stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Betekenis akte d.d. 1759 LeidenProfiel afbeelding

Kan iemand mij vertellen wat deze akte betekend/ inhoud? 

No. 144
Actge van Acquit
in dato den 24 November 1759

Op heeden den 18e Mey anno 1753 compareerde voor mijn Pieter Hubertus
Pla, notaris publyk, bij den Edele Hove van Holland geadmitteert, binnen de
stad Leyden resideerende ende voor de naargenoemde getuygen, Jacob van Borsselen /
door een voltrocken huwelijk meerderjarigh geworden ende wonenden opt huis te
Bancken onder d'heerlijkheyt van Esselickerwoude, dogh althans sijnde alhier ter steede,
mij notaris bekent gemaakt, te kenne gevende hij comparant, dat Willem van
Heusden onder d'vrije heerlijkheyt van Koudekerk gewoont ende aldaer op den 25 October 1755 overleeden, bij sijne
testamentiare dispositie den 8 Augustus 1753 voor mij notaris en getuygen alhier ter steede gepasseert, hem comparant
heeft geinstitueert in een vierde in een vierde van sijne geheele nalatenschap ende dat hem comparant en sijne nog twee
minderjarige broeders Hermanus en Jacob van Borsselen, ider vandien tot voldoeninge van hunne geregte aendeel in contante penningen is aanbedeelt een somma van een hondert vijff guldens negentien stuyvers en twaalff penningen,
buiten en behalve eenige wijnige klederen en imboedel specifice op d'scheydinge der boedel van opgemelte Willem van
Heusden den 21 Augustus 1756 voor mij notaris en getuygen verleeden gemelt, toe- en aanbedeelt geworden, en tot welke
scheydinge in deesen wert gerefereert, derhalve soo verclaart hij comparant / bij deesen, eerstelijk te hebben geëxamnineert
en naargesien d'voorsz. testament ende d'daerop gevolgde staat en inventaris der boedel en nalatenschap van wijle
gemelte Willem van Heusden, den 3 November 1755 voor de heer secretaris en twee scheepenen van Koudekerk gepasseert,
alsmeede d'voorgemelte scheydinge en verdeelinge der boedel, approbeerende alle d'selve ende een yder vandien int
bysonder, onder beloffte van d'meede geinstitueerde erffgenamen als ook sijne comparantes geweesene voogden
omme geen andere staet, inventaris, schifftinge, scheydinge offte verdeelinge moeyelijk off lastig te vallen, direct off
indirect, in regten off daerbuiten, en sulcx in geenre manieren, als bekennende hij comparant tot voldoeninge van
sijn een vierde in een vierde der nalatenschap opt teeckenen en passeren deses uit handen van Jacob Maaskant en
Cornelis Oostenrijk, sijne gewesene voogden, ontfangen en na hem genomen te hebben, eerstelijk een klene prijs-
obligatie ten laste vant gemeenelant van Holland ende Westvrieslant, ten comptoire in Schravenhage, uit de loterij
van ses millioenen d'anno 1711, in dato den / 1e July 1711, groot vermits d'augmentatie op deselve is affgelost een hondert guldens,
getrocken in de 29 classis op de letters N.N. folio 148 No. 24, geagreëert den 6 April 1713 No. 24 ... fol. 3 bij d'voorsz. sijne
gewesene voogden den 28 Augustus 1756 gecogt en op den 1en September 1756 aan hem getransporteert ende nog alle d'documenten
en bewijsen tot d'selve horende, alsmeede boven nog seeve gulden tien stuivers over drie jaar intrest tot twee gulden tien stuivers int
jaar op d'selve obligatie t'sedert den aencoop verlopen, verschenen den 1e July 1757, 1758 en 1759, voorts nogh een
somma van veertien guldens en seeve stuivers. sijnde dat t'geene minder bij d'aencoop der gemelte obligatie is betaalt, als d'contante penningen
ter somme van ƒ 105.19.12 hem bij d'genoemde scheydinge sijn aanbedeelt
geworden, ende laastelijk bij d'nu verdeeling der klederen en imboel verclaarde hij comparant daervan sijn geregte aendeel
off een derde in deselve naar sig genomen te hebben, quiteerende hij comparant d'meernale genoemde sijne gewesene
voogden voor d'voldoeninge en uitkeeringe van alle t'selve hiervoore gemelt, als gevende haer bij deese diesaengaende volcome acquit en
quitantie ende opdat hiervan ten allen tijden soude kunnen blijken, soo versogte / hij comparant hiervan door mij notaris gemaakt ende gelevert te
werden acte van acquit in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Leyden, ter presentie van Anthony
Pouchin ende Stephanus Huyzer
als getuygen.
Aalbert Jacob van Bostelen
Anthony Pouchin
Stephanus Huyzer
t'Welk ik affirmere Pieter Hubertus Pla, notaris publicq

Martijn van B - 7 jan 2022 - 14:11 (laatst bijgewerkt 7 jan 2022 — 15:46 door moderator)

in het testament van wijlen Willem van Heusden is Jacob van Borsselen voor "een vierde in een vierde der nalatenschap" tot erfgenaam benoemd samen met zijn twee broers. Uit de boedelinventaris is gebleken dat hem derhalve toebedeeld is "een somma van een hondert vijff guldens negentien stuyvers en twaalff penningen". In bovengenoemde akte bevestigt Jacob dit bedrag te hebben ontvangen van zijn voogden

Peter B - 7 jan 2022 - 18:06


Bedankt voor de uitleg. 

Martijn van B - 7 jan 2022 - 20:23Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu