stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » arij cornelis noortdam 1651

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Kan iemand mij helpen om deze akte te vertalen/ontcijferen?

yorick

IK heb via watstatdear al een beetje hulp gehad met de 1e pagina

maar ik snap eigenlijk nog niet goed wie wat nu verkoopt?

en kan iemand ook de 2e pagina vertalen?

r1 Op huijden den XIen? october 1651 compareerden
r2 voor mij, Adriaen de Bye, notaris publicus, bij den Hove
r2 van Hollant geadmitteert, op Maessluijs
r3 residerende, ende voor der nagenomde geuijgen
r4 Andries Janszoon Mus, voerman, out XLI jaren
r5 es, Thomas Thomaszoon Kuÿff, schoenmaecker,
r6 out XXV jaren, begdoavons alhier de
r7 welcke ter requisitie ende versoecke van
r8 Cornelis Aryenszoon van Noortdam wonende
r9 aen den Maesdyck onder den ambachte van
r10 Maeslant verclaert ende getuijcht
r22 hebben waerachtich te sÿn dat sy, deposanten,
r12 op den 25 julÿ lestleden, wesene dijnsdaechs,
r13 voren? Schipsluijse kermis sonder nochtans in
r14 verbyster tyt behielt te sÿn in? geweest
r16
r17 orz van dyck herberges in? de Valck tot Schipluij
r18 vors. ende xx andere proposten bij
r19 jaren Jan Pieterszen van Velden, wonende aen den Maesdyck,
r20 welcke geseÿt en had *** dat hij van mening
r21 was syn huijsing, staende aan de vors. Maesdyck met
r22 de bierschuijre ** daerby synde te vercopen waerop
r23 bÿ den reqr werden gecraecht oeveek sy d’selve
r24 soude willen gegen *
marge dat hij * Jan Pieters voor deselve huysinge schuyt ende gevolge van de soude betalen
r25 mits dat hy noch sÿn behoude soon
r26 genaemt Pouwels Erus/Cous nu noch mimeeren
r27 met gelen schuijt in ’t roerwater soude
r28 mogen comen de sommev an drieduijsent
r29 eenhondert gulden boven vier rycxdaelders
r30 voor des vercopers huijsvrou alsmede twe
r31 rÿcxdaelders voor den armen en noch voor
r32 twe kinderen elx twe rÿcxdaelders ende dat
r33 de overdracht van dien zoude geschieden op Alderheyligen
r34 toecomende 1651 gerserveerd sy deposanten voor
r35 redenen van der wetenschap dat sy als segluijden
r36 over de vors. saeck h*en geweest sonder
r37 dat iemant van hen allen droncken ofte aeschoncken
r38 is geweest wijders niet getuijgende presenteren

yorick

r01 Op huijden den XIen october 1651 comp[areer]den
r02 voor mij Adriaen de Bije notaris publ[ijcq] bij den Hove
r03 van Hollant geadmitteert op Maessluijs
r04 residerende ende voor der nagenomde getuijgen
r05 Andries Jansz Mus, voerman, out XLI jaren
r06 ende Thomas Thomasz Kuijff schoemaecker,
r07 out XXV jaren beijde wonende alhier de
r08 welcke ter requisitie ende versoecke van
r09 Cor[neli]s Arijensz van Noortdam wonende
r10 aen den maesdijck onder den ambachte van
r11 Maeslant verclaert ende getuijcht
r12 hebben waerachtich te sijn dat sij deposanten
r13 op den 25 julij lestleden wesende dijnsdaechs,
r14 van Schipsluijse kermis sonder nochtans in
r15 ? tijt behaelt te sijn en gekeert geweest
r16
r17 ten huijse van Corn[elis] van Dijck herberger inden Valck tot Schipluij
r18 ende gedaen vande andere propos[an]ten bij de
r19 jaren? Jan Pietersz van Velden, wonende aen den maesdijck,
r20 welcke in huer deselve presentie geseijt dat hij van mening
r21 was sijn huijsing sta[en]de aen de voors[eijde] maesdijck met
r22 de bierschuijt en gereetschappen daer bij sijnde te vercopen, waer op
r23 bij den req[uiran]t werden gevraecht soe veel sij d’selve
r24 soude willen gegen?, naer veel reden over gueden, ijetdel? met den req[uiran]t verdragen
marge: dat hij als voren Jan Pieters voor deselve huysingh schuijt ende gevolge van des soude betalen
r25 mits dat hij noch sijn behoude soon
r26 genaemt Pouwels Corn[eli]s nu noch mimeeren?
r27 met gelen? schuijt in ’t voer water soude
r28 mogen comen de somme van drieduijsent
r29 een hondert gulden boven vier rycxdaelders
r30 voor des vercopers huijsvrou als mede twe
r31 rijcxdaelders voor den armen ende noch voor
r32 twe kinderen elx twe rijcxdaelders, ende dat
r33 de overdracht van dien zoude geschieden op alderheijligen
r34 toecomende 1651 gerserveerd? sij deposanten voor
r35 redenen van wetenschap dat sij als segluijden
r36 over de voors[eijde] saeck hebben geweest sonder
r37 dat iemant van hen allen droncken ofte beschoncken
r38 is geweest wijders niet getuijgen[de] presenteren
/
r01 tgunt voors[eijt] staet des noots ende versocht sijl[uijden]
r02 te stercken als na rechten. Aldus gedaen ende
r03 gepasseert ter comptoire mijns not[ari]s ter
r04 presentie van Cor[neli]s Jansz van der Haech, gemene
r05 lants smit, ende Aldert Hodenpijl clercq mijns
r06 not[ari]s als getuijgen hijer toe versocht ende gevraecht
r07 gemerckt
r08 bij Andries Jansz
r09 A: Hodenpijl
r10 bij mij Tomas Tomasz 
r11 Kuijf
r12 bij mijn Cornelis
r13 van der Haech
r14 A: de Bije not[ari]s publ[ijcq]?
r15 1651

JP Ouweltjes

Ik interpreteer het als volgt: Jan Pietersz van Velden heeft op zeker moment mondeling toegezegd om te verkopen aan Cornelis Arijensz Noortdam. Nadien wilde Jan Pietersz van de verkoop af. Dat pikte Cornelis Arijensz niet, en hij heeft toen deze notariele akte laten opstellen om alsnog zijn gelijk te halen.  

JP Ouweltjes


wow dat had ik er zelf dus niet uit gehaald.

super bedankt voor het ontcijferen en interpreteren.

 

bedankt :)

yorickPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!