stamboomforum

Forum logoBeroepen, adressen, plaatsen » Woonlocatie Jacob van BostelenProfiel afbeelding

Kan iemand mij helpen met het achterhalen van de exacte woonlocatie van Jacob ( Hermansz) van Bostelen.

In een huurcedulle lees ik dat Jacob een "huysmans woninge"huurt van Pieter van Lelyveld "geleegen naast den voorschreeve wooningeonder Leyderdorp, in de Agthooven der polder".

Ik zou het leuk vinden als ik de exacte locatie van deze woning zou kunnen vinden. Wellicht weet iemand of deze woning op een oude landkaart staat vermeld of dat er staat beschreven waar deze woning heeft gestaan. 

Hieronder de huurcedulle waarin wordt gesproken over de huur en de woning.

TRANSSCRIPTIE HUURCEDULLE JACOB VAN BOSSELEN

 

Huyden den 7 January 1754 compareerden voor mij Hendrik Isacq Kreet, openbaar notaris, bij den Hove van Holland geadmitteert, binnen de stad Leydenresiderende en voor de nabeschreven getuygen / De heer Pieter van Lelyveld, koopman binnende deesestad, als verhuurder ter eenre, en d'eersame Jacob vanBosselen, bouwman, woonende op de
nagemelte woningen onder der ambagte van Leyderdorp, als huurder ter andere zijde, beydejeegenswoordig alhier present  en mij notaris bekend, en verklaarden sij comparanten verhuurt ende gehuurd te hebben een huysmans woninge, met desselfs huysinge, barg, schuuren en varkenskot etc., met ruym seeven entwintig morgen wey ofte hoylanden, ende nog elffmorgen twee hond en ses en veertig roeden wey ofte hoylanden, geleegen naast den voorschreeve wooningeonder Leyderdorp, in de Agthooven der polder, en dus tesamen groot neegen en dertig morgen, dog alle bij den hoop en sonder maat, als de maat met de voet stootende bij deesen en zulcx soo groot en kleyn als hetselve tusschen sijne belendens geleegen is, den huurder ten vollen bekend. En dat voor den tijd van tien aaneenvolgende jaaren, ingegaan ten reguarde van de landerijen Kersmisdaage 1753 en ten reguarde van de wooninge ofte huysinge zullende ingaan primo Mey deeses jaars 1754 en zullende eyndigen ten opsigte van de landerijen Kersmisdage 1763 en ten aansien van dewooninge ofte uysinge primo Mey 1764. Ende dat voor den eerstkomende vijff jaaren om een somme van een duysend guldens en een vierendeel booter, yder jaar en voor vijff daaraanvolgende en
laastloopende huurjaaren om een somme van een duysend en vijfftig guldens yder jaar, zulx dat de ordinaire en extraordinaire verpondingen en verdere ongelden voor rekening van den heer verhuurder zullen sijn en blijven en dus eens geld, te betalen alle jaarenprecys op Kersmidage, met deeze verdere conditie dat den huurder alle de voorschreeve gehuurde landerijen rijn ende sorgelijk sal moeten gebruyken en uyt alle de schouwen en bekeuringen houden, behoorlijk moeten beslooten en begreppen, alle de banwerken welke dezelve landerijen zijn hebbende moeten opmaaken, het land van alle sek en biesbosschen moeten suyveren en ten ijnde van de huure in alles rijn en suyver moeten opleeveren, sonder het-
zelve gedurende de voorschreeve huure int geheel ofte ten deelen te mogen overdoen, afstaan ofte verhuurendan met schriftelijk consent van den heer verhuurder, sullende den huurder alle de misse welke op de voorschreve woninge en landerijen sal komen te vallen, met goede specien moeten vermengen en over het land brengen en hetselve daarmeede
bestroyen en bemissen naar den eysch en de misse, gier en andere weeligheyt het laatste jaar op het voorschreeve land en de woninge vallende ten eyndevan de voorschreeve huure laaten, sonder daarom iets het allerminsten, alsmeede niet een hooy op dezelve landerijen gewonnen zijnde / te mogen verkoopen, veralieneren, vervoeren ofte vervreemden in geenerleymanieren, zullende den heer huurder gehouden weesende vorschreve woninge in behoorlijke reparatien te onderhouden, alsmeede jaarlijks voor den huurder tot toemaakinge van deselve landerijen te koopen sestienroeden poortaarde welke den huurder tot desselfskosten sal moeten doen afhalen van de plaatze daar hetzelve ten tijde van de koope gelee-
gen sal sijn, tot naarkominge van alle t'voorenstaandesoo verklaarden sij comparanten te verbinden hunnen persoonen en goederen, stellende dezelve ten bedwang en executie als na regten, en specialijke den Edele Hove van Holland. Laastelijk verklaarden sij omparanten
te consenteren en over te geeven omme sig in den innehouden en naarkomen deeses vrijwilliglijk bij den Ed. Hove van Holland te doen en laten condemneren, tot dien eynde onweederroepelijk constituërende en magtig makende bij deezen de drie oudste procureurs inder tijd voor welgemelte Hove van Holland postulerende, de eene om de voorschreeve condemnatie te versoekenen de andere om daarin te consenteren, belovende te approberen en ratificeren 't geene bij dezelve procureures in kragte deezes zal werden gedaan en verrigt, onder verband en bedwang van hunnen personen ende goederen als booven.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Leyden ter presentie van Rijk Eyken en Gerrit
Goddeus als getuygen.
Rijk Eyken
G. Goddeus
Pieter van Lelyveld
Jacob van Bosselen

 

Quod testor H.I. Kreet nots. pubs. 1754 

Martijn van B - 21 mei 2021 - 15:36

Uit veel transportregisters maak ik in ieder geval op, dat huizen in Agthoven over het algemeen tussen de Lage Rijndijk aan de noordzijde en het Utrechtse Jaagpad aan de zuidzijde lagen..

En hierbij een plaatje uit het eind van de 19e eeuw. Goed is te zien, dat alle huizen inderdaad aan één weg lagen.
 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan Clavaux - 21 mei 2021 - 16:23 (laatst bijgewerkt 21 mei 2021 — 16:28 door auteur)

De verhuurder, Pieter van Lelyveld, bezat onderstaand pand.
https://www.buitenplaatseninnederland.nl/leiderdorp-agthoven.html

Het gaat dus niet om de buitenplaats zelf, maar om de boerderij die daar bij hoorde,
en wat nu, als ik me niet vergis, het dierenpension is..

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Jan Clavaux - 21 mei 2021 - 18:36 (laatst bijgewerkt 21 mei 2021 — 19:12 door auteur)

Zou er een soort van register bestaan van de eigendommen van de familie van Lelyveld? 
Ik wist inderdaad dat  buitenplaats agthoven van pieter van Lelyveld is. Het zou kunnen dat het huidige dierenpension het bedoelde huismanwoninghe betreft

Martijn van B - 22 mei 2021 - 11:06


Het lijkt me sterk dat er zo'n register bestaat. Tenzij de familie een familiearchief heeft nagelaten, maar dat is zeldzaam. Mogelijk is er e.e.a te vinden in testamenten, boedelinventarissen en dergelijke? 

Annemarie57 - 23 mei 2021 - 11:49Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu