stamboomforum

Forum logoArchiefinstellingen, bronnen en inventarissen » Gezocht: voorouders van Johannes van Neck en Margarita Roghs (Amsterdam, Purmerend, 17de eeuw)Profiel afbeelding
Op 24 januari 1683 werd te Purmerend Cornelis van Neck ten doop geheven(1), later burgemeester en raad van die stad en aldaar overleden 20 februari 1740. Zijn ouders waren Johannes van Neck, afkomstig van Amsterdam, en Margarita Roghs (Rogs, Rochs), een jonge dochter van Purmerend.(2)

Johannes en Margarita lieten in Purmerend nog twee kinderen dopen, Albert op 29 september 1675 en Claes op 22 oktober 1679.(3) Het huwelijk was door ds Johannes Lastdrager op 26 juli 1665 te Purmerend kerkelijk ingezegend.

Honig suggereerde in zijn artikel (zie voetnoot 1) de mogelijke verwantschap van het Purmerender geslacht Van Neck met dat van het “aloude regeeringsgeslacht van Neck uit Amsterdam” en baseerde dit -kort gezegd- op de door beide geslachten gevoerde wapens waarin onder meer een in zilver aanziende hertenkop van rood voorkomt, met dien verstande dat bij het Amsterdamse geslacht één der hoorns omhangen is met een kroon van goud.(4)

De verwantschap van Johannes van Neck, de stamvader van het Purmerender geslacht en afkomstig uit Amsterdam, met het door hem bedoelde Amsterdamse geslacht van die naam heeft Honig niet kunnen aantonen.

Weliswaar wist Honig van het bestaan van “een genealogie van het Geslagt van Neck, vergadert door J Colijns en gedrukt 't Amsterdam bij O Smient 1679” maar deze uitgave was volgens hem 'zeer zeldzaam' en het was hem 'niet mogen gelukken ... een exemplaar onder de oogen te krijgen' hoewel hij vermeende 'er vroeger een gezien te hebben in de collectie Vosterman van Oyen'.(5)

Honig vervolgt dat '[d]aar deze genealogie wel bijgewerkt zal zijn tot het jaar 1679 en de stamvader van de Purmerender familie als “jonggesel van Amsterdam” in het jaar 1665 te Purmerende is gehuwd, ... door die genealogie zekerheid verschaft [zal] moeten worden of hij werkelijk een telg is van het oude Amsterdamsche regeeringsgeslacht, zooals uit de overeenkomst van het wapen kan aangenomen worden'.(6)

Recent ben ik daarom maar eens naar het Amsterdamse Stadsarchief getogen om daar een kijkje te nemen (overigens is de nieuwe huisvesting de moeite van het aanschouwen waard voor wie daar nog niet is geweest!). In het daar bewaarde archief van de familie De Flines(7) bevindt zich namelijk een aantal genealogieën Van Neck.(8)

Het doel van het bezoek was tweeledig. Ten eerste om te bezien of één der genoemde archiefstukken de door Honig bedoelde zeldzame genealogie zou kunnen zijn en ten tweede om de proberen het door Honig gesuggereerde verwantschap van Johannes met de Amsterdammers te achterhalen.

De eerste vraag meen ik positief te kunnen beantwoorden. Niet enkel door het genoemde afsluitingsjaar 1679, doch ook door een op de gedrukte versie (inventarisnummer 47; zie voetnoot 7) geplakte sticker volgens welke deze genealogie aan S.A. de Flines in eigendom toebehoorde en aan hem op 26 april 1882 (als ik mijn eigen aantekeningen nog goed kan lezen) door A.A. Vorsterman van Oijen werd toegezonden. Een verwijzing naar een drukker Smient of samensteller Colijns kon ik overigens zo snel niet vinden.

Voor wat betreft de tweede, veel belangrijker vraag ben ik echter helaas niet veel verder gekomen, anders dan dat naar het zich laat aanzien de Purmerender Johannes -om hem zo maar te noemen- in geen der genoemde genealogieën lijkt te worden opgevoerd.

Ik kwam in de door mij in “De Bazel” geraadpleegde genealogieën wél een Johannes van Neck tegen, Hervormd gedoopt in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam(9) op 16 november 1663, en tezamen met zijn broer Jacobus een zoon van Jan (of Joan) van Neck en Catharina Roodenburg. Hierbij dient overigens opgemerkt te worden dat deze Johannes niet via Jan van Neck met het Amsterdamse regeringsgeslacht verwant lijkt te zijn, doch via zijn moeder Catharina. Zij was namelijk een dochter van de in 1621 getrouwde Agnietse van Neck (dochter van Barent van Neck, in 1588 schout op Texel, en Hendrikje Boel Jansdr.) en Jan Bets Roodenburg. Zij was eerder getrouwd met Dirk Geubel, “penningmr. %26 klerk ter Thesaurie Ordinaris hier ter stede” en trouwde op 22 mei 1661 met Jan. Voorouders van deze Jan worden in de genealogie volgens mij verder nergens genoemd, dus vandaar mijn aanname.

Deze Johannes, telg uit dat naar uit de beschrijvingen van Honig lijkt welhaast roemrijke Amsterdamse geslacht, kan dus onmogelijk dezelfde Johannes van Neck zijn als hij die, vanuit Amsterdam gekomen, de stamhouder werd van het Purmerender geslacht met die naam. Hij zou dan immers bij zijn trouwen net twee jaar zijn geweest en bij de geboorte van zijn eerste zoon zo'n twaalf jaar oud ...

Maar wie is deze Johannes van Neck dan wel? Met een in 1665 aangegaan huwelijk (en ik heb vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat Honig daaromtrent dwaalt al moet ik bekennen dat ik de betreffende akte zelf niet heb ingezien) zou hij toch wel vóór 1646 geboren moeten zijn.

Een zoektocht in de on-line beschikbare Amsterdamse doopregisters(10) lijkt echter helaas helemaal niets op te leveren. Er werd een Jan van Neck gedoopt op 25 augustus 1648 (Hervormd, Oude Kerk), zoon van Hendrick van Neck en Jijten Walravens(11), maar dan zou Johannes dus bij zijn huwelijk 17 jaar oud zijn geweest. Op zich niet onmogelijk maar gezien 's mans vermeende sociale achtergrond toch minder geloofwaardig. Nog bonter zou het worden met de dopeling Johannis van Neck, op 18 april 1657 in de Wester Kerk Hervormd gedoopt als zoon van Albert Jansz. van Neck (de eerstgeboren zoon van de Purmerender Johannes heette wél Albert!) en Geetruij Jochems.(12) Maar een bruidegom van 8 jaar oud???!!!!

Zoeken naar iets dat ook maar in de verste verte lijkt op een Johannes van Neck geboren vóór 1648 leverde niets op. Ik heb nog gezocht op de vaderlijke voornaam Albert in combinatie met een zoon Jo(h)annes, maar dat leverde enkel een aantal vaders op met een patroniem waarmee ik verder vooralsnog niets kan aanvangen. Getuigen uit de omgeving van Van Neck of andere Amsterdamse regenten worden ook niet vermeld.

Ik lijk dus aan het einde van mijn onderzoekingen te zijn gekomen, tenzij ik iets heb gemist of over het hoofd gezien (zoals bijvoorbeeld een eventueel later, aanvullend artikel van Honig). Dan wel tenzij ... één van de lezers van deze oproep mij meer kan vertellen over deze “missing link” dan wel mij anderszins weer op het goede spoor kan zetten of mij op weg kan helpen. Alle informatie is welkom. En ... als iemand wat meer weet over de voorouders van Margarita Roghs, dan bespaart mij dat toch weer een reisje naar Purmerend... ;-)

Wie mij helpen kan: bij voorbaat heel, heel veel dank!!


____________________________________

1. Doopgetuige Joffr. Jacoba van Erp, weduwe van Cornelis Rogs Zalm (?)

2. G.J. Honig, Het geslacht Van Neck (Noord-Holland) in: Nederlandsche Leeuw 1901 (XIX), 35. Zie ook de scan van folio 28 van het Purmerender doopregister op http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/purmerend/purmerend_doop_1680 1683.pdf

3. Zie respectievelijk de scan van folio 202 van het Purmerender doopregister op http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/purmerend/purmerend_doop_1675 1678.pdf en de scan van folio 250 op http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/nh/purmerend/purmerend_doop_1678 1679.pdf Honig noemt weliswaar als dopeling een Clans van Neck, gedoopt zijnde op 22 oktober 1698 (Honig, Het geslacht Van Neck, 35) doch dit lijkt onjuist

4. Honig, Het geslacht Van Neck, 33. De 'kroon van goud' ontbreekt vreemd genoeg op het handgetekende wapen van het geslacht Van Neck dat ik vond op één der genealogieën Van Neck in het Amsterdamse Stadsarchief (inventarisnummer 48; zie hierna voetnoot 7), waarbij overigens ook nog het onderschrift “Van Eck” luidt in plaats van “Van Neck”. Een handgeschreven aantekening op dit stuk meldt dan ook dat op de rechter hoorn nog een gouden kroon behoort en verwijst ook naar het gelacht Bardesius.

5. Ibid, 35

6. Ibid.

7. Toegangsnummer 1303

8. De inventarisnummers 46 en 47 betreffen een ' “Genealogia van het Oud Geslaghte van van Neck; van het jaer 1450 tot het jaer 1679”, verluchtigd met familiewapens, waarbij de eerste een handgeschreven exemplaar betreft en de tweede een gedrukte versie. Nummer 48 betreft eveneens een genealogie Van Neck en inventarisnummer 49 is een 'Genealogie Van Neck, verluchtigd met ingekleurde familiewapens en ingeplakte gravureportretten. Met inliggende genealogische overzichten van de families Banjaert en Bardesius'. Zie D.C. De Clercq, Archief van De Flines, Versie 2 - 13 september 2007, 18 op https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/printversie/13 03.nl.pdf

9. NH Doopregister Amsterdam 66 p. 20

10. https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/doopre gisters/zoek/

11. NH Doopregister Amsterdam 8 p. 173

12. NH Doopregister Amsterdam 105 p. 101

Jan Schultheiss - 17 sep 2007 - 23:29

Geachte heer Schultheiss

Met belangstelling heb ik uw verhaal gelezen. En ik moet zeggen dat u met precies hetzelfde bezig bent als ik: Ik heb al decennia lang geprobeerd een verband te vinden tussen het Amsterdamse en Purmerendse geslacht van Neck. Jaren geleden heb ik alle doop en geboorteboeken in de archieven uitgepluisd en heb getracht de vader te vinden van dezelfde Johannes van Neck. Hij is mijn rechstreekse voorvader; mijn grootmoeder van vaders kant is een van Neck en ik heb de familie terug kunnen traceren naar deze voorvader.
Heeft u inmiddels verdere gegevens kunnen verzamelen?
Ik heb veel boeken doorgewerkt (origineel nog, niet van micro fiche) en heb ook veel fotokopieen plus stambomen. Daarnaast nog de nodige boeken, waaronder het Scheepsjournaal van Jacob Cornelis van Neck.
Ik hoop van u te mogen horen,

m.vr.groet,

T.Steenbergen

T.Steenbergen - 19 apr 2008 - 21:29

Geachte onderzoekers.

 

Met genoegen verneem ik uw belangstelling voor de oorsprong van het Purmerendse regentengeslacht van Neck. Ook ik heb enig werk gemaakt van het onderzoek naar de connectie tussen de Amsterdamse en de Purmerendse tak van de familie. Dit niet vanuit een genealogische interesse, maar in verband met mijn promotieonderzoek dat betrekking heeft op de lokale politiek en het bestuur van Purmerend in de periode 1572-1795. 

         Via het artikel van Honigh en de genealogie van de familie van Neck door Colijn uit 1679 ben ik tot dezelfde bevindingen gekomen als hierboven door Schultheiss beschreven. Hoewel een sluitend bewijs op basis van de DTB's aangaande de verwantschap met de Amsterdamse tak vooralsnog ontbreekt, meen ik echter dat toch in die richting verder gezocht zal moeten worden.

Dit in de eerste plaats op basis van de door Honig geconstateerde overeenkomsten in de familiewapens, de rode hertenkop, al dan niet met gouden kroon. Dat is toch wel een belangrijke aanwijzing dat er ergens een gemeenschappelijke oorsprong moet liggen.

         Daarnaast is er de opmerking in de genealogie van Colijn,"Men vind in andre Plaatzen ook meer Heeren uyt haar zaaden." Misschien is Johannes van Neck,de 'jonggesel van Amsterdam' die in 1665 in Purmerend met Maragarita Roghs is gehuwd, in tegenstelling tot wat Honigh veronderstelt, niet in Amsterdam is geboren, maar in een andere plaats waar de familie was gevestigd. Hij zou dan voor hij naar Noordholland vertrok en trouwde, zijn terug gekeerd naar Amsterdam, de traditionele thuisbasis van de familie.        

         Dat Johannes van Neck zelf moet worden begrepen onder de “Heeren” die Colijn noemt, lijkt me niet waarschijnlijk. De term “Heeren” in deze context heeft betrekking op heren in regentenfuncties. Als secretaris van Purmerend was Johannes een dienende functionaris, die als zodanig nooit als "Heer" zou worden aangeduid, die titel was gereserveerd voor zijn superieuren, burgemeesters, vroedschappen en schepenen.

         Toch zou het de moeite waard zijn uit te zoeken in welke plaatsen de familie van Neck buiten Amsterdam gevestigd was. Hoorn lijkt niet in aanmerking te komen, althans de 'genealogie van het geslacht Merens, 'Merens, Boelens-Merens, Van Neck-Merens, Gallis Merens.' door M.J.D.Merens in: De Nederlandsche Leeuw 1912 pag 320, biedt geen aanknopingspunten. Den Haag zou een optie kunnen zijn. En daarnaast zou het Amsterdamse notarieel wellicht aanknopingspunten kunnen bieden, al is het maar in de vrom van een patroniem.

         Een derde overweging die de hypothese van een verwantschap met het oude regentengeslacht van Neck sterkt, is het feit dat Johannes van Neck niet direct van Amsterdam naar Purmerend vertrok, maar in eerste instantie, waarschijnlijk in 1663, maar wellicht ook al eerder, werd aangesteld als secretaris van de nabij Purmerend gelegen Heerlijkheid Purmerland/Ilpendam.

         De Heerlijkheid Purmerland was rond 1610 in handen gekomen van de Amsterdamse geslacht Overlander, een familie die nauw verwant raakte met de vooral in de jaren 1650-1672 zeer machtige Amsterdamse familie De Graeff. De broers Andries en Cornelis de Graeff behoorden tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk tot de invloedrijkste regenten in de Republiek en waren nauw verwant met Raadpensionaris Johan de Witt.

         Cornelis was gehuwd met Geertruy Overlander, een dochter van Volkert Overlander, de eerste Heer van Purmerland. In 1678 erfde Cornelis' zoon Jacob de Graeff de Heerlijkheid van zijn tante Maria Overlander, voor wie hij als gedoodverfde opvolger samen met zijn broer Pieter al sinds de jaren '60  als zaakwaarnemer was opgetreden.

         Het is duidelijk dat Johannes van Neck  de baan als secretaris (en notaris) van Purmerland heeft verworven als protége van de machtige Amsterdamse De Graeff-clan. Het was in de vroegmoderne tijd heel gebruikelijk dat verwanten, ook verre verwanten of andere "vrienden", via dergelijke patronageverhoudingen aan een functie werden geholpen. 

         Het familiearchief de Graeff in het A'damse stadsarchief  bevat wel aanwijzingen voor een mogelijke verwantschap. Sluitend bewijs trof niet aan, maar de familie de Graeff blijkt inderdaad verwant met het het oude regentengeslacht van Neck. (inv. 76 no's 150 en 180). De overgrootvader van Cornelis de Graeff, Dirck de Graef Jansz was gehuwd met Agnes van Neck, een dochter van Pieter van Neck Pietersz. en Weijn Oem. (De genealogie in: De Nederlandsche Leeuw 1898 no.8 en 9  pag.129 en verder)         

         Agnes van Neck werd in 1576 als protestantse balling in Emden begraven, de nazaten betaalden nog tot ver in de 17e eeuw de onkosten voor het graf dat de familie daar in eigendom had. Cornelis de Graeff, zo blijkt uit zijn aantekeningen (no.180), koesterde zijn afstamming van de families van Neck en Oem, en noemde diverse familiebezittingen die van deze tak van zijn voorgeslacht afkomstig waren.

         Een opmerkelijk (zei het wat vergezocht) gegeven is de verwantschap van moederszijde van Agnes van Neck met het Amsterdamse regentengeslacht Oem, een oorspronkelijk uit Purmerend afkomstige familie, die vroeg in de 16e eeuw naar Amsterdam was getrokken, en daar tot de regering was doorgedrongen, maar via enkele achtergebleven leden ook in Purmerend in ieder geval tot de eerste decennia van de 17e eeuw, nog deel uit bleef maken van het plaatselijke bestuur. (Zie o.m. Elias)

Uit nader onderzoek zal moeten blijken of de steun van Cornelis en Andries de Graeff ook  bij de benoeming van Johannes van Neck als secretaris van Purmerend in 1665 een rol heeft gespeeld. Dat zou een interessant licht zou werpen op de politieke verhoudingen binnen het Purmerendse stadsbestuur in de periode van het eerste stadhouderloze tijdperk.

         In de jaren '80, onder stadhouder Willem III, blijkt Johannes van Neck gelieerd met een in de verdediging gedrongen Amsterdams geörienteerde ("staatsgezinde") factie binnen de Purmerendse vroedschap, die in een fel conflict gewikkeld raakte met het lokale oranjegezinde kamp en de stadhouder zelf.

Al met al nogal wat aanwijzingen die uitnodigen tot nader onderzoek. Mocht een en ander U tot hernieuwde inspanningen aanzetten, verneem ik graag of U er in slaagt de 'missing link' aan het licht te brengen.

Zelf houd ik vooralsnog vast aan de hypothese dat er inderdaad een (waarschijnlijk verre) verwantschap heeft bestaan tussen de heren de Graeff en Johannes van Neck, en dat deze verwantschap ook een rol heeft gespeeld bij de aanstelling tot secretaris van Purmerland.

         Daarbij moeten we wel in het oog houden dat de functie van secretaris en notaris te Purmerland een vrij bescheiden karakter had. Het ouderlijk milieu waaruit Johannes voortkwam kan niet al te hoog op de maatschappelijke ladder worden gezocht. Zelfs de jongste zoon uit een van de regentenfamilies in een van de grote steden zou zo'n functie te min hebben geoordeeld. Zelf denk ik eerder aan het milieu van ambtenaren, juristen en andere geschoolde pennevoerders uit de betere middenklasse, voor wie contacten met de echte elitefamilies het perspectief van maatschappelijke vooruitgang konden bieden.

         Daarop lijkt ook het huwelijk van Johannes van Neck met Margaretha Roghs te wijzen. Margaretha’s vader Jacob Claesz. Rogh was een niet onbemiddelde uit Hoorn afkomstige advocaat die zich in de jaren ’20 in Purmerend had gevestigd. Ook zijn moeder Elisabeth Pieters dr. en zijn vader Claes Rogh waren uit Hoorn afkomstig, zoals de DTB’s daar ter plaatse ongetwijfeld uit zullen wijzen. Ik heb hier een not. Akte (WA not 4273 dd 14 april 1711) die enig licht werpt op de verhoudingen binnen de familie Rogh. Desgewenst kan ik U de opnamen toe-mailen.

         Tenslotte enkele wetenswaardigheden m.b.t. de carrieres van Johannes van Neck en zijn nazaten in het Purmerendse stadsbestuur.

Johannes van Neck bleef zijn leven lang een dienende functionaris. Zonder een huwelijk binnen een van de plaatselijke regerende families was een plaats in het Purmerendse stadsbestuur voor hem niet weggelegd.

Aan talent, alsook historische belangstelling, ontbrak het hem echter niet. Zo produceerde hij onder meer een compendium met historische, juridische en bestuurlijke gegevens over de Heerlijkheid Purmerland en de omliggende gebieden, dat gefungeerd heeft als een soort handboek voor het bestuur van de Heerlijkheid.

Op basis van dit onderzoek produceerde hij in 1693 bovendien een historische beschrijving van Purmerend en de bedijking van de omliggende droogmakerijen, een heel belangrijke bron voor de lokale geschiedenis. Hoewel dit handschrift geen naam van de auteur bevat, heb ik op grond van overeenkomsten met de teksten in het bovengenoemde handboek, alsook het feit dat de auteur toegang gehad moet hebben tot het Purmerendse stadsarchief, kunnen  concluderen dat Johannes van Neck de auteur is geweest.

Binnen niet al te lange tijd hoop ik naar aanleiding van deze bronnen een artikel te publiceren over Johannes van Neck als Purmerends geschiedschrijver.

Johannes’ zoon Cornelis was in Purmerend geboren en huwde binnen de plaatselijke bestuursfamilie Baars. Naast de functie van secretaris opende zich voor hem dan ook het perspectief op een carriere als regent. Die carriere raakte echter ernstig gefrustreerd door een principiële stellingname van religieuze aard. Weliswaar werd hij in 1719 in de Purmerendse vroedschap gekozen, maar hij maakte zich onmogelijk toen hij naar het doopsgezinde gebruik van zijn tweede vrouw Neeltje Honigh, weigerde zijn kinderen te laten dopen.

 Een stedelijk regent moest nu eenmaal, in ieder geval voor de buitenwereld, 100% loyaal zijn aan de gereformeerde doctrine en de volwassenendoop was daarmee niet te verenigen. Cornelis werd 17 jaar lang uitgesloten van het heilig avondmaal, en ruim tien jaar gepasseerd voor de functie van burgemeester.

Pas toen zijn zoons Johannes en Willem na zijn overlijden in 1740 met het oog op hun toekomstige functies als opvolger van hun vader belijdenis wensten te doen, werd het censuurbesluit tegen Cornelis postuum en met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt, en werd in de censuurlijsten over de voorgaande 17 jaar de naam van Cornelis doorgestreept.

Die achtergrond, die ik ik mijn proefschrift uitgebreid zal behandelen, is van grote invloed geweest op de politieke carriere van Cornelis zoon Willem van Neck. Willem zou eerst alleen secretaris worden, maar toen in 1746 zijn broer overleed, werd hij in zijn plaats in de vroedschap benoemd en bovendien tot pensionaris aangesteld.

Een jaar later stortte het regentenbewind dat gedurende het tweede stadhouderloze tijdperk sinds 1702 aan de macht was geweest in, en werd Willem IV als stadhouder aangesteld. De stadhouder zou voortaan de Purmerendse burgemeesters en andere bestuurders benoemen, en daarmee kwam een einde aan de zelfstandigheid die het stadsbestuur sinds 1702 had genoten. De vraag was nu wie zich op zou kunnen werpen als favoriet en informant van de stadhouder, en daarmee de feitelijke macht in Purmerend in handen zou krijgen.

De ambitieuze en waarschijnlijk ook rancuneuze Willem van Neck sloot in weerwil van de traditionele staatsgezinde oriëntatie in zijn familie, een monsterverbond met de Purmerendse Hoofd-Officer Willem Blijdenberg, de man die hij in de voorgaande jaren had leren kennen als zijn grootste politieke vijand, en uitgesproken oranjegezind.

De plaatselijke Hoofd-Officier had in de jaren 1672-1702 als informant en vertrouwensman van Willem III gefungeerd, maar na 1747 sprak het niet vanzelf dat die verhouding onder het hernieuwde stadhouderschap hersteld zou worden. Als pensionaris van Purmerend met toegang tot het Haagse circuit, maakte ook Willem van Neck een goede kans het oor van de stadhouder te winnen.

Hoewel Blijdenberg en van Neck in de voorgaande jaren grote politieke meningsverschillen hadden uitgevochten, vonden ze elkaar nu in hun streven de lokale regenten die in het voorgaande decenium de lakens hadden uitgedeeld buiten spel te zetten. Ze presenteerden zich gezamelijk aan de stadhouder en er werd overeengekomen dat ze beiden als vertrouwensman en informant van de stadhouder zouden fungeren.

Deze formule leidde echter al snel tot conflicten. Willem Blijdenberg slaagde erin de stadhouder geheel en al voor zichzelf in te nemen. In 1752 kwam het tot een grote confrontatie. Willem van Neck raakte de functie van pensionaris kwijt en in de volgende 25 jaar zou Willem Blijdenberg met steun van de stadhouder Purmerend in feite als alleenheerser besturen.

Willem van Neck werd geparkeerd in de administratieve functies en werd tot zijn grote ergernis geheel buiten de politieke besluitvorming en de ambtsbegeving gehouden. Als thesaurier en ontvanger van de gemeene landsmiddelen ontpopte hij zich tot een deskundig financieel specialist, die in 1752 een belangrijke sanering van de stadsfinanciën doorvoerde.

Maar zijn pogingen om Blijdenberg aan het stadhouderlijk hof zwart te maken en hem als vertrouwensman pootje te lichten, liepen telkens spaak. Ondanks zijn positie in de ancienniteitsrangorde binnen de vroedschap bleef hij vele jaren uitgesloten van het burgemeesterschap.

Pas na de dood van Willem Blijdenberg in 1775 kwam voor Willem van Neck de kans op revanche. Als langstzittende lid vroedschap werd hij nu direct tot burgemeester benoemd en in de anderhalf jaar die hem nog restte voor hij zelf zou overlijden, stelde hij al het mogelijke in het werk om de macht van de stadhouder te breken en de autonomie van het stadsbestuur te herstellen.

Willem van Neck’s optreden lag geheel in lijn met de patriottenbeweging die juist in deze jaren opgang begon te maken. Hij was het die de grondslag legde voor een meerderheidsformatie binnen de vroedschap, die zich in de volgende jaren fel verzette tegen het stadhouderschap, en die het stadsbestuur uiteindelijk in radicaal patriots vaarwater zou brengen.

Willem’s zoon en opvolger in de vroedschap Cornelis van Neck nam als woordvoerder van deze patriotse factie een belangrijke plaats in, maar hij overleed al in 1785, voor de lokale patriottenbeweging zijn hoogtepunt bereikte. Cornelis’ zuster Adriana huwde met met bekende radicale patriotse activist, publicist, vrijmetselaar en predikant Bernardus Bosch. In 1789, na het herstel van stadhouder Willem V, trachtte dit echtpaar zich in Purmerend te vestigen, maar het inmiddels volledig oranjegezinde stadsbestuur gaf geen toestemming. Bosch was alom berucht.

Tot zover uit de losse pols en in hoofdlijnen de bestuurlijke carrieres van 4 generaties van Neck in het Purmerendse stadsbestuur over de periode 1665-1785. Meer informatie zult U kunnen vinden in mijn proefschrift dat (“Deo Volente” uiteraard) in 2010 zal verschijnen.

Mocht u meer informatie vinden over de oorsprong van het Purmerendse geslacht van Neck, verneem ik dat uiteraard graag van U. Zelf heb ik nog tientallen genealogische puzzels van soortgelijke aard op te lossen, dus iedere bijstand is welkom.

 

Met vriendelijke groet              J.Th.M.Besseling

 

 

 

Drs. J.Th.M.Besseling - 3 aug 2008 - 12:29

Mocht U contact willen opnemen: sjonb@dds.nl tel 020-6841735 m.vr. gr.

Drs. J.Th.M.Besseling - 3 aug 2008 - 12:37

Geachte heer Besseling,

Dank voor uw zeer uitgebreide reactie. Ik ga deze eens rustig doorlezen. Helaas ben ik zelf geen millimeter verder gekomen met mijn naspeuringen naar de ouders van deze meneer. Wat mij al wel opviel is dat ik de ouders van zijn echtgenote, Margarita Rog(h)s, verkeerd had. Ik dacht dat zij op 28 juni 1637 te Amsterdam was gedoopt als dochter van de Amsterdamse raad Hercules Roch en zijn vrouw Sara Valckeniers . Ik was waarschijnlijk wat te zeer gefocused op de vermeende Amsterdamse connectie en zag zodoende haar Hoornse ouders over het hoofd... (ik vond het al wel vreemd dat ze als jonggeboren dochter van Purmerend wordt genoemd bij het huwelijk ....). Ik baseerde haar Amsterdamse connectie ook op de aanwezigheid van Jacoba van Erp , weduwe van Cornelis Rogh zaliger, bij de doop van zoon Cornelis. Jacoba zelf kan niet de moeder zijn van Margarita. Weliswaar laten Cornelis Roch en Jacoba van Erp een dochter Margrita dopen (Amsterdam, Oude Kerk), maar dat was op 17-07-1776. De vader van Cornelis Roch, Hercules Roch, getrouwd met Sara Valckenier, liet echter op 28-06-1637 ook een dochter Margrietje dopen. Qua leeftijd zou dit heel wel "de" Margarita kunnen zijn, ondanks het feit dat zij bij haar huwelijk staat opgetekend als een jonge dochter van Purmerend (en dus niet Amsterdam). Overigens was er ook nog een Jacoba van Erp die te Amsterdam een dochter Margarita liet dopen op 11-12-1640, maar deze was gehuwd met Bartolotti. Nu ja, zo langzamerhand zie ik door de bomen het bos niet meer ... Maar wellicht dat het in oktober te verschijnen boek Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten van Dudok van Heel wat nadere inzichten zal verschaffen? Maar als gezegd: ik ga uw betoog eens rustig doorlezen (daartoe ontbrak mij nog de tijd) en hoop dan bij u terug te komen. Mocht u ondertussen nog nadere ideeen krijgen, dan hoor ik die natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet,

Jan Schultheiss

Jan Schultheiss - 6 sep 2008 - 21:48

Geachte heer Steenbergen,

Zoals u hierboven kunt lezen in mijn reactie aan de heer Besseling ben ik helaas niet verder gekomen. Johannes is overigens een verre voorouder van mijn echtgenote - de laatste van haar voorouders die een Van Neck was, was de in 1777 geboren Geertruijda Wilhelmina Adriana, in 1796 getrouwd met Everhard Jacob van Roijen.

Laten we hopen dat we met vereende krachten het voorouderschap van Johannes zullen kunnen achterhalen. Ergens zal zijn doop toch wel te achterhalen moeten zijn....

Met vriendelijke groet,

Jan Schultheiss

Jan Schultheiss - 6 sep 2008 - 21:52

Niet geheel wat u zoekt, maar op 17 juli 1693 gaat Abraham Petit, een broer van mijn voorouder, in ondertrouw met Maria van Neck. Aangezien haar ouders zijn overleden wordt zij geassisteerd met haar zuster Teuntje van Neck "de voogt tot Purmerend". In de marge staat dat zij op 2 augustus in Purmerend zijn getrouwd (Ook in het Purmerendse trouwboek is de huwelijksinschrijving van Abraham Petit en Maria van Neck te vinden):

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Michael van der Zee - 29 jun 2012 - 10:03


de ouders van margaretha (grietje) rogh (rouch) geb 1641 te purmerend  zijn jacob claes rouch en geertje simons   gehuwt op 27 juni 1638 te purmerend  hij is afkomsting uit amsterdam jacob is geboren op 7 mei 1617 te amsterdam ouders claes jacobs rouch en lijsbet pieters zei huwen 13 nov 1608  te amsterdam

claes jacobs rouch geboren 26 juli 1684 ouders jacob claes rouch moeder anna hercules (hackesdr)

hercules jacobs rouch geboren 16 mei 1698 ouders jacob claes rouch moeder anna hercules (hackesdr) huwt sara valckenier 7 dec 1627 amsterdam 

hun zoon corneils hercules geb 19 mrt 1630 amsterdam  huwt op 17 jan 1663 te amsterdam met jacoba van erp

 

margareta is een nicht van cornelis rouch die gehuwt is met jacoba van erp 

 

gr johan

 

ps margaretha rouch en johannes neck hebben ook nog kinderen geboren te purmerlant

zoon jacobus 24 april 1667 purmerland

dochter marijken 4 nov 1668 purmerland

albert 15 mrt 1671 purmerland overl voor 1675 

maritje 15 mrt 1671 purmerland

heijndrick 7 mei 1673 purmerland

 

en kinderen te purmerend geboren

albert 29 sept 1675 purmerend

claes 22 okt 1679 purmerend

cornelis 21 jan 1683 purmerend

johan hoogendoorn - 27 dec 2021 - 10:53Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu