stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Hulp gezocht: ong. 1200 namen uit de 16e eeuw vermeld in de Dagboeken van Willem LodewijkProfiel afbeelding

Wyck, Melchior van der: zie hier

Melchior van der Wyck (von der Wieck, Wick), geboren Münster in Westfalen ca. 1535, overleden 1602-1606, zoon van Johann en van Dorothea Elisabeth von Amelunxen. 

Werdegang: Studium 1554 in Köln, 1558 in Ingolstadt, 1559 in Bologna, dort 1561 Promotion zum J.U.D., 1567 Bürgermeister zu Münster, dann gelehrter Rat des Fürstbischofs von Münster, 1571- 1599 RKG-Assessor für den niederrheinisch-westfälischen Kreis.

Familie:  Anna, * um 1540, T[ochter] d[es] Serries von Altenbockum u[nd] d[er] Maria von Freytag.  S[ohn] Christian, * Münster um 1570, + Niederlande 1609.  T[ochter] Seriana, * Münster 1574, + 1611,  Johann von Schelver.  Schriften: Epigramm Vincere laus ingens hostes. Frankfurt 1597.

Anneke 12 - 3 feb 2023 - 15:10

Wabbe Wisses:

Fenne Jansdr en Andries Henrixsz Stellingwerff, notaris publicus ende postulant, echtelieden alhier.
1614 Maij 5. Hijpotheek (f 100,--) op een aan bovenstaande personen toebehorende en door hen bewoonde huijsinge, staende en gelegen binnen Leeuwarden.
Sijrck Pieckesz, alhier.
Schuldvordering (f 100,- ) op bovenstaande personen.
Wabbe Wisses, monster commissaris, alhier.
Geldgever (f 100,-)

Bron

 

Gabbe Gerloffs, burger en coopman en Jetske Gerrijts, echtelieden alhier.
1608 Januarij 2. Schuldbekentenis (f 300 carolusguldens) aan Wabbe Wisses,
?monsterheer?

Bron

 

Homme Gerrijtszn., schipper, gehuwd met Aeff Gerbensdr.
Betreft: aankoop van een camer, staende achter de Jacobinerkercke, bij de brugge omtrent Wabbe Wisses, van de echtelieden Baucke Sioerdtszn., mr. metselaer, en Griet Henrixdr., voor 220 goudguldens.
Grondpacht: 1½ stuijver per jaar.

Bron

RNieuwenhuis - 3 feb 2023 - 15:26 (laatst bijgewerkt 3 feb 2023 — 15:32 door auteur)

Allert Tamminga, ook wel Allard Tamminga, heer van Bellingeweer (nu een deel van Winsum). Opvallende is alleen dat hij volgens de bron al is overleden in 1689. Desondanks vermoed ik dat het om dezelfde persoon gaat, aangezien hij de eerste Tamminga is die zich vestigt in Bellingweer. Bron

RNieuwenhuis - 3 feb 2023 - 15:45

Cuick, Adrian:

Adriaan (Cornelis) Cuyck komt tussen 1568 en 1590 voor in de quaclappen. In 1582 wordt hij burger van Franeker. [hier]

Anneke 12 - 3 feb 2023 - 16:35

dag

Bokelman, Patroclus,

 

hij was predikant in Visvliet, Wijhe en Wolfraat overleden 1619,

zoon van predikant Henricus Bokelman

 

vriendelijke groet Anne

vries - 3 feb 2023 - 16:47

Gabbes, Beencke:

Binke Gabes Hanckema, burgemeester van Dokkum 1590-1618 [hier]

Aangifte van zijn huwelijk (Beencke Gabbes Hanckema) op 11-10-1617 met Trijn Reijnsdr [hier]

Beencke Gabbesz was eerder getrouwd met Auck Cornelisdr. Dit blijkt uit een inschrijving en een hypotheekakte van 16-10-1609 [hier]

Anneke 12 - 3 feb 2023 - 16:50

Witte, Johan?, burgemeester van Kampen, lid Raad van State in 1594, 943

 

deze?

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/wittenstein.htm


In het Zuidwesten van Campervenne tegen het Gelderse land ligt de buurtschap Zuideinde. In de Middeleeuwen droeg het de naam Wittensteyn. Temidden van haar vele boerenerfjes lag daar de Havezate Huize Wittensteyn. Een zekere Johan Witten, gehuwd met Johanna toe Boecop, kocht in 1596 een "erve" van het Heilige Geest Gasthuis te Kampen. De prijs die hij daarvoor moest betalen bedroeg 1600 gouden guldens. Johan was geboren in 1558 als zoon van Ernst Witte, Burgemeester van Harderwijk. Een fel en staatsgezind figuur. Hij overleed in 1615 'aen ene beroeringe' en werd begraven in de bovenkerk van Campen. Zijn vrouw Johanna overleed in 1623 op 64 jarige leeftijd 'aen het waeter'. Deze Johan volgde zijn vader op als burgemeester van Harderwijk maar toen de erven van het Gasthuis waren aangekocht liet hij daarop een royaal landhuis bouwen. De voorzijde van het hoofd gebouw besloeg een lengte van 15 passen en de diepte bedroeg 5 passen.

 

vriendelijke groet Anne

vries - 3 feb 2023 - 20:32

Emmen, Joannes, prior in 1593, 512

Emmen, Johannes, prior in Terp Apel in 1595, 1023

 

dit heb ik van hem

 

Naam: Johannes Emmen

--------------------------------------------------

Death: 2 jul 1614 Ter Apel, GR, NLD

--------------------------------------------------

Partner: Anna van Vullen

--------------------------------------------------

Death: ? apr 1637 Ter Apel, GR, NLD

Andere partners: Hermannus Meijer

 

Notitie behorende bij Johannes Emmen

De laatste prior: Johannes Emmen

In 1587 werd Johannes Emmen de zevende en laatste prior van het Kruisherenklooster Ter Apel. Op 28 en 29 juni had Emmen als prior van het klooster samen met de drost van Westerwolde en de richters van Wedde en Bellingwolde supervisie over het heksenproces tegen Anna Ramakers en Allickte Tensinck. Beide vrouwen werden veroordeeld. De Reformatie en de Nederlandse Opstand brachten grote materiële en financiële problemen voor het klooster in Ter Apel. In 1587 en 1588 verkocht de kloostergemeenschap een veelvoud aan renten en eigendommen om de moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Het waren zware tijden, veel kloosterlingen overleden. Willem Lodewijk van Nassau nam in 1590 het klooster onder zijn bescherming. Hij zorgde er voor dat het klooster niet meer geteisterd werd door plunderingen en dat de broeders ongehinderd konden reizen. Het klooster moest voor deze bescherming een contributie betalen, wat vermoedelijk de enige reden was om de bescherming aan te bieden. In 1593 werden de overgebleven kloosterlingen om onbekende redenen gevangengezet in Steenwijk. Na enige tijd keerden de kruisbroeders terug naar Ter Apel, maar waren niet in staat het kloosterleven van weleer te hervatten. De Staten-Generaal van de toenmalige Republiek gaf de kloosterlingen toestemming om in het gebouw te blijven wonen en de bezittingen te blijven beheren. Het voormalige klooster fungeerde als gasten-, armen-, en ouderenhuis. Daarnaast bleef het een omvangrijk boerenbedrijf. Johannes Emmen bleef aan dit alles leiding geven. In 1603 vroeg en kreeg Johannes toestemming om te trouwen. De Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, gezien de voorschriften van de Stadhouder Graaf Willem Lodewijk, de Gedeputeerde Staten en ‘van de Olde ingesetenen tsamen representerende die gedeputeerde volmachten der landtschap van Westerwolde’ consenteren dat Johannes Emmen ‘bewarder ende administrateur van het gewesen convent ende nu het arme huis tot Apell’ zich ‘na de order van de greformeerde kercke in de houwelicken staet, met een eerlickc vrouwepersoon’ zal mogen begeven, blijvende desalniettemin van kracht zijn benoeming tot administrator. Hij treedt volgens de hervormde leer in het huwelijk met Anna van Vullen. Samen kregen ze een dochter, Hendrickjen van Emmen. Voorts legde Emmen in 1604 met succes een examen af waardoor hij de eerste hervormde predikant van Ter Apel werd. Het leven was zwaar en in 1606 krijgt Johannes Emmen toestemming van de Staten-Generaal om enkele arbeiders in het voormalige klooster te laten wonen om ambten te beleden zoals de zorg voor de armen en reizigers, maar ze mochten geen enkele kloostergelofte afleggen. Volgens de meeste overleed Johannes Emmen op 2 juli 1614 te Ter Apel. Hij werd begraven in de kloosterkerk net als zijn voorgangers. Op de grafzerk , die in de Kanunnikenkerk is te bezichtigen, staat een Latijnse tekst te lezen: ‘Op 2 juli 1613 overleed de eerwaarde heer Jan Emmen, ‘pastor’ en administrator van dit huis, nadat hij het dertig jaar bestuurd had. Hier werd hij begraven’. De vermelding van 1613 als overlijdensjaar is vermoedelijk een vergissing van de steenhouwer geweest. Johannes Emmen ligt nog steeds in de kerk begraven, zoals tijden de grote restauratie in de jaren dertig van de vorige eeuw bleek. Zijn vrouw Anna bleef wonen in het klooster en kreeg toestemming haar man als administrator op te volgen. Van dochter Hindrickjen is bekend dat ze trouwde op 31 mei 1627 met Evert Abels van Vlagtwedde.

 

--------------------------------------------------

Laatst bijgewerkt: 10 okt 2022

Gemaakt: 3 feb 2023

 

vriendelijke groet Anne

vries - 3 feb 2023 - 20:57 (laatst bijgewerkt 3 feb 2023 — 20:58 door auteur)

Anneke 12 - 3 feb 2023 - 21:26

Yes, ook Nicasius nu bij de 'bekenden lijst'.

Andre A. Buwalda - 4 feb 2023 - 10:24

Yes, ook Nicasius nu bij de 'bekenden lijst'.

Andre A. Buwalda - 4 feb 2023 - 10:54

Aa, Adolf van der: 

In 1588 wordt "hopman Joncker Adolf van der Aa" een aantal keren genoemd wanneer soldaten die onder hem dienden in het huwelijk traden in Enkhuizen [hier]. Mogelijk was hij familie van Adolf van der Aa, die in 1568 sneuvelde in de slag bij Jemmingen [hier].

Anneke 12 - 4 feb 2023 - 13:14

Bernardus, Gerbrand:

De Vrije Fries 1997, pag. 86: Gerbrand Bernardus (Uitgavenrekening o.a. 12-1-1573, p. 25) koopman en crediteur van het klooster, komt na 1580 als balling voor: 'Gerbrant Bernardi Elcksma, borger van Bolsvert, cum filio Gerardo' {Conscriptio, 353).

Hij kan een zoon geweest zijn van: Bernardus Romckezoon (Uitgavenrekening 14-3-1574, p. 76) was afgevaardigde voor Bolsward op de landdag van januari 1577 (Chart. III, 1089). Na 1580 als balling vermeld: 'Bernardus Romckizoon Eelcksma, consul Bolwverdiae' (Conscriptio, 353). (De Vrije Fries 1997, pag. 85)

Gerbrant Bernarts/Bernardus wordt een aantal keer genoemd in de quaclappen. In 1585 als vader van Gerryt. De moeder van Gerryt was Rinck Gerryts. [hier]

Rinck Gerrits was overleden op 17-8-1562 en begraven in de Martinikerk te Bolsward [hier]

Anneke 12 - 4 feb 2023 - 17:22 (laatst bijgewerkt 4 feb 2023 — 17:29 door auteur)

dag,

Wolters, Robbert, Scholtus  tot Anloo in 1598, 1577 zal deze zijn;

 

Grafstenen

In het koor onder het raamkruis ligt de grafsteen van Roedolf Wolters, schulte van Anloo.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 Tekst: 'Anno 1599 den 156 augustus in den heren gerust den erbaren M Roedolf Wolters in sinnen levent schultus tot Anloo-gieten unde sudtlaren Banderschultus in Ostermoer', verder staat er de latijnse tekst: 'corpus eram quondam nunc sum sibne corpore pulvis pulvis at hic tandem denuo corpus erit'. Vertaling: 'eens was ik een lichaam, nu ben ik zonder lichaam tot stof. Stof is het en eens zal het opnieuw een lichaam zijn.' Het Van Vulpen orgel staat op de grafplaat, zodat deze niet te zien is.

 

vriendelijke groet Anne

vries - 4 feb 2023 - 18:40

Ripperda, Balthasar:

Balthasar is volgens de genealogie Ripperda overleden op 29-12-1616. Hij is een zoon van Unico Ripperda en Judith van Twickelo. Hij is getrouwd met Sophia (von) Valcke. Zij hadden 10 kinderen. [hier, Unico G5, Balthasar K10, kinderen Q].

Volgens "Die Chronik des Sweder von Schele" is Balthasar overleden in februari 1616 en begraven op 25-2-1616.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Sophia Valck(e) is overleden op 31-12-1665. Haar grafzerk ligt in de kerk van Godlinze [hier]

Balthasars wapen (hij schreef zijn naam zelf als Balthazar): [hier

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 12 - 5 feb 2023 - 11:15

Christoffori, Hermanis, beroepen predikant te Tolbert in 1594, 962

 

zal deze zijn;

"P(predikant) Aduard 1595- ontslag wegens beschulding van hoererij en vechten 1597, daarna te Westerlee 1598 -voor 1623, in 1614 te Jukwerd beroepen maar niet toegelaten, aldaar wel werkzaam tot 1618. 

(bron sinds de reductie in stad en lande van groningen deel 1 w. duinkerken)

 

692 Provinciale Synode van Stad en Lande, 1595 - 1980

Inventaris

1. Archief van de Provinciale Synode (1595-1815)

1.5. Toezicht en tucht

1.5.5. Kerkelijke rechtspraak

 

152

Stukken betreffende de problemen rond het beroep van Hermannus Christophori tot predikant te Jukwerd wegens lopende straffen voor eerder wangedrag, 1614

 

Datering:

1614

Omvang:

6 stukken

NB:

H. Christophori was eerder uit het predikambt ontzet in Aduard en Westerlee. Hij bleef echter met steun van de plaatselijke collator, jonker Ripperda, zijn ambt uitoefenen.

 

vriendelijke groet Anne

vries - 5 feb 2023 - 11:53

Gruis, gedeputeerde in 1595, 1027, 1338

 

ik heb deze;

wordt als zoodanig jonker BERENT GRUIJS genoemd. Deze had te Rostock gestudeerd en zich vóór de reductie in 1594 buiten 's lands opgehouden. Na dien tijd hier teruggekeerd werd hij lid der gedeputeerde staten in 1595, lid van den raad van state in 1606, raadsheer in Groningen sedert 1603, en eindelijk burgemeester aldaar in 1616, 1617, 1620, 1621, 1625 en 1626. Bij zijn overlijden in 1627 liet hij het Huis te Lellens aan zijn zoon HILBRANT na, verwekt uit zijn huwelijk met vrouwe CLARA HORENKEN.

https://books.google.nl/books?id=_qFRAAAAcAAJ&pg=PA320&dq=Tamminga+Elisabeth+Sloet&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjIyt-r593bAhVSKVAKHbVhBBoQ6AEILDAB#v=onepage&q=Tamminga%20Elisabeth%20Sloet&f=false

blz 22

 

Naam: Bernardus Gruis

--------------------------------------------------

Death: 1627 Groningen, GR, NLD

Vader: Rudolphus Gruis (~1550-1610)

Moeder: Helena Aldringa

--------------------------------------------------

Partner: Clara Horenken

--------------------------------------------------

 

Kinderen

--------------------------------------------------

1 M: Hillebrandus Gruis

Partner: Geertruida Horenken

--------------------------------------------------

2 V: Margaretha Gruis

Birth: ong. 1599

Death: 1677

Partner: Wigbolt Aldringa (1604-1644)

edit

de vader van Clara Horeken is Reiner Horeken

deze?  Hoornkens, Reinder, vermeld in 1604, 1837

 

vriendelijke groet Anne

vries - 5 feb 2023 - 12:32 (laatst bijgewerkt 5 feb 2023 — 12:57 door auteur)

Isselmuden, Ernst van, vermeld in 1595, 1009

 

dit is wat ik heb;

Naam: Ernst van Isselmuiden

--------------------------------------------------

Death: 10 maa 1646 (Bedum)

Vader: Wigboldus van Isselmuiden (-1598)

Moeder: Bawe Gaikinga

--------------------------------------------------

Partner: Lucretia Clant

--------------------------------------------------

 

Kinderen

--------------------------------------------------

1 V: Frouwke van Isselmuiden

Partner: Gerhard de Sighers

Marriage: 4 sep 1631 Groningen ( Martinikerk)

 

Notitie behorende bij Ernst van Isselmuiden

jonker en hoveling te Schultinga

 

vriendelijke groet Anne

vries - 5 feb 2023 - 13:17

Joanis, Egberto, predikant Schalsum in 1594, 872, 891

 

dan vind ik deze;

http://images.tresoar.nl/wumkes/pdf/RomeinTA_NaamlijstPredikanten_1.pdf

 . Egbertus Sickens Aerarius stond hier den 2 Junij 1588 en was toen lid der Synode te Bolswarcl; hij is verroepen naar Groningen in 1594, ennaarZandeweer in 1600.

 

in sinds de reductie in stad en lande van groningen deel1

"Aerarius, Egbertus Sickens, P. Schalsum plm 1588, Groningen1594, Zandeweer 1600, ziekenbroeder Groningen 1604"

 

vriendelijke groet Anne

vries - 5 feb 2023 - 17:02


Meynsma, Frans, kandidaat secretaris Kollumerland in 1592, 500

 

deze;

Dr. Frans Meynsma, 1583 alumnus, 1584 studint te Marburg, 1590 friese meynsma har erf- en rjochtsopfolgers 292 te Heidelberg en 1592 te Basel, 1592 advokaat,347 stoarn (deade yn in treffen mei soldaten) Lingen 1595.348 Op 10 okt. 1584 wurdt de stúdzjetalage fan Franciscus filius mr. Hoytonis Meinsma, dy’t op 19 maart 1583 alumnus wurden wie, mei 15 fl. ferhege ta 50 gg.349 Op 24 april 1584 wurdt Franciscus Meinsma studint oan de universiteit fan Marburg a.d. Lahn, op 18 maaie 1590 te Heidelberg en op 2 maart 1592 promovearret er yn Basel ta doktor yn de beide rjochten.350

 

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_2010.pdf   blz 291

 

vriendelijke groet Anne

vries - 5 feb 2023 - 17:48Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu