stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Hulp gezocht: ong. 1200 namen uit de 16e eeuw vermeld in de Dagboeken van Willem LodewijkProfiel afbeelding

Camp, Casper du:

Hij wordt genoemd in het boek "Enige gedenckweerdige geschiedenissen tot narichtinge der nakomelingen [...]" door Fredrich van Vervou. [hier]

Casper was al chirurgijn in 1592 (te Sneek). Hij trouwde voor 4-2-1592 met Trijnck Liepcesdr./Lupckesdr., weduwe van Wybe Agges (Rollema).

In 1602 trad hij op als getuige bij het huwelijk van zijn stiefzoon Agge Wijbes Rollema. Casper was toen compagnieschrijver. [hier, VIb]

Anneke 12 - 5 feb 2023 - 19:36

Swaluw, Otto,vermeld in 1605, 1862

 

deze?

Naam: Otto Swalue

--------------------------------------------------

Birth: ong. 1546

Death: 9 feb 1613 Leeuwarden, FR, NLD

--------------------------------------------------

Partner: Anna Claes Tymensdr.

--------------------------------------------------

Birth: 1548

Death: 14 apr 1616 Leeuwarden, FR, NLD

Vader: Tiemen Jacobs Canters (-1559)

Moeder: Jeldou Eeckesdr

 

Kinderen

--------------------------------------------------

1 V: Hillegonda Swalue

Partner: Sirp Elema (1560-1625)

--------------------------------------------------

2 M: Otto Swalue

Death: 21 dec 1672 Groningen, GR, NLD

Partner: Itie Frielsma

Marriage: 9 dec 1621 Leeuwarden, FR, NLD

--------------------------------------------------

3 V: Jildou Swalue

Partner: Petrus van Loo

Marriage: 14 maa 1613 Leeuwarden, FR, NLD

Partner: Simon Polman

Marriage: 22 apr 1627 Leeuwarden, FR, NLD

--------------------------------------------------

4 V: Stijntken Ottes Swalue

Partner: Joannes Bernardi Sierxma

Marriage: 15 aug 1601 Leeuwarden, FR, NLD

 

https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_1832.php

 

  

[Swalue, Otto]

SWALUE (Otto), Chelidonius, juris utriusque Doctor, in 1579 volmacht van West-Stellingwerf op een landdag. In 1580 behoorde hij tot de commissarissen, die door de Staten van Friesland werden benoemd, om een onderzoek in te stellen naar de bezittingen der kerk. Hij kreeg met Sybolt van Aysma de kerspelen van Oostergo voor zijn rekening. Hun moest opgave worden gedaan omtrent het zilver en de sieraden der altaren, patroonsgoederen; pastoralia, vicariegoederen, vaste en vrije leenen, gedane uitgaven, schulden en lasten, contracten met de aftredende geestelijken, hun gedrag en huiselijke omstandigheden, school en onderwijs, armenzorg enz. Van 28 Aug. 1580 tot 7 Febr. 1581 kweet hij zich op verdienstelijke wijze van deze taak. Het nauwkeurige rapport werd later bewerkt door Dr. J. Reitsma en uitgegeven door het friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, onder den titel Oostergo. Register van Geestelijke Opkomsten van Oostergo (Leeuwarden 1888).

Hij was ook een der afgevaardigden, die van de Gedeputeerde Staten opdracht kregen om de friesche kerk van meer leeraars te voorzien. Daartoe meldden zij zich aan bij de te Hoorn vergaderde synode (1580) ‘om te versoecken, op te eischen ende beroepen ten eersten alle Dienaren die uit West-Vriesland geboortich, daerna ook sommige die eertijds hebben in Vriesland gestaen, ten laatsten ook sommige die alhier in Noortholland sonder beslooten Gemeinten zijn.’ Met de meeste voorkomendheid werden zij in de vergadering toegelaten, die na hen te hebben aangehoord, een commissie afvaardigde om het gevoelen der Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over deze zaak in te winnen. Dit viel gunstig uit en zoo werden na gehouden overleg tien gevestigde en geoefende predikanten beschikbaar gesteld ten dienste van de friesche kerk. Verder bezocht Swalue nog verscheidene gemeenten en de steden Amsterdam, Purmerend en Enkhuizen met hetzelfde doel en ook dat bezoek was niet vruchteloos. In 1582 werd hij nog eens gezonden naar de synode te Amsterdam om uit N.-Holland weer ‘enige Dienaeren te beroepen om in Vrieslandt te gaan.’ Doch daar werd eenparig besloten, dat hij zich met zijn

Over het gehele werk

TITELS

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen)


 

Over dit hoofdstuk/artikel

AUTEURS

over Otto Swalue

G.A. Wumkes


 

[p. 1222] 

verzoek tot de classes moest wenden. Vermoedelijk heeft hij toen niet zooveel voorspoed gehad als op zijn eerste reis.

Dat hij een man van beteekenis was, blijkt ook uit een brief (31 Maart 1581), dien hij ontving van Ds. Menso Alting te Emden, den godgeleerden raadsman en vriend van den stadhouder Willem Lodewijk: Swalue, die veel op het land verkeerde, moest mede helpen bevorderen, dat de predikanten grondig studeerden.

Swalue was een voorstander van de Unie van Utrecht. Hij was in 1589 en 1592, niet meer in 1595, secretaris van Leeuwarden. Hij woonde waarschijnlijk als ouderling de particuliere synode bij te Franeker 6-9 Mei 1583 en de synode te Harlingen 5 Mei 1584.

Zie: J. Reitsma, Oostergo. Register van Geestel. Opkomsten (Leeuw. 1888), 14, 265 v.v.; J. Reitsma, Honderd jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Herv. Kerk in Friesland (Leeuw. 1876) 205, 206, 215, 217, 233, 254; Reitsma en van Veen, Acta der Prov. Part. synoden, VI, 4, 12; Charterboek v. Friesl. IV, 42; Gabbema, Epist. cent. tres, 702-706; Oork. St. Anth. Gasth. I, 901, 928, 939, 971; Winsemius, Chron. 688; Ypey en Dermout, Gesch. der Ned. Herv. Kerk, II, 27, 28.

Wumkes

 

 

vriendelijke groet Anne

vries - 5 feb 2023 - 21:31

Caron, Noel de:

Voor Noël de Caron zie hier, hier, hier en hier

Anneke 12 - 6 feb 2023 - 11:50

Casimir, Hertog:

Dit zal hertog Johan Casimir van de Palts (Johann Casimir von der Pfalz) zijn geweest, zie hier

Een portret van hem, zie hier

Naam: Palts, Johan Casimir van de

Voorletters: J.C.

Geslacht; M

Geboren: Simmern 1543-03-07

Overleden: Heidelberg 1592-01-06

Functie: Bevelhebber van de Duitse troepen in de Nederlanden.

Gehuwd met:1570-06 Elisabeth van Saksen

Anneke 12 - 6 feb 2023 - 12:09

Beilen, Scholte van, vermeld in 1603, 1742:

Roelof Mens(en) werd als schulte van Beilen vermeld van 1602-1607. 

eppe - 6 feb 2023 - 14:31

Dulmen, Jan, vermeld in 1605, 1863

ws Jan Dulmen, schulte van Ruinen, geboren 1560/1565.

 

Arent van Dulmen is ws zijn vader

eppe - 6 feb 2023 - 15:05 (laatst bijgewerkt 6 feb 2023 — 18:54 door auteur)

Oever, Dirck ten, vermeld in 1593, 527, 545

een Dirk ten Oever was heer van Huis de Eeze bij Steenwijk, rond 1600

eppe - 6 feb 2023 - 18:37

Valc predikant , vermeld in 1598, 1596

is misschien Rengerus Valk alias Falco alias alias Regnerus Embdensis.

vermeld Stiens 1580-1583, Kubaard 1583-1593, Kuinre mei 1593-1600, Sint Jacobiparochi 1600-1604

eppe - 6 feb 2023 - 18:50

Clant, Alart / Clant, Egbert / Clant, Otto:

hier is het volgende over hen te vinden:

• dat Egbert Clant, heer van Stedum, lid was der Staten-Vergadering van Groningen, mede de Unie van Utrecht onderteekende, en in 1590 te Bremen in ballingschap overleed,
• dat Otto Clant, vaandrig in dienst van den Staat, den 17den Januarij 1586 de kerk te Boxum met de grootste dapperheid verdedigde tegen de Spanjaarden, lijfsgenade weigerde, en sneuvelde, nadat hij zich in zijn vaandel gewikkeld had,
& dat Allert Clant, overste in dienst dezer landen, in 1589 vergunning van de Staten ontving, om krijgsvolk te werven, dat hij daarmede naar Rees trok en hier met den vijand slaags geraakte, dien hij met groot verlies deed afdeinzen.

 

Egbert Clant

genoemd in de quaclappen van 1583: namens zijn echtgenote Gratie Rengers [hier].

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Over de borg Nittersum te Stedum: Hoe deze borg er uit heeft gezien is niet bekend. Het zal een goed stenen huis geweest zijn, omringd door een gracht. De oude burcht werd in 1579 door het Spaanse garnizoen van Groningen verwoest. Bewoner in die dagen was Egbert Clant, een aanhanger der hervorming, die omwille van het geloof naar Oost-Friesland moest vluchten. Hij stierf in ballingschap. Waarschijnlijk is de borg vóór 1594 weer opgebouwd. Eilco, een zoon van Egbert, zal het huis zo spoedig mogelijk hebben herbouwd. Deze borg blijft staan tot 1669. [hier]

 

Otto Clant, zie hier en hier

Hij wordt twee maal genoemd in de quaclappen: in 1584 wonende te Leeuwarden, met zijn broers en zusters; erfgenamen van Frans Clant en Tiedtke Douma, en in 1585 vaandrig van een compagnie onder Hessel Meckema; namens zijn broers Jan, Egbert, Frans en Lamme Clant [hier]

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

 

Allert Clant

Hij wordt in 1590 genoemd in de quaclappen (ook in 1586 wordt een Allert Clant genoemd, maar dat is een ander): wonend te Leeuwarden, overste van een regiment Nederlandse soldaten [hier]

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 12 - 6 feb 2023 - 18:54

Fugger, Duitse bankiersfamilie: 

Over deze familie, zie hier 

Anneke 12 - 6 feb 2023 - 19:25

Moda, Johan, sergeant onder kapitein Cornput in 1586

hij zou de vader kunnen zijn van Diederik Hans Moda, kapitein in het regiment Nassau, 1602 vaandrig onder hopman Cornput (!), geb. ong 1580.

 

Roelof, scholte van Anloo, is elders ook vermeld. Roelof Wolters, geboren ca 1535 Meppel.

eppe - 7 feb 2023 - 18:17

Lewe, Jorgen / Lewe Johan:

Jurgen en Johan waren broers. Zij zijn zoons van Joost Lewe en Elisabeth Addinga van Westerwolde. Andere kinderen van dit echtpaar: Wigbold, Wobbe, Anna, Aleid, Margaretha en Oede. Jurgen Lewe was gehuwd met Bywe Schaffer. Jurgen is overleden in 1610 en Bywe in 1617. Johan Lewe was gehuwd met Anna van Ballen, dochter van Johan van Ballen en Willem Mulert. Johan is overleden in 1615. Zie: "Familie Lewe, 1300 - 1949 (Groninger Archieven)" [hier]

Uit de collectie De Sitter - Schönfeld (Groninger Archieven): Akte van commissie van de Staten der Ommelanden voor Jorgen Lewe, Eilko Clant en Geert Bijma als gedeputeerden der Ommelanden, 14 september 1599 [hier]

Anneke 12 - 7 feb 2023 - 21:10

Adolf van der Aa

Gestorven op 21 juni 1568 in de slag bij Jemmingen (Duitsland), zoon van Jan van der Aa (schout te Mechelen) en van Sophia van Nispen.

Bron 1: https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=1&page=8&view=imagePane

Bron 2: https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog01_01.xml&page=7&view=imagePane

 

Leo Abelus

Zoon van Abel Eppens van Bolhuis tho Equart (1534-1590) en Froucke Louwens (1540-1626). Ook wel Louwe Abels genoemd. 

Louwe heeft vanaf 1581 als balling in Emden, Oost Friesland geleefd tijdens de Spaanse onlusten en werd in 1595 de eerste Hervormde predikant te Loppersum. Hij woonde de Synoden bij van 1595, 1598, 1602, 1603 en 1604, was meermalen gedeputeerde der Synode en behartigde allerlei kerkelijke zaken in gemeenten en bij de hoge overheid. In 1603 is hij afgevaardigd naar de Noord-Hollandse Synode.
 

Bron 1: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-velde-kooijman/I738.php

Bron 2: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_Abels

Bron 3: https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=1&page=13&size=800&accessor=accessor_index&view=imagePane

Bron 4: https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu01_01/molh003nieu01_01_0023.php

Bron 5: https://www.uitdeoudekoektrommel.com/stambomen/index.php?route=%2Fstambomen%2Ftree%2Ffamilie%2Findividual%2FI2005%2FLouwe-Abels-Bolhuis

Bron 6: https://catalog.hathitrust.org/Record/009018669

RNieuwenhuis - 8 feb 2023 - 04:53

Adolf van der Aa

Gestorven op 21 juni 1568 in de slag bij Jemmingen (Duitsland)

 

Over deze Adolf zal het niet gaan in de dagboeken, denk ik. De dagboeken lopen van 1584 tot 1605. Deze Adolf zou wel familie kunnen zijn van "hopman Joncker Adolf van der Aa" die in 1588 in Enkhuizen wordt genoemd. (4 feb 2023 - 13:14)

Anneke 12 - 8 feb 2023 - 10:26

Muiden, drost van:

Dit zal Willem van Zuylen van Nyevelt (van Zuijlen van Nijevelt) zijn geweest. Hij was drost van Muiden van 1579 tot zijn overlijden in 1608 (hij werd in 1609 opgevolgd door P.C. Hooft) [hier].

Willem was een zoon van Willem van Zuylen van Nyevelt en Agnes Foeyt.

Meer over Willem, zie bijvoorbeeld hier, hier of hier

Anneke 12 - 8 feb 2023 - 11:03 (laatst bijgewerkt 8 feb 2023 — 11:16 door auteur)

Roon, Schout van, vermeld in 1598:

In 1598 was Pieter Huijbrechtsz schout van Rhoon [hier]

 

8_184 Regesten uit de registers van overdracht, gifte, schuld, rente en kustingbrieven, 1598 mrt. 28 - 1641 mrt. 16

26 verkoop 24-apr-1599

Aktenummer: 26

Bladzijden: 035 t/m 037

Standplaats: IJsselmonde

Inhoud: Pieter Huijbrechtsz, schout van Rhoon als voogd over zijn minderjarige kinderen, van wie Neeltgen Cornelisdr de moeder is, samen met Pieter en Laurens Cornelisz en Cornelis Jansz, allen namens Cornelis Willemsz, man van hun zuster Adriaentgen Cornelisdr, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Beatrich Pietersdr uit Barendrecht, verkopen aan Pieter Woutersz 4 hont land met toebehoren, gelegen in de Zevende Hoeve van 20 morgen. Het land wordt ten oosten begrensd door Dirck Fijck van Hove c.s. en de Zesde Hoeve en ten westen door de kinderen van Jacob Bol c.s. en de Achtste Hoeve.
Jannitgen Symonsdr, weduwe van Cornelis Pietersz Ouden, geassisteerd door haar voogd Leendert Japhertsz verkoopt aan genoemde Pieter Woutersz 1,5 hont land, gelegen in de Zevende Hoeve, begrensd als boven.

Toegangsnummer: 8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden

Inventarisnummer: 184

 

Oud Rechterlijk Archief Poortugaal, inv.nr. 13.
fol. 87v. 12-12-1611:
comp. Pieter Huijbrechtsz, schout tot Rhoon, oud 72 jaar, en verklaart op het verzoek van Claas Hendriksz en Albert Jansz veerman van de Hije en 's-Gravenambacht hoe dat Jan Cornelisz zal[iger], in zijn leven secretaris tot Pernis en curateur van de boedel van Jacob Cornelisz Leeuwenburg, hem deposant uitgekocht heeft van de helft van het surplus van hetgene zijn vrouw competerende was als getrouwd gehad hebbende de voorsz. Leeuwenburg. [hier]

Anneke 12 - 8 feb 2023 - 16:51 (laatst bijgewerkt 8 feb 2023 — 16:56 door auteur)

eea speelt zich toch voornamelijk af in Noord Nederland? Dan lijkt me Rhoon wat ver weg. Roden werd eerder Roon genoemd..

eppe - 8 feb 2023 - 19:21

Roden werd eerder Roon genoemd

Rhoon ook, misschien valt uit de context te halen welk Roon bedoeld wordt. Idd zijn de meeste personen uit het Noorden, maar er staan ook verschillende plaatsnamen tussen die daar niet in de buurt zijn: Middelburg, Delft, Muiden, IJsselstein, Gorinchem om er een paar te noemen.

Anneke 12 - 8 feb 2023 - 19:58

Ketel, Henrick, schulte van Diever in 1594:

Vanaf 1593 was een Berend Ketel schulte van Diever [hier]

Het Schultehuis, gebouwd door Berend in 1604. Boven de voordeur het familiewapen. 

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Anneke 12 - 8 feb 2023 - 21:15


Berend was pas schulte vanaf 1595. hij had een zoon Hendrik, als die naar zijn vader vernoemd is, dan was de Hendrik in 1594 vermeld, allicht zijn vader.

eppe - 9 feb 2023 - 09:21Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu