stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Vraag aangifte doodgeboren kind geslotenProfiel afbeelding

Moet er bij een doodgeboren kind een geboorteaangifte worden opgemaakt en overlijdensakte ? Het betreft de periode 1900 - 1920.

Wat betekent w.s. voor een naam ?, ... zou dit betrekking kunnen hebben op een onecht kind ?

Sjaarloos - 22 jul 2012 - 23:13

Naar mijn weten worden levenloze kinderen ingeschreven bij geboortes.

mvg-Ben

Ben Wegman - 22 jul 2012 - 23:51

Alleen in het overlijdensregister. En het is geen overlijdensakte in de strikte zin van het woord, maar een akte van aangifte van een levenloos geboren kind. Voor een overlijdensakte is het bestaan van een geboorteakte noodzakelijk.

 

In die tijd was het BW van 1838 van kracht:

 

http://books.google.nl/books?id=OU_iAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=burgerlijk+wetboek&hl=nl&ei=q8DfTtCjMYGr-gblxrWxBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=burgerlijk%20wetboek&f=false

 

Akten van geboorten worden geregeld in art. 29 e.v.

 

Aangifte van levenloze kinderen is geregeld in art. 52.

 

52. De ambtenaar van den burgerlijken stand zal geene akte van

 overlijden van een pas geboren kind mogen opmaken, dan voor zoo verre

 aan hem zal zijn gebleken, dat de geboorte van het kind in het daartoe

 bestemde register is ingeschreven. Bij ontstentenis van dien, zal die

 ambtenaar niet vermogen uit te drukken dat het kind overleden is, maar

 alleen, dat hetzelve als levenloos is aangegeven. Hij kan, in zoodanig

 geval, bij twijfeling omtrent de deugdelijkheid der aangifte, vorderen

 dat het kind aan hem worde vertoond. Hij zal daarenboven de verklaring

 der getuigen ontvangen opzigtelijk de voornamen namen, het beroep, en

 de woonplaats van de ouders van het kind, met aanduiding van het jaar

 en de maand waarin, en den dag en het uur waarop het kind is ter

 wereld gebragt. Die akte zal, overeenkomstig hare dagteekening, in de

 sterfregisters worden ingeschreven, zonder dat daardoor eenigermate

 zal zijn beslist of het kind levend, dan wel dood is ter wereld

 gekomen.

 

Het Nederlandsch burgerlijk wetboek, vergeleken met het wetboek

 Napoleon, door Carel Asser:

 

http://books.google.nl/books?id=6q5bAAAAQAAJ&pg=PA562&dq=wetboek+napoleon&hl=nl&ei=gLnfTrzuMYqbOtqXsO4C&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=wetboek%20napoleon&f=false

 

Art 52 van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek bevat eene bepaling,

 welke in het Wetboek Napoleon niet wordt gevonden, maar bij eene

 bijzondere verordening is vastgesteld. Die bepaling is hoogst

 belangrijk, en geeft aan den ambtenaar van den burgerlijken stand het

 voorschrift, hoedanig hij hebbe te handelen, ingeval van overlijden

 van een jonggeboren kind, wanneer aan hem niet is gebleken, dat

 hetzelve in de geboorteregisters is ingeschreven. Hij zal alsdan wel

 mogen vorderen, dat hem het lijkje worde vertoond, doch niet vermogen

 uit te drukken, dat het kind is overleden, maar alleen dat het als

 levenloos is aangegeven, omdat ten aanzien der overdragt van regten,

 het van groot aanbelang kan zijn, of het kind al dan niet dood is ter

 wereld gekomen; die vraag blijft derhalve onbeslist, en partijen zijn

 in haar geheel, om, in derzelver belang, die daadzaak staande te

 houden of te betwisten.

 

Zie ook de draad:

 

http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/gen-benelux/2012-05/1337263962

 

Voor referenties naar BW oud en nieuw zie:

 

http://www.stamboomforum.nl/actualiteit/2/36139/0

ChrisvD - 23 jul 2012 - 00:30

Re: Wat betekent w.s. voor een naam?, ... zou dit betrekking kunnen hebben op een onecht kind?

 

Heb je ook een afbeelding of een link van de akte waar dit vermeld wordt?

