stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » Vestbrief 1603 Schepenbank Breda met Maeijken van Ruremonde opgelostProfiel afbeelding

Toine van Roermund - 17 sep 2023 - 11:02

Wiggen Opillis? Quamen Mayecken Mercelis Jacops
van Ruremonde dochter, weduwe wijlen mr. Jaspar
Francoys, geassiteert met Peeteren Franchoys,
heuren swager, voor heurselven ende Jan Franchoys,
woonende tot Etten, als oudevaeder ende borcht ende
de voorgenoemde Peeter Jan Franchoyssone als oom ende
toesiender respective in den naeme van Mercelisen,
out omtrent vijfthien jaeren, Cathelijnen, out omtrent
elff jaeren, Elisabeth, out omtrent negen jaeren,
Helena, out omtrent seven ajeren ende van Jenneken,
out omtrent vijff jaeren, alle des voorsz. wijlen mr.
Jaspar Franchoys ende der voorsz. Maeyken Mercelis
kynderen, verclaerden ende bekenden dat om te
mogen vervallen de schulden van den sterffhuyse des
voorsz. mr. Jasper Franchoys, bedraegende over
de achthondert ende vijffentrwintich karolus guldens,
sij comparanten voorgenoemt, elck in den naeme ende quali-
teyt als voor, wittelijck om ende midts een somme van
gelde die hen vol ende al betaelt is, vercoft, getrans-
porteert, opgedraegen ende overgegeven hebben,
transporteren, draegen op ende geven over met desen
Jan Derken Jans Derken sone, van Belencijn geboren,
de huysinge, pleyne, hovinge ende erffenisse, genoemt
Den Ancker, met alle huere toebehoorte in desen door-
steken schepenen brieve begrepen, daervan de stallinge, /
opte erve gestaen hebbende, affgebroken ende de erve
totte voorsz. pleyne geëmployeert is tot alsulcke
stadt gestaen ende gelegen met alsulcken commer
ende waernisse, ende voorts etc. ut in libra trans-
sixa, wesende van date anno duysent sesshondert
ende een vijfthien daege in Junio, juramentum totoris
etc., in forma communy, actum anno 1603
negenthien daege in Julio.

De vijffhondert karolus guldens eens gereet te betaelen van de schult in desen schultbrieve begrepen sijn betaelt zoo de weduwe van
mr. Jaspar Franchois ende Peeter Jan Franchois sone, als toesiender van de kynderen, desselfs mr. Jaspars verclaert
ende bekent hebben desen 19e July 1603, present mr. Melis Janssen openbaer notaris in wiens presentie de voorsz.
penningen geteld sijn, zoo hij verclaerde ende Naggers, ingesetenen der stadt Breda als getuygen ende ick
S. Symen, ydem scabini.

Quam Jan Derken, Jans Derken sone,
kende ende lijde dat tersaecken van de coop off bate van de
huysinge, pleyne, hovinge ende erffenisse, genaemt Den
Ancker, met alle heure toebehoorte alhyer tot Breda
in de Schoolstrate gestaen ende gelegen, hem bij May-
ken Mercelisdochter, wedue wijlen mr. Jaspar Franchois
ende bij de voight ende toesienders van des voorschreven
mr. Jaspar Franchoys kynderen vercoft ende alnu
over gevest sijnde, hij wittelijck schuldich is op hem
ende op alle sijn goeden der voorsz. Maeyken Mercelis-
dochter ende den voight ende toesiender in den naeme
ende tot behoeff van de voorsz. kynderen tesamen de
somme van elffhondert ende vijftich karolus gulden,
t'stuck etc. eens, te betaelen der voorsz. weduwe
ende kynderen off dengenen die men bevynden sal als
crediteur van de voorsz. mr. Jaspar Franchoys daer-
toe gericht te sijn, als erffpenningen in drye paeyen ende
termijnen, te weten, vijffhondert karolus guldens
daeraff alnu gereet. item dryehondert ende vijffen-
twintich karolus gulden opten negenthiendsten July
anno 1604 naestcomende, ende de resterende
dryehondert vijffentwintich karolus gulden opten 19e July
anno 1605, daernaestvolgende, al sonder
intreste, verbyndende daervoor specialijck zijn
gecofte huysinge, pleyne, hovinge ende erffenisse
met alle heure toebehoorte voorsz., ende voorts
generalijck hemselven ende alle sijn andere goederen, ruerende
ende onruerende, presentia et futura, met pande etc. ende
op heerlijcke ende parate executie telcken termijne.
Actum ut suipra.

[in de marge staat:]
Peeter Francois, woonende
in de Hoeven voor hemselven,
Jan Aernouts, naegelaten
wedueman van wijlen
Lijsken Franchoys, ende
van dezelve Lijsken, mede
t'recht hebbende van den 
contigent van de penningen haer
in de schult naegeruert
competeerende, volgende
den bescheyde daervan sijnde
voor heer ende mr. Jan
Gillis als pastor bynnen
Etten gepasseert
wesende van date opten
[open plek],
beyde in dier qualiteyt
zoo voor hemselven als
in den naeme van Danellen
Jannen ende Mathijsen,
gebroederen Franchois-
zonen, hun broeders ende
swagers respective,
voor dewelcke sij saementlijck
ende elck int besonder
ende als principael
hen sterck maeckten
ende dezelve hierin
vervingen onder de
verbyntenisse van
honnen persoon ende
goeden, ende gelooffden
oock naerdere versekertheyt
ende aggreatie te
doen in dier qualiteyt als
erfgenamen van s'vaders
zijde van de kynderen
wijlen mr. Jaspar
Franchois in d'een helft
ende de voorsz. Peeter
Franchoisz noch als d'actie ende transport hebbende van Anneken, naegelaten wedue van Mercelis van Ruermunde
ende van Embert Mercelisz van Ruermunde met Joost Cornelisz van Bruegel als man ende voocht van Tijken
Mercelis van Ruermundedochter, sijn huysvrouw, volgende den bescheyde daervan zijnde voor Rutgeer
Nagelmaecker als openbaer notaris ende getuygen bynnen sHertogenbosch gepasseert wesende
van date opten 21en February int jaer 1604, d'welck hij thoonde in dier qualiteyt als erfgenaem
van s'moeders zijde van de kynderen mr. Jaspars voorsz. d'ander helft respective van de schult nageruert
gericht zijnde, hebben verclaert ende bekent dat Jan Derken hen voldaen off contentement gegeven heeft
van de zesshondert ende vijftich karolus gulden die noch resteerden te betalen van de schult in desen schultbrieve begrepen alzoo dat dezelve schultbireff alnu geheel doot ende tenyet is. Actum den 16en August anno 1604,
in presentie van mr. Melis Jansz, Jan Willen Roovers ende Jan Naggers, alle ingesetenen der stadt Breda.
 

G. Ouweneel - 17 sep 2023 - 12:28

Wiggen Gillis gok ik

FVE - 17 sep 2023 - 20:39


https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/264821ea-a85e-45fd-b233-2562a93a6049?person=bd59f36f-4969-4262-abb1-79af45149ed6

De dienstdoende schepenen heten Piggen en Gillis.

In r. 22 staat Jan Derhen ... van Valencijn (= Valenciennes).

Pauwel - 28 sep 2023 - 23:51 (laatst bijgewerkt 28 sep 2023 — 23:59 door auteur)De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu