stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Vertaling notarisakte [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste Forum leden,

Kan iemand mij helpen met het "vertalen" van bijgaande akte.

De akte wordt zichtbaar, wanneer men op het plaatje klikt.

http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=199&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mip3=arien&mip4=cra*&mibj=1725&miej=1727

Bij voorbaat dank.

Met hartelijke groet,

Flip Huisman

Flip Huisman

Op huijden den 18en Decemb[er] 1726
compareerden voor mij Petrus de Bertoul, openb[aer]
not[ari]s hoofs van Utrecht alhier? present de naargen[oemd]e
getuigen, Mons[ieu]r Arien Craeijermaat,
Jan van Meteren
als in huwelijck hebbende Johanna Craijermaat, Willem
Slotboom als getrouwt sijn ? Cornelia Craijermaet mitsgaders deselve Cornelia Craaijermaat ende mons[ieu]r Nikes Schacke, naergelaten
soon van Evertje Craaijermaat, alle woonende
in de provincie van Utrecht, tezamen susters en
broeders kinderen, als mede erfgenamen van
Frans Cornelisz Craijermaat, binnen deese stadt
overleden, die de lijftocht was gemaackt door
eene Joff[rouw]e Braams, in haar leven brouwster
in het Hoefijser tot Haerlem, aan twee a drie
huijsjens ofte wooningen, staande buijten de
Houtpoort tot Haerlem voornoemd, ende in
die qualite de lasten vanden 100en en 200en
penningh van het voors[eijde] goed gedebourseerd ende
betaald heeft, dewelcke, door sijn overlijden
ende het expireren der voors[eijde] lijftochte, als nu
door de erfgenamen van voorn[oem]de Joffrouwe
Braams, alvorens in possessie der voors[eijde] goede-
ren te treden, aan hunne comparanten in
voors[eijd]e qualite, volgens den placcate vanden
lande, gerefundeerd ende gerestitueerd
moeten worden. Ende verclaarden sijlieden
comparanten diensvolgens in hunne voorn[oemde] q[uali]te
onwederroepelijck te constitueren ende machtigh
te maken mits desen Joff[rouw]e Barbara
Craijermaat, wed[uw]e wijlen Pieter Mafflie,
woonende binnen deese stadt, eene mede
erfgename van geseijden Frans Cornelissen
Craijermaat, specialijck omme met d'erfge-
namen van gen[oem]de Joff[rouw]e Braams ? desselffe geconstateerde daar over te
handelen ende te liquideren, de penningen uijt dien
/
hoofde spruijtende en de hunne competerende uijt
handen van voorseijde erfgenamen t'ontfangen
en deselve daar van te quiteren, de voors[eijde] goe-
deren aan hunne over te leveren, en van alle recht
en pretensie dienaangaande te renuncieren
ende te verthijen tot hunne behoeve en wat verder
dienaangaande naar rechten, stijle ofte
coustume locaal eenigsints vereijscht ende
noodigh bevonden sal worden te doen, ende
wijders hunne recht ende interesse daar omtrent
uijt hunne namen ende van hunne wegen waartene-
men ende gade te slaan ende voorts general[ijck] alles te doen ende
verrigten het geene tot uijvoeringe deses
gerequireerd ende van noden wesen sal, even ende
als off sij comparanten selfs alomme present
zijnde eenigsints souden connen ofte vermo-
gen te doen, soo in rechten als daar buijten
selffs met macht omme een ofte meer procu-
reurs ad lites te substitueren. Oock alwaer
het zaacke, dat hier toe eenige nadere
ampelder ofte speciaelder macht, dan
voors[eijd] is, vereijscht wierden, die al mede ge-
geven wordt mits desen, ende alhier voor
geinsereerd gehouden. Belovende de compa-
ranten te allen tijden voor goed, vast, bondigh
ende onverbreeckelijck van waerden te
sullen houden ende doen houden alle het geene
bij hunne voornoemden geconstitueerde desen
aengaende reets gedaen mochte te wesen, ende
bij haar ende gesubstitueerdens in
crachte deses namaals gedaan ende verricht
sal comen te werden, onder verband ende
submissie als naer rechten. Blijvende nochtans
den voorn[oem]den geconstitueerde t'allen tijden ende
/
ter vermaninge verplicht reeckeninge bewijs
ende reliqua van naar? ontfangen ende verhandelinge
hunne comparanten te doen ende te geven onder verband ende submissie
als vooren. Ende versochtende comparanten
hier van acte in forma, dewelcke deese is
aldus gedaen ende gepasseerd binnen Utrecht, ter
presentie van Mons[ieu]r Abraham van Nier proc[urato]r?
voor de cleijne rolle 's landts van Utrecht ende Adriaan
van Vliet, beijde borgers alhier, als getuijgen hier toe ver-
socht, die mij notaris verklaerden de comparanten in
desen wel te kennen ende te sijn soodanige persoonen
als deselve sigh in desen hebben doen noemt
Arien Craijermaet
Jan van Meteren
Willem Slotboom
dit merck is gesteld bij
Cornelia Craijermaet huijsvrouwe
van Willem Slotboom
dit merck is gesteld
bij Nibres Schack
A v Vliet
1726
A v Vliet
P de Bertoul
Not[ari]s publ[ijck]

