. Dus dat is nog even zoeken in de digitale bestanden.

Hartelijke groeten,

Jacques

Jacques Duivenvoorden - 17 feb 2024 - 14:09

"Stukken inzake een schuldbekentenis van Pieter Pietersz. Bleecker ten behoeve van de armmeesters van Stompwijk en Veur, beide, spruitende uit de erfenis van Maerten Cornelisz. Bestekint, 1673/74" (HGA, 5700-01 Hervormde Gemeente Leidschendam, Inv. Nr. 505).

"Op huijden den tweede April XVIc vier en seventich (1674) compareerden voor mij Francois Poijnts openbaer notaris bijden hove van hollant geadmitteert, tot Voorschooten residerende, ende de getuijgen naergenoemt, d'eersame Pieter Pietersz vanden Bleecker woonende tot Voorbugh mij notaris bekent, dewelcke voor hem sijnen erven ende naercomelingen verclaerde volgens seeker accoort bij hem comparant met den Advocaet Gromwel, Cornelis Jacobsz Lindegroen, ende Adriaen Andriesz Coppenal inde maent van november laestleden (1673) aengegaen, wel ende deuchdelick schuldich te sijn, aen ende ten behoeve vande Armmeesteren van Veur ende Stompwijck beijde respective de somme van twee hondert vijfthien gulden, spruijtende uijt saecke van seeckere erffenis bij hem comparant uijt den Boedel van Maerten Cornelisz Bestekint ingevolge van Advijs vanden voorschreven hove in dato de XIen September XVIc een en vijftich (1651) onder cautie de restituendo genoten, daerinne hij comparant onder anderen opden 28en Julij XVIc drie en seventich (1673) definitivelick is gecondemneert die wederom te restitueren ende te bert te brengen; ende belooffde hij comparant de voorschreven twee hondert vijfthien gulden primo Junij eerstcomende op te leggen ende betalen: en off het quam te gebeuren dat hij comparant (Pieter Pietersz. Bleecker) de portie vande kinderen ende kintskinderen wijlen Adriaen Adriaensz Floren ter somme van twee hondert negen en twintich gulden acht stuijvers vier penningen volcomentlick quam wederom te krijgen".

Het lijkt uit deze akte zeer duidelijk dat Pieter Pietersz vanden Bleecker familie is door huwelijk met een kind van genoemde Adriaen Adriaensz Floren, te weten met Jaepje Ariensdr.

Jacques Duivenvoorden - 17 feb 2024 - 15:25 (laatst bijgewerkt 17 feb 2024 — 20:23 door auteur)

"Stukken inzake een schuldbekentenis van Pieter Pietersz. Bleecker ten behoeve van de armmeesters van Stompwijk en Veur, beide, spruitende uit de erfenis van Maerten Cornelisz. Bestekint, 1673/74" (HGA, 5700-01 Hervormde Gemeente Leidschendam, Inv. Nr. 505).

"Op huijden den veertiende November XVIc drie en seventich (14-11-1673) compareerden voor mij Francois Poijnts openbaer notaris bijden hove van hollant geadmitteert, tot Voorschooten residerende, ende de naerbeschreven getuijgen, Leentjen Willems, weduwe wijlen Andries Zandertsz Coppenael, geadsisteert met Arij Andriesz Coppenael haer soon, ende Cornelis Jacobsz Lindegroen als getrout met Maertjen Andries van Coppenael haer comparants dochter die soo veel des noot was, mede compareerde ende desen accoorde approbeerde ter eenre, ende de arme-meesters van de respective Ambachten van Veur ende Stompwijck ter andere zijde / Ende verclaerde de eerste comparanten te cederen transporteren, ende over te geven aende voornoemde tweede comparanten alle soodanige recht ende gerechtichheden als de voornoemde eerste comparanten uijt krachte van seeckere sententie vanden hove van hollant van dato den 28en Julij 1673 tuschen Willem Maertensz als getrout hebbende Jannetjen Leenderts cum socijs ende Cornelis Hubertsz van Meurs mede cum socijs is gewesen / Ende dat voor soo veel strecken mach in voldoeninge vande alimentatie, bijde eerste comparante, vande respective tweede comparanten eenige jaren herwaerts genoten / Des dat de tweede comparanten gehouden soude blijven om te continueren / de voornoemde eerste comparante haer leven lanck geduerende, naer discretie, ende niet minder als voor desen te alimenteren, onder de conditie dat de tweede comparanten ten allen tijden vrij sal staen haer verschot / tgeen sijluijden boven het provenu vande voorschreven sententie aende voornoemde eerste comparante comen te verstrecken / aende voornoemde eerste comparante ofte haer op te comen goederen te mogen repeteren / Gelijck oock de eerste comparante belooffde de voornoemde Armmeesteren te indemneren ende aff te houden vande pretentie die Cornelis Willemsz haren broeder boven de genotene hondert veertien gulden / mitsgaders alle andere / die eenich recht opde voorschreven actie soude comen te pretenderen / waer jegens de voornoemde tweede comparanten aennamen te betalen de costen vanden Advocaet Mr Pieter Gromwel ter somme van drie gulden drie stuijvers boven een somme van twee hondert acht en tachtich gulden negen stuijvers bij hem voor desen genoten / ende den procureur Deijm / tot soodanige somme als de voornoemde tweede comparanten met den selven dien aengaende sullen comen verdragen / gelijck sijluijden oock tot haren laste namen aende voornoemde twee kinderen vande eerste comparante voor haer moeijten ende costen in het uijtvoeren van het voorschreven proces gevallen / te betalen aen jeder een somme van veertich guldens / mitsgaders noch vijff en twintich gulden aent rapport gelt int voorschreven proces verstrect / onder welcke voorschreven conditien de voornoemde Armmeesteren verclaerden den bovenstaende transporte te accepteren / en waer mede parthijen wedersijts oock verclaerden / alle differenten ende questien / mitsgaders gedaene arresten aff te sijn / ende cesseren / met Compensatie van costen / Aldus gedaen ende gepasseert int Rechthuijs van Veur / ter presentie van dominus Wilhelmus de Wijs / Bedienaer des H. Evangelius tot Stompwijck / ende Jacob Leendertsz van Mierop / Ambachtsbewaerder van Veur / als getuijgen ten desen versocht

Quod Attestor Poijnts notaris publicq 1673"  

Jacques Duivenvoorden - 17 feb 2024 - 18:10 (laatst bijgewerkt 17 feb 2024 — 18:13 door auteur)

Op 08-12-1622 koopt Adriaen Ariaensz Flooren wonende in Voorburg voor 600 gulden een jaarlijkse losrente van 33 gulden van Alewijn Verhooch, wonende in 's-Gravenhage, met als onderpand "sijne woninghe als huijs schuijr barch ende geboomte met omtrent acht mergen weijlant ende teelant" aan de noordzijde van Voorburg; belendingen: O: Erfgenamen van Dirck Duijst van Voorhout; Z: Lijtweg; W: Pieter Pietersz en de erfgenamen van Cornelis den Haes; N: De Watering (Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief Voorburg, Inv. Nr. 4, folio 63).

 Op 25-06-1623 koopt Adriaen Ariaensz Flooren wonende in Voorburg voor 500 gulden een jaarlijkse losrente van 28 gulden van jonkheer Dirck van Alkemade verzekerd op "sijne wooninge als huijs schuijr barch potinge ende plantinge mette landen daer aen leggende ende behoorende, staende ende gelegen inde voorschreven Ambachte aende noortzijde soo groot ende cleijn als d'selve tusschen de naebeschreven belendens gelegen is ende zulcx die bij hem gepossideert ende gebruijckt wert streckende vande Lijtwech loopende rechts achter het dorp op tot in de Veenwateringe toe". Belendingen: O: Erfgenamen van Dirck Duijst van Voorhout en Adriaen Jacobsz Gerdijn; Z: Veenwatering; W: Pieter Pietersz en de erfgenamen van Pieter Cornelisz; N: Veenwatering; Locatie: Veenpolder. O: Aem Jacobsz en Job Jacobsz Gerdijn; Z: Veenwatering; W: Erfgenamen van Cornelis Claesz; N: De Scheijding (Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief Voorburg, Inv. Nr. 4, folio 89).

Op 30-11-1623 koopt Adriaen Ariaensz Flooren wonende in Voorburg voor 600 gulden een jaarlijkse losrente van 37 gulden 10 stuivers van jonkvrouw Jacobmijn de Jonghe, weduwe van mr. Cornelis van der Hooch te Den Haag. Onderpand zie 25-06-1623. Locatie: Noordzijde, Binkhorstpolder. Belendingen: O: Erfgenamen van Dirck Duijst van Voorhout en Adriaen Jacobsz Gerdijn; Z: Lijtweg; W: Pieter Pietersz en de erfgenamen van Pieter Cornelisz de baes; N: Veenwatering (Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief Voorburg, Inv. Nr. 4, folio 109v).

Op 30-04-1627 koopt Adriaen Ariaensz Flooren wonende in Voorburg voor 600 gulden een jaarlijkse losrente van 37 gulden 10 stuivers van Pieter van Liesvelt te Den Haag. Locatie: Noordzijde, Binkhorstpolder. Belendingen: O: Erfgenamen van Dirck Duijst van Voorhout en Adriaen Jacobsz Gerdijn; Z: Lijtweg of Achterwech; W: Pieter Pietersz en Lenaert Gerritsz van Meurs; N: Veenwatering (Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief Voorburg, Inv. Nr. 4, folio 227v).

Deze rentebrief is geroijeerd op 15-07-1633.

In RA Voorburg, Inv. Nr. 5 is Adriaen Ariaensz Flooren vermeld op folio 24 verso als koper en op folio 191 verso als verkoper.

In RA Voorburg, Inv. Nr. 8, folio 16v, dd. 30-06-1651: Willem Ariaensz Flooren en Pieter Pietersz van der Bleijcker gehuwd met Jaepge Ariaensdr, samen kind, kindskinderen en erfgenamen van Haesge Jan Bous.

Hieruit is af te leiden en op basis van alle voorgaande bijdragen en bronnen dat Willem Ariaensz Flooren en Jaepge Ariaensdr nagelaten kinderen zijn van Adriaen Ariaensz Flooren uit zijn huwelijk met Neeltge Willemsdr Gardijn.

Jacques Duivenvoorden - 18 feb 2024 - 19:18


RA Voorburg, Inv. Nr. 23 (scabinale akten), (scan 2 van 6( dd. 19-11-1657

"Compareerde voor d'ondergeschreven schepenen vanden Ambachte van Voorburch Vranck Gerritsz ende Pieter Gerritsz Post gebroeders mitsgaders Pieter Pietersz vander Bleijcker ende Maeritge Jansdr Keijser weduwe ende boedelhoutster van wijlen Joris Lenaertsz out Voorburch / Ende bekenden sij comparanten samentlijck d'eerste twee voor Maeritge Gerritsdr weduwe wijlen Cornelis Cornelisz Kuij haere suster ende d'voornoemde laetste twee voor Jan Aemsz Gerdijn getrouwt hebbende Aeltgen Cornelis Kuij eenige naergelaeten dochter ende erffgenaem van selven Cornelis Cornelisz Kuij".

Betreft de nagelaten hypotheek op Pieter Sijmonsz Meurs, bakker, en Anthonij Thierens, brouwer in de Vis in Delft, en Pieter Pietersz van der Meer, houtkoper in Delft, ten bedrage van 850 gulden, die bij openbare veiling van het grote huis nagelaten door wijlen Cornelis Cornelisz Kuij is opgebracht en aan de crediteuren zal worden overhandigd. Dit willig decreet zal middels de procureurs Maerten Deijm, Harmen van Olen en Adriaen Capmoijer ter vaststelling door het Hof van Holland worden gecondemneerd.

NB. Eerdere akte tussen Cornelis Cornelisz Kuij, meester timmerman in Voorburg, en genoemde hypotheekverstrekkers op 27-05-1657, waarin verwezen wordt naar eerdere akten op 12-10-1656, 16-09-1651 en 17-10-1653 (op deze datum hypotheek van 350 gulden voor de koop van een huis op de Kleine Laan door Jan Aemsz Gardijn).

RA Voorburg, Inv. Nr. 23 (scabinale akten), (scan 4 van 6) dd. 28-05-1669

"Compareerde voor d'ondergeschreven schepenen vanden Ambachte van Voorburch d'heer Johan Dedel doctor med. woonende tot Delft, denwelcken verclaerde dat hij op seeckere huijsinge ende erve met noch ... annexe cleijnder huijsen ende erven staende ende gelegen in dorpe aende zuijtsijde vande Heerstraet gepossideert sijnde bij Pieter Pietersz ("vandr" doorgestreept") Bleijcker, Belent int geheel ten oosten de cleijne laen ten zuijden, Jan Willemsz Meurs, ten westen Henrick Visbach ende ten noorden de Heerstraet, sprekende hadde ende specialijck gehypothequeert was met seeckere somme  van penningen uijtwijsende den besegelden brieff in date den XVIIen october 1656 daer van zijnde van welck hypotheecq hij Pieter Bleijcker twee van deselve annexe westwaertse huijsen ende erven heeft vercoft ende op heden wettelijck opgedraegen aen Pouwels Havelaer welck voorschreven vercofte hypotheecq hij comparant oversulcx opt versouck van den gemelten Bleijcker verclaerde te ontslaen ende ontheffen van de speciale hypothecatie die hij comparant daer op uijt crachte van sijn voorschreven brieff heeft gehadt".

Jacques Duivenvoorden - 19 feb 2024 - 10:18 (laatst bijgewerkt 19 feb 2024 — 11:13 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu