stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Hulp gevraagd bij transcriptie afkoop huwelijksevoorwaarden Jacobus van der Vleut

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Goede middag,

wie kan en wil mij helpen bij de transcriptie van de afkoop van huwelijksvoorwaarden tussen Geerit van der Vleut en Maria van Beijnne tgv Jacobus van der Vleut?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

 

mvg

Gerard Docter

 

Gerard Docter

101 Alsoo questie ende proces geschapen
102 stont te rijsen tusschen Jacobus vander
103 Vleut ter eenre, ende Maria van
104 Bijnen wed[uw]e wijle Gerit vander
105 Vleut ter andere sijde, over
106 soodanige huwelijxse voorwaerde
107 ofte contract antemptiael als
108 voor secretaris ende schepenen der
109 heerlijckheijt van Baardwijck is
110 voltrocken ende gepasseert geweest
111 Geerit vander Vleut ter eenre
112 ende de voornoemde Maria
/
201 van Beijnen ter andere sijde in
202 date den 28 januarij 1694. Sijn de
203 voornoemde parthijen door tusschen
204 spreecken van goede namen, gecon-
205 tracteert ende veraccordeert
206 in voegen ende manieren hier
207 naer volgende, ? dat
208 de voornoemde Maria van Bijnen
209 wed[uw]e wijlen Gerit vander Vleut
210 sal genieten proffiteren ende ontfangen
211 van den voorgemelten Jacobus
212 vander Vleut, de somme van
213 vijftich specie? ducatons eens,
214 waer mede de voorgemelte
215 huwelijcxse voorwaerde sal
216 worden gehouden voor nul crachteloos
217 ende van onwaerde even al ofter
218 noijt geen wat gepasseert geweest
219 onder dese conditie nochtans
220 intresten af huerpen[ningen] die vervallen
221 ofte verschijnen sijn voor het over-
222 lijden vanden voornoemde Gerit
223 vander Vleut, sullen worden
224 gedeijlt halff ende halff tusschen
225 de voornoemde comparanten,
226 verders is geaccordeert
227 dat de hueren van landerijen ende
228 intresten van obligatien die
229 verschijnen sullen naer het
230 overlijden vanden voornoemden
/
301 Geerit vander Vleut sullen
302 volgen de respectieve landerijen ende
303 obligatien, ? die gecomen sijn
304 ende verblijven van de voorgemelten
305 Geerart vander Vleut aen
306 Jacobus sijnen soon. Ende die
307 van Maria van Bijnen aen haer de
308 sijde. Ende wat aengaet die
309 haestelijcke ende meubilaire
310 goederen als oock schulden en
311 inschulden sullen worden gedeijlt
312 ende gedragen in twee parten
313 ofte deelen ieder halff en halff
314 vande voornoemde comparanten
315 met welck voorschreven accoort
317 ofte contract de meergemelte
318 comparanten verclaeren hen te
319 houden wel vernoeght ende
320 geconsenteert. Belovende t selve
321 altijt te sullen houden ende doorhouden
322 voor goet vast bondich ende
323 van waerden of verbant als
324 naer rechten, renuntien ende
325 tot dien sijnde van alle reliven
326 ?, behulpmiddelen often
327 andere ? van rechten. Ende
328 in oirconde bij schout ende schepenen
329 der heerlijckheijt van Baardwijck
330 onderteeckent, op den derder februarij
331 1710.
332 W.v. Vessem schoudt
333 1710
334 Jan Gouwenbergh
335 ? Smits

336 in kennisse van mij
337 A.van Vessem

338 In de marge:
339 Ick ondergeteec-
340 kent bekende
341 mits desen door
342 Jacobus vander
343 Vleut ontfan-
344 gen ende hebben soo-
345 danige somme
346 van vijftich duca-
347 tons, als mijn
348 uijt crachte
349 van desen neffen-
350 staende accoorde
351 van hem ?
352 competererende
353 op den 7e februarij
354 1710.
355 Dit iste
356 hantmerck
357 van Maria van
358 Bijnen verclaert
359 niet te connen
360 schrijven.
361 In kennisse
362 van mij
363 A. van Vessem

JP Ouweltjes

Waarom zulke kleine afbeeldingen?

Pauwel

Hier de trouwakte vd Vleut - v Beijnen: link

JP Ouweltjes

103 Marie
104 Geerit
106 huwelijcxse
107 antenuptiael
112 Marie

201 Bijnen
202 28e
204 mannen-
206 maniere
207te weten
208 Marie
209 wijle Geerit
218 was
219a dat de vervalle ofte verschene
220 of
222 voornoemden Geerit

302 en
303 te weten
304 en den
307 Marie haere
313 ende
315 voorschreve
321 doen
324 rechte, renuntiërende
325 eijnde relive-
326 menten ofte
329 deser
330 derden

340 bekenne
344 te hebbe
351 waren
357 Marie
359 conne

ChrisvD

Hr Ouweltjes,

hartelijk dank voor de transcriptie. Velen zijn tot nu toe stuk gelopen op Jacobus van der Vleut. Ik hoop met deze transcriptie weer een puzzle stukje gevonden te hebben om dit probleem op te lossen.

Mvg

Gerard Docter

Gerard Docter

Hr van Dijkum,

hartelijk dank voor de aanvullingen op de transcriptie

 

Mvg

Gerard Docter

Gerard Docter

Hij zal een zoon zijn uit een eerder huwelijk van Gerrit (Gerard) van der Vleut, aangezien Jacobus al in 1707 trouwde [link].

JP Ouweltjes

Geerit/Geeraerdt /Gerradus van der Vleut(h)(en) trouwde op 25 oktober 1681 (otr?) met Anneke Joosten die in 1689 overleed. Hij hetrouwde met Maria Beijnne in 1694. Geerit overleed op 12 januari 1710 (aangifte) te Baardwijk. Jacobus was een zn. van Geerit en Anneke. Jacobus trouwt in 1707 (otr Baardwijk 5 juni 1707) met Maria Catharina Sprangers.

Mvg

Gerard Docter

Gerard Docter

Waar is hij getrouwd met Anneke Joosten?

JP Ouweltjes

Is dit bekend [link]?

Anneke JOOSTEN eerst weduwe van Cornelis van den BROECK, huisvrouw van Gerard van der VLEUT, te Waalwijck, present te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
06.09.1689 | N 2737 | f 94

JP Ouweltjes


Gm,

dit is volledig nieuw voor mij. Ik begon met (Leo)narda van der Vleut van onbekende ouders. Inmiddels zijn er vele verwante Vleut(h)(en in Waalwijk en omstreken

Hartelijk dank nogmaals.

 

Mvg

Gerard Docter

Gerard DocterPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!