stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » ondertrouw Amsterdam 27 dec 1597 Melchior van Bree en Anneken van der WalleProfiel afbeelding

Beste Forumleden,

Graag wat hulp van de transcriptie van deze ondertrouw akte:
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/02c354ed-dd37-48e8-88ea-ac170b4d78fe

... Melchior van Breen van
wolsteng? scij..maker oude .. xxix jaaren woonende ^10 ans^ inde
geertruijdestraat? geassisteert met ..lle .. van
ter eenre ende Anneken van de Walle van lanswex? oude
xxbiij jaren wonenden ^10 ans^ op de nijeuwedijk geassisteert met
Willem van de Wall haere broeder geen ouders hebbende ter andre
zijde 

Jeroen Bosch Ams - 14 jul 2022 - 20:29

Wolften (=Wulften) schoenmaker oudt omt[rent]

Geertruyd[en]straat .. Guille. van d[en] Breede sijn oom (vgl. https://archief.amsterdam/indexen/deeds/11229908-cd4a-4626-bc4b-373b386dc0ee zoon Hans van den Breede)

van Antwerpen

XXVIII

edit

Ten dage, jare ende voor co[m]mis[sariss]en voors. co[m]pareerden Melchior van Breen van
Wolftem schoenmaker oudt omt[rent] XXIX jaren woonende ^10 ans^ in de 
Geertruyd[en]straat geassisteert met Guille[am] van d[en] Breede sijn oom
ter eenre ende Anneken van de Walle van Antwerpen, oudt
XXVIII jaren woonende ^10 ans^ op de Nyeuwendijk, geassisteert met
Willem van de Wall hare broeder, geen ouders hebbende, ter andre
zijden, en[de] gaven aen versoekende als voren en[de] naardien sij
op alles naar behooren geantwoordt had[d]en sijn hun hare
geboden verwilliget.

[get.] handmerk
[get.] handmerk 

Geertruidenstraat, teg. Lange Niezel

Paul de Wit - 14 jul 2022 - 21:20 (laatst bijgewerkt 19 jul 2022 — 11:16 door auteur)

Dankjewel. 

Volgens mij is Melchior familie van de familie Van den Breen uit de regio Opwijk / Buggenhout / Steenhuffel. 

Zou de plaatsnaam op Wolvertem kunnen slaan? 

En waar is Hans, zv Guilliam, geboren? 

Jeroen Bosch Ams - 14 jul 2022 - 21:38 (laatst bijgewerkt 15 jul 2022 — 09:19 door auteur)

Broer Willem van de Walle huwt twee keer: 14.10.1595 en 17.8.1602 - hij komt uit Antwerpen.

G. Karssenberg - 14 jul 2022 - 22:37

Hans van [den] Breede is "van Antwerpen".

Paul de Wit - 15 jul 2022 - 16:52

Is Van Breen, Van den Breede(n) en Van den Breeën dezelfde naam?

Paul de Wit - 15 jul 2022 - 16:56

Zou de plaatsnaam op Wolvertem kunnen slaan?

 

Excuus, ik maakte een fout, Wolften (=Wulften) is natuurlijk niet juist getranscribeerd, de eind-consonant is duidelijk een -m, de gelijkstelling met Wulften Dld. gaat niet op. 

Er staat Wolftem.

Niet uit te sluiten valt i.d.d. dat Wolftem een verkorting is van Wolvertem. De -r- is dan in de uitspraak – de klerk noteerde wat hij van de comparant hoorde of meende te horen – uitgevallen, zoals wel vaker gebeurt.

Paul de Wit - 15 jul 2022 - 17:13 (laatst bijgewerkt 19 jul 2022 — 10:21 door auteur)

Melchger van Breden en Tanneken van Wal(lijde)  laten op 8.3.1599 in de Oude Kerk hun zoon Melchijor dopen.

G. Karssenberg - 15 jul 2022 - 18:23

Daniel van Breen, van Antwerpen, z.v. Claerken Bodaens, otr. 1595 
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/6e3b0436-2c29-43bb-8413-7d2920ec9170 

Marie van Breen, van Antwerpen, d.v. Guille van Breen en Claerken Bodaens, otr. 1609 x Anthony Gilisz. van Breen van Dordrecht
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/dd071221-bc42-45fd-a77b-16879a8821a4 

Claerken Boudaens, hv. van Guille van Breen, is getuige bij de otr. van haar nichtje Anna Bodaens van Antwerpen.
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/de49edd5-5fe7-4d23-82eb-9d6670d776a9 

Onderstaande hoort hier ergens in thuis, maar helemaal volgen kan ik het niet.
https://www.genealogie-van-zon.nl/Stamouders.php?ID=35334 

Paul de Wit - 15 jul 2022 - 23:59 (laatst bijgewerkt 16 jul 2022 — 12:58 door auteur)

Ondertr: 7 Oct. 1595. Daniël van Breen, v. Antwerpen, oudt omt. 30? jaren, won. tot Dantzigh, geass. met Hans Mercijs en Claerken Bodaens, syn moeder, en Maeyken Bommersum, v. Antwerpen, oudt omtr. 23 j. 

Ondertr: 20 Juni 1609. Antonie van Breen Giliszone, van Dordr(echt), oudt 37 (?) j. won. op de Oudezyds Voorburgwal, geass. met Mr. (?) Antony Smyters (?) sijn oom, en Marie van Breen Guillamsdr., van Antwerpen, oud 34 jaren, won. in St. Anne dwarsstr. geass. met Gilles van Breen en Claesken Bodaens, haer vader en moeder. (Kerk. huw. pr.)

Begraven 20 Mei 1618. Nieuwe Kerk. Kind onder den arm van Guilliam van Breen, opde Ossenmerct.

Ondertr: 11 Juli 1634. Op de acte van Henricus Swalmius, Predt. tot Haerlem, Gilles van Breen van Amst. woon. om de hoeck van de Gasthuysmeulensteech, met Hester de Glarges, wtten Haege, woon. tot Haerlem. (Kerk. huw. pr.)

Ondertr. 28 Apr. 1650. Jillis van Breen, van A., wedr. van Hester de Glarges, won. om de hoeck by Gasthuysmolensteech en Jannetie van Kessel, van A., out 38 jaer, woon op de Coninxgr., geass. met David van Kessel haer vaeder. (Kerk. huw. procl.)

Gedoopt 11 May 1651. Oude Kerk. Een kind van Gillis van Breen en Jannete van Beyssel; Davit van Bessel, Anthoni van Breen getuigen.

Begraven in de Westerkerk 28 Dec. 1677. Gillis van Breen, op de Cingel. 

28 Maert 1679 comp. Sr. Anthony Boursse, wonende binnen Amsterdam, dewelcke verklaerde te hebben gezien, geleezen en wel verstaen, den testamente ende codicille by wylen Anthony van Breen op den 20 Maert 1649 en den 30 July 1651 respective onder de hand gepasseert, mitsgaders nogh den testamente van wylen zijne moeder Clara van Breen, op den 27 Juli 1659 voor den Notaris Cornelis Hogheboom en zeeckere getuigen alhier verleden. Item de acte van t bewys by zynen vader Sr. Jacques den 14 Oct. 1659 ter weeskamer gedaen, voorts den accoorde en transactie tusschen Gilles van Breen, zyne compts. vooght, ter eenre, en zyn gemelten vader Jacques Boursse ter andere zyde op den 12 Dec. 1659 opgereght, ende nogh den staet en specificatie van de goederen by wylen zynen broeder Jacob Boursse met den doodt ontruymt enz. (Prot. Not. D. Ypelaer p. 129, bl. 113.)

Ondertr: 28 Augustus 1641. Daniël van Breen, van Middelborgh, Plaetsnydcr, out 42 Jaer, op de Anjeliersgracht, geass. met Anthonis van Breen, syn cousyn, en Maria Bisschop, van A. out 35 jaer, geen ouders hebbende, geass. met Cathalyn Serwouters, haar suster, op de Breestraet. (Kerk. huw. procl.)

Begraven. Wester Kerk. 1 May 1665. Daniel van Breen, op de Angeliersgraft.

Gedoopt Nieuwe Kerk. 4 Dec. 1590. Daniël, zoon van Baltes Breen en Susanna van Breen syn huysfrouw; en Tanneke Kretser als peet.

Ondertr: 2 April 1621. Theodore Bleuet, van St. Jean d’Angeli (Fr. stad aan de rivier Bontone), schoolmr. wonende 6 annis inde St. Janstraet, Ende Sara van Breen, van Middelburg oud 32 j. geass. mit Saerken Regniere (?) hare moeder, won. in St. Annedwersstraet. (Kerk. huw. procl.)

Ondertr: 8 Dec. 1634 Symon van Breen, van Jisp, out 24 j. candidatus theologie, geass. met zijn vader Egidius van Breen, won 1½ j. op de Achterb. wal, en Regina de Bont, van A. out 23 j. geass. met Geertie Willems de Bont, haer petemoey, woon op de Coningsgr. (Kerk. huw. procl.)

Gedoopt 18 October 1635 Oudekerk, Jan, zoon van Symon van Breen en Regina de Bont; Gilles van Breen, Clara de Haas getuigen.

Ondertr. 4 Maart 1639 Hermanus Bex, van Ceulen, out 28 j. won op de Keysersgr. geen ouders, geass. met zijn cousyn Herman Bex, en Maria van Breen, out omtr. 28 j. won op de Coningsgraft, geass. met haer vaeder Antony van Breen. (Kerk. huw. procl.)

Ondertr. 8 Juni 1602. Hans van den Bremde, van Antwerpen, Pasteybacker, wonende in de Nes en Sara Marrij, van Antwerpen, won tot Middelborgh. (Extra-ord. huw. procl.)

Ondertr: 27 Sept 1614. Abraham van den Bremden, Schilder, van Middelborgh, oud 26 jaren, won. (18 anni) in de Nes, geen ouders hebbende, t. e. ende Susanna Smissaert, wede. van Franchois Hustart. 

Ondertr: 18 Febr 1612. Daniël van den Bremden, van Antwerpen, Schilder, oud 25 j. won. inde Nes, geen ouders hebbende, geass : met. . . . Haelbos en Abraham de Decker, zyn vooghden, en Susanna Schreuels, oud 22 jaren, won. in de Bethaniestr. geen ouders, geass. met Anneken Hugens, haer stiefmoeder. (Kerk. huw. procl.)

Gedoopt. 11 Oct. 1615 Oude K. Susanna dochter van Daniël van de Bremde en Susanna vande Bremde; Pieter Elekaert, Kataryn van Doesborch getuigen.

Ondertr: 16 Juli 1622 Daniël van den Bremden, schilder, van Antwerpen, wed‑. van Susanna Schrijver, won. inde Bloemstraet, en Suster Orbons, van Breedsteede, oudt 23 j geass. met Tryn Boijens, haer meue, won. inde Goutbloemstr. (6 annis.) (Kerk. huw. procl.)

Gedoopt. 3 Dec. 1623 Jeremias, zoon van Daniel van Bremden en Susje van Bremden; Mayke Dechers getuige.

https://rkddb.rkd.nl/rkddb/digital_book/18750176_003_01_s013_text.pdf 

Paul de Wit - 16 jul 2022 - 19:50 (laatst bijgewerkt 17 jul 2022 — 23:32 door auteur)

Beste Paul, 

Dankjewel voor al dit uitzoekwerk. Ik heb even de tijd nodig om eea naast mijn reeds onderzochte fam. Van Breen te leggen. Vanwege echtgenote Anna vd Walle en woonplaats Haarlem, lijkt de ondertrouw te horen bij deze Melchior (die volgens het werk van Lindemans ook een oom Guillam heeft):

https://sophiavermeulen.nl/ppl/1/8/e9fcc2db7e15efabe221f161681.html

Jeroen Bosch Ams - 16 jul 2022 - 21:27

Paul de Wit - 17 jul 2022 - 21:24 (laatst bijgewerkt 17 jul 2022 — 22:26 door auteur)

08-03-1599 N.G. gedoopt te Amsterdam (met dank aan G. Karssenberg):
1. Melchijor van Breden z.v. Melchger van Breden en Tanneken van Wallijde, getuige Cathalijna van Langhedonck
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/f3507713-08dd-4584-9662-6b48721d7894 

13-08-1600 N.G. gedoopt te Haarlem:
2. Anna van Bree d.v. Melchior van Bree van Wolvertem en Anna van den Walle, getuigen Melchior van Landonck en Livina van de Geijr
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QK-M7B7 

27-01-1602 N.G. gedoopt te Haarlem:
3. Maria van Bree d.v. Melchior van Bree van Bruussel en Anna van den Walle, getuigen Pieter Govarts en Isabele van den Walle
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QK-M7G5 

14-12-1603 N.G. gedoopt te Haarlem:
4. Willem van Breen z.v. Melgior van Breen en Anniken van de Walle, getuigen Guyliam van Breen en Geraert Hesselinck
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QK-M7JF 

20-09-1605 N.G. gedoopt te Haarlem:
5. Esther van Breen d.v. Melchior van Breen van Wolretem en Anneken van de Walle, getuigen Gelis van Breen en Esther van de Walle
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QK-MWM6 

07-08-1607 N.G. gedoopt te Haarlem:
6. Melchior van Breen z.v. Melchior van Breen van Wolferen en Anne van de Walle, getuigen Dirreck van de Walle en Lijsbeth Jans
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QK-M7CL                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                       t/m 1610

Paul de Wit - 17 jul 2022 - 22:06 (laatst bijgewerkt 18 jul 2022 — 22:50 door auteur)


Gillis van Bree, van Antwerpen, wonende in de Lombaertsteech

Haarlem, N.G. lidmatenregister

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QK-6SD8 

Paul de Wit - 17 jul 2022 - 22:25Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu