stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht voorgeslacht Alexander Hendrik van Waelwijck aankomst in Breda 1609 als ex-ruiterProfiel afbeelding

Geachte forumleden,

Ik zoek het voorgeslacht van ruiter en waard Alexander van Waelwijck. Op 1 juni 1609 komt hij aan in Breda. Hij is dan ex-ruiter, en geboren in Maastricht. In deze akte heet hij Sander van Waelwijck. Op 25 januari 1610 komt hij ook voor in een akte in Breda, hier wordt hij Alexander Hendrick van Waelwijck genoemd, en zijn vrouw heet volgens de akte Maeijken Jan van Wachelgems. Op 30 mei 1612 komt Alexander nog een keer voor in een akte in Breda, dan gaat het over een pand dat hij bezit in de Molenstraat en de St. Jansstraat.

Op 20 maart 1613 is er opnieuw een vestbrief van Alexander in Breda, hier wordt duidelijk dat hij nu waard van beroep is. In een akte van 8 juni 1613 wordt duidelijk dat Alexander een dochter genaamd Anneken heeft, die getrouwd was met Hans Peter van Meulenpas. Verder komt Alexander nog een aantal keer voor in vestbrieven.

Waar het interessant wordt, is in een notariële akte op 19 maart 1618 te Breda. Daarin wordt Alexander "Sander Michielssen van Waelwijck" genoemd, en wordt gemeld dat zijn vrouw iemand had uitgescholden. Hij is volgens de akte waard in De Driehoek.

Later blijkt uit een akte op 15 april 1623 dat Anneken getrouwd is met Jan Andriessen van Gewasch.

 

Het spoor lijkt dus te leiden naar Maastricht, maar in Maastricht kan ik de familie niet vinden. Ik weet niet welk geloof het stel aanhangt, de doopboeken van Breda gaan niet ver genoeg terug.

 

Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen, alvast bedankt!

B Volger - 23 nov 2022 - 16:48 (laatst bijgewerkt 23 nov 2022 — 20:00 door moderator)

Geen antwoord op je vraag, maar misschien wel interessant. In de resoluties van de Staten-Generaal 1626-1651 komt Alexander een paar maal voor: 

02/11/1627, 5

5 Alexander van Waelwyck en Abraham Adriaenssen, burgers uit Breda, verzoeken om hun tegoeden te krijgen, nu die van het Kwartier van Nijmegen hebben voorgesteld hen tevreden te stellen.
HHM verwijzen de supplianten naar het Kwartier van Nijmegen.

05/05/1628, 14

14 Abraham van Langdonck, Adriaen Segers van Wijck, de erfgenamen van Adriaen Maes, de weduwe van Jan Gewas en Alexander van Waelwijck, burgers van Breda, verzoeken opnieuw betaling van het door hen tijdens het beleg van Breda verstrekte geld.
HHM laten commies Van der Haer als ontvanger van het recht van de paspoorten 1.500 gld. uit zijn inkomsten verschaffen aan ontvanger Jan Bax of diens gemachtigde hier. Dit moet hij als volgt onder de supplianten verdelen: 550 gld. aan Van Langendonck, 450 gld. aan Segers, 200 gld. aan de erfgenamen van Maes, 150 gld. aan de weduwe van Gewaes en tevens 150 gld. aan Van Waelwyck. Het totaalbedrag moet wel uit het daartoe bestemde geld van de provincies worden terugbetaald aan commies Van der Haer.

01/08/1628, 6

6 HHM lezen het verzoek van Adriaen Zegersz. van Wyck, Alexander van Waelwyck en diens dochter, de weduwe van Jan van Gewas en van de weeskinderen van Adriaen Maes, allen uit Breda gevluchte burgers. Zij verzoeken terugbetaling van het door hen tijdens het beleg aan het garnizoen verstrekte geld met de bijbehorende rente.
HHM manen de RvS om met de ontvanger-generaal te bespreken of de supplianten tijdens de bezending naar Zeeland kunnen worden tevredengesteld.

Hier, de website.

[HHM = Hare/Hunne Hoog Mogenden]

Anneke 12 - 23 nov 2022 - 23:57

Behalve dochter Anneken is er ook een dochter Jenneken, die gehuwd was met Abraham Michielsen. Zij komt samen met Anneken voor in een vestbrief van 1641 (beide zijn dan weduwe) [hier]

Anneke 12 - 24 nov 2022 - 00:18

Veel dank! Gevlucht voor de Spanjaarden? Dat duidt wellicht op NH geloof.

B Volger - 25 nov 2022 - 09:46

Heeft iemand nog wat nieuws kunnen vinden?

B Volger - 31 dec 2022 - 13:20

Ja ik heb nog wat nieuws kunnen vinden. Een akte in het Bossche Protocol, inv. 1406, folio 12v, feb 1586. 
Blz 24 (onderaan)-25-26.

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/resultaten.php?nav_id=75-0

Daarin worden veel namen genoemd:
Elisabeth, dochter van Arnt van Waelwijck.
Anna van Waelwijck, dr van wijlen Henrix van Waelwijck.
Jan Franchois, man van Anna, dochter van Alydts van Waelwijck, zuster van voornoemde Arnt en Henrix van Waelwijck. 
tezamen zusters(?) Sander van Waelwijck
Joffr Anna Zoens voorbedde dochter geweest van Joff Elisabeth vd Velde ter eenre en Johan van Lith, man van Catharina van den Broeck, Anna van den Broick, nagelaten weduwe van J. Matthijs Ryckholt(?), Hans van den Broek en zijn zus Elisabeth, nagelaten kinderen Henrix van den Broek en Anna Zoens.
Sander van Waelwijck wordt in deze akte gelinkt aan een brief gepasseerd voor schepenen van Maastricht. Ook wordt hij genoemd samen met een mr. Peter Porta.

Ik heb niet alles goed kunnen ontcijferen. Ik denk dat het handig is die akte eens goed uit te pluizen. 
 

Bas - 1 jan 2023 - 11:19 (laatst bijgewerkt 2 jan 2023 — 08:57 door auteur)

Geweldig! Bedankt! Nu kunnen we concluderen dan Hendrik meester was:

“Aleijd, dochter van meester Henricus van Waelwijck, huijvrouw van Henricus Jaspers van Esch, procuratie”

B Volger - 1 jan 2023 - 11:36

BHIC/Grave Schepenbank 26 nov 1532:
Opdracht door Rutt Ryssens aan: Henrick vanden Broeck en Anne e.l.; Henrick, Arnt en Aelke, voorkinderen van Anne bij wijlen haar man Sander van Waelwijck, van een op 17 maart te betalen rente van 10 rijnsgls., waarvan: de ene helft aan Henrick en Anne e.l. voornoemd; de andere helft aan voornoemde voorkinderen en gevestigd op: een huis en erf met een uitgang naar de gemene straat; een aan de gemene straat gelegen huis en erf; losbaar met 200 rijnsgls. (aktenummer g41).

BHIC/Grave Schepenbank 12 okt 1569:
Derick Sel en Jan van Kessel schepenen tuigen dat Henrick van Esch voor hem zelve en mede als gemachtigde van Aelken van Waelwijck zijn echte huisvrouw bij zekere procuratiebrieven gepasseerd voor de stad Shertogenbosch ons schepenen gebleken. En hebben gevest Gerit Michiels en Henricxken e.l. huis en erve gelegen aan de Vispoort met een zijde neffens erve Derick Doppers, de andere zijde Jan Melis Velbloeter, achter aan erve twelk nu gebruikt heer Ouwen van den Broecke en voor aan de straat.

Dit lijkt dus een oudere generatie dan de door jou gezochte Sander van Waelwijck. Deze namen komen ook voor in de akte uit 1586 in het Bossche Protocol. Een optie is dat de Sander uit 1532 mogelijk de opa is van de door jou gezochte Sander. Jouw Sander zou dan een zoon zijn van Henrick (Sandersz) van Waelwijck. Even goed opletten dus met het samenstellen van de familieverbanden. 

Bas - 1 jan 2023 - 12:25 (laatst bijgewerkt 1 jan 2023 — 12:29 door auteur)

Bedankt! Wel lastig inderdaad, omdat het ook een toponiem kan zijn. Waalwijk ligt in Brabant. 

B Volger - 1 jan 2023 - 15:06

https://www.bossche-encyclopedie.nl/overig/poorten/waterpoort%20(zuidelijk).htm

Sasse van Ysselt / De Gasthuistoren

Nabij het tweede Groot Ziekengasthuis en wel op de uiterste punt, die daar ter plaatse door de beide armen der Dieze gevormd wordt, stond oudtijds een toren, waarvan het onderste stuk is afgebeeld in Deel I blz. 17; deze en de aan de overzijde dier rivier gestaan hebbende toren, waarvan het onderste stuk ook nog bestaat, vormden de twee steunpunten van eene waterpoort. Vanaf laatstbedoelden toren liep een nu nog grootendeels bestaande vestingmuur Zuidwaarts tot aan de Gevangen poort. Al deze vestingwerken maakten eens een deel uit van de allereerste omwalling van den Bosch. van Oudenhoven deelt in zijne Beschryvinge der stad 's Hertogenbossche 1e uitgave blz. 46 over eerstbedoelde toren het volgende mede: Is daer (bij het Groot Ziekengasthuis n.l.) noch een oudt, hooch ende vast ghebouw, hebbende 't fatsoen ende den naem van eenen tooren ende wort nu ghenoemt de Gasthuystooren, correspondeerende op 't achterste deel van de oude Lovensche poort, nu de Ghevangenpoort.
Op dezen toren hebben betrekking de navolgende Bossche Schepenakten:

f. eene van 3 Februari 1606 (Reg. n° 250 f. 359), waarbij a. jonker Coenraad Froen als man van Catharina van Velraedt gen. Mentter, dochter van jonker Willem en Ysabella van den Broeck, (de dochter van jonker Henrick, schout te Reckheim en Ryckelt, en Anna van den Velde, dochter van wijlen Aert 't Zoens en Ysabella, de dochter van Louis van den Velde); Peter Creyen als man van Mechteld van Waelwyck en hare zuster Elisabeth van Waelwyck weduwe van Johan Caponus, in tegenwoordigheid van haren behuwdzoon Bartel Dullaerts en Anna van Waelwyck, zijnde zij allen kinderen en erfgenamen van Aerd van Waelwyck en Anna van den Velde, de dochter van Aert 't Zoens en Ysabella van den Velde voornoemd en makende zij zich nog sterk voor Sander en Anna van Waelwyck, kinderen van Henrick van Waelwyck, hunnen oom; b. jonker Balthasar Ryckelt, zoon van jonker Mathijs en Anna van den Broeck, Peter de Pott als man van Anna Ryckelt, Henrick van Meer als man van Elisabeth Ryckelt, allen als erfgenamen van jonker Mathys Ryckelt en Anna van den Broeck voornoemd, voor de eene 1/2 en c. Henrick van Velraedt gen. Mentter, zoon van jonker Willem en Ysabella van den Broeck voornoemd, zij tevens als zich sterk makende voor hunnen oom Hans van den Broeck, als hij nog zoude leven, voor de andere 1/2, verkoopen aan Goijard van Engeland, schepen van den Bosch, 1/3 in eene huysinge oft thoren ende hoff, staande en gelegen tusschen de Dieze ex uno en tusschen den tuin van het huis van den Heer van Geffen ex alio, en zich uitstrekkende vanaf de erven van Henrick van Casteren, Willem Wels en meer anderen, (het water tusschen beiden loopende doch met eene brug overwelfd zijnde), tot aan het erf van het Groot Ziekengasthuis.

Bas - 1 jan 2023 - 15:27

Dat is veel info! Wat is het belangrijkste wat we hieruit kunnen concluderen? Ik zie veel jonkers maar ik kan ze allemaal niet terugvinden. 

B Volger - 1 jan 2023 - 16:09

Het is inderdaad een hele puzzel. Een eerste poging om het in elkaar te leggen.

Anna Zoens (alias van den Velde), dochter van Aert ‘t Zoens x Ysabelle (ook Elisabeth) van den Velde (dochter van Louis van den Velde). Zij is sowieso de vrouw (2e huwelijk) van jonker Hendrick van den Broeck (schout Reckheim en Ryckelt 1551-1560). Ze kregen drie dochters:
1. Anna van den Broeck ovl. 9 apr 1604 Breust) x Matthijs Ryckelt (ovl 24 sep 1579);
2. Catharina van den Broeck x Johan van Lith;
3. Ysabella van den Broeck (ovl. 4 okt 1604 Gronsveld) x jonker Willem Velraedt gezegd Meuters.

Een Anna* (die in 1532 in Grave in een akte voorkomt en toen was gehuwd met een Hendrick van den Broeck) was eerder gehuwd met Sander van Waelwijck, te Grave. Deze Sander van Waelwijck en Anne hadden drie kinderen:

1. Aelke van Waelwijck (met een dochter Anna gehuwd met Jan (Franchois??);
2. Henric van Waelwijck (met een zoon Sander, een dochter Anna en een dochter Aelken? x Hendrick Jacobsz van Esch);
3. Aert van Waelwijck x (Anna Zoens alias van den Velde?) kreeg 3 dochters:
a. Mechteld van Waelwijck x Peter Creyen
b. Elisabeth van Waelwijck x Johan Caponus
c. Anna van Waelwijck (ovl voor feb 1586).

*wat ik nog niet scherp heb is de Anna die in Grave voor 1532 was gehuwd met Sander van Waelwijck. Het lijkt erg voor de hand te liggen dat zij de Anna Zoens (alias Van den Velde) is die daarna was gehuwd met Hendrick van den Broeck. Maar in de hierboven genoemde akte uit 1606 Gasthuistoren wordt ze genoemd als vrouw van Aert van Waelwijck? Dat zou impliceren dat de Anna x Sander van Waelwijck (< 1532 Grave) een andere Anna was. Wel erg toevallig dat deze daarna met een Hendrick van den Broeck is gehuwd. Wellicht klopt er een vertaling van een akte niet helemaal.

Bas - 1 jan 2023 - 17:02 (laatst bijgewerkt 2 jan 2023 — 15:44 door auteur)

Geweldig! De vrouw van Hendrick Sanders is dus nog onbekend? Zou dit dezelfde zijn als meester Hendricus van Waelwijck?

Daarnaast vraag ik me af waar het patroniem Michiels bij Sander uit Breda vandaan kwam...

B Volger - 1 jan 2023 - 18:13

Ene Johan van Waelwijck was voor 1557 schout van Venlo, hoeft niks te betekenen, maar het kan iets verklaren over waarom Alexander van Waelwijck in Limburg verbleef.

B Volger - 1 jan 2023 - 18:33


27 Stukken betreffende, het proces van Frans van Steenhuijs, heer van Oploo, tegen de ambtman van de Stad Grave en van het Land van Cuyk en tegen diens stadhouder Johan van Waelwijck, die optraden namens de heer van het Land van Cuyk, inzake de rechten van de heer van Oploo. 1546, (c. 1546). Met bijbehorende stukken. 1428, 1493, 1542, 1545. Afschriften, 1428, 1493, 1542, 1545, 1546

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&micode=7013&milang=nl&mizk_alle=%22waelwijck%22&miej=1630&miview=inv2 ik kan hem helaas niet openen

B Volger - 1 jan 2023 - 18:43

KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN - 1510-1519

http://www.loegiesen.nl/1510-1519%20Loe%20Giesen.htm

15 september 1519

GRAVE - Deling van de nalatenschap van de echtelieden Henrick Otten en Aleid tussen de broers Henrick van Wailwick, priester, en Sander van Wailwick, gehuwd met Anne; de zwagers Henrick van Stalbergen en Adriaan Spierings; Clara van Stalborgh; Maryke Spierings en Aleid van Vlodrop, zussen; en Metken, weduwe van Otto van Wailwick en haar kinderen Jan, Metken en Henrick.

Heer Henrick ontvangt de bezittingen te Grave en betaalt aan zijn zus Elizabeth, wonend te Antwerpen, een geldsom eens. Tevens ontvangt hij de hof genaamd Schobbencamp.

De zwagers Henrick van Stalborgen en Adriaan Spierings ontvangen samen de hof genaamd Oevergeist en moeten recht van doorgang geven aan de broers Henrick en Sander van Wailwick.

De Nieuwe Camp zal door heer Henrick resp. Henrick van Stalbergen en Adriaan Spierings, ieder voor de helft, worden ontgonnen en beplant.

Sander van Wailwick ontvangt de twee kampen die hij reeds krachtens huwelijksvoorwaarden had ontvangen.

Zus Aleid van Vlodrop ontvangt enkele erfmalders rogge plus het bedrag dat zij reeds krachtens huwelijksvoorwaarden had ontvangen.

Jan van Wailwick, natuurlijke zoon van Otto van Wailwick, mag het leengoed behouden dat hem reeds eerder in aanwezigheid van zijn moeder was toegekend.

Schoonzus Metken en haar kinderen Jan, Henrick en Mecken ontvangen een geldbedrag, waartegen zij afstand doen van hun rechten op welke andere goederen dan ook. Als onderpand wordt gesteld de hof Dommelsvoort.

Getuigen: Jan van Aken, borgemeester, Jan Vervoort en Derick Vaix, schepenen te Grave.

 

XXXXXXXX

Kondt ende kenlick sij allen luden die dit tegenwoirdige maigescheyt zullen sien off hoeren lese, dat wij Henrick van Wailwick, priester, ende Sander van Wailwick, gebruederen, myt Anne zijnre huysfrouwen, Henrick van Stalborgen, Adriaen Spirinckx, gezwagers, Clara van Stalborgh, Maryken Spirinx myt Aleyt van Vlodrop, gesusteren, Metken van Wailwick, nagelaten huysfrouwe Otten van Wailwick zaliger, Jan horen soen, Metken ind Henrick hair kynderen, hebben in bijwesen burgermeister, scepenen ind onsse vrunden een erffmaigscheydinge vryntlick ind eendrechtelick gemaict ind gehalden van alle gueden ind erfftaelen ons myt recht aengestorven zijn van Henrick Ottenss ind Aleyt Otten onsse vader ind moider zaliger in manieren ind formen nabescreven. To weten als dat heer Henrick vurss. sall hebben ind behalden alle erffnissen ind gueden liggende in der vrijheyt van den Graeff ende des sall hij wederomme betalen alle pachten, verschijnende op data diss brieffs ofte maigescheyts nae uitwijsinge der erffbrieven dair van sprekende, beheltelick achtenhalven golden gulden tsairs [des jaars?] ander stat van den Graeff de welcke hij tot eenre erfmissen sall onderhalden zynder brueder ind susteren cons..entie dair van te ontlasten. Oick sall hij onsser suster Elizabeth t’Antwerpen eens uutreicken vijffindtseventich Philippus gulden off de werde dair vuer. Ende des sall hij mede breken alle segelenbrieff hem gemaict sijn bynnen off buyten der stat van den Graeff. 

Item hij sall dair toe hebben ind behalden enen aligen hoff geheyten Scobbemcamp vrij myt allen marslanden als dat bi den vurss. vrunden geordinert is, ende den selven hoff hem gesommeert sijnde op soevenhondert Philippus gulden. Item Henrick van Stalborgen ind Adriaen Spirinx gezwagers zullen hebben ind behalden eenen alingen hoff geheyten den Oevergeist myt alle sulcke kempen ind marslande bi den selven vurss. vrunden geordineert sijn den selven hoff gesommeert zijnde op seventhiende halff hondert Philippus gulden vrij Ende alle pachten dair uutgaende zullen sij oick betalen nae vermoigen segelen brieff dair van gemaict zijnde na datum dis magescheytz oick verschijnende. 

Ende sij sullen heer Henrick ende Sanders vurss. doer hoer kempen wegen ind laten varen totten broick toe nae den mynsten schaide ende plochrecht van alsulcken kempen ind gueden als heer Henrick ind Sander vurss. van vader ind moider zaliger angedeylt sijn zonder becroenen offt letsele Henrix van Stalbergen ende Adriaen Spirinx vurss. Item den Nyuwen Camp sullen heer Henrick ende Henrick van Stalborgen myt Adriaen Spirinx halff ind halff affgraven ende bepaeten dair yr gedeylt is, ende een ygelick sall soe voel van den hagen hebben als zijn kempen gaen ind reycken ind een ygelick sijn haege te bewaeren, die een den anderen eghenen schaide te doen. Item Sander van Wailwick sall hebben zijnen twee kempen de welcke onse moider zalige hem in hilixvuerwairden gegeven heft, den enen geheyten den Papenbeemde, den anderen liggende naest den marslant vurss. van welck Sander vurss. sall hebben zijnen uutganck te varen nae den broick toe alst vurss. steyt, Ende des sall hij selver dragen allen kommer dairop staende, welcke twe kempen hem gesommeert sijn op vijffhondert Philippus gulden. Ende Aleyt van Vlodrop onsse suster sall behalden in den irsten twelff malder roggen tsairs gerekent op twehondert golde gulden. Item vier malder roggen ter loess gerekent op viftich Philippus gulden. Noch dair toe derdehalff hondert Philippus gulden ind vierthien de welcke onse moider zaliger hair in hilixvuerwairden gegeven heft summa vijffhondert Philippus gulden ind vierthien. 

Item want Sander ende Aleyt vurss. alleen noch bueren ind toehebben sullen rede pennungen soe mach men oen gheven rede pennyngen off jairlixe pachten sess Philippus gulden vuer hondert te vesten ende sullen dairaff bekennen een euwige loesse ende den taeldach te staen op Sunte Remigius dach in october in den jair van negenthiene. Item heer Henrick van Stalborgen, Sander ind Aleyt vurss. sullen alleen haeren zwager Adriaen Spirinck eens gheven viftich Philippus gulden van Arnts Groeten wegen zaliger die men hem sculdich was. Item Jan van Wailwick, echte soen zalige Ott van Wailwick , sall hebben ind behalden een leenguet alsmen hem dat bewesen heft nae segge ind onderwyss der aldster van Gassel in tegenwoirdicheyt zijns moiders ind voirder en sall hij off yemonts van hem hiernaemaels dat leen verder versuecken dan hij’tt op data dis brieffs aengevangen heft ind besittende is. Item dairtoe sal men noch gheven Metken onse zwegersche myt haer kynderen seesshondert Horns gulden off de werde dair vuer, ende des sal Metken vurss. geloven te doen verthien hair kynderen van erffnisse ind guede dair sij to gerechticht muchten wesen. 

Ende so langh als men hair die sesshondert Horns gulden nyet en betaelt, sullen sij hoeren pachtdach halden op Sente Remigius dach vurss. int jair van negenthiene ende van hondert Horns gulden sess Horns gulden te betalen. Ende des sullen sij wederomme bekennen een euwige loesse sessinddertich Horns gulden tsairs te loessen ind te quyten myt sesshondert Horns gulden ind dan de selver penningen te beleggen in behouff der kynderen. Item Metken vurss. mach oick kyesen een onderpandt wair sij uut geveest will wesen in behouff hoirre kynderen. Ende des gelaven wij vrunden, brueders, susters ind zwagers malkanderen den ghenen de Metken dan vurss. onderpandt doen sall scaideloes te halden. Ende myt malkanderen to lijden ind dragen allen lasten, commer, hynder ende gedingen de welck op dese vurgenoemde ind gedeylde gueden vorder muchen kommen ind spruyten dan wij se gedeylt hebben. 

Ende des laten wij ongedeylt staen den hoff de Demmelsfoirt tegen de vurss. pachten van sesshondert Hornss gulden hier naemaels dair mede te doen wat ons dair van believen sall. Item een ygelick sall sie guet aenvangen als hij’tt vyndt ende alle verschenen pachten ende uutscolt vuer den gescheydach verschenen zijnde sullen sie gelick betalen. Item soe wie dese scheydinghe ind ordinantie bij vrunden ind maigen vrundelick ind eendrechtlick gemaict sijnde wederspennich ofte contrary wolden wesen offte tegen doen off doen doen, sall vervallen sijn in een peen van hondert rosennoebell te betaelen een dell der kircken van Sunte Elizabeth te Graeff, dat ander deell den heer van den lande ende dat dordedell den ghenen de bide vurss. maigescheydinge blijven willen. Mede ist bededinght ind uutgesproecken off dair ennigen twist of schelingen ume gevyelen, dat sall altoes staen tot cleernisse der scheytsluyden, vrunden ind gueden mannen hier over, aen ind bij geweest zijn. 

Ende ingevall eens doede een ander in de plaetse te kyesen. Ende want wij heer Henrick van Wailwick, Sander van Wailwick, gebruederen, Henrick Stalborgh, Adriaen Spirinx gezwagers myt Aleyt van Vlodrop, Metken van Wailwick myt Jan, Henrick ind Mecken hore kynderen dit tegenwoirdige maigescheyt willen vast, erfflick ind euwelick onderhalden hebben. soe hebben wij Jan van Aicken indertyt burgermeister, Jan Vervoirt ind Derick Vaix scepenen der stat van den Graeff gebeden dat sij dit tegenwoirdige maigescheyt over ons willen besegellen, dat wij Jan van Aicken, Jan Vervoirt ind Derick Vaix gerne gedaen hebben. Gegeven int jair ons heren dusent vijffhondert ende negenthiene den vijfthienden dach van september.

Schloss Haag, inv.nr. 3706; origineel op perkament met drie zegels, beschadigd.

Deze akte is in deze kroniek opgenomen vanwege een mogelijke verwantschap met Elizabeth van Wailwick genaamd Otten (zie 16-1-1521).

Bas - 1 jan 2023 - 20:56

16 januari 1521

VENLO - Gehuwd: Johan van Greefraedt [leenman van hoeve de Schei te Reuver, overl. voor 1527] en Elisabeth van Wailwick[dr. van Simon Otten alias van Wailwick en Aleidis Hoeufft of Houtz.

GA Venlo, Schepenbank Venlo, inv.nr. B 2694.

Uit dit huwelijk:

1. Tilman van Greefraedt, overl. zonder erfgenamen.

2. Erme van Greefraedt, overl. 27 januari 1544 (B2694, stuk getekend O, fol. 37: "Item anno 1544 is gestorven min suster Erme den 27 dach januarij").

3. Johan van Greefraedt, overl. tussen 1578 en 19-4-1585. Tr. 1) Venlo 13-12-1540 met Johanna van Roosteren, overl. ald. juni 1556; 2) vóór 1-10-1560 met Judith de Haen.

Elisabeth hertrouwde vóór 1527 met Lenart van Beeck alias Visscher.

Bas - 1 jan 2023 - 20:58

Wel een verwantschap dus? Lijkt me een club van edelen, maar of ze aansluiten bij mijn Alexander Hendrix van Waelwijck in Breda? Hopelijk komt over hem nog een akte tevoorschijn, maar wat een informatie is er al! Geweldig!

B Volger - 1 jan 2023 - 22:51

Dit vond ik ook nog op internet.

https://www.zwiebelfam.nl/gendata/Bio/i330099.htm

Vijf jaar later, in 1479, verkocht Thonis de boerderij aan Gerrit die Grote uit Venlo. Diens gelijknamige zoon erfde de Schei in 1485. Waarschijnlijk was het diens dochter Metgen de Groet die eerst met Otto van Wailwick trouwde. De familie van Walwick had al in 1474 bezittingen in Beesel. Op 25 juni van dat jaar verklaarden Wijnolt van Walwick en zijn vrouw Katrin tegenover enkele Beeselse schepenen dat zij alle rechten zoals zij deze hadden geërfd van Aleit Bais, een zus van Wijnolt, hadden overgedragen aan de broers Henrick, Sander en Simon van Walwick, zonen van Otto van Walwick. Helaas wordt nergens duidelijk of het om de Schei gaat. Na het overlijden van Otto hertrouwde zijn weduwe in 1510, ditmaal met Gerard van Kessel genaamd Roffaert. Op 29 augustus 1547 verklaarden Gerhard die Groet en zijn zwager Thewys Tymmerman, als man van Metgken die Groet, dat zij samen twee boerderijen bezaten in het kerspel Biesell, die zij hadden geërfd van hun ouders. De erfenis was in tweeën gedeeld, waarna Gerhard den Alden Hof dair Mart den bouwman op woent had getrokken. Metgen en Thewes kregen de Neyen Hoff toegedeeld. Om de aansluiting te krijgen naar de volgende eigenaren, moeten we eerst een stukje terug in de tijd. Simon van Wailwick bijgenaamd Otten, de zoon uit het eerste huwelijk van Metgen de Groet, huwde Aleidis Hoeufft; hun dochter Elisabeth van Wailwick trouwde in januari 1521 met Johan van Greverade. Deze werd echter al in 1515, zes jaar vóór dit huwelijk, samen met zijn broers beleend met de hof tgen Scheen. In 1527 was Johan overleden en zijn weduwe Elisabeth hertrouwde met Lenart Visscher bijgenaamd Van Beeck. Enkele jaren later overleed ook zij en haar zoon uit het eerste huwelijk, net als zijn vader Johan van Greverade genoemd, werd rond 1530 onder voogdij gesteld van zijn oom Arnt Vinck, gehuwd met Aleid van Greefra>edt. Toen Johan's stiefvader en diens dochter Erne de erfenis van Elisabeth van Wailwick aanvochten, kreeg Johan onder andere de roerende goederen van de hoeve Tgen Schey toegewezen; zijn stiefvader Lenart Visscher kreeg waarschijnlijk volgens Gelders landrecht het vruchtgebruik toegewezen.

GA Venlo - inv. 150 stadsgericht Venlo 1351-1796 - 22 oktober 1510 - huwelijksvoorwaarden - "In den jare Onss Heren duysent vijffhondert ind tyen op Sente Severijnsavent des heligen busschops" Ten overstaan van de familie worden huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Gerart van Kessel gnant Roeffart en Metten de Groet. Gerart brent in twee hoven c.a. gelegen te Kessell toe Oeen,de Roeffairtzhoeff met de molen gelegen in het gericht Venle. Met brengt in een hof c.a. geheten Ther Schaeren gelegen in het lanD van Kessell to Raide [Venray], die aan hen zal worden overgegeven door Cathrijn de Groet en Gairt Bugell. Gerart heeft een van de twee hoven te Kessel in leen van Broickhuysen [Broekhuizen] en hij mag met deze hof doen hetgeen hem beliefd tijdens of na dit huwelijk en hetzelfde mag Met doen met 1/3 deel van voornoemde hof te Venray. Na het overlijden van haar moeder, Cathrijn de Groet, zal Met haar goederen delen met haar broer Jan de Groet. Jan en zijn echtgenote dienen dan wel weer het huis te Venle, waarin ze thans wonen, in te brengen, evenals vijf morgen land aldaar. Met de Groet heeft nog voorkinderen in leven verwekt met Ott van Wailwicke. Zij zullen Jan de Groet betalen met goederen gelegen te Grave en met de hof To Mere gelegen te Raide en daarmee Met en Gerard schadeloos houden. Uit dezelfde goederen zullen deze voorkinderen ook jaarlijks 19 malder rogge betalen aan  Gairt Bugels. Zegelaars zijn Gerart en Met voornoemd, en namens Gerart: ... Vinck, Marsielis van Berongen, Gairt Roeffairt en Jan Leijendecker, en namens Met en Jan de Groet: Gairt Bugell en Gerart Bugell. Alle zegels zijn verloren.

Bas - 2 jan 2023 - 11:08 (laatst bijgewerkt 2 jan 2023 — 11:29 door auteur)


De oudste voorouder is dus Otto van Waalwijck, of Walwick etc. Zou het slaan op de Britse plaats Walwick? Of Waalwijk? 

Van Alexander kan ik maar niks vinden. Ook zijn huwelijk met mevrouw Wachelgems niet, wat ik trouwens een vreemde achternaam vind, ik kan die achternaam ook niet terugvinden. 

B Volger - 2 jan 2023 - 12:26Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu