stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht kapitein Hendrick Adriaensz, get Itsch Sipkes ±1650 Amsterdam/StavorenProfiel afbeelding

Geachte forumleden,

Hendrick Adriaensz  was kapitein van de Admiraliteit van Amsterdam. Over hem kan ik bar weinig vinden. In het boek Verzwegen zeeheld: Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld van Jan de Vries wordt het een en ander over hem duidelijk:

Hij was kapitein onder leiding van Michiel de Ruyter, en is op verschillende tochten gestuurd, o.a. op het schip Damiaten. In 1658 zou hij bij de Amsterdamse admiraliteit zijn begonnen als bevelhebber op “De Gelderlander”. Ook bleek hij in 1652 een eigen koopvaardijschip te hebben, genaamd “Hollandia”. (Zie hier de bron: https://books.google.nl/books?id=9CUGEAAAQBAJ&pg=PT124&lpg=PT124&dq=hendrick+adriaensz+corff&source=bl&ots=mjaD-R_P3G&sig=ACfU3U0l1agSG37B0HrfIG3pq0-l0Y2Wkg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjdu5-On_D0AhXu_rsIHVkMBi8Q6AF6BAgTEAM#v=onepage&q=hendrick%20adriaensz%20corff&f=false)

Hendrick was getrouwd met Itsch Sipkes, waarmee hij in Amsterdam een zoon Sijmon kreeg. Ook doopte hij te Stavoren:

21-09-1656: Adriaen

28-08-1659: Evert

Even voor de vernoemingen: de ouders van Itsch heetten Sipcke en Roord. Sijmon en Evert zullen dus waarschijnlijk van de kant van Hendrick komen. Zijn nakomelingen noemen zich Corff.

Wie zou kunnen helpen met het vinden van het voorgeslacht van Hendrick? Alvast bedankt!

B Volger - 19 dec 2021 - 18:01 (laatst bijgewerkt 19 dec 2021 — 19:20 door auteur)

Zoon Sijmon is (reeds) op 9.10.1650 in de Oude Kerk in Amsterdam gedoopt.

G. Karssenberg - 19 dec 2021 - 18:49

Zijn zoon Adriaen (onder andere burgemeester van Stavoren) noemde zich Corff.

Voor alle zekerheid: heb je bronnen gevonden, waarin Hendrik Ariensz zelf ook met die achternaam wordt aangeduid?
 

Jan CIavaux - 19 dec 2021 - 19:06

De nakomelingen noemden zich zo, dus ik dacht dat Hendrick wellicht ook zo zou heten. 
Blijkt niet slim om dat aan te nemen. 

Dan is het handig om aan te houden dat het gewoon Hendrick Adriaensz is.

B Volger - 19 dec 2021 - 19:11

Dan is het handig om aan te houden dat het gewoon Hendrick Adriaensz is.

Haal dat Corff dan maar helemaal weg uit de titel en uit de vraag. Hij heette geen Corff.

Jan CIavaux - 19 dec 2021 - 19:17

Ik heb het gewijzigd

B Volger - 19 dec 2021 - 19:25

https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e1-fcd7-666d-e053-b784100a1840 

Hier een akte met Witte de With, waar Hendrick “Van Stavoren” heet

B Volger - 19 dec 2021 - 22:14

De naam “Cramer“ valt ook op. In Amsterdam ook een Evert Adriaensz Cramer rond 1600

B Volger - 19 dec 2021 - 22:18

Bas de Vries - 20 dec 2021 - 07:15

Hij is rond 1619 geboren en overleden op 19 feb 1670.

https://www.openarch.nl/frl:57f96ce7-8c09-42ef-b61f-60391d26df5e

Bas de Vries - 20 dec 2021 - 07:19 (laatst bijgewerkt 20 dec 2021 — 07:19 door auteur)

Was hij hertrouwd? 
  

Op 17 feb 1669 huwen in Koudum, Hendrick Adriaensen, wonende te Staveren, capitein en
Jeltjen Auckes, wonende te Staveren.

En hier wordt zij op 26 april 1670 als stiefmoeder over de kinderen van Hendrick genoemd: 
https://allefriezen.nl/zoeken/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216700000%22,%2216729999%22%5D,%22d%22:%221670%20-%201672%22%7D,%22search_s_plaats%22:%7B%22v%22:%22Stavoren%22%7D%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_voornaam%22:%22Jeltien%22,%22search_t_patroniem%22:%22Au*kes%22%7D%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

Bas de Vries - 20 dec 2021 - 07:42 (laatst bijgewerkt 20 dec 2021 — 07:49 door auteur)

Hij was inderdaad hertrouwd. 

B Volger - 20 dec 2021 - 08:50

Wypke en Scholte waren mij niet bekend

B Volger - 20 dec 2021 - 08:54

Even iets wat ik gevonden heb:

Hendrick Adriaensz Cramer koopt 21 februari 1647 een erf in Amsterdam.

In 1656 wordt Hendrick Adriaensz van Stavoren (die we zoeken) samen in een akte genoemd met Berent Cramer.

Verder kom ik in Amsterdam een Evert Adrianesz Cramer tegen. Een zoon van Hendrick heet Evert!

B Volger - 20 dec 2021 - 10:24

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Staat er nou een getuige bij? Ik kan de naam niet lezen, Doode Freric?

B Volger - 20 dec 2021 - 11:17

Deze was ws al bekend?

https://oudstaveren.nl/Publicatie%20Hendrick%20Adriaensz%20uit%20Staveren.pdf

Het genoemde boekje van 60 blz zou meer info kunnen opleveren. Maar blijkbaar heeft vele jaren archiefonderzoek geen geboorteplaats of ouders van hem opgeleverd.

Het is op Markplaats met wat foto’s in te zien en kost 14 euro

Bas de Vries - 20 dec 2021 - 12:22 (laatst bijgewerkt 20 dec 2021 — 12:25 door auteur)

Uit het Genealogysk Jierboek 2011

VIa. Jeltje Aukes Schaep, geb. 23 nov. 1633, tr. 1. Tjebbe Jelles, zoon van Jelle Tjebbes, geb. omstr. 1587, makelaar te Amsterdam, en Annetje Sieuwerts van der Schelling (gehuwd Amsterdam 29 nov. 1618), dochter van Sieuwert Sieuwerts en Brechtje Jacobs; tr. 2. Koudum 17 febr. 1669 Hendrik Adriaans, geb. 1619, koopvaardijschipper te Staveren en later kapitein in dienst van de Amsterdamse admiraliteit, overl. Staveren 19 febr. 1670, weduwnaar van Itsch Sipckes, dochter van Sipcke Cornelis, geb. omstr 1581, schrijver op een oorlogsschip. Uit het eerste huwelijk van Hendrik Adriaans o.a: Sipke, Aaltje, Rinck, Adriaen en de latere luitenant Evert Hendricks Korff.

25 mei 1650, bevrachtingscontract tussen Jacob Adriaensz, koopman te Amsterdam, als bevrachter en Hendrick Adriaensz van Staveren, schipper op ‘De Hollandia’ van 1051⁄2 x 241⁄2 x 11 voeten, uitgerust met 16 gotelingen. Aan boord zijn 20 bemanningsleden. Het schip moet 30 mei met goederen in Texel zijn, naar Gibraltar en andere plaatsen tot en met Motril heen en weer varen, herladen voor Amsterdam. Vrachtprijs: 1350 c.g. per maand, voor vier maanden vast, ingaande buiten de laatste tonnen van Texel. Kaplaken: 100 c.g. en 200 meer als de schipper 8 dagen voor de andere schepen uit Malaga in Amsterdam is. De schipper moet voor de bevrachter 150 bossen Spaans riet vrachtvrij op de overloop vervoeren.327

1659, Hendrik Adriaansz gezagvoerder van de Amsterdamse Admiraliteit op het schip ‘De Gelderland’.328
3 jan. 1659, benoeming door de Staten-Generaal van Hendrik Adriaansz tot extra- ordinaris kapitein ter zee.329
aug. 1666, scheepslijsten De Ruyter: Tweedaagse zeeslag; Hendrick Adriaens is kapitein voor de Amsterdamse Admiraliteit in het 3de eskader (Van Gendt) op het schip ‘De Reyger’ met 72 kanonnen en 275 matrozen, 46 mariniers en 25 soldaten.330

juni 1667, scheepslijsten De Ruyter: tocht naar Chattam; Hendrik Adriaans is kapitein voor de Amsterdamse Admiraliteit in het 3de eskader (Van Gendt) op het schip ‘Woerden’ met 68 kanonnen, 275 matrozen, 45 mariniers.331
9 april 1669, inventaris van de boedel van Jeltje Auckes, gemaakt op haar eigen verzoek en dat van haar zwager Jarich Jelles [doopsgezind voorganger te Amsterdam], “nadien sij haer ten tweeden houwelijck met den edele capiteijn Hendrick Adriaens hadde begeven”.332

26 april 1670, autorisatie; compareerden “ten sterfhuyse vande edele Capiteijn Hendrick Adriaens”, op verzoek van Aucke Hendricks Brouwer, man en voogd van Aeltien Hendricks, en Sierd Inties, man en voogd van Rinck Hendricks, de burgemeesters Scholte Scholtes en Wypcke Agges Loyter, om tot curatoren te worden benoemd van Arrien en Evert Hendricks, “om te maken ontscheijdinge tusschen haer vaders goederen met haer stijpmoeder Jeltien Auckes”.333

14 maart 1671, verzegeling van het sterfhuis van Jeltje Aukes, weduwe van de kapitein Hendrik Adriaanz, op verzoek van Sjoerd Inties, als man en voogd van Rink Hendriks.334

8 mei 1671, boedelbeschrijving en akkoord over de boedelverdeling van Jeltje Aukes en Hendrik Adriaans. De erfgenamen zijn: Antje Tiebbes en Jelle Tiebbes, Hendrik Hendriks, de zoon van Hendrik Adriaans en Jeltje Aukes; Fock Goykes is de moeder van Jeltje Aukes.335

Grafschriften Staveren C 13:
INT IAER 1670 DE 19 FEBRU / IS INDEN HEERE GERUST / DEN MANHAFTIGHE / CAPITEYN HENDRICK / ADRYAENS OUT 51 IAER / EN LEIT ALHIER BEGRAVE / Daaronder verdiept weergegeven een driemast oorlogsschip met op de achterspiegel een reiger.336 DEN •1•AVGVSTVS / IS•OVERLEEDE•ITSCH / SIPKIS•DE•HVYSVROV / VAN• CAPITEYN / HENDRICK•ADRYAENSE / EN•LEYT•HIER•BEGRAVE / A° 1666 /

Bas de Vries - 20 dec 2021 - 12:31 (laatst bijgewerkt 20 dec 2021 — 12:39 door auteur)

In 1650 komt een Adriaen Symonss Corff voor in Wijk bij Duurstede. Wel wat vergezocht.

http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/NT00063_2496.pdf

Bas de Vries - 20 dec 2021 - 13:08

Er is ook een hele familie Corff in Rijswijk. Dat is ook de hypothese van sommige mensen, dat Hendrick daar vandaan komt. Er is alleen geen bewijs voor en het lijkt mij onlogisch. 

B Volger - 20 dec 2021 - 17:39


Ik heb het boekje. Hierin staat dat de familie Korff (diverse spellingen) afkomstig was van Rijswijk (Gelderland). Ik kan eventueel iets opzoeken in het boekje of iets kopiëren.

Hendrick gebruikte zelf niet de familienaam, maar andere familieleden wel. Als ouders heb ik staan Adriaen Ariense Curff en Uiltgen.

De familie had bezittingen in Rijswijk.

Hendrick is twee keer getrouwd geweest. Bij zijn tweede huwelijk is een inboedellijst opgesteld, heel interessant (een gedeelte hiervan staat in het boekje).

jacqueline van den bosch - 21 dec 2021 - 20:28 (laatst bijgewerkt 21 dec 2021 — 20:31 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu