stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht ouders Symon Hendriks de Haes get. Beatrix Agema/Ages 1722 HarlingenProfiel afbeelding

Ik zoek de ouders van Sijmon/Sijmen/Simon Hendriks de Haes. Hier trouwt hij: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WK-N4V5?i=1151&wc=SBNQ-HZS%3A382150501%2C382588801%2C382590401&cc=2040000 of https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/fcbb6a3f-c7e3-4406-a32f-b2dfe1798501?person=8a4f6dab-5ca1-42a7-9b3b-8f91dc237470

Ze laten de volgende kinderen dopen

Elysebeth 09-05-1723 Harlingen

Age           08-04-1725 Harlingen

Hendrik     03-08-1727 Harlingen

Cathrina    27-02-1729 Harlingen

Barbar       15-01-1732 Harlingen

Catharyna  04-01-1735 Harlingen

Albertus      12-03-1737 Harlingen

Goverd        26-05-1739 Harlingen

Anna          18-12-1742  Harlingen

Hij was Majoor van beroep: https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/8fac8ad4-21fc-4494-937b-b596591d1239?person=1a029f90-9ae7-4aae-a018-a7c79a5d6910 Hier is nog een akte, hij was in dienst van de heer Kempenaar

De namen van de kinderen klinken, op enkelen na, niet heel Fries, evenals zijn naam. Ik kan het fout hebben, ik ben niet heel ervaren met genealogie in Friesland. Wie kan mij helpen zijn ouders te vinden?

B Volger - 30 jun 2020 - 16:15

Johannes Hylkes de Haen en Trijntie Sjoerds kopen deftige en welbetimmerde huisinge c.a. aan de Ossemerkt nz., laatst bewoond geweest als eigenaar door de burgemeester Joost Agema. Geen grondpacht. Ten O. als huurder Pieter Gelinda, beneffens Pieter Scheltema, koopman, ten Z. de Ossemerkt, ten W. Sara Groenewolt, ten N. mr. Jan de Reus. Huis en voorhuis met blauwe stenen gevloerd [...] grote royale voorkamer met een Italiaensche vloer [...] een notebomen teekast in de muur [...]. Gekocht van Harmen Agema, burgerhopman, Roelofke Dirks Agema x Wessel Keimpes, adsistent en schipslaaper van `t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit, Rinske Dirks Agema x Tjebbe Spannenburg, mr. tinnegieter, Baetje Dirks Agema, meerderjarige vrijster en Esge (Age?) Dirks Agema, doodgraever, en Lijsbert Symens de Haas x Evert Wiaerda, mr. silversmid, Age de Haas, majoor en executeur. Harmen Agema is ook geauthoriseerde curator over Berber, Catharina, Albertus, Govert en Anna Symens de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen de majoor en executeur Symon de Haas en Beatrix Agema. Allen voor 1/12 en samen voor `t geheel, als erfgenamen van hun wijlen broeder en oom Joost Agema, in leeven regeerend burgemeester, voor 706 gg.

Zie hier.

JP Ouweltjes - 30 jun 2020 - 16:45

Simon de Haas

huwt met Beatrix Aegema, kind: Anna Barbara Simons de Haas, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; ovl omstreeks 1746-1747, huwt met Gerritje Jans, kind: Janke dH, geb ..., Berbera Symons, geb ..., Age dH ..., majoor in 1740, executeur 1741, wachtmeester 1745; BS huw 1831, (Aanstellingen Stad HRL. 1731-1759); Remonstreert met Eerbied Barbera Symons de Haes, dogtertje van de majoor en Executeur S. dH. binnen deese Stad, en met deselve gesterkt, dat het klokluiden en kamerbodinneplaets binnen deese Stad vacant is geworden met het overlijden van Foekjen Munter, met welke officicie de supplnte wel geerne soude begunstigd zijn: Alwaerommer de supplnte gesterkt als vooren haer aen de tafel van UEd:Achtb:koomt addresseeren met seer gedienstig versoek ten einde het Ed:Geregte gelieven den supplnte met het officie van kamerbodinne en klokluiderse sampt turfmeeten voor de wagten binnen deese Stad te beneficeeren en aen te stellen, in plaets van wijlen de overleedene Foekjen Munter op Lasten, profijten servituten en gerechtigheeden daer toe en aenbehoorende, soodanig het de overleedene heeft gehadt; met verder versoek dat UEd:Achtb:bij provisie de persoon van Janneke Hoytes in de bedieninge van deese officien als substituit gelieven te continueeren q:f:etc:Requisitus (was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek, nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Berbera de Haas tot kamerbodinne van het Raedhuis, zampt klokluiderse en afmeeten van de turf voor de wagten op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende soo en in dier voegen als het de overleedene in leeven heeft gehad: continueerende verders bij provisie in de waerneminge van deese bedieningen als substituit de persoon van Janneke Hoytes: Actum den 1 nov 1741 (was get:) Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:te kennen S. dH. majoor en Executeur binnen HRL dat hij deese sijne bedieningen nu verscheiden jaeren hebbende waergenomen, dog vermits desselfs aanhoudende ongesteldheid des ligchaams wel geneegen was deese ampten te transporteren op sijn zoon Age Symons de Haas zijnde een jongman daer toe volkoomen Capabel en welke tot deesen ook seer is begeerende dog buyten UEd:agtb:consent niet kunnende geschieden, soo addresseren sij hun beide mits deesen aan de taefel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd: agtb gelieven deese overdragt te accordeeren en alsoo Age Symons de Haas in plaats van sijn vaeder S. dH. aan te stellen tot Majoor en Executeur deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaam heeden daer toe staande en oft gebeurde dat de supplnt S. dH. weeder tot gesondheid mogt geraaken Soo zoude hij in sulken geval wel geneegen zijn de bediening van majoor nu en dan weegens sijn zoon wel te willen waerneemen ''t Welk hij versoekt dat UEd:agtb hem bij deesen meede gelieven te accorderen onder Stonde quo facto en was geteekend B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Age de Haas tot Wagtmr deesen Steede, en Executeur van deesen Gerechte op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande; mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid Actum den 12 oct 1746 was geteekd And:Pijtters de Boer, onder Stonde Ter ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen Beatrix Agema wed:wijlen de Majoor S. dH. als moeder en Wettige Voorstanderse over haar minderjarige dogter Berbera de Haas, dat UEd: Achtb:gedaghte haar supplntes Dogter hebben begunstigt, en aangesteld als Camerbodinne en Klockluidersche deeser Steede welke bedieningen door supplnte wel gaarne soude willen laeten bedienen (geduirende des supplntes dogters minderjarigheyt) als substituit door eenen Baukjen Minnes huisvrouw van Jan Sijbrens, die haer bij deesen daar toe aan UEd:Achtb:meede koomt aanbieden. Versoekende den supplnte derhalven seer onderdaeniglijk UEd:Achtb:gelieven gedaghte Baukjen Minnes als substituit Kamerboodinne en Klockluidersche, in plaats van meergedagte Berbera de Haas aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende, quo facto etc:/:was get:/R:J:de Swart gesw:clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen de meede supplnte Baukjen Minnes tot substituit Kaemerbodinne en Klockluidersche, op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit dogh alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie van de Magistraat Actum den 20 feb 1747 /:was get:/Claas van der Brugh, ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato als boven heeft Baukjen Minnes naa voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheit afgeleyd in handen van de Hr. Presid:Burgemr van der Brugh In kennisse van mij secrts:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Siberend ende Baukjen Minnes beide van HRL, koomende voor de Bruit de Majoor S. dH., 1 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL

 

https://www.kleinekerkstraat.nl/

Everardus Rollema - 30 jun 2020 - 16:48

Ik heb alles doorgelezen, dank voor het opzoeken. Het blijkt dus om een rijke familie te gaan als ik het zo lees, maar kunnen we uit deze teksten ook iets opmaken over de ouders van Sijmon? Het kan zijn dat ik de teksten verkeerd begrijp

B Volger - 30 jun 2020 - 16:58

Beatrix was een dr. van Age Claassen en Berberke Harmens Gonggrijp [link]

JP Ouweltjes - 30 jun 2020 - 16:59

Ik zie 1690 een kandidaat in Woensel. Moeder lijsbeth.

Liesbeth Niepoort - 30 jun 2020 - 17:05

640. Hendrik de Haas/Hase, tr. 641. ? Mijn vraag GN 1976: 220, vraag 927 Brief J.C. Bloemsma 24-10-1975: de Haas in Holland I. Henricus ?5120 > II. Simon Henricus Hasius/de Haas ?2560, schoenmaker, otr. Leiden 12-9-1597 Maddeleentgen Willemsdr. > III. Jan/Johannes Hasius, ?1280, lijmzieder, otr. Leiden 20-11-1636 Adriaentgen van Wijngaerden ‘van Dordrecht’> ACZ: Wijngaarden ligt in de buurt van Dordrecht en nabij Wassenaar. Misschien samen met Wassenaar vanuit Wassenaar naar De Bilt FRL getrokken. IV. Hendrick, ged. Leiden Pieterskerk 16-4-1642. Is hij nr 640? Mededeling Erik van Rees Vellinga, 7-5-1991: Adriaentgen van Wijngaerden (van Dordrecht), otr. Leiden 20-11-1636 Jan/Johannes Hasius, lijnzieder. 642. Age Claesen, hopman de Burgerij te Harlingen, tr. Harlingen 643. Berber Harmens Gonggrijp, ged. Harlingen 5-5-1661, buitenmoeder van het weeshuis (29-4-1716), ov. Harlingen 644. Hendrik/Hendrick Sopin

 

pagina 46

https://antonzeven.nl/wp-content/uploads/2019/06/Kwartierstaat-190625.pdf

Everardus Rollema - 30 jun 2020 - 17:07 (laatst bijgewerkt 30 jun 2020 — 17:11 door auteur)

Welke religie hadden ze? Waren er doopgetuigen bij de kinderen?

Liesbeth Niepoort - 30 jun 2020 - 17:10

Ref. dus geen dg.

Everardus Rollema - 30 jun 2020 - 17:13

Die in Woensel https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/70202682 ziet er wel uit als een kandidaat

B Volger - 30 jun 2020 - 17:28

Maar zal wel rk geweest zijn. Komt Symon niet voor bij de staatse militairen bij gahetna? Majoor is toch een behoorlijke rang.

Liesbeth Niepoort - 30 jun 2020 - 17:31

Ik heb gekeken, de militaire bronnen die ik ken gaan terug tot 1811, corrigeer me als ik het fout heb. Dat het RK is is niet zo vreemd: Albertus, Symons zoon, klinkt ook heel katholiek en ik heb veel voorouders van gemengde huwelijken, RK en NG. Maar ik weet dit allemaal niet zeker dus ik hoop verbeterd te worden, het kan ook zijn dat dit helemaal niet de ouders zijn.

B Volger - 30 jun 2020 - 17:40

Hier hertrouwt de (mogelijke) vader: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/10711547

Volgens deze bron was de vader van zijn vader Kerkmeester van de gereformeerde gemeente: https://gw.geneanet.org/lucienwuyts?lang=nl&pz=lucien+george+raymond&nz=wuyts&p=hendrick+symon&n=de+haes wat ook best vreemd is als hij zijn kinderen Rooms laat dopen

B Volger - 30 jun 2020 - 17:46

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/het-staatse-leger-militairen-voor-1795

Ik kan hem niet vinden; ook niet bij de oude site soldatengenealogie; maar ik heb gezocht op de Haes (de Haas).

mvg-Ben

Ben Wegman - 30 jun 2020 - 17:48

Als Henricus Simons de Haes en Lijbet Hendrix uit Woensel de ouders zijn is de volgende website wellicht interessant: http://daktari.antenna.nl/royaards.htm (als bron wordt opgegeven: Nederlands Patriciaat, jaargang 80 (1997) p.325-380)

Hierin komt voor Elisabeth Roijaerts, in tweede huwelijk getrouwd met Hendrick Simons de Haes. Haar eerste huwelijk was met een schoolmeester te Woensel en ze had een broer Albertus. Haar vader heet alleen geen Hendrick maar Jan, maar het gebeurde wel vaker dat een vrouw voorkwam onder de naam van haar man.

Anneke 12 - 30 jun 2020 - 18:04

Dank voor de tip! Nu we weten van deze Albertus wordt het wel een stuk aannemelijker

B Volger - 30 jun 2020 - 18:31

Hij komt niet voor in de officiersboekjes want:

Bij zijn trouwen was hij wachtmeester, dat is een onderofficier bij de cavalerie ( waarschijnlijk Regiment Karabiniers Oranje-Friesland). In 1731 ging dat regiment naar Maastricht. Dus moet hij het leger voor die tijd hebben verlaten. 

Majoor en executeur was een soort politiefunctionaris.

edit; vanaf het eerste kind is hij al monjoor/ majoor

de Kempenaar was burgemeester van Harlingen.

Frank Fransz - 30 jun 2020 - 18:35 (laatst bijgewerkt 30 jun 2020 — 19:54 door auteur)

Hij was geen soldaat. Een wachtmeester is hetzelfde als een Stadsmajoor. 

Frank Fransz - 30 jun 2020 - 19:56

Dank voor de uitleg

B Volger - 30 jun 2020 - 21:26


Zou er geen uitschrijving zijn uit Woensel?

B Volger - 30 jun 2020 - 21:26Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu