stamboomforum

Forum logoRechtspraak, notariaat, wetgeving » Inhoud testament 1771Profiel afbeelding

Kan iemand mij helpen met de precieze inhoud van een testament.

Ik heb een testament uit 1771 van Aalbert van Bostelen en Ariaantje Harmensz Kroes. Ariaantje is de tweede vrouw van Aalbert. Eerder is Aalbert getrouwd geweest met Antje Teunis de Jong. Zij is echter overleden. Uit het eerste huwelijk heeft Aalbert nog 3 kinderen in leven ten tijden van dit testament.

Wat is de inhoud van dit testament nu precies. Worden Aalberts kinderen uit zijn eerste huwelijk nu uitgesloten van de erfenis? Betreft dit verder een standaard testament of zijn er nog bijzonderheden in? Wat betekend de eerste tekst uit het testament ( De comparanten hebben verklaart tot geen 2000 guldens gegoed te sijn, nog int amptgeld niet bekend te staan, alsmede dat hierinne geen fidei commis is geinsereert )?

 

De comparanten hebben verklaart tot geen 2000 guldens gegoed te sijn, nog int amptgeld niet bekend te staan, alsmede dat hierinne geen fidei commis is geinsereert 

 

Testament

dato 11 Mey 1771 

 

Huiden den elfden Mey seventien honderd een en seventig, des middags omtrent halff een uure, compareerden voor mij Josué l'Ange, notaris publicq, bij den Ed. Hove van Holland geadmitteert, binnen Leyden residerende ende voor de nagenoemde getuigen 

 

d'Eeersame Aalbert van Bostelen, bouwman en d'eerbaere Ariaantje Harmense Kroes, echtelieden, wonende op het huys te Bancken onder Eiselickerwoude, dog op het passeeren deeses sijnde present binnen deese stad, mij notaris bekend, haar verstand en memorie magtig, te kennen gevende dat sij comparanten (naa voorgaande revocatie van alle voorige testamenten ende andere dispositien van uitterse willen, bij hun ooyt gemaakt off gepasseert) genegen waren uit hunne vrije wille te dipsoneeren van hunne na te laten goederen, ende wel eerstelijk hij comparant, dewelke verklaarde bijaldien hij d'eerststervende was, tot sijn eenige ende universeele erffgenamen te maken ende te stellen de voornoemde sijne jegenwoordige huisvrouw Ariaantje Harmense Kroes, mitsgaders sijn drie voorkinderen, verwekt bij sijn voorige huisvrouw Antje Teunisse de Jong, alsmede de kind off kinderen bij sijn jegenwoordige huisvrouw reets verwekt off nog te gewinnen, hoofd voor hoofd ende bij egaale portien ende bij vooroverlijden van iemand van deselve sijne voorkind, nakind off kinderen, derselver wettige affkomeling off affkome- lingen bij plaatsvullinge, ende dat in alle de goederen, waarover hem comparant eenigsints de dispositie competeert, en die hij metter dood ontruimen en agterlaten sal, geene vandien uitgesondert, met volle reghten van eygendomme. Dog bijaldien sijn comparants voorkinderen sonder wettige geboorte na te laten voor hem comparant mogten overleden sijn, soo verklaarde hij comparant de voorschreeve institutie te herroepen ende te niet te doen, ende alsdan tot sijn eenige ende algeheele erffgenamen te maken ende te stellen de voorgenoemde sijne jegenwoordige huisvrouwe Ariaantje Harmensse Kroes, ende dat in alle de goederen, geene vandien uitgesondert, die hij comparant metter dood ontruimen ende agterlaten zal, onder deese expresse conditie nogtans, dat de voorgenoemde sijne huisvrouwe verpligt en gehouden sal sijn de kind off kinderen die hij comparant uit dit huwelijk verwekt int leeven sal komen na te laten, eerlijk en na den staat des boedels op te voeden ende te aliementeeren tot derselver meerderjarigheid ende alsdan bovendien aan deselve moeten uitkeeren sodanige somme van penningen als de gemelde sijne huisvrouw naar gelegenheid van den staat des boedels, mitsgaders in conscientie bevinden sal te behooren, waarvan gesegde sijne huisvrouw in cas van herhuwelijken  begrootinge sal moeten doen ende dat alles voor en in voldoeninge van de legitime portie deselve kind off kinderen in sijn comparants nalatenschap an reghten competerende. Ende sij comparante mede ter dispositie komende, verklaarde bijaldien sij d'eerststervende was, tot haar eenige ende universeele erffgenaam te maken ende te stellen de voornoemde haare jegenwoordige man Aalbert van Bostelen ende dat in alle de goederen, geene vandien uitgesondert, die sij comparante metter dood ontruimen ende agterlaten sal, met vollen reghten van eygendomme, onder soodanige conditie van alimentatie en opvoedinge met betrecking tot de kind off kinderen uit desen huwelijke te gewinnen, item uitkeeringe van penningen voor en tot voldoeninge van derselver legitime portie als haer voorgenoemde man haar comparante bij desselfs voorgemelde institutie tot erffgenaame heeft gestelt gehat. Dan off het zake was dat sij comparante de eerstervende was, sonder kind off kinderen na te laten ende dat alsdan haar vader nog int leeven wierde bevonden, zoo verklaarde sij comparante aan deselve haaren vader te maken ende te bespreeken de legitime portie, deselve in haar comparantes nalatenschap na reghten toekomende. Wijders is sijn comparants ernstige wille ende serieuse begeerte, dat geene van sijn goederen, soo roerende als onroerende, welke sijne huisvrouw inclineeren mogte te willen aanstaan en dien conformite alsoo over te neemen, publicq sullen mogen werden verkogt, maar ter contrarie dat welgemelde sijne huisvrouwe in haere keuse sal hebben omme sijn comparants nalatenschap, t'sij geheel, t'sij gedeeltelijk bij tauxatie van deskundige personen te kunnen en mogen overnemen, waartoe aan haar nu voor alsdan de vrijheid word gelaten, tot welkers consent hij comparant teffens sijne na te melden voogden over sijne voorkinderen nu voor alsdan op de kragtgigste wijse is authoriseerende en qualificeerende, sonder dat deselve daartoe eenig het minste decreet off permissie van eenige magistraten off gereghten sullen behoeven te versoeken off nodig hebben, als deselve daarvan nu en int vervolg verschonende bij deesen. Stellende voorts sij comparanten tot executeurs van deese hunne testament, tot redders van hun agter te latene boedels en goederen, mitsgaders tot administrateurs en voogden over hunne minderjarige en andere toesightbehoevende kinderen off wettige affkomelingen derselver, te weten hij testateur over sijne voorkinderen, de personen van Jacob van Bostelen en Jacobus Koster, sijn broeder en swager respective. Ende sij beyde comparanten tot absolute voogd off voogdesse over de kind off kinderen uit desen huwelijke gewonnen off nog te gewinnen, de langstlevende van hun beyden, gevende deselve soo ten zijnen als haaren reguarde, mitsgaders die uit kragte deeses sullen werden gekosen, soodanige last, magt en authoritiet als executeurs, redderaars, administrateurs en voogden na reghten competeren, specialijk de magt van assumtie en surrogatie, omme vaste en andere goederen (buiten diegeene welke de comparante, de langstlevende zijnde, niet mogte goedvinden te willen aanstaan), zonder consent van den rechter nodig te hebben, te mogen verkoopen en transporteeren ende dat alles met uitsluitinge zoo uit den boedel van de eerststervende als langstlevende van alle Ed. Heeren magistraten geregten en weeskameren, particulier van de plaatsen daar hunne sterffhuysen sullen mogen komen te vallen, goederen gelegen, off minderjarige en andere toesightbehoevenden woonagtig off sig bevindende souden mogen zijn. t'Geene voorschreeven staat verklaarden sij comparanten hun testament en uiterste wille te wesen, begeerende dat hetselve na hun overlijden daarvoor nagekomen en agtervolgt zal werden, t'sij als testament, codicille, gifte uit zake des doods ofte zoo hetselve andersints op de beste wijze zal kunnen bestaan. Aldus gedaan ende gepasseert binnen Leyden voorsz. ter presentie van Hendrik van den Bosch en David Braakemeyer als getuiygen. 

 

Aalbert van Bostelen 

Adriantje Harmensz Kroes

 H. v.d. Bosch 

1771 

D. Braakmeyer 

Josué l'Ange, notaris publicq 

1771

Martijn van B - 11 feb 2022 - 12:30

Aalbert benoemt tot erfgenamen zijn vrouw, zijn kinderen uit zijn vorige huwelijk (of hun nakomelingen) en eventuele kinderen uit zijn tweede huwelijk. Als zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk voor hem sterven zonder nakomelingen, erven zijn vrouw en hun eventuele kinderen.

Ariaantje benoemt tot haar erfgenaam haar man, die hun eventuele kinderen moet opvoeden en hun hun legitieme portie moet uitbetalen. Als haar vader nog in leven is krijgt hij ook de legitieme portie.

In geval van overlijden worden als voogden over de kinderen van Aalbert  aangesteld zijn broer Jacob en zwager Jacobus Koster. Over hun eventuele gezamenlijke kinderen wordt de nog in leven zijnde ouder als voogd(esse) aangesteld. De weeskamer wordt uitgesloten.

Anneke 2 - 11 feb 2022 - 14:52

Die bovenste regel...

Ze behoren tot de financiële klasse die minder dan ƒ 2000 bezitten. (Ik weet niet waar in dit geval de grenzen liggen voor die aanduidingen, maar ze zouden bijvoorbeeld gegoed kunnen zijn tussen 1000 en 2000 gulden? Het is in elk geval niet pro deo, want dan hebben ze vrijwel niks.)

Ze betalen geen ambt- en neringgeld. Ze zullen dus geen handwerksman of winkelier zijn.

Fidei commis:
Een Fideï-commis, ook fideï-commissaire substitutie of erfstelling over de hand is een goed of beschikking waarvan in een testament is vastgelegd dat daarover niet in een volgend testament kan worden beschikt, maar dat het een aangewezen erfgenaam moet toevallen.

Kennelijk is hun bezit dus niet aan zo'n bepaling onderhevig, en kunnen zij zelf aangeven hoe hun boedel moet vererven.
 

Petra - 11 feb 2022 - 15:36


Hartelijk dank voor toelichting. Een en ander is nu helderder 

Martijn van B - 11 feb 2022 - 16:09Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu