stamboomforum

Forum logoNaamkunde, namen, verhaspeling, veredeling » Waar komt mijn familienaam "Soonius" toch vandaan?


Profiel afbeelding

"Toon maar eens aan, dat de ene Jan Jansen (niet) verwant is aan de andere Jan Jansz."

En we zitten "pas" op pagina 5 van dit topic Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Wesley Fokkens - 15 jun 2020 — 15:41 (laatst bijgewerkt 15 jun 2020 — 15:41 door auteur)

Uit de uitgebreide documentatie (20-jarig onderzoek) op de site Genealogie van Son blijkt (een) familie oorspronkelijk van Broeckhoven. Zie geschiedenis

De naam Van Son komt in beeld! (zie illustratie 1. 15 februari 1368). De naam Van Son(ne) voor het eerst gevonden in een akte. De akte verhaalt dat Henricus van Broechoven een erfelijke pacht van 2 mud rogge als onderpand geeft uit goederen in Udenhout, die van Joh. de Sonne waren geweest. Katharina, de vrouw van Henrick van Broechoven had goederen van haar vader als huwelijksgift meegekregen.

Martin Jongkoen - 17 jun 2020 — 14:16 (laatst bijgewerkt 17 jun 2020 — 14:18 door auteur)

Het valt niet uit te sluiten dat de naam Soonius iets met Son te maken heeft. Maar omdat ook de vorm Jansonius gebruikt wordt, denk ik toch eerder aan een Latijnse versie van Jansz(oon). Son of Van Son zou eerder Sonnius geworden zijn in het Latijn.

Liesbeth Niepoort - 17 jun 2020 — 16:07

  • Opvallend is, dat zowel bij de Noord Brabantse (Drunen) als Groningse (Meeden) familie - geen bewezen verband - Sonius teruggaat tot Jans(s)onius. Letterlijk zou deze familienaam dus betekenen "Zoon van".
  • In een Friese Predikantenboek is sprake van een omstreden benoeming 1656 in de Ring van Slooten van Johannes Janssonius.
  • In 1728 is een voorvader van vragenstelster RK gedoopt en in 19e/20 eeuw is er sprake van RK nakomelingen. 1730 wordt zijn broer NH gedoopt.

Martin Jongkoen - 17 jun 2020 — 16:31 (laatst bijgewerkt 17 jun 2020 — 18:11 door auteur)

Formeel is de oorspronkelijke vraag beantwoord resp. opgelost, maar die conclusie is aan de vragenstelster.

Martin Jongkoen - 21 jun 2020 — 16:31

Dan blijken de Groningse en Noord-Brabantse families ook wel als Sohnius te worden aangeduid. Het Duitse Sohn = Zoon!

In Noord Brabant betreft het predikant Hendrik Reinier Sohnius (+ 16/5/1726) sinds 1684 predikant St Michielsgestel en zijn zonen George (St Michielsgestel 1/61700 - Zevenhuizen 24/12/1740) en Matthijs Sohnius (*St. Michielsgestel/~ Den Dungen juni 1703 - St Michielsgestel 22/10/1762). Eerste had geen meerderjarige kinderen en de laatste bleef ongehuwd.

Van de Groningse familie verklaarbaar, want die komt uit Munster. Daarin was Johan Wilhelm Sohnius (ca. 1600 - Ferwerd 1659) 1625 - 1641 raad ensecretaris van de Friese stadhouders Ernst Casinir van Nassau en zijn zoon Hendrk Casimir.

Driemaal getrouwd; zoon van Adam Sohn(ius). N.B. 1: Franeker 1665 trouwt een Adam Sohnius Collecteur der Bieren.

Bron: Biographish Woordenboek der Nederlanden Deel 17 Tweede Stuk A.J. van der Aa Haarlem 1874 en Buwalda.blogspot.com

N.B. 2: 

In Den Dungen was van 1630 tot 1807 de RK-kerk (H. Jacobus de Meerdere) in gebruik bij Nederduitsch Gereformeerden (later Nederlands Hervormd).

N.B. 3:

Geni.com/home.hccnet.nl vermelden Adam Sonius (* Rijswijk/Voorburg 1758) zoon van Cornelis x Wilhelmina Riems. Oudste hier vastgestelde voorouders van vragenstelster.

Martin Jongkoen - 21 jun 2020 — 21:32 (laatst bijgewerkt 23 jun 2020 — 13:49 door auteur)

 Buwalda vermeldt 1e twee generaties van de Noorderlijke familie Sohnius:

Eerste Generatie

1.  Johan Wilhelm Sohnius titel: Dr., ook bekend als Johan Willem Sohn, ook bekend als Johann Wilhelm Sohnius, ook bekend als Johan Wilhelm Sonius,[1] ook bekend als Johan Wilhelm Son,1 geboren ABT 1600,[2] beroep raad en secretaris vd stadhouder, kapitein infanterie (1646-1659),[3],[4] overleden 22 Jun 1659.  Was kapitein infanterie van 1646-1659 en commandant van Emden.

     Was van 1625-1641 raad en secretaris van de Friese Stadhouder Ernst Casimir van Nassau en daarna van die zijn zoon Hendrik Casimir en tenslotte ontslagen door Willem Frederik in 1641.

     Hij werd lidmaat in Ferwerd in 1641, gekomen van Leeuwarden en vertrok later weer naar Leeuwarden.

     In 1640 werd zijn dochter in Marrum geboren, alweer een 'Aysmaslot' heeft gestaan, waar de ouders van zijn vrouw Sijthje woonden.

 

     In 1654, 1657, 1658 was hij president van het Krijgsgerecht van Stad en Lande (zie brieven van hem in het K.A. met Stadhouder Willem Frederik).

     Hij was getrouwd met (1) N.N. Naurath (dochter van Martin Naurath en N.N.).

                             Kinderen:

            2.       i.     Adam Sohnius geb. ABT 1630.

     Hij trouwde (2) Tyackien Redeckers.  Zij waren in ondertrouw op 31 Okt 1634 in Leeuwarden,1 (zie info 1).  Tyackien: Zij is afkomstig van het Olden Ambt, NB.

 

     Hij trouwde[5] (3) Sijthje van Aysma, ook bekend als Syttie van Aysma,3,1 ook bekend als Sydtje van Aysma,[6] geboren ABT 1610,2 (dochter van Johan Doeckes van Aysma en Bauck Tjallinghd. van Wijckel), religie Hervormd,3 overleden ___ 1640 in Ferwerderadeel, Marrum.6  Zij waren in ondertrouw op 30 Mrt 1639 in Leeuwarden,3,1 (zie info 2).  Sijthje: Hervormde Gem. Leeuwarden: Derde proclamatie van 14 april 1639.

     Zij is in 1639 evenals haar vader bij de lidmaten van Marrum.

                             Kinderen:

                      ii.    Anna Catharina Sohn, gedoopt 19 Mrt 1640 in Ferwerderadeel, Marrum.1

     Hij trouwde (4) Foeck van Ornia, ook bekend als Foeckien van Ornia,1 geboren ABT 1600,2 (dochter van N.N. Ornia en N.N.).  Zij waren in ondertrouw op 3 Jun 1643 in Leeuwarden.1  Foeck: Afkomstig van Dokkum.

Tweede Generatie

2.  Adam Sohnius, ook bekend als Adam Sohjus,1 ook bekend als Adam Sonius,1 ook bekend als Adam Sohn, geboren ABT 1630,2 beroep dispensier,1 (zie info 3).  Ouders niet 100% zeker. Hij deed in 1657 belijdenis te Leeuwarden.

     Stadhouder Willem Frederik deed zijn best om hem aan een baantje te helpen als klerk en kapitein (bron: Creaturen van de macht: patronage bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664), Door Geert H. Janssen).

     Hij komt voor in de lijst van testamenten (Tresoar), hij is in 1680 collecteur van de Hollandse bieren te Leeuwarden.

     (bron: http://www.mpaginae.nl/Testamenten/DDD2enEEE2tm7.htm)

     In 1680 is een Adam Sohnius schrijver van een compagnie te voet

     (bron: https://historischcentrumleeuwarden.nl/boedels/voornamen/a/n13.htm).

     Hij was getrouwd met (1) N.N..

                             Kinderen:

                      i.     Caterina Sonius, gedoopt 29 Nov 1650 in Leeuwarden.1

     Hij trouwde (2) Catharina van Hoitsema, ook bekend als Trijn van Hoytema, geboren ABT 1635,2 (dochter van Hille Ulbes Hoijtsma [collecteur generaal der bieren] en Margaretha Hotses van Aysma).  Zij waren in ondertrouw op 1 Dec 1660 in Leeuwarden (zie info 4).  Catharina: Woonde te Leeuwarden.

                             Kinderen:

                      ii.    Johannes Sonius, ook bekend als Johan Willem Sonius ?, geboren ___ 1661,[7] overleden 4 Sep 1702,7 begraven in Ferwerderadeel, Ferwerd.7  

                             Hij was in 1698 eigenaar  van stem 51 te Tjerkwerd en woonde toen te Leeuwarden.

Info 1  Attestatie afgegeven door de Herv. Gemeente te Leeuwarden op 6-11-1634.

Info 2  'zij is jonkvrouwe', genoemd bij de derde proclamatie op 14-4-1639.

Info 3  Dispansier: Ook wel dispencier, dispenseer of dispenseerder genoemd, wordt door Glasbergen alsvolgt omschreven: ‘a huisbestuurder, hofmeester, hospes (De [...] Oeconomus of Dispensier in ’t voorseyde Collegie (Theologie), sal houden twee Tafelen, en sulcks de Bursaelen aldaer tracteren [te eten geven].' (1592) b beheerder van de provisiekamer.’ In de doop- trouw- en begraafboeken van Delft (DTB-Delft) lezen we dat dispansier Symon Jans in 1590 in ondertrouw ging met Margrita van der Crasboom.

Info 4  Attestatie afgegeven door de Herv. Gemeente te Leeuwarden op 9-12-1660.


[1]  Internet: www.allefriezen.nl.

[2]  Aanname, nog niet 100% zeker.

[3]  Internet: www.tresoar.nl.

[4]  Samme Zijlstra, Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380-1650.

[5]  De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, 244.

[6]  Internet: http://www.simonwierstra.nl/AYSMA.htm.

[7]  Grafsteen Hervormde kerk te Ferwerd.


Bronnen:
www.walmar.nl
www.allefriezen.nl
It Beaken, 2013
S. Groenveld, ‘Diez, die Niederlande und Leeuwarden (16. bis frühes 18. Jahrhundert)’,

Martin Jongkoen - 23 jun 2020 — 13:37 (laatst bijgewerkt 23 jun 2020 — 13:40 door auteur)

Pagina 6 van dit topic komt al lekker in zicht.

Wesley Fokkens - 23 jun 2020 — 13:46

Dus?

Martin Jongkoen - 23 jun 2020 — 13:49

het is tijd om het Sonius/Soonius/Sonnius-voorgeslacht van Philippus eens overzichtelijk samen te vatten, zodat we feiten en speculatie kunnen scheiden.

13.02.1825 Philippus Sonius & Helena Overmeer [Voorburg, hier en hier]

 

→ het gezin van zijn ouders (vader overlijdt voor zijn geboorte):

∞ 26.10.1794 26 October - Philippus Sonnius & Aagie Oudshoorn in facie ecclesiæ [Voorburg, r.k., hier]

∞ 10.10.1794 10 october - Philippus Soonius woonende alhier zullende trouwen met Aagje Outshoorn woonende te Rijswijk voor de bruijdegom in de vierde classe [Voorburg, gaarder, hier]

∞ 26.10.1794 Philippus Sonius jongman & Aagje Oudshoorn beijde woonende onder Voorburg, om af te kondigen. den 26 October 1794 attestatie gegeven dat de drie geboden onverhindert zijn afgekondigt [Rijswijk, gerecht, hier]

* 19.10.1795 Philippus. Philippus Sonius & Agatha Outshoorn. get: Jan Sonius, Cornelia van Leeuwen [Voorburg, r.k., hier]

† 04.04.1795 dito van't lijk van Philip Sonius, pro deo [Voorburg, gaarder, hier]

 

→ het gezin van de grootouders:

∞ 27.06.1756 den 27 Junij 1756 - Cornelius Jansonius j.m. geb. te s'Bosch & Willemina Riems j.d. geb. te Rijswijk, en beide wonende alhier. stadhuis. uitgegeven. getr. den 11 Julij 1756 voor de Hr. Schepe Patijn, present de secretaris Dierkens [’s-Gravenhage, gerecht, hier]

* 28.12.1757 Adam. Cnelis Sonius & Willemina Riems. Willem van Pijpe & Catharina Sonius [Voorburg, r.k., hier]

* 18.03.1760 Joannes. Cornelis Sonius & Willemijntje Riems. get: Philips van Pijpel, Sara van Pijpel [Voorburg, r.k., hier]

* 24.04.1762 Adrianus. Cornelis Sonius & Willemijntje Riems. get: Jan Pitte, Anna Pitte [Voorburg, r.k., hier]

* 03.04.1764 Carolus. Cnelis Sonius & Willemijntje Riems. get: Arnoldus v. Peipe, Caetje Sonius [Voorburg, r.k., hier]

* +/-1767 Gerrit († 25.10.1826 Voorburg; volgens overlijdensakte 59 jaar en geboren te Rijswijk [hier] (geen r.k. doopboek van Rijswijk vóór 1784 bewaard gebleven); Gerrit trouwt met zijn schoonzuster Willemijntje Riems na het overlijden van zijn broer Philippus Sonius)

* 07.09.1769 Philippus. Cornelis Zonius & Willemijntje Riems. get: Philip van Pijpen, Sara van Pijpen [Voorburg, r.k., hier]

† 11.02.1791 / 16.02.1791 kerkhof Willemijna Riem, huisvrouw van Cornelis Sonius [Rijswijk, hier]

† 15.02.1791 Willemijna Riem vrouw van Cornelis Sonnius. overleden 11. alhier [Rijswijk, gaarder, hier]

† 17.01.1810 van het lijk van C. Sonius oud 89 jaren, overl. 16 Janu. 1810 [Voorburg, hier]

 

→ het gezin van de overgrootouders:

* 08.10.1715 Joanna Catharina. Joannes Sonius & Catharina Romers. get: Joannes Antonis, Joanna Catharina Reijken ['s-Hertogenbosch, r.k. St.Jan, hier]

* 30.01.1717 Gerardus. Joannes Sonius & Catharina Rommers. get: Joannes Rommers, Maria Rommers ['s-Hertogenbosch, r.k. St.Jan, hier]

* 21.06.1720 Petronella Catharina. Joannes Sonnius & Catharina Romers. get: Joannes Bauman, Catharina van Essch ['s-Hertogenbosch, r.k. St.Jan, hier]

? * 16.07.1723 Anna Joanna. Joannes Goossens & Catharina Romers. Joannes Petrus, Anna Janssen per Anna Luca ['s-Hertogenbosch, r.k. St.Jan, hier]

* 04.11.1724 Joannes. Joannes Sonius & Catharina Romers. get: Gerardus Smits, Anna Gerentouw ['s-Hertogenbosch, r.k. St.Jan, hier]

*22.11.1728 22a baptizatus est Cornelius filius Joannis Sonius et Catharina Gerardi Roomers conjugum susceptores Adrianus de Wit et Anna Pipping [Drunen, r.k., hier]

* 10.01.1730 op den 10 Janua[riu]s 1730 is het ... door mij de H. doop bedient geworden aan 't kint van Joannes Jansonius en Catharina Romers, en is genaamt Timotheus. obiit den 15 Janua[riu]s 1730 [Drunen, herv, hier]

? † 18.02.1773 Hendrien Rommers wed. Johannes Sonius, l.k. na [Loon op Zand, hier]

 

NB De naam "jansonius" komt slechts 1x voor in alle vermeldingen, en wel in 's-Gravenhage, dus dit berust naar alle waarschijnlijkheid op een verschijving (Cornelis heette nu eenmaal Jansz Sonius...). Alle dopen, met uitzondering van de zeer jong overleden Timotheus waren rooms-katholiek.

NB2: geen huwelijk van de overgrootouders gevonden te 's-Hertogenbosch in de r.k., herv. en schepenen trouwboeken

Peter B - 25 jun 2020 — 14:18 (laatst bijgewerkt 25 jun 2020 — 15:44 door auteur)

Beste Peter B,

Bedankt voor het op een rij zetten van de harde familielijn inclusief de 7 oudste dopen 1715 - 1730.

Bij 3 ervan is onduidelijk wie er worden vernoemd: 3. Petronella Catharina (1720), 6. Cornelius (1728) en 7. Timoteus (1730).

Doop nr. 2 Gerardus (1717) is een duidelijke vernoeming van grootvader aan moederskant Gerardus Rom(m)ers en doop nr. 5 lijkt een vernoeming van de vader.

Dan blijven doopnr. 1 Joanna Catharina (1715) en doopnr. 4 Anna Joannes (1723) over. Zodat een vernoeming van grootvader aan vaderskant ontbreekt. Is er sprake van een ontbrekende doop voor 1715 of tussen 1715 en 1717?

Bij doopnr. 1 is een vernoeming van Joanna Catharina Reijken, maar is zij de grootmoeder aan vaders- of moederskant? Het tweede lijkt voor de hand te liggen, maar dan zou bij 2 achtereenvolgende dopen moederskant worden vernoemd.

Bij doopnr. 4 is een vernoeming van Anna Janssen (per = door: Anna Luca), grootmoeder aan moeders- of vaderskant?

Martin Jongkoen - 26 jun 2020 — 13:00 (laatst bijgewerkt 26 jun 2020 — 13:18 door auteur)


De naam Soonius is verschillend geschreven, de gegevens in Delft, staat vermeld met een o of twee oo Soonius of Sonius. Oud tantes schreven de naam met een o en de ooms met twee oo. Zelfs mij opa staat genoteerd met zijn handtekening zowel met een o dan weer met twee oo? 

L Soonius - 24 mar 2021 — 12:17Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu