stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd: Staten van Goed akte uit 1577 [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Hallo,

Ik heb een akte van 2 pagina's gevonden uit 1577 van de Staten van Goed van Sint-Pauwel. De akte gaat over Adrian Verberckmoes en een kind (Margriet) dat hij buitenechtelijk heeft verwekt bij Livijne Borms.  Verder ben ik nog niet gekomen.

Wie kan mij helpen met de vertaling?

De 2 pagina's kun je hier vinden:

https://drive.google.com/file/d/0B7rXZdVBiniGZGZEV1EwYVRrTzg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7rXZdVBiniGc0VQakwzVGRRUUE/edit?usp=sharing

Elke hulp wordt zeer gewaardeerd.

Harold van Aalderen

Ik lees Andries Verberchmoest en Levine (Levyne, Livine, Lievyne, Lievine) Borms (Boorms) en Margueriete (Grietien).

ChrisvD

Ik had gehoopt dat er nog een leeftijd van het kind zou worden genoemd en eventuele toegewezen voogden. Wie er is overleden en wie de boedelhouder/ster is. Op de tweede pagina wordt Livijne ook weer genoemd de andere namen daar heb ik niet kunnen thuis brengen.

Harold van Aalderen

1.       Hedent des(en) 13 in april 1577 zo zijn v(er)gadert gheweest ten huyse van

2.       Adriaen Maesweerdt binnen S(in)te Pauwels de persoonen hiernaer volghen(de),

3.       te wetene heer P(iete)r Tack pastoor derselver prochie ende heer Jan de

4.       Burchgrave capelaen derselver prochie ende Olivier van Vlierberghe, Matheeus

5.       V(er)berchmoest ende Lauwereye de Wree, aldaer v(er)accordeert sij(nde) ter p(re)sentie

6.       van de ghetuyghen alsvoren met een vriende(lijck) appointement irrevocabele eenen

7.       Andries V(er)berchmoest met Levine Borms van alle zulcke zaeken die zij soude

8.       moghen met malcanderen uuytstaen hebben ter cause van een procuratie ofte

9.       generatie van eene vrucht die gewonnen es buyten den huwel(ijcken) staet tusschen

10.   hem Andries ende Levyne Borms, genaempt Margueriete ende de houdt

11.   van (de) kinde es twee jae(ren) ende acht maenden ende des(en) twee p(er)soonen voors.

12.   schelden malcanderen quyte alsoo wel d’één als d’andere van alle defloratie,

13.   beloften die heymel(ijck) oft openbaer soude moghen ghebuert zijn hoe ende

14.   in wat qualiteyt dat ghebuert zoude moghen wes(en) alle excepsie huitghe...

15.   op coditie soo hiernaer volcht dat hij Andries es ghehouden (midtsgaders

16.   ...) het voors. kindt Grietien te houden tot dat 17 jaer houdt is ende

17.   begheert alsdan de moedere ofte de dochtere ten zeventien jae(ren) van huer vader te

18.   scheeden mach, huer v(er)hueren ende gaen dienen daer ’t huert beliefven zal

19.   tot hueren jeghen proffijte ende als dezelve dochtere ten huwelijcken

20.   staet zal commen zo zal hij Andries vader schincken liberal(ijcken) de so(mm)e van vijchftich

21.   carolus guldenen eens wel v(er)staende waerdt dat dan daernaer dezelve

22.   dochtere quamen te stervene zonder hoir soo sullen zulcke ghiften van (den) vader

23.   ghegeven wedere-omme commen tot den rechteren ende naesten hoore van hem

24.   Andries vadere ende waer ‘ t dat hij Andries V(er)berchmoest storve zonder

25.   eenighe meer kinderen achter te laethen in den huwel(ijcken) staet soo beset

26.   hij bij des(en) het ’t zelve kindt ofte dochter Grietien liberalijcken met zijnen

27.   vrijen eyghen onbewonghen van hiemant ende ter presentie van

28.   zijn vrienden het derde van zijnen goede, muebele en(de) immueble, toecomen(de) ende

29.   present sonder eennighe wederroepen wel v(er)staende alsvoren compt het

30.   kindt ofte dochtere te sterven zonder hoor dat alle sustenighe dotacie weder

31.   sullen keeren en(de) struyck nemen ten struycke van hem gheveren noch soo es

32.   bespreck van ’s moeders weghen dat sou het kindt dotieren en(de) beghyften sal

33.   doteert en(de) beghift bij des(en) haer kindt en(de) dochtere voors. van het derde

34.   van hae(ren) goede meuble en(de) immuebele p(re)sent en(de) toecommende in alsoverre

35.   als zij gheen kinderen meer en heeft ende waer ’t dat sij meer kin(deren) in den

36.   huwel(ijcken) staet dan drye ofte viere ofte zulcx als Godt beliefven

37.   zal soo sullen ma(n)nen gheestel(ijcke) ende weer(lijcke) daertoe gheropen zijn(de) dat schicken

38.   naer avenante ’t huerlieder discretie wel v(er)staende quamet zoo dat de

39.   dochter sterf onbedeghen alsvoren soo zal dezelve dotatie van de

40.   moedere oock volghen haer naeste hoirs. Actum ten daeghe als

41.   voren ter presentie van (de) ghetuighen voren ghenoempt. t’ Orconden elck

42.   bijsonder zijn handteecken hieronder ghestelt. Onderteeckent

43.   Andries V(er)berchmoest met zeker handtteecken, bij laste Livine Borms

44.   met zeker handteecken, bij laste Lauwereye de Wree met zeker

45.   handteecken, Burchgrave met zeker handteecken, Vlierberghe met zeker

46.   handteecken ende Matheeus V(er)berchmoest met zeker handteecken.

 

In r. 8 zal geen procuratie (volmacht) maar procreatie (voortteling) vergelijkbaar met het daarop volgende generatie bedoeld zijn.

ChrisvD

Fantastisch, heel erg bedankt.

het tweede stuk op de tweede pagina gedateerd 1581 moet ook nog gerelateerd zijn want hier komt de naam van Livijne Boorms in voor.

Harold van Aalderen

Klopt, dan vermaakt zij een derde van haar goederen aan Margueriete, maar eerst de eerste akte afmaken.

ChrisvD

Zou het niet Margueriete zijn?

Kasper Ludeman

1.       Heden des(en) 25en junius ‘81 zoo es voor ons Jan Remoortere

2.       ende Hendrick van Zele schepenen van S(in)te Pauwels ghecommen ende

3.       ghecompareert in propre p(er)sone Lievyne Boorms dewelcke kendt en(de)

4.       lijdt bij des(en) upghedreghen en(de) met goeder herten ghegeven het derde van

5.       haeren goeden zoewel meuble als immeuble, present en(de) toecomende te

6.       weten Margueriete V(er)berchmoest d’welck zij ghehadt heeft bij Andries

7.       Verberchmoest ende dies eyst bespreck indien dat zij Lievine meer

8.       ander ghetraude kin(deren) ghecreghen in hae(ren) huwel(ijck) zoe zal dit kindt deelen

9.       gelijck huere ghetraude kin(deren). Insghel(ijck) belooft Andries V(er)berchmoest in der

10.   manieren ghelijck zij Lievine ’t zelve kindt belooft heeft elck naer huerl(ijcken)

11.   doot ’t zelve te deelen ende waer ’t bij aldien dat ’t zelve kindt gherackte te

12.   huwen en(de) storve zonder hoir zo zal ’t zelve goedt wederomme commen

13.   in den handen van (de) gerechtighen hoirs vandaer ’t zelve goedt ghecommen es

14.   ende indien ’t zelve kindt gheraeckte te huwen eer dat de vader ofte

15.   moedere doot waeren zoe beloven zij ’t zelve kindt te helpen elck zo zij daer

16.   eere afbegheeren oft hebben willen elck naer zijn v(er)moghen. Dit es aldus

17.   ghedaen ten daeghe en(de) jae(re) als boven. Ons t’erconden. Onderteeckent

18.   Jan van Remoortere met zeker handteecken ende Heyndrick van Zele met

19.   zeker handteecken.

 

Was r. 9 vergeten.

ChrisvD

Mijn dank is groot aan Chris van Dijkum voor de prachtige transcriptie.

En inderdaad Kasper de spelling Marguriete is een meer voor de handliggend voor de naam van het kind. Ongeacht hoe ze het in 1577 en 1581 spelde is dat de spelling die ik nu zal hanteren.

Met deze vertaling in de hand ga  ik mijzelf nog meer oefenen in het lezen van deze teksten en hopelijk lukt mij de volgende akte zelf.

Harold van Aalderen

@ tekst 1

Ontbreekt r. 12 in de transcriptie?

r. 14 ... huitghenom(en)? Ik mis alleen de -o-.

r. 15 ... es ghehouden ...

r. 18 ... v(er)hueren ...

r. 20 ... liberal(ijcken) ...

r. 30 ... sustenighe ...

r. 34 ... immuebele ... toecommende ...

r. 36 ... beliefven ...

r. 40 moedere ...

Steeds huwelijcken staet? Cf. r. 19

Pauwel


Oeps. komt er aan.

ChrisvDPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!