JP Ouweltjes

Geachte heer of mevrouw Ouweltjes.

Heel veel dank voor deze vertaling. Ik probeer uit deze akte de familieverhoudingen binnen de familie Craijermaat te halen, maar ook de vertaling is voor mij nog niet helemaal duidelijk op dat punt. heeft u wellicht een idee?

Bij voorbaat dank!

Flip Huisman

Gewoon goed en vooral rustig lezen dan wordt het vanzelf duidelijk toch?

Broeder- en zusterskinderen zijn gewoon nichtjes en neefjes (oomzeggers)

Annemarie57

Ik denk dat u veel te weten kunt komen via de site van het Utrechts archief.

Hier de hits wanneer wordt gezocht op Kraijermaat etc.: link

Hier de hits wanneer wordt gezocht op Craijermaat etc: link

Ik vermoed dat Frans Cornelisz Kraijermaat een broer was van Claes Cornelisz Kraijermaat die vanuit Amersfoort naar Utrecht is gekomen.

Mogelijk eveneens interessant: link link 

JP Ouweltjes

Nogmaals hartelijk dank, ik ben een stuk verder gekomen!

Ook Annemarie bedankt voor de toelichting op broeder- en zusters kinderen!

Flip Huisman


not[ari]s 's hoofs van Utrecht etc. present de naargen[oemd]e
Slotboom als getrouwt sijnde aen Cornelia Craijermaet
Joff[rouw]e Braams ofte desselffe geconstitueerde daar over te
aengaende reets gedaen mochte wesen, ende
bij haar ende haare gesubstitueerdens in
ende reliqua van haaren ontfangh ende verhandelinge
presentie van Mons[ieu]r Abraham van Nier procu[reu]r
bij Nikes Schack

Procuratie - om als erfgenamen van Frans Cornelissen Craeyermaat af te rekenen met de erfgenamen van N Braams; de laatste had twee of drie huisjes buiten de Houtpoort te Haarlem in lyftocht vanwege Frans Craeyermaat
Aktenummer: 31
Datum: 18-12-1726
Soort akte: Procuratie
Notaris: P. DE BERTOUL
Samenvatting: om als erfgenamen van Frans Cornelissen Craeyermaat af te rekenen met de erfgenamen van N Braams; de laatste had twee of drie huisjes buiten de Houtpoort te Haarlem in lyftocht vanwege Frans Craeyermaat
Personen:
Constituant: Arien Craeyermaat
Constituant: Jan van Meteren
Constituant: Willem Slotboom
Constituant: Nikes Schack, zn. van Evertje Craeyermaat
Geconstitueerde: Barbara Craeyermaat
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U133a004
[Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  ]
Organisatie: Het Utrechts Archief

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!