 

Zie mijn antwoord van 2:14

ChrisvD - 23 jul 2012 - 00:52

Geachte Sjaarloos,

De afkorting "w.s." of "ws." wordt vaak gebruikt voor het woord "waarschijnlijk"

En, zoals de heer Van Dijkum al suggereert: als u duidelijkheid zou willen krijgen

over iets wat in een document te lezen staat, is het inderdaad altijd aan te bevelen,

een afbeelding (scan) van dat document, of van een passage daarin, bij te voegen in uw bijdrage.

Heeft u uit de tekstgedeelten begrepen wat de reden is dat er sprake is van verschillende akten?

Het is dus afhankelijk van de vraag of het kind (kort) heeft geleefd en daarnà is overleden, of (direct al) levenloos ter wereld is gekomen, dus "nooit heeft geleefd". De ambtenaar moet die feiten vastleggen

Het verschil is vooral belangrijk voor de erfopvolging:

- denkt u bijvoorbeeld aan vorstelijke of adellijke families, waarbij moet worden bepaald wie een wettige opvolger is van een bepaalde titel (koningin, graaf, enz.): is er (hoewel maar even) een erfgenaam in leven geweest voor die titel?, en: 

- de erfopvolging in de zin van vermogens, erfenissen: wie erft precies van wie; met andere woorden: is er een kind geweest dat heeft geleefd, hoe kort dan ook, dan kan deze erfgenaam zijn geweest en op zijn/haar beurt ook weer erflater, ondanks dat korte leven; maar is het levenloos ter wereld gekomen, dan neemt het geen plaats in bij de erfopvolging. 

Succes met uw onderzoek!

Met vriendelijke groet,

Dimitri Vlas 

Dimitri Vlas - 23 jul 2012 - 01:47

Op een blog van 2 juli 2008, 21:46 door Linda van der Lem

 

http://familiekipp.hyves.nl/blog/13862857/generatie_5/8LL2/

 

vind ik woordelijk exact hetzelfde wat je in

 

http://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/39216/0

 

zonder bronvermelding vermeldt (citeren zonder bronvermeldingen te noemen is een hoofdzonde in de genealogie!):

 

QUOTE

 

Beschrijving Bartholomeus als hij in 1884 in het politieblad staat, omdat hij op 23-10 de echtelijke woning heeft verlaten en sedert niets van zich doen hooren heeft ?.: leeftijd 39 jaren, lengte 1,72 meter; voorhoofd hoog; haar en wenkbr. zwart, oogen bruin, neus breed; mond gewoon; lippen dik; tanden gaaf; kin rond; knevel zwart; aangezicht ovaal, kleur bruin, gestalte tenger. Gekleed met bruine jas en dito broek, zwart vest, zwarte lederen pet en hooge laarzen.

Hieruit onecht:

1. Wilhelmina Hendrika Barels, geboren Den Haag 24-09-1880 om 13.00 uur (aang. Maria Brons, weduwe Stutterheim, 66 jr., vroedvrouw; get. Johannes Martinus Geneste, 65 jr. en Dirk van der Tas, 58 jr., beiden zonder beroep en wo. alhier). Door erkenning bij het huwelijk d.d. 23-01-1884 wordt Wilhelmina Hendrika Barels erkend en derhalve Wilhelmina Hendrika Kipp, dienstbode / werkster (1925), trouwt 27-01-1904 te Den Haag (get. Karel Bazuin, 33 jr., stoker, broeder/ Hendricus Petrus Franciscus van Bussel, 24 jr., Petrus de Koning, 35 jr., arbeiders en Theodorus Wagner, 32 jr., stoker, allen wo. alhier) met Hendrik Jacobus Wilhelmus Bazuin, geboren Den Haag ong. 1877, schoenmaker/arbeider/stoker, zn. van Hendrik Bazuin en Geertruida Wilhelmina Mazer. Hendrik Bazuin heeft kort voor zijn huwelijk gewoond in Buitenzorg, Oost Indië.

Scheiding bij vonnis der Arr. Rechtbank alhier van den 28-12-1922, ingeschreven in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente den 12 Mei 1923.

Hieruit o.a.:

1. Hendrik Jacobus Wilhelmus Bazuin, geboren Den Haag 29-07-1905 om 06.00 uur (aang.).

2. Karel Hendrik Bazuin, geboren Den Haag 11-07-1906, om 22.00 uur (aang. Johanna Maria Deligne, echtgenoote van Pieter Bosveld, 51 jr., vroedvrouw).

3. w.s. Hendrika Wilhelmina Bazuin, geboren Den Haag (aktedatum) 05-11-1907.

4. w.s. Geertruida Wilhelmina Bazuin, geboren Den Haag (aktedatum) 24-04-1909.

5. w.s. Hendrik Jacobus Wilhelmus Bazuin, geboren Den Haag (aktedatum) 09-09-1911.

 

Nog niet openbaar ?.

6. Wilhelmina Hendrika Bazuin, geboren ong. 1923, overleden Voorburg 12-05-1943 (20 jr.).

 

UNQUOTE

 

w.s. betekent hier waarschijnlijk, maw de namen zijn in de 10-jarentafel 1903-1912 aangetroffen maar er is niet gecontroleerd of de ouders kloppen, omdat de akten nog niet in de virtuele studiezaal aanwezig zijn (tot 31-12-1906). Bij Familysearch (FS) zijn deze geboorteakten ook niet aanwezig, dus hiervoor moet je naar het Haags gemeente archief (HGA)!

ChrisvD - 23 jul 2012 - 02:14

L.S., Zie ook de homepage website wiewaswie.nl, vermeld in het blog van die site wiewaswieblog.nl, met bijzonderheden over de familie van de kunstschilder Vincent van Gogh, die een oudere broer heeft gehad ook als levenloos kind aangegeven (zonder voornaam) maar begraven als Vincent van Gogh (1852-1852). Fijn dat anderen ook zoveel schrijven over dit onderwerp.

Marianne - 23 jul 2012 - 03:12

Hallo Chris,

Zoals ik daarin schreef aan Elisabeth had ik dat gevonden. Inmiddels de bron vermeld.

Groet,

Sjaarloos - 23 jul 2012 - 10:15

Hierbij heb ik de vraag of iemand weet hoe het dan zit met kinderen die na 1922 levenloos of onvoldragen ter wereld zijn gekomen aangezien ik van mijn grootmoeder wel een overlijdensakte op Genlias heb kunnen vinden maar geen aangifte van het kind waardoor zij in het kraambed is gestorven. Het was

ook volgens naaste familieleden niet voldragen en in de 2de wereld oorlog maar omdat alles in een ziekenhuis heeft plaatsgevonden waar ook geen dossier meer van is te vinden lijkt dit een doofpot verhaal geworden.

Alvast bedankt voor een antwoord dat mij verder kan helpen.

Met groet,

Melina

Marianne Datema - 25 jul 2012 - 15:26

 L.S., Hierbij een algemene reactie betreft hetzelfde onderwerp, archiefsites met indexen,

genlias, wiewaswie, en de vele overige archief websites in Nederland met indexen, etc.etc.

 Dan heb ik voor dit onderwerp in het jaar 1929 de volgende overlijdensakte gevonden in genlias en daaronder getypt zoals vermeld in de originele overlijdensakte op de site familysearch via genver.nl, betreft dus eerst genlias.nl, archieflocatie Groninger Archieven, Gemeente Groningen, overlijdensaktenummer 655, aangiftedatum 12-04-1929, overledene NN Kohl, overlijdensdatum 11-04-1929, overlijdensplaats Groningen, vader Johan Hendrik Kohl, moeder Anna Helena Heijne. Nadere informatie: levenloos geboren; wonende te Drouwenermond gem. Borger; geboortepl: Groningen 11-04-1929; beroep vader: arbeider. // Dan via genver.nl, deze link > http://www.genver.nl/gr/0014.htm#ovl

naar link gezocht naar de pagina met deze overlijdensakte, zie scan:

> https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-15744-22833-12?cc=1831469&wc=10699846

Dat betreft gemeente Groningen, overlijdensaktes o.a. in het jaar 1929, de link is naar de scan van blz.165, overlijdensakte nummer 655 is de bovenste akte van 2 aktes op die pagina, Image 1375.

Tekst overgetypt zoals door mij gelezen eerst in de linkerkantlijn onder akte No. 655, is: Een woord doorgehaald (goedgekeurd) met dezelfde handtekeningen als onderaan deze akte, ambtenaar en aangevers, tekst: Heden den twaalfden April negentienhonderd negen en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen: Hindrik Louwe de Jonge oud drieenveertig jaren, administrateur, wonende te Groningen en Taeke Henstra oud negenenveertig jaren klerk, wonende te Groningen, die verklaarden, dat op den elfden April dezes jaars, des voormiddags te half twaalf uur in deze gemeente is (doorhaling van het woord: overleden) bevallen van een kind Anna Helena Heijne zonder beroep, echtgenoote van Johan Hendrik Kohl, arbeider, beiden wonende te Drouwenermond, gemeente Borger, welk kind door de aangevers als levenloos wordt aangegeven. Waarvan akte, welke is voorgelezen. (w.g.: H.L. de Jonge, T. Henstra.) En de ambtenaar van de burgerlijke stand moeilijk leesbaar, handtekening lijkt op zoiets als: J.J. Wolff. //

Dus om te kunnen beoordelen wat nu wel of niet goed is vermeld in genlias, ook nog te vergelijken wat op andere sites is vermeld van archieven in Groningen, op de nieuwe site wiewaswie.nl, bij deze meteen naar uitgebreid zoeken > https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/uitgebreid-zoeken/

Het volgende ingevuld bij achternaam Kohl, datum jaar 1929-1929. Resultaat o.a.:

achternaam Kohl, voornaam -, plaats Groningen, datum 12-04-1929, documenttype: BS Overlijden. / 

Niet ingelogd bij zoeken, resultaat met de volgende link is ook een index getypt op wiewaswie.nl,

https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/105676365/srcid/26546293/oid/31

Van die getypte index op wiewaswie overgetypt door mij hieronder:

Overledene: Kohl, geboorteplaats Groningen, geboortedatum donderdag 11 april 1929, vader Johan Hendrik Kohl, beroep arbeider, moeder Anna Helena Heijne. Gebeurtenis Overlijden. Datum vrijdag 12 april 1929. / Documenttype BS Overlijden. Erfgoedinstelling Groninger Archieven. Instellingsplaats Groningen. Collectiegebied Groningen. Documentnummer 655. Registratiedatum 12 april 1929. Plaats Groningen. AkteSoort: levenloos. Opmerking: wonende te Drouwenermond gem. Borger. /

Opmerkingen: Log in of registreer om een opmerking te maken. /

Foutmeldingen: Log in of registreer om een foutmelding te plaatsen. //

= = = =

Dus wat lezen we letterlijk in de akte? Is dat goed of fout in genlias en wiewaswie?

Gaat iemand daar nog eens iets aan doen als men het allemaal zo eens is dat het fout is?

Het lijkt alsof nog steeds niets wordt gecorrigeerd van mijn foutmeldingen daarover,

zie genlias en nu ook wiewaswie.nl, en overige archief websites met indexen, etc.

Reacties zie ik daarom ook graag van anderen speciaal in dit stamboomforum.nl.

Marianne - 25 jul 2012 - 23:35

@ Melanie, Uw vraag zonder verdere details kan door mij met ervaring stamboomonderzoek ook alleen maar algemeen worden beantwoord, niet zoals juristen, etc.. Ik veronderstel, dat u reeds een overlijdensakte heeft van uw grootmoeder, mogelijk dat u weet waar zij was begraven (of gecremeerd?) en u heeft iedereen gesproken in eigen familiekring en dan veronderstel ik maar dat de eigen echtgenoot van uw grootmoeder - uw grootvader neem ik aan - thuis was en niet elders verbleef;

want de vraag is ook wie heeft de begrafenis geregeld, zijn er nog meer kinderen die nog minderjarig waren? Als men lid was van een kerk, dan kunnen daar gegevens bewaard zijn maar vanaf welke datum is per persoon en gezin verschillend wereldwijd en in Nederland. In kranten, ook huis-aan-huis bladen van de grote steden, werden berichten van de burgerlijke stand vermeld, geboortes, huwelijksaankondigingen, huwelijken nadat die waren voltrokken, overlijden en ook vaak vroeger als men verhuisde, ingeschreven en/of uitgeschreven bij een gemeente met adressen erbij. 

Ook als men naar het buitenland vertrok per boot of weer terugkwam in een haven in Nederland, dat alles is ook te vinden in oude kranten, historische kranten op sites zoals van de KB zie kb.nl,

http://kranten.kb.nl/search/

Op de begraafplaats kan men uitzoeken bij de eigen achternaam van uw grootmoeder of zij voorkomt in begrafenisboeken met details, waaronder altijd mogelijk dat zij samen met het overleden kindje was begraven. Om die reden is de achternaam van uw grootvader ook belangrijk, omdat wettige kinderen de achternaam kregen van de vader in dit geval dus uw grootvader. 

Indien uw grootvader reeds overleden is, bij CBG kunt u persoonskaarten opvragen van uw grootouders, voor wie na ca. okt.1994 is overleden zijn dat persoonslijsten bij CBG, de woonadressen zijn in ieder geval op de persoonskaart van uw grootmoeder. Een overzicht van de minderjarige kinderen zijn in principe op de persoonskaart van het gezinshoofd, meestal de vader, maar indien die tijdelijk niet woonde op hetzelfde adres als de moeder en de kinderen bij haar woonden dan zijn kinderen meestal - ook - op de persoonskaart van de moeder. Ook als het gaat om adoptiekinderen, hetzelfde als eigen kinderen, geen verschil te zien op persoonskaarten, wel als het stiefkinderen zijn, stiefzoon afkorting sz, stiefdochter sd. Vooral wanneer een of allebei de ouders van kinderen tijdens hun minderjarigheid zijn overleden, dan is het mogelijk dat de minderjarige kinderen elders officieel woonden maar dan toch meestal alleen op de persoonskaarten van eigen ouder(s) vermeld - bij adoptiekinderen tot datum inschrijving van de adoptie bij de gemeente. Voor het erfrecht is dan van toepassing zoals de wet zie overheid.nl, voor erfrecht en nalatenschappen is ook nog na te gaan of grootouders een testament hadden opgemaakt, de notaris kan worden nagegaan in ieder geval in Nederland, zie gahetna.nl, en cbg.nl, voor indexen en informatie daarover, dat kan men zelf nagaan bij die archieven in Den Haag, Nationaal Archief en CBG.

Zie ook websites zoals http://www.knb.nl/homepage,

http://www.graftombe.nl, en http://www.online-begraafplaatsen.nl/

Zowel doodgeboren als levend geboren kinderen kregen in ziekenhuizen vroeger nogal eens een nood-doop, vooral op verzoek van de ouder(s) afhankelijk van religie, zodat het kind een of meer voornamen kreeg. Indien de zwangerschapsduur tekort was beneden grens levensvatbaar kind en het kindje doodgeboren was voor die termijn van levensvatbaar dan kon geen overlijdensakte worden opgemaakt vroeger voor 1995 en hoe dat nu is kan men nagaan op sites van gemeentes vanaf 1995 tot heden.

Betreft de levensvatbare kinderen voor 1995 is mij wel het volgende bekend, wel of niet levend geboren en waarvan een zgn. 2-in-1 akte was opgemaakt, geboortedetails in overlijdensakteregisters.

Hoewel dan als levenloos kind in aktes en begraafplaatsen (begraven als levenloos kind), dan konden ouders toch op grafzerken meer informatie laten noteren - op de grafzerk meestal familiegraf voor vermogende personen is heel persoonlijk en niet te vergelijken met algemene graven waar helemaal niets meer te zien is wanneer een graf is geruimd, vroeger ook bij levenloos aangegeven kinderen wel of niet levend geboren die allemaal in een soort massagraf zonder eigen nummers op paaltjes anoniem voor buitenstaanders zijn begraven; bijv. vak half groen betekent halve kist, begraafplaats gebied gras, bezoekers moeten op de paden blijven lopen want immers daaronder kunnen die categorie kinderen begraven zijn zoals anderen van wie de graven zijn geruimd als de termijn niet meer verlengd werd, resp. mag of mocht worden, de grafstenen worden altijd eerst geruimd, die werden meestal gebruikt voor de paden omgekeerd waar men als bezoeker overheen loopt op veel begraafplaatsen in Nederland, algemene graven kleine goedkope grafsteentjes, familiegraven met duurdere grafstenen, enzovoorts, verdere info bij begrafenisondernemers en begraafplaatsen en niet te vergeten de verzekeringsagent en verzekeringsmaatschappijen waar toch ook armere mensen wel een begrafenisverzekering kunnen hebben gehad, die uitkering deed ook zoals in de polis vermeld als een minderjarig kind was overleden, per polis en maatschappij verschillend, zie verder o.a. websites zoals deze met info en links > http://www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl/

Heel algemeen > http://www.vindeenombudsman.nl/alle-ombudsmannen

Tenslotte, indien geen persoonskaarten en persoonslijsten van voorouders aanwezig zijn bij het CBG zie http://www.cbg.nl, dan kan men in Nederland terecht voor meer info bij de gemeentes waar voorouders als inwoner officieel waren ingeschreven vroeger, ook daar zijn persoonskaarten bewaard. Zulke kaarten verhuisden mee naar de volgende gemeente, een exemplaar werd bewaard door de vorige gemeente, voorts werd het bevolkingsregister bij ministerie van binnenlandse zaken te Den Haag ook ingelicht als men uit Nederland vertrok en weer terugkwam tot okt.1994 datum einde persoonskaarten in Nederland toen vervangen door de computers bij gemeentes en rijk, etc., en persoonslijsten. Na het overlijden komt de laatste persoonskaart zoals van uw grootmoeder eerst terecht bij CBS dat is > http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm

En wanneer men daar klaar is met de administratie voor statistiek, dan werd de persoonskaart toegestuurd naar het CBG > http://www.cbg.nl/download/cbg_nl_persoonskaarten_200901.pdf

Voor algemene info kunt u verder terecht bij het CBG > Centraal Bureau voor Genealogie.

Marianne - 26 jul 2012 - 01:41

Sinds de invoering van het BW in het eerste decennium van 1800 (Code Napoléon), het Nederlands BW van 1838, de vernieuwing hiervan begin 70er jaren van de vorige eeuw is de registratie van een levenloos kind of de dood van een levend kind kort na de geboorte als volgt geregeld:

1.    levenloos geboren: aangifte van een naamloos levenloos geboren kind in het sterfteregister.

2.    levend geboren, maar niet aangegeven als geboren binnen de termijn van drie dagen na de geboorte: aangifte van een naamloos levenloos geboren kind in het sterfteregister.

3.    levend geboren, en aangegeven binnen de termijn van drie dagen na de geboorte in het geboorteregister: aangifte van overlijden van een met name genoemd kind in het sterfteregister.

 

Begin 90er jaren werd het als stuitend ervaren dat voor het kind dat bij de geboorte leefde, maar nog vóór de geboorteaangifte is overleden, een bijzondere akte werd opgemaakt en niet, zoals in andere landen het geval is, zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden.

 

De wet werd daarop gewijzigd:

 

Artikel 19i

 

1.    Wanneer een kind levenloos ter wereld is gekomen, wordt een akte opgemaakt, die in het register van overlijden wordt opgenomen.

2.    Wanneer een kind binnen de in artikel 19e, zesde lid, bepaalde termijn is overleden voordat aangifte van de geboorte is geschied, wordt zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

3.    In de in de vorige leden bedoelde gevallen is ten aanzien van de aangifte het bepaalde in artikel 19h van overeenkomstige toepassing. In het in het tweede lid bedoelde geval blijft artikel 19e buiten toepassing.

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel4/Afdeling4/Artikel19i/geldigheidsdatum_26-07-2012

 

Voor ouders die, in de periode voor deze wetswijziging van kracht werd, een levend kind kregen dat binnen de termijn van  de geboorteaangifte overleed staat mijns inziens  de (kostbare) rechtsgang tot verbetering in het sterfteregister open, dwz een marginale aantekening van de geboorte van een met name genoemd kind.

ChrisvD - 26 jul 2012 - 02:01

Zie verder over Vincent van Gogh's oudste broertje op de site wiewaswie.

Marianne - 26 jul 2012 - 02:25

Bedankt Chris, Dimitri en beide Mariannes voor alle waardevolle informatie.

Sjaarloos - 26 jul 2012 - 16:17


Chris antwoord op 00:52. Zoals u ziet op de link

http://familiekipp.hyves.nl/blog/13862857/generatie_5/8LL2/, die u ook vermelde staat w.s. voor de naam. Ik heb geen aktes.

Groet,

Sjaarloos - 26 jul 2012 - 16:18
Dit onderwerp is gesloten, omdat er 8 maanden geen activiteit was in dit onderwerp.Nieuw onderwerp plaatsen
U kunt dus geen reactie meer plaatsen bij dit onderwerp. Wel kunt u natuurlijk een nieuw onderwerp starten.