stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Fijtgen Ariaensdr, weduwe van Pieter Aemsz, vermeld Voorburg 16-07-1603, schoonzuster van Jacob Willemsz GardijnProfiel afbeelding

Ik ben op zoek naar informatie over Fijtgen Ariaensdr, weduwe van Pieter Aemsz, vermeld Voorburg 16-07-1603, schoonzuster van Jacob Willemsz Gardijn.

Zij is een zuster van Leuntge Ariaensdr, de echtgenote van Jacob Willemsz Gardijn (Gerdijn).

Belangrijkste vraag: wie zijn de ouders van Fijtgen Ariaensdr en Leuntge Ariaensdr?

Op 16-07-1603 is Fijtgen Ariaensdr, weduwe van Pieter Aemsz, met Jacob Willemsz Gerdijn, haar zwager, en Adriaen Pietersz en Pieter Pietersz, mondige kinderen van Pieter Aemsz, elk voor zichzelf, en Dirck Jansz als oom en voogd van Jan oud omtrent 16 jaar, Geertge 22 jaar, Weijntge 19 jaar en Maertge 9 jaar, onmondige kinderen van Pieter Aemsz en Fijtgen Ariaensdr, verkoopster van een huis, schuur, barch etc. en omtrent 13 morgen land. Locatie: Noordzijde van Voorburg. Belendingen: O: Michiel Michielsz Vosmeer en Jan IJsnoutsz; Z: Heerweg; W: Cornelis Jaspersz, metselaar, Pieter Cornelisz, Michiel Pietersz en Adriaen Vergou; N: Watering van t’Scheijing. Koopsom: ƒ 3.350,-. Koper: Claes Huijgensz (met Pieter Huijgensz en Cornelisz uit Stompwijk als borgen).

Het huis etc was eertijds eigendom van Pieter Dircxz, grootvader van Pieter Aemsz. Het huis etc heeft als belasting een erfpacht van jaarlijks 13 gulden 10 stuivers toekomende de memoristen van de Sint Pieterskerk in Leiden verschijnende Lamberti.

Bron: RA Voorburg Inv. Nr. 1, folio 48 verso (Transportregisters van Voorburg 1602-1811, Samensteller: Ruud Bosscher, versie maart 2021)

Op 13-11-1607 "Fijtgen Adriaensdr, weduwe wijlen Pieter Aemsz geassisteert met Adriaen Pietersz haer outste soon ende haer gecooren voocht in desen ende belooffde voor haer ende haeren erven voor d'eene helft ende Dirck Jansz Flooren man ende voocht van Maertgen Aemsdr ende in dier qualite te samen erffgenamen geweest van Nellitgen Buijsersdr belooffde voor hem ende zijnen erven voor d'ander helft / aff te houden vrijen indemneren costeloos ende schadeloos te houden Claes Huijgensz als jegenwoordige possesseur van alsulcke wooninge ende landen / als de voornoemte Claes Huijgensz vande voorschreven comparante ende haere kinderen gecocht heeft staende ende gelegen inden Ambachte van Voorburch gecomen vande voorschreven Nellitgen Buijsersdr / Belent ende belegen / ende soo groot ende cleijn als de opdrachtbrieff daer op desen jegenwoordigen is getransfixeert inhout ende mede brengt / Ende dat van alsulcke pretensie van vier hoenderen ende een Dachkikens als Johan van Renesse / erffgenaem van Johan van Duvenvoirde pretendeert opte voorschreven wooninge ende landen jaerlijcx sprekende te hebben boven een opstallige renthe ofte pacht van acht entwintich stuijvers tsiaers waer van de oude principale erffpachtbrieff in date den Ven Meij XVc ende acht (05-05-1508) mentioneert vuijtgegeven ende vercocht is met eenentwintich placken ende acht hoenre tsiaers die den voorschreven Johan van Duvenvoirde daer op sprekende soude hebben".

Bron: RA Voorburg Inv. Nr. 1, folio 149 verso

NB Op Wikipedia staat een tekst over de oude muntsoort die plak wordt genoemd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Plak_(muntstuk) )   

Jacques Duivenvoorden - 19 feb 2024 - 17:22 (laatst bijgewerkt 28 feb 2024 — 09:14 door auteur)

Op internet is deze link te vinden: https://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=11819&type=source 

Volgens dit artikel is de vader van Leuntge Adriaen Jansz van Langevelt. Hier een stukje tekst gekopieerd:  ....   5. Eigenaar Jan Gerritszen zijn weduwe Gerritgen Pietersdr(1546 –1575)Jan GerritsMeesz woonde in het Langeveld, overleden tussen 1568 en 30-7-1575; hij huwde Gerritgen Pietersdr, geboren ca. 1529, dochter van Pieter Gerrit Aelwijnszz (schout van Noordwijkerhout 1552/1553) en Agnietgen Sijmonsdr; zij is overleden vóór 16-03-1577; kinderen uit dit huwelijk: (1) Mees Jansz van Langevelt, volgt zijn vader op als eigenaar 6 van boerderij Langeveld (2) AdriaenJansz van Langevelt, gehuwd met Annetgen Gerritsdr, uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder Leuntge Adriaensdr, die huwt met Aem Jacobsz Gardijn........ 

Marleen Wilschut - 20 feb 2024 - 10:13 (laatst bijgewerkt 20 feb 2024 — 13:37 door auteur)

Jacob Willemsz Gardijn en Leuntge Ariaensdr staan op deze kwartierstaat van Frans Angevaare, jou wel bekend:

4.328  Jacob Willemsz. GARDIJN, geboren circa 1540, begraven 04-10-1606 in de Oude Kerk te Voorburg; trouwde:
4.329  Leuntgen ADRIAENSDR., begraven 22-08-1618 in de Oude Kerk te Voorburg.

-Bart- - 20 feb 2024 - 11:45

Sacramentsgasthuis in Den Haag:

Inv. Nr. 215, Rentebrief (charter), groot 3 gulden 2 stuivers 8 penningen 's jaars, verzekerd op 4 hont teelland in het ambacht van Voorburg, ten behoeve van Fijtgen Adriaensdr., weduwe van Pieter Aemsz., 19 september 1606

"Ick Joachim Corsz van Vliet Schout inde Ambachte van Voorburch doe condt eenen ijgelicken dat voor mij ende voor Jan Cornelisz end Louweris Cornelisz Schepenen inden voorschreven ambochte gekomen ende gecompareert zij Cornelis Gerritsz molenaer ende Neeltgen Cornelisdr geechte man ende wijff Beijde woonende inden voorschreven ambochte / ende bekenden te samen ende elcx een van henluijden voor haeren erven ende nacomelingen wel ende wettelijcken vercoft te hebben ende schuldich te wesen Fijtgen Adriaensdr weduwe wijlen Pieter Aemsz haeren erven ende nacomelingen / ofte wettelijck actie ende transport van haer hebbende een jaerlijcxe losrente van drie gulden tweestduijvers acht penningen tsiaers van XL grooten de gulden / verschijnende jaerlicx de XIXen September waer van teerste jaer verschenen ende ommegekomen sal wesen de XIXen September anno XVIc ende seven eerstcomende / ende soo voorts alle jaers te selveb dage verschijnen sal ter effectualer afflossingen toe welcke aflossonge zij comparanten sullen mogen doen mette hooftsomme van vijjtich carolus guldens munte voorschreven met alle verloopen renten naer advenant des tijts verschenen zijnde / Ende dat goed ende gangbare gelden" 

"gehypothequeert sekere omtrent vier honden teelants / ofte soo groot ende cleijn deselve gelegen zijn inde voorschreven ambochte / Belent ten oosten Willem Jansz Hoveling / ten zuijden den Lijtwech / ten westen Jan Dirck Oomen ende ten noorden de Broucksloot" 

Akte tevens in Rechterlijk Archief Voorburg, Inv. Nr. 1, folio 117 verso (Gemeentearchief Den Haag)

Jacques Duivenvoorden - 20 feb 2024 - 13:23 (laatst bijgewerkt 21 feb 2024 — 14:42 door auteur)

Hogenda, Index op de verkopers, kopers en borgen uit de transporten en schuldbrieven van VOORBURG, 1602-1612. Samengesteld door: J. Heemskerk. Zoetermeer, 23 november 2017

Fijtgen Ariaensdr.
1, 48v 16- 7-1603 wede. v. Pr. Aemsz
1, 50 16- 7-1603 wede. v. Pr. Aemsz
1,50v/51 16- 7-1603 wede. v. Pr. Aemsz
1, 117v 19- 9-1606 wede. v. Pieter Aemsz
1, 149v 13-11-1607 wede. v. Pieter Aemsz

za. Pieter Aemsz
1, 48v 16- 7-1603 geh.m. Fijtgen Ariaensdr.
1, 50 16- 7-1603 geh.m. Fijtgen Ariaensdr.
1, 51 16- 7-1603 geh.m. Fytgen Ariaensdr.
1, 52 20- 7-1603
1, 117v 19- 9-1606 geh.m. Fijtgen Adriaensdr.
1, 149v 13-11-1607 geh.m. Fijtgen Adriaensdr.

za. Pieter Aemsz
1, 103 28-12-1605

Pr. Aemsz, wede. v.
1, 52v 20- 7-1603

Pieter Aemsz
1, 173 10- 6-1608
2, 89v ..-..-.... 

-Bart- - 20 feb 2024 - 13:34

Bericht verwijderd

Jacques Duivenvoorden - 20 feb 2024 - 13:53 (laatst bijgewerkt 20 feb 2024 — 14:00 door auteur)

Beste Marleen, er zijn twee personen met de naam Leuntgen Adriaensdr. De een huwt Jacob Willemsz Gardijn en de ander diens zoon Aem Jacobsz Gardijn. De laatste Leuntgen Adriaensdr heeft de achternaam Van Langevelt. 

Jacques Duivenvoorden - 20 feb 2024 - 13:58

Oeh, ik zie het. verwarrend....

Marleen Wilschut - 20 feb 2024 - 16:22

N A T I O N A A L   A R C H I E F   ’S - G R A V E N H A G E / G E E S T E L I J K E G O E D E R E N / K A N T O O R  D E L F T
T O E G A N G S N U M M E R 3. 0 1. 3 4 / I N V E N T A R I S N U M M E R 1 / 2e R E K E N I N G / O N T V A N G E R / 

C O R N E L I S V A N C O O L W I J C K / 1579

Voorburch. / Pastorije incommen. / Eerst van de landtpachten.

Folio 233.

Op Pieter Buijsers woninghe, naderhandt Pieter Jansz. Backer, nu Pieter Aemsz. tsiaers £ 0-03-09.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

R E K E N I N G  V A N  C O R N E L I S  V A N  C O O L W I J C K  V A N  D E  G E E S T E L I J K E  G O E D E R E N  O V E R  H E T 

K W A R T I E R  D E L F L A N D 1584

N A T I O N A A L A R C H I E F ’S – G R A V E N H A G E
F A M I L I E A R C H I E F V A N V R E D E N B U R C H
A M B T E L I J K E S T U K K E N
T O E G A N G S N U M M E R 3. 2 0. 6 1. 0 1
I N V E N T A R I S N U M M E R 1 2 5 

(B E W E R K I N G  D O O R  A N T H O N I U S  V A N  D E R  T U I J N T E  R H O O N)

Incommen vande pastorie tot Voorburch.

"Op Pieter Buijsers woninghe, nu Pieter Aemsz. tsiaers £ 0-03-09"

 

N A T I O N A A L A R C H I E F ’S - G R A V E N H A G E / F A M I L I E A R C H I E F V A N V R E D E N B U R C H / A M B T E L I J K E   S T U K K E N
T O E G A N G S N U M M E R 3. 2 0. 6 1. 0 1 / I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 / E E R S T E  R E K E N I N G / V A N  C O R N E L I S  V A N             C O O L W I J K / O N T V A N G E R – G E N E R A A L / D E R  G E E S T E L I J K E G O E D E R E N / V A N  Z I J N  O N T V A N G S T /  V A N  D E     P A S T O R I Ë N, M E M O R I Ë N, G E T I J D E N, V I C A R I Ë N  E N  A N D E R E  G E E S T E L I J K E  G O E D E R E N  B E S T E M D  T O T       H E T  O N D E R H O U D   D E R  P R E D I K A N T E N  A F G E H O O R D  T E R  R E K E N K A M E R  V A N  H O L L A N D
1 3 N O V E M B E R 1 5 9 0

Voorburch.
Pastorie daervan alhijer meestendeel alle tverloop verandtwoordt werdt vanden jaere ’73 tot ’78 incluijs alsoe tjaer ’72 bijden lesten pastoir deurgaende ontfanghen was. Eerst vande landtpachten.

Folio 207.

Op Pieter Buijsers woninghe, naderhant Pieter Jansz. Backer, nu Pieter Aemsz. tsiaers £ 0-03-09
reste boven drie jaeren quijtscheldinghe, de jaeren ’76, ’77 ende ’78 belopende £ 0-11-03.

Jacques Duivenvoorden - 21 feb 2024 - 16:58 (laatst bijgewerkt 27 feb 2024 — 08:41 door auteur)

"Compareerden voor Schout ende Schepenen inden Ambochte van Voorburch onder genomineert Michiel Pietersz, Cornelis Jaspersz metselaer, Pouwels Jansz, Adriaen Vergou ende Aechgen Vergou alle woonende tot Voorburch / Te kennen gevende dat eertijden bij Pieter Dircxz groot vader van Pieter Aemsz in erffpacht genomen is vande memoristen ofte getijdemeesters van Sinte Pieters kercke tot Leijden sekere vijftien mergen lants mitte wooninge ende timmeragie daer op staende / leggende inde Ambochte van Voorburch / mits bijden voorschreven Pieter Dircxz alle jaers tot eenen eeuwigen erffpacht daer vooren betalende op Lambertij / De Somme van dertien gulden tien stuivers tsiaers breder naer volgens den brieff daer van voor Schepenen van Leijden gepasseert / in date den XVen Meije XVc ende acht (15-05-1508) / Ende alsoo nae t'overlijden vande voorschreven Pieter Dircxz twee morgen vande voorschreven vijftien morgen gesepareert ofte vercoft / Ende jegenwoordich in verscheijden partijen sijn aen hen comparanten /  jegenwoordich belent zijnde ten oosten / den voorschreven wooninge / ten zuijden den heerwech / ten noorden den veenwateringe / ende ten westen Jan Aertsz van Diest ende Willem Jansz / van welcke voorschreven twee morgen lants sijluijden tot de voorschreven erffpacht van  dertien gulden tien stuivers tsiaers moeten betalen in handen vanden possesseur (Claes Huijgensz) vanden voorschreven wooninge ende resterende derthien morgen lants te weten hij comparant Michiel Pietersz twee gulden derthien stuivers tsiaers / Cornelis Jaspersz ses ende twintich stuivers tien penningen tsiaers / Pouwels Jansz dertien stuivers vijff penningen tsiaers / Ende Adriaen Vergou ende Aechgen Vergou t'samen dertien stuivers vijff penningen tsiaers maeckende t'samen vijff gulden ses stuivers vier penningen jaerlicx / vrij gelt / "

"Actum Joachim Corsz van Vliet Schout Jacob Barentsz Dirck Florisz Schepenen".

RA Voorburg, Inv. Nr. 1, folio 52, dd. 20-07-1603

Jacques Duivenvoorden - 22 feb 2024 - 10:22 (laatst bijgewerkt 27 feb 2024 — 17:24 door auteur)

Op 05-01-1606 stelt Elisabeth Michiels, weduwe van Servaes Verdsteijn, bij de verkoop van de woning met huis, schuur, barch etc. daarin begrepen een vervallen huis met erf, voorheen genaamd het Schaepshooff liggende aldaar aan de rijweg naar Leiden; samen omtrent 18 morgen, 543 roeden, tot zekerheid van de verkoop: "seven morgen vier hont lants bijden hoop sonder maete vrije ende onbelast zijnde genaempt het Kijffweer op sijn selven gelegen in Tedingerbrouck inden ban van Stompwijck streckende van't noorden vuijt het lant van Dirck Jansz tot Voorburch opden dijck ende Vaert toe / suijtwaerts deur die Goo wateringe tot aende Veenwatering toe / Belent aende oostzijde den H. Geest tot Delff / Ende Aert Maerten Bouwensz mette meppel tot aen de Goo toe / ende onder de Goo Cornelis Dircxz tot Voorburch / aende westzijde joncheer Jacob vanden Eijnde tot die Goo toe ende daer onder Jacob Willemsz Gerdijn tot Voorburch / Ende Jan Jacobsz Corve tot Nootdorp"

RA Voorburg, Inv. Nr. 1, folio 103 en verder (Gemeentearchief Den Haag)

Jacques Duivenvoorden - 22 feb 2024 - 13:02 (laatst bijgewerkt 22 feb 2024 — 15:52 door auteur)

Jacques

Ik kwam in de Weeskamer van Voorburg <scan 25> stukken tegen mbt de boedel en de weeskinderen van Pieter Aemsz en Fijtgen Ariaens dr 

groeten, Frans

Frans Angevaare - 22 feb 2024 - 20:12

Beste Frans,

Dank voor je bron uit de weeskamer van Voorburg. Uit de stukken in de weeskamer inzake de nagelaten boedel van Pieter Aemsz en Fijtgen Adriaensdr leid ik af dat naast Jacob Willemsz Gardijn (zwager van Fijtgen Adriaensdr) Dirck Jansz Flooren oom en voogd is van de nagelaten minderjarige kinderen van genoemd echtpaar. Dat betekent dat hij voogd is van vaderszijde, man en voogd van Maertgen Aemsdr (namens wijlen Pieter Aemsz) omdat Jacob Willemsz Gardijn aangesteld is door het gerecht van Voorburg als voogd van moederszijde.

In de inbreng zie ik ook Adriaen Adriaensz timmerman. Dat zou goed Adriaen Adriaens Flooren kunnen zijn, die gehuwd is met een dochter van Jacob Willemsz Gardijn.

Op 21-04-1604 vond in Voorburg de boedelveiling plaats van de roerende goederen, huisraat, beesten en bouwgereedschap van de nagelaten boedel van Pieter Aemsz en Fijtgen Adriaensdr.

Hartelijke groeten,

Jacques

Jacques Duivenvoorden - 23 feb 2024 - 15:05 (laatst bijgewerkt 23 feb 2024 — 23:09 door auteur)

Erfgoed Leiden en Omstreken, Archief Kerken, Sint Pieterskerk, Getijdenmeesters, Inv. Nr. 281

"Wij Pieter de Grebber ende Cornelis Jansz Scepenen in Leijden Oirkonden Dat voir ons quam Pieter Dircxz Ende geliede voir hem  ende zijn naecomelingen in manieren ende voirwaerden hier nae bescreven angenomen te hebben in eenen ewigen erfpacht van de zeven getijdemeesteren van Sinte Pieters kercke tot Leijden als Florijs Heerman Phillips Nachtegael ende meester Ewout Wel vijftien morgen lants mit sulcke woninge ende tijmeradze als daer op staende is soe goet ende quaet ende so groet ende clene als zij die selve woningen ende landen leggende hebben inden ambocht van Voirburch bijden hoep sonder maet enige dair van te lenen des jaers om achtien pont hollants comans paijment vrijs gelt die verschijnen sullen alle jaers tot Sinte Lambrecht dage welcke woninge ende landen belegen heeft an die westzijde Jan Jansz ende an die oestzijde Lambrecht Phillipsz streckende van den heer wech tot an tsgraven scheijdinge mit voirwaerden dat Pieter voirscreven ende zijne naecomers dese voirscreven woninge mitsgaders de landen daer toe behoerende altijt verbeteren sullen ende niet verargen Ende die getijde meesteren voirscreven geloveden voir hem ende hoeren naecomers vanden voirscreven getijde wegen Pieter Dircxz voirnoemt ende zijnen naecomers dese voirscreven woninge ende landen in ewige erfpacht inden manieren ende voirwaerden voirscreven te waeren jaer ende dach als recht is ende allen commer ofte doen die daer nu ter tijt op staet sonder eenendetwintich placken tsiaers ende acht hoenre die Jan van Duvenvoerde daer op heeft twee pont paijment tsiairs die de joncfrou van Rijswijck daer op heeft twintich schellingen tsiairs die de kercke tot Voirburch daer op heeft ende vijff schellingen tsiairs die de papelicke proven tot Voirburch daer op heeft ende die voirscreven achtien pont tsiairs de voirscreven seven getijden mits desen de ewige erfpacht daer op behouden ende voert te vrijen ende te waeren alsmen huijrlant ende erfhuijre schuldich is te waeren inden ambocht voirscreven In oirkonden desen brieff bezegelt mit onsen segelen int jair ons heeren duijsent vijfhondert ende acht opten vijften dach in Meije (05-05-1508)" Met zegel van de twee bovengenoemde schepenen

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

10e PENNING VAN VOORBURG 1544 (ARA, Staten van Holland vóór 1572, nr. 521) door A. Gordijn; Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 53 (1998), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie; www.onsvoorgeslacht.nl

"Die weduwe ende kinderen van Pieter Buyser 12 m. lants voir 17 g. 5 st."

10e PENNING VOORBURG 1565, door A. Gordijn; Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 49 (1994), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie; www.onsvoorgeslacht.nl

Het oosteijnde

"Pieter Jansz. backer met de erfgenamen van Pieter Dircksz. Buijsser 12 m erfhuur van de Getijen te Leijden in de Sinte Pieters kerk 13 g 10 st jaarlijks uitreikend getaxeerd 6 p groot Vlaams 3 g 12 st"

Jacques Duivenvoorden - 23 feb 2024 - 17:10 (laatst bijgewerkt 27 feb 2024 — 17:31 door auteur)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Pieter Dircxz Buijsser heeft in erffpacht een woninge mit XV morgen lants tsiairs om XIII gulden X stuijvers (1508 - 1540) vanaf 1541 zijn weduwe

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Uit de inventaris van het Leidse archief van de kerken inzake de Sint Pieterskerk

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/scans/0502/1.2.3.3.27/start/0/limit/10/highlight/

Jacques Duivenvoorden - 23 feb 2024 - 20:03 (laatst bijgewerkt 11 mar 2024 — 12:48 door auteur)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"Pieter Jansz backer mitte gemeenen erfgenaemen van Pieter Dircxsz Buijsser bruijcken twalif marghen lants erfhuijer toebehoerende de getijen te Leijden in Sinte Pieters kerck daer sij jaerlicx of vuijtreijcken derthien carolus gulden X stuijvers welck getaxeert wert tsjaers voor ses pont groot vlaems ende beloopt - III carolus gulden XII stuijvers"

Bron: Gemeentearchief Den Haag, toegang 6005-01, Oud-archief van het Ambacht Voorburg, Inv. Nr. 914, Kohier van de tiende penning, Voorburg, 1565

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"Pieter Jansz Backer mitte gemeenen erfgenamen van Pieter Dircxz Buijser bruijcken twaelf margen lants erfhuijer toebehorende de getijen tot Leijden in Sint Pieterskerck daer sij jaerlijcx van uijtreijcken derthien carolus gulden X stuijvers ende wert getaxeert 's jaers voor ses pondt groot vlaems facit den penninck XXII beloopt VIIc XCII (792) gulden compt VII gulden XVIII stuijvers VI denarien"

Bron: Gemeentearchief Den Haag, toegang 6005-01, Oud-archief van het Ambacht Voorburg, Inv. Nr. 683, 100e penning 1569

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"Pieter Aemsz erffgenamen VIII margen comt aen gelden XXIX (29) gulden VIII (8) stuijvers

Facit Fijtgen Pieter Aemsz weduwe den IIIen Septembris op rekening - IIII gulden VI stuijvers

Facit den selve in minderinge alsvooren den 22en Octobris - VIII (8) gulden XIIII (14) stuijvers"

Bron: Gemeentearchief Den Haag, toegang 6005-01, Oud-archief van het Ambacht Voorburg, Inv. Nr. 871, Omslag van de verponding, 1602

Jacques Duivenvoorden - 27 feb 2024 - 09:20 (laatst bijgewerkt 14 mar 2024 — 18:48 door auteur)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

61 Op aelbrecht jorijsz nu willem thijszs woning heeft den heylighest jairlix V stuijvers ende heeft beleghen ande westzijde jacop jansz berghen nu jacop gherijtszs oistwoning ande oistzijde de seven ghetijdens woning te leyen an tzuijtende de middelwech ande noitende

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Memorieboek van Voorburg nr. 62 

"Opte nord naist toebehoerende de seven ghetijden te leyen ende nu op woent pieter buyser heeft de kerck een pont ende claes obrechts besprack ende de pastoir V stuijvers ende besprack obrecht ende heeft beleghen ande westzijde wil tijsz voirscreven ande oistzijde willem cop aem van pieter hubrecht philipsz gecomen an tzuijteijnde de midddelwech an tnoirtende" 

Jacques Duivenvoorden - 27 feb 2024 - 19:20 (laatst bijgewerkt 14 mar 2024 — 19:13 door auteur)

Memorieboek van Voorburg

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

29 Op willem gardijnsz wairop de kerck een pont ende heeft beleghen ande oistzide willem willemsz ande westzide jacop pieter obrechtsz tzuijtende de vliet tnoirten d'heerwech ende heeft besproken aechte willem dixzs wijf

30 Op jacop pieter obrechtszs oistwoning  d'naist ofte grote wairop de kerck II pont sjairs ende besprack jacop arentz mit alijt sijn wijf noch II pont siairs ende pieter obrechtsz besprack voir hem ende sijn wijf ende heeft beleghen ande westzide jacop jacopsz noch brechgen mit de kinderen tzuijtende de vliet tnoirte de heerwech gardijn dirxz mit 1 1/2 hont lants"

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

61 Op aelbrecht jorijsz nu willem thijszs woning heeft den heylighest jairlix V stuijvers ende heeft beleghen ande westzijde jacop jansz berghen nu jacop gherijtszs oistwoning ande oistzijde de seven ghetijdens woning te leyen an tzuijtende de middelwech ande noitende

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Memorieboek van Voorburg nr. 62 

"Opte nord naist toebehoerende de seven ghetijden te leyen ende nu op woent pieter buyser heeft de kerck een pont ende claes obrechts besprack ende de pastoir V stuijvers ende besprack obrecht ende heeft beleghen ande westzijde willem tijsz voirscreven ande oistzijde willem cop aem van pieter hubrecht philipsz gecomen an tzuijteijnde de midddelwech an tnoirtende" 

Jacques Duivenvoorden - 27 feb 2024 - 19:21 (laatst bijgewerkt 16 mar 2024 — 10:48 door auteur)

In de rekening van de Heilige Geestmeesters van Voorburg van 1602 staat vermeld dat Pieter Aemsz bakker is en een testament heeft gemaakt (Bron: Haags Gemeentearchief, Hervormde Gemeente Voorburg, Inv. Nr. 732)

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jacques Duivenvoorden - 16 mar 2024 - 17:03 (laatst bijgewerkt 16 mar 2024 — 17:45 door auteur)


"Het huis etc was eertijds (eerdere bron uit 1603) eigendom van Pieter Dircxz, grootvader van Pieter Aemsz". Dit is een feit en vertelt dat Pieter Aemsz een vader heeft die op zijn beurt een kind en erfgenaam is van Pieter Dircxz Buijsser, zoals de grootvader voluit genoemd werd.

Een mogelijkheid (vaderlijke lijn) is dat Pieter Aemsz de zoon is van een Aem Pietersz en die op zijn beurt de zoon is van Pieter Dircxz

Ik vond wel een andere zoon van Pieter Dircxz Buijsser met de naam Phillips Pietersz Buijsser in het kohier van de 10e penning van Voorburg uit 1565.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

"Phillips Pietersz Buijsser bruijct vijerdalf (3 1/2) marchen lants van heer Lumbeeck pater vant Susterhuijs inde Poten des tsjaers vijfthien carolus gulden Ende beloopt - 1 1/2 gulden X stuijvers"

Eerder werd vermeld is dat er een dochter Nellitgen Buijsersdr is geweest.

Ook is Pieter Jansz backer in beeld gekomen als opvolger van Pieter Dircxz Buijsser als pachter van de getijdemeesters van de Sint Pieterskerk in Leiden.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Omdat Pieter Aemsz ook bakker was net als Pieter Jansz ligt er wellicht ook een verwantschap via het beroep van bakker.

Jacques Duivenvoorden - 17 mar 2024 - 14:56 (laatst bijgewerkt 17 mar 2024 — 15:10 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu