stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » verkoop huis met 8 achterhuizen en ervenaan de Lindengracht

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Een van mijn voorvaders heeft in 1793 een huis met 8 achterhuizen aan de Lindengracht verkocht.

Zie voor de akte: https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=radevan&af1=1&x=14&z=b#A23252000024

Is er iemand die mij verder kan helpen met de transcriptie? Ik ben hier aan begonnen, maar ik vind het nog steeds moeilijk om alles te lezen.

Wij xxx xxx xxx en Willem Fred. Roëll

         schepenen van Amsterdam, oirconden en kennen

         dat voor ons gecompareerd is Marcus Radevan

         xxx xxx deze stad, xxx xxx xxx xxx

  5     xxx xxx van quitschelding xxx xxx 29 october

         1782 xxx xxx perceel van eigendom is

         getransporteerd en opgedragen. En xxx xxx

         xxx uit de hand verkocht xxx als xxx

         opgedragen xxx quitgeschonden te hebben aan

10    François Hovius, een huis, xxx

         agt agterhuizen xxx xxx xxx, staanden

         en gelegen op de Lindegragt aan de zuidzijden

         tusschen de Karthuizers en Saterdagsche bruggen

         met zodanigen belendenen, xxx

15    xxx en lijdenden xxx gemeen-

         schappen, xxx en xxx, als het zelven

         perceel is hebbende en aldaar gelegen xxx

         xxx en betimmert staat, en zo als xxx xxx

         xxx of xxx xxx daar van zijnden

20    xxx xxx ten brengen waar aan xxx deezen

         word xxx. En zal zig de xxx van alles

         niets uitgezondert moeten xxx xxx xxx xxx

         xxx xxx, en xxx xxx xxx, waar xxx xxx

         xxx aldaar gelegen van Stads wegen uitgegeven en

25    verkogt zijn xxx bekende xxx xxx van de

         xxx al voldaan en wel bepaald xxx

         xxx den laatsten penning xxx xxx xxx zodat

         hij xxx beloofden onder xxx xxx allen

         zijnen xxx xxx onverxxx, xxx xxx

30    toekoemende het xxx xxx xxx en van te zullen

         xxx en vrijwaren jaar en dag, als xxx in xxx

         schuldig is xxx xxx, en alle xxx xxx aftenemen

         zonder xxx of xxx. Xxx xxx als den 8 mei 1793.

Robert Radevan

Je hebt toch al heel wat kunnen lezen! Details van de letters zijn verbleekt.

Identieke formuleringen vind je terug in je eerdere teksten die je gedaan hebt!

  1            Wij Pieter Georgesz.1 Clifford en Willem Fred. Roëll
                scheepenen van Amsterdam, oirconden en kennen
                dat voor ons gecompareerd is Marcus Radevan
                woonende binnen deze stad, aan wien bij ordi-
  5            naris brieve van quytschelding in dato 29 october
                1782 het natemeldene perceel van eigendom is
                getransporteerd en opgedragen. En geliede hij
                comparant uit de hand verkocht om alsnu
                opgedragen en quytgeschouden te hebben aan
10            mr. François Hovius, een huis, benevens
                agt agterhuizen en derzelver erven, staande
                en geleegen op de Lindegragt aan de zuidzijde
                tusschen de Karthuizers- en Saturdagsche bruggen

1 Voor -r- met de merkwaardige 'staart' vgl. erven in r. 11 en erve in r. 30, en bijv. worden in de eerste regel van de linkerpagina.

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&m2=5&y2=1793&x=14&z=b&s=1#A23252000022

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&m2=5&y2=1793&x=14&z=b&s=1#A23252000023

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&d2=8&m2=5&y2=1793&x=14&z=b#A23252000025

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&i2=2&p2=d&y2=1793&i3=3&u3=s&A3=kalverstraat&x=14&z=b#A23252000026

https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?
i1=1&i2=2&p2=d&d2=8&m2=5&y2=1793&x=14&z=b#A23252000027

Pauwel

Dag Robert,

Jammer dat je zelf niet verder gekomen bent. 

Voor de enkele regelafstand gebruik je Shift+Enter.

                met zodaanige belendenen, strekkingen
15            heersende en lijdende servituten gemeen-
                schappen, vrij- en onvrijheden, als hetzelve
                perceel is hebbende en aldaar gelegen bekend
                belend en betimmert staat, en zoals de oude
                brieven of andere beschyden daarvan zijnde
20            komen mede te brengen waaraan ten deezen
                word gerefereerd. En zal zig de koper in alles
                niets uitgezondert moeten reguleeren naar de keuren
                deezer steeden, en naar de conditiën, waarin de
                erven aldaar gelegen van stadswegen uitgegeven en

Groet, Pauwel
 

Pauwel

Beste Pauwel,

Helaas door drukte en ziekte ligt het even stil. Binnenkort moet ik geopereerd worden. Daarna pak ik het weer op.

Bedankt voor je hulp.

Robert.

Robert Radevan

Sterkte, en beterschap!

Ik zal de tekst verder afmaken.

Gr. Pauwel

Pauwel

Wat staat er in een kwijtschelding?

De opmaak van een kwijtschelding is steeds dezelfde. De tekst bestaat in principe uit het volgende formulier:
Wij . . . . (twee namen), schepenen in Amsterdam oorkonden en kennen dat voor ons gecompareerd is . . . .. (naam van de verkoper). En hij comparant geliede verkocht, opgedragen en kwijtgeschouden te hebben . . . . (naam van de koper, omschrijving van het huis, koopvoorwaarden). En hij comparant geliede daaraf al voldaan en wel betaald te wesen, de laatste penning met de eerste, zodat . . . . (naam van de borgen) beloofden, onder verband van alle hunne goederen, roerende, onroerende. presente en toekomende, het voorsz. perceel te vrijen en vrij te waren jaar en dag, als men in gelijken schuldig is te doen, en alle oude brieven af te nemen, des . . . (belofte van de verkopers, hun borgen schadeloos te zullen houden), zonder arg of list. In oorkonde deze brief bezegeld met onze zegels, . . . . (datum).

In hedendaags Nederlands luidt de tekst van het formulier ongeveer als volgt:
Wij, ..(twee namen), schepenen in Amsterdam getuigen en geven te kennen dat voor ons verschenen is, . . . (naam van verkoper). En deze die verschenen is (dus de verkoper) verklaarde dat hij verkocht en overgedragen heeft aan . . . (naam koper) . . . . (hetgeen verkocht is, bv. een perceel al dan niet met bebouwing) . . . . (de koopvoorwaarden, bv. . . . .). En deze die verschenen is (de verkoper) verklaarde daarvoor geheel betaald te zijn voor het volle bedrag, zodat . . . .. (de namen van de personen die borgstaan voor de verkoper) beloofden, met als onderpand al hun goederen, roerende en onroerende, tegenwoordige en toekomende, het betreffende perceel (dus het onroerende goed dat verkocht is en nu in eigendom wordt overgedragen) te vrijwaren tegen de gevolgen van verzwegen of onbekende lasten, zoals men in zulke gevallen schuldig is te doen, en erop drukkende schuldbewijzen af te lossen (= oude brieven af te nemen) , alsdus . . . (belofte van de verkopers om hun borgen schadeloos te houden), zonder boos of bedrieglijk opzet. Tot getuigenis daarvan bezegeld met onze zegels (dus die van de beide in de aanhef genoemde schepenen), . . . . (datum)

https://staff.fnwi.uva.nl/l.dorst/singel%2077/documentatie/kwijtscheldingen.pdf

Pauwel

25            verkogt zijn en bekende hij comparant van de
                kooppenningen al voldaan en wel betaald te
                weezen den laatsten penning met den eersten, zodat
                hij daaromme beloofde onder verband van alle
                zijne goederen roerende, onroerende, praesente en
30            toekoomende het gemelde huis en erve te zullen
                vrijen en vrijwaren jaar en dag, als men in gelijken
                schuldig is te doen, en alle oude brieven af te nemen
                zonder arg of list. In oirconde etc. den 8 mei 1793.

Pauwel


De complete transcriptie wordt nu:

#1             Wij Pieter Georgesz.Clifford en Willem Fred. Roëll
                 scheepenen van Amsterdam, oirconden en kennen
                 dat voor ons gecompareerd is Marcus Radevan
                 woonende binnen deze stad, aan wien bij ordi-
#5             naris brieve van quytschelding in dato 29 october
                 1782 het natemeldene perceel van eigendom is
                 getransporteerd en opgedragen. En geliede hij
                 comparant uit de hand verkocht om alsnu
                 opgedragen en quytgeschouden te hebben aan
10             mr. François Hovius, een huis, benevens
                 agt agterhuizen en derzelver erven, staande
                 en geleegen op de Lindegragt aan de zuidzijde
                 tusschen de Karthuizers- en Saturdagsche bruggen
                 met zodaanige belendenen, strekkingen
15             heersende en lijdende servituten gemeen-
                 schappen, vrij- en onvrijheden, als hetzelve
                 perceel is hebbende en aldaar gelegen bekend
                 belend en betimmert staat, en zoals de oude
                 brieven of andere beschyden daarvan zijnde
20             komen mede te brengen waaraan ten deezen
                 word gerefereerd. En zal zig de koper in alles
                 niets uitgezondert moeten reguleeren naar de keuren
                 deezer steeden, en naar de conditiën, waarin de
                 erven aldaar gelegen van stadswegen uitgegeven en
25             verkogt zijn en bekende hij comparant van de
                 kooppenningen al voldaan en wel betaald te
                 weezen den laatsten penning met den eersten, zodat
                 hij daaromme beloofde onder verband van alle
                 zijne goederen roerende, onroerende, praesente en
30             toekoomende het gemelde huis en erve te zullen
                 vrijen en vrijwaren jaar en dag, als men in gelijken
                 schuldig is te doen, en alle oude brieven af te nemen
                 zonder arg of list. In oirconde etc. den 8 mei 1793.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!