stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Lezen van Testament Daniel de Caluart, luitenant-kolonel in het leger van Maurits 1624 opgelostProfiel afbeelding

Dag, 

Ik heb me al enigszins blind gestaard op dit testament van Daniel de Caluart en kom niet verder dan 20% van de woorden.

Wie kan me helpen? https://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/deeds/affd8758-4865-11e1-9853-b7a7dd2b6a2a  

Vriendelijke groeten en dank voor elke hulp, 

Sytze Kalisvaart

Sytze Kalisvaart - 2 aug 2022 - 20:34

een beginnetje... maar het is geen testament

"Op heden den XIX dach der maent van Julio in den Jare ons
heeren XVIc vierentwintich compareerden voor mij Jan van Wesel
openbaer not[aris] tot Bergen opten Zoom residerende mette getuijgen
naergenoempt joncfr[ouwe] Barbara de Brimeu wedufrou van
sal[ige]r ... Daniel de Caluart in sijnen leven lieutenant
collonel ten dienste deser geunieerde provintien geassisteert met
Sr. Thomas Frier cap[iteijn] ten dienste als boven ^en[de] Mr. Danckaert Basijn sec[retari]s deser stadt^ haere in desen
gecoren momboirs, ter eenre, ende Sr. Gillis della Faille
coopman woonen[de] binnen der Stadt Amsterdamme, ter
andere zijden. ende verclerende met malcanderen int ?minnel[ijck]
overcommen, verdragen en[de] geaccordeert te zijne, belangen[de]
alsulcke acten, als de voor[seijde] joncfr[ouwe] Barbara de Brimeu
uijt crachte van [den] accorde ende transport bij haer aengegaen
ende vercregen tegens Mr. Jacques ^de^ Caluart greffier van den hoogen
Raede tot Mechelen, voor hem en[de] inden namen van sijne mede
broederen ende susteren, kinderen van Sr. Jacques Caluart d'oude
coopman tot Antwerpen, ten laste van [den] voorn[oemde] Gillie della Faille
is pretenderen[de] ter saecke van [den[ versterfenisse, en[de] naergelaten
goederen van sal[ige]r Jonckvr[ouwe] Levina de Caluart, dochter
van den voorn[oemde] Jacques de Caluart d'oude, huijsvrouwe
was van [den] [voorseijde] della Faille, daeromme voor den gerechte
der stadt Amsterdamme [voorseijt] tusschen de voorn[oemde] partijen
langdurich proces heeft geventileert, volgens de
retroacten aldaer [...]"

Peter B - 6 aug 2022 - 09:31

Zeer veel dank. Ik zal zelf ook nog een poging voor het vervolg. Is een hele lap tekst tenslotte.

Sytze Kalisvaart - 6 aug 2022 - 10:12

Het lukt me zelfs nauwelijks je vertaling terug te vinden in de tekst. 

Ik lees: 

Op .. .. .. January 1624 comparerende

voor mij Jan van Wesel of[ficieel] stadsnotaris  ...

.. .. Jacob ..   ..maker ..

... gevangenispoort (?)

...

... ten andere zijde ... en verklarende met 

malkander .. , is wil accordeert .. zolang 

...

dankwoording (??) .. de Bruymeu Caluart

..adriaan .. als

ook .. Jan Willem 

.. January 1623

bij opdracht ..

.. alhier ontvangen .. maart

1622. Tu mits .. Gand

.. voldoening van Voorst..

(later meer)

Sytze Kalisvaart - 6 aug 2022 - 11:31

.. De voldoening van Voorst ..

Adriaan aelbrechts.. .Zal uit 

allyden 

Jacob Savigny .. boort

.. alnog .. vergelding 16 .. conform 

.. maart 1622. Voorn. geregeld

..

maart 1623

Sytze Kalisvaart - 15 aug 2022 - 20:28

Hierbij de volledige transcriptie. Open vraag: wie is zoon 'Suille' van Jacques Caluart senior (zie tweede helft tekst)?

Notarieel archief Bergen op Zoom

Notaris Jan van Wesel, minuutakten diverse akten 1624

BoZ-0050; inv. nr. 0020, akte 61, bladen 170-173

Browser pagina 121-124

(Transciptie cursief Peter B., transciptie recht Ronald Goossens)

"Op heden den xviii XIX dach der maent van Julio inden Jare ons
heeren XVIc vierentwintich compareerden voor mij Jan van Wesel
openbaer not[aris] tot Bergen opten Zoom residerende mette getuijgen
naergenoempt jonffr[ouwe] Barbara de Brimeu weduwe van
sal[ige]r Jo(ncker) Daniel de Caluart in zijnen leven lieutenant
collonel ten dienste deser geunieerde provintien geassisteert met
Sr. Thomas Frier cap[iteijn] ten dienste als boven ^en[de] Mr. Danckaert Basijn sec[retari]s deser stadt^ haere in desen
gecoren momboirs, ter eenre, ende Sr. Gillis della Faille
coopman woonen[de] binnen der Stadt Amstelredamme, ter
andere zijden. ende vercleerden met malcanderen int minnel[ijck]
overcommen, verdragen en[de] geaccordeert te zijne, belangen[de]
alsulcke actie, als de voor[seijde] jouffr[ouwe] Barbara de Brimeu
uijt crachte van[den] accorde ende transporte bij haer aengegaen
ende vercregen tegens Mr. Jacques ^de^ Caluart greffier van den hoogen
Raide tot Mechelen, voor hem en[de] inden namen van sijne mede
broederen ende susteren, kinderen van Sr. Jacques Caluart d'oude
coopman tot Antwerpen, ten laste van[den] voorn[oemde] Gillis della Faille
is pretenderen[de] ter saecken van[den[ versterffenisse, en[de] naergelaten
goederen van sal[ige]r Jonckvr[ouwe] Levina de Caluart, mede dochter
van den voorn[oemde] Jacques de Caluart d'oude, ener huijsvrouwe
was van[den] [voorseijde] della Faille, daeromme voorden gerechte
der stadt Amstelredamme [voorseijt] tusschen de voorn[oemde] partijen
langduerich proces heeft geventileert, volgens de
retroacten aldaer [...]" inder saecken gehouden alles inder

manieren naervolgende. Te weten daer de voorsc(reven)

partijen omme alle voordere oncost(en) en(de) processen te

schouwen ende vele eer alle vruntschappe te onderhouden

a(en) wedersijden …desisteren(de) van voorsc(reven) proces gelijck sij

desister(en) midts desen ende daer desenvolg(ende) de voorn(oemde)

Sr. Gilles dela Faille aende voorn(oemde) jouffr(ouw)

Barbara de Brimeu voor alle haer actie recht ende gerechtich(eijden)

die sij vuijt crachte van(den) voorsc(reven) accorde ende transporte

ten laste van(den) voorn(oemde) Della Faille over de versterffenisse

van wijlen d(en) voorsc(reven) Jo(uffrouwe) Levina de Caluart zijne

overledene huijsvrouwe ende uijt(ten) hooffde van(den) voorn(oemde) Sr.

Jacques de Caluart d’oude haeren vader vanden selve jo(ffrouwe) Levina en(de) sijne kinderen eenichssints is

pretenderen(de) soude comen ofte mogen pretenderen in wat

manieren tselve soude mogen wesen ende in volle voldoeninge

van legittime portie die de v(oorscreven) Jacques Caluart d’oude naer

rechte inde goederen van wijlen de voorn(oemde) jo(ffrouwe) Levina

Caluart heeft gecompeteert gehadt ende anderssints eens voor al sal

betaelen ende uijtreijcken ten prompten orde de somme van een duijsend car(olus)

gulden tot xx st(uvers) tstuck ende dat soo haest ende wanneer

desen accorde bijden naerge(noemde) …. wettel(ijck) sal wesen

gesolemniseert ende daer beneffens aen …. tot behouve vande

voorsc(reven) jo(ffrouwe) Barbara de Brimeau transporteren gelijck hij transport(eert)

midts desen de somme van drije hondert gul(den) liggen(de) op interest

over d(en) voorn(oemde) Sr Jacques de Caluart d’oude oft Suille (??)

de Caluart zijnen sone tot Antwerpen met alle d(en)

v(er)loop(en) v(an)dijn soo vele die zijn, als oock eenen swertten

sattijnen vlieger1 ende eenen taneijten satijnen keurs (2) gecommen

van(den) v(oorscreven) jo(ffrouwe) Levina de Caluart en(de) bijde selve ten

huijse van(den) v(oorscreven) Sr Jacques de Caluart d’oude haeren vader

 

gelaten da(n) bij soo verre de voorn(oemde) de Caluart conde

berop(en) en met justicien bescheet de(n) rechte genouch zijnde

dat de v(oorscreven) hondert gul(den), satijnen vlieger en(de) keurs

ae(n) hem sijne huijsvrouwe sal(iger) oft ijemand(en) van haeren

wegen betaelt waeren en(de) overgelevert waeren sal in

sulcken gevalle de voorn(oemde) Sr Gillis de la Faille de

v(oorscreven) drije hondert gul(den) ae(n) voorn(oemde) Jo(ffrouw) Barbara de Brimeu

promptel(ijck) voldoe(n) en(de) voord(en) voorsc(reven) satijnen vlieger ende

keurs betalen een hondert gul(den) eens ende oft desselve

vlieger ende keurs hem wederom gelevert werden in sulcken qual(iteit) alsoo

als die bij sijn huijsvrouwe t(en) huijse v(an) haeren vader is

gelate(n) sal echter wel de v(oorscreven) Sr della Faille een hondert gul(den) daer

vore(n) ae(n) v(oorscreven) jouff(rouwe) Barbara de Brimeu betale(n), blijvende voorders alle de rechte(lijcke) coste(n)

te(n) wedersijde(n) gevalle(n) gecompeteert ende partijen goede

vrunden soo dat behoort dewelcke gesamentl(ijcke) dese(n)

jegenwoordige(n) contracte beloven altijt onv(er)brekel(ijck)

te houden voor goet vast gestandich ende va(n) weerde

onder het v(er)bant van henne ersamen persoone(n) en(de) houdere(n)

als naer rechte(n). Renuntieren(de) tot dese(n) eijnde

va(n) alle benefitien relievementen oft andere reden(en)

va(n) rechte dexeptie contrarie(n) en(de) besunderen vande(n) rechte

dic…. dat ……….. renuntiatie niet en valideren

te(n)sij speciale voor haer

verclaart voorders den v(oorscreven)

jo(nffrouwe) Barbara de Brimeu

wel expressel(ijck) alsoo zij

haer bij de(n) accorde bij haer tegens de(n)

voorn(oemde) mr Jacques de Caluart

cum suis kinderen van Sr Jacques

de Caluart d’oude aengegae(n)

grootel(ijck) is gelaedeerte vinden(de) gel(ijck)

sij naer maels de(n) rechte ge….. sijnde

zoude comen oft moghen

probere(n) dat sij oversulx

haere actie desen aensprake

opten voorn(oemde) mr Jacques de

Caluart cum suis is

reserveren(de) omme deselve

actie te mogen intenteren en(de)

v(er)volgen daer en(de) alsoo hij naer

rechte sal goet vinden daervan

bij desen protesteren(de)

ende op dat alle(n)

tgene voorsc(reven) des te beter mochte effect sorteren

heeft den voornoemde jonff(rouwe) Barbara de Brimeu

 

onwederroepel(ijck) geconstitueert machtich gemaeckt

ende in haer stede gestelt gelijck sij constitueert

midts dese(n) mr Johan de Witte advocaet

binnen Amstelredame voorsc(reven) special(ijck) omme

inden haere(n) name dese(n) contractie beneffens de

v(oorscreven) Sr Gillis della Faille voorde(n) gerechte

aldaer oft elders daer dat behoort inder

bester forme(n) ter ………….. ende ander mael te passere(n)

laten(de) haer comparante beneffens den v(oorscreven) Sr della Faille daer inne condemnere(n)

als oft hij bij vonnisse daer inn gecondenmeert waere(n)

observeren(de) voorts meer alle solemniteijte(n) naer

costume en(de) tot eens ijders meeste vers…..tinge

gerelijvireert het welcke alsoo geestimeert

zijnde is de v(oorscreven) jo(uffrouwe) Barbarta de Brimeu te vreden

dat de v(oorscreven) Sr de la Faille de voorn(oemde) somme van een duijsent

car(olus) sal wille(n) ae(n) jo(ncker) Lieve(n) de Caluart edelman

va(n) sijne vors(telijcke) gena(de) de(n) Prince va(n) Orangie(n) haeren

swager ….. v(oorscreven) Sr della Faille midts dese(n) belooffde te

doene onder het v(er)bant als vore(n) alles sonder argelist

Actum Berg(en) opten Zoom v(oorschreven) te(n) dage als bove(n)

ter p(rese)ntie van Adriaen Henr(ick) Kyla vettewarier en(de) Huijbrecht Back

schoenmaker poorters deser stadt als getuijge(n) et signaverunt

 

Barbe van Brimeu Gillis della Faille

 

Jho: Frier D. Basijne

 

Arijaen Heijndericx Kyla J.van Wesel, notaris

 

Hubert Backs

 

1Vlieger is een kledingstuk dat in de 17e eeuw veel door vrouwen werd gedragen: zie Wikipedia

2Waarschijnlijk ook een kledingstuk (keurslijf??)

Sytze Kalisvaart - 30 aug 2022 - 20:46


Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

het is waarschijnlijk een afkorting van Guillelmus

 

In Gent trouwt in de St.Michiel-Noord in januari 1623 ene Guilliame de Caluwaert zoon van Jacques [hier]:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Peter B - 1 sep 2022 - 12:01 (laatst bijgewerkt 1 sep 2022 — 12:09 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu