stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Gezocht: gegevens over Anna de Lange, tr. (Nijmegen/Amsterdam)1742 Otto Zaunslifer opgelostProfiel afbeelding

Op 1 juli 1742 ondertrouwden in Nijmegen Otto [Otho, etc.] Zaunslifer - met varianten - en Anna de Lange. Daarbij werd vermeld dat de ondertrouw ook in Oostvlaanderen plaatsvond, en dat zij in "Amsteldam" trouwden. In de Amsterdamse ondertrouwboeken vond ik hen niet, maar misschien staat dit huwelijk alleen in het trouwboek zelf? Dat heb ik niet benaderd.

Er waren voor zover bekend drie kinderen. Maria (bij haar huwelijk van Sardam), Anna (ged. Amsterdam 11 okt. 1747, getuigen Jan de Lange en Johanna ter Hoeven) en Otho (geb. Amsterdam 1749, overl. Amsterdam 1750, getuigen van de Zaunsliefer-kant). De beide dochters trouwen in Amsterdam, dat is verder bekend.

De echtgenoot van Anna de Lange is waarschijnlijk begr. Amsterdam (Oude Kerk) 2 jan.1751. Van Anna de Lange zelf vond ik verder helemaal niets, behalve de getuige Jan de Lange (een broer?)

Als ik wat meer grip op dit gezin krijg, kan ik Otto denkelijk wel ergens "plaatsen" (in zijn familie komt die voornaam regelmatig terug) maar Anna... nee. Ook krijg ik niet goed helder wat er in de DTB van Sardam/Zaandam mogelijk is.

Als de man inderdaad in 1751 overlijdt, kan Anna hertrouwd zijn, maar dat kreeg ik er niet uit. Ook haar eigen overlijden is zoek. 

Petra - 3 mei 2024 - 21:00

Bas - 3 mei 2024 - 21:28

Ze hertrouwt in Amsterdam op 26 sep 1766 met Willem van der Meulen (ondertrouw).

Ze is begraven in Amsterdam op 12 juni 1799.

Volgens mij zijn haar ouders Jan de Lange die op 1 aug 1699 in Amsterdam (als zoon van Gerrit de Lange) ondertrouwt met Anna ter Hoeven (dochter van Dirck ter Hoeven). Beiden van Amsterdam.
Jan de Lange en Anna ter Hoeven komen als doopgetuige voor bij de doop van dochter (Anna) van Anna x Otto. Bovendien wordt in een van de aktes in Amsterdam Anna met haar broer Jan genoemd als kinderen van Jan de Lange.

Ik denk dat de gezochte Anna op 16 mei 1714 in Amsterdam wordt gedoopt als dochter van Jan de Lange x Anna Margareta ter Hoeven.

En volgens mij zijn Gerrit de Lange x Grietje de Broen (ondertrouw 1 aug 1671) de grootouders van Anna

En hier nog wat meer info: https://ecartico.org/persons/18647

Bas - 3 mei 2024 - 21:32 (laatst bijgewerkt 3 mei 2024 — 22:01 door auteur)

Zo te zien kun jij beter zoeken dan ik, Bas... Hartelijk dank.


Ik ga dat alles dit weekend eens analyseren. Ik had in eerste instantie die kondiging in Oostvlaanderen gekoppeld aan de herkomst van Anna, maar het kan natuurlijk ook zijn dat haar bruidegom daar een poos gewoond had. Kun je het trouwboek van Amsterdam ook on-line inzien?  Daar staat minder bij dan in het ondertrouwboek, dat weet ik, maar je houdt er in elk geval de exacte huwelijksdatum aan over.

Petra - 4 mei 2024 - 07:25

trouwboek Amsterdam is hier te vinden. Trouwdatum is 17.07.1742, maar die stond ook al in het door Bas aangehaalde document.

Hans Blondeel Timmerman - 4 mei 2024 - 09:38 (laatst bijgewerkt 4 mei 2024 — 09:40 door auteur)

Hans Blondeel Timmerman - 4 mei 2024 - 09:54 (laatst bijgewerkt 4 mei 2024 — 10:09 door auteur)

Zie ook "Google" via: "Otto Zaunschlifer".

G. Karssenberg - 4 mei 2024 - 10:54

Nu geen tijd... vanavond, hoop ik. Maar ieders inbreng wordt enorm gewaardeerd.

Meneer Karssenberg: er zijn veel Otto's in die familie, ik ben druk bezig ze op te splitsen. Met de achternaam wordt ook erg gevarieerd, en daarnaast: de transcribenten kunnen er niet mee overweg. Wordt aan gewerkt.

Petra - 4 mei 2024 - 11:10

Hans: goed gespot. Er staat niet Oostvlaanderen maar OostSaandam! 👍

Petra - 4 mei 2024 - 16:52

Bij de doop van zoon Otto van Otto Zaunslifer x Anna de Lange in 1749 komt een Hubertus Zaunslifer voor.
Ik vermoed dat dit een broer van Otto is. 

Hubertus huwt (bedienaar goddelijk woord te Cothen) op 22 september 1739 in Cothen met Cornelia Tatum. In een notariële akte te Utrecht van 19 sep 1739 wordt als zijn moeder Maria van Emmenes genoemd, weduwe van Otto Zaunslifer, in leven predikant in Arnhem. Otto en Maria trouwden in Amsterdam op 12 aug 1709 in Zoelen.

Bas - 4 mei 2024 - 20:38

Ik vermoed dat je gelijk hebt, Bas. Hubertus is tot dusver het enige kind dat ik kon toeschrijven aan dit echtpaar, maar voor Otto is er zeker ruimte.

Hubertus testeerde Amsterdam, begin 1789, en liet tot erfgenaam na Anna Zaunsliefer, koopman (sic) tot Amsterdam. Maar: hij stelde tot executeur en voogd Willem van der Meulen, ook tot Amsterdam. En dankzij jou weet ik nu wie dat was: de tweede man van Anna de Lange.
Anna Zaunsliefer was op dat moment het enige kind van Otto en Anna dat nog in leven was.

Petra - 4 mei 2024 - 21:08

Uit CBG/familiewapens Collectie Muschart.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Bas - 5 mei 2024 - 08:20

Hubertus en Otto zijn inderdaad broers en zonen van Otto Zaunslifer x Maria van Emmenes.

 

85 Mejuffer Maria van Emmenes, weduwe van wijlen de heer Otto Zaunsliefer, voor haar zelf en als gemachtigde van haar zoon de heer Otto Zaunsliefer, Medecinae Doctor, ingevolge volmacht, op 26-03-1739 voor schout en gerichte van West Zaandam gepasseerd, en de heer Huijbert Zaunsliefer, predikant te Koten, verklaren in een vaste koop verkocht en vervolgens gecedeerd en getransporteerd te hebben, gelijk zij, comparanten, hiermede cederen en transporteren, aan Mejuffer Adriana Wilbrennink, weduwe wijlen de heer Reijnerus Bongart, een hof ofwel het recht van erfpacht aan dezelve nevens een annexe kamer, utikomende in de hof en daaraan gelegen, met 2 ingangen, te weten: de ene waar de uitgang van de hof van de bakker van den Ham is en de andere door of langs het hofhuisje, zo en in dier voege als laatste in pacht gebruikt is door de heer ontvanger-generaal van Dedem, en zulks aan en voor een somma van 1240 gl., waarvan comparanten bekennen bij dezen voldaan en betaald te zijn [enz.];
Datering: 03-04-1739
Folio: 90r-90v
Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer: 426

213 Rudolph Willem van Olden in kwaliteit van gemachtigde van de heer Huijbertus Zaunslifer, predikant te Koten, en van Juffrouw Anna de Lange, weduwe en boedelhouderse van wijlen de heer Otto Zaunslifer (mede namens haar 2 onmondige kinderen), kinderen en erfgenamen van wijlen Otto Zaunslifer, predikant dezer stad, en Maria van Emmenes, in leven e.l., ingevolge volmacht, op 26-06-1764 voor burgemeesters, schepenen en raden dezer stad op comparant gepasseerd, [---] verklaart q.q. alnu ingevolge de conditien van publieke verkoping d.d. 03-06-1764 en 09-06-1764 kracht en mits dezen te cederen, te transporteren en in een volle eigendom over te dragen aan Willem de Haas en Cornelia Rechters e.l. een huisje, binnen deze stad in de Langestraat staande naast het huisje van de weduwe van den Ham [enz.], bekennende de comparant q.q. van de volle koopppeningen ter summa van 193 gl. voldaan en betaald te wezen [enz.];
Datering: 18-07-1764
Folio: 251v-252v
Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer: 429 

Bas - 5 mei 2024 - 08:28 (laatst bijgewerkt 5 mei 2024 — 08:44 door auteur)

Komt helemaal goed... Er zijn meer bronnen voor (de varianten op) dit familiewapen. Ik zal deze toevoegen.

Nooit verwacht dat er nog zoveel te vinden was, en dat allemaal on-line. Ik ben je hoogst erkentelijk!

Petra - 5 mei 2024 - 08:58

En hier nog wat voorouderlijke lijnen van Maria van Emenes.

REGISTER OP DE LEENAKTEN BOEKEN VAN HET VORSTENDOM GELRE EN GRAAFSCHAP ZUTPHEN. HET KWARTIER VAN NYMEGEN.

Jacob ter Maet, erve sijnnes vaders Jacobs, beleent, den 24 .Tulij 1639. Idem laet sijnne dispositie approberen, den 19 Meert 1649. Cornelis ter Maet is vur hem selfs ende in naeme van sijn andere broeders ende suster ingevolge van de dispositie van haer vader Jacob beleent den 13 Oct. 1674. Idem draecht dit leen op aen Lubbert van Hierde ende Huybert van E m m e n e s, ende is Lubbert van Hierde voor hem selven ende in naeme van Huybert van Emmenes beleent, den 23 Novemb. 1681. Hubert van Emmenes na dode Lubbert van Hierde beleent, 14 Junij 1704. Jacobus van Emmenes, erfgenaem sijns vaders Hubert, beleent, 7 April 1/06. Wymbke van Hierde, erfgenaem haers vaders Lubbert, mitsgaders Maria ') en Heiidrica2) van Emmenes en Alida en Jacoba Lanssel, dogters van Cornelia van Emmenes 3), respective dogters en dogters kinderen en erfgenamen van Huibert van Emmenes, beleent, 12 Mey 1719. Huider Koelof van Old n, man van Wymbke van Hierde. 
Geihaid van 01 den, soon van Roelof van Olden, mede namens de erfgenamen van Huybert van Emmenes, beleent, 17 Aug. 1720. Otto Zaunslifer, pro se et nomine uxoris Maria van Emenes, Alyda en Jacoba Lanssel, laet approberen de deling van den 17 Junij 1726 tussen de wed. van Olden, eenige erfgenaem van Lubbert van Hierden en Comelia van Emmenes ter eenre, en de erfgenamen van Huybert van Emmenes en Aeltje van de Graeff ter andere sijde; waerbij dit leen de laetsten is toegedeelt, die uit kragt van dien daer ook weder mede beleent sijn, 6 April 1736. Huider Jacob Wilhem van Olden. Maria van Emmenes en verdere geïnteresseerden 4) dragen dit leen op aan Anthony Cos ter man en Hendrina Bodt, ehelieden, die daar weder mede beleend sijn, 9 Octob. 1744. Hendrina Bodt na dode van Anthony Costerman en uyt hoofde van geapprobeert magescheyd c) beleend, 28 Febr. 1767. Huider Evert Nas, haar man. Deselve laten haar huwlijkse voorwaarden van den 25 Junij 1764 approberen en registreren, eodem die. Hendrina Bodt laat haar open testament van den 21 April 1769 approberen en registreren, 22 April 1769.

Bas - 5 mei 2024 - 14:45

Bas, uit dit leenakten-toestanden (kennelijk door AI getranscribeerd...) maak ik op dat Maria van Emmenes een dochter was van Hubert van Emmenes en Aeltje van der Graeff, maar ik ben er niet zeker van. Heb geprobeerd dit leenregister in het Gelders Archief op te zoeken, zonder succes. Wat is jouw mening?

Petra - 5 mei 2024 - 18:00

Ja, ik vermoed ook dat Huybert van Emmenes en Aeltje van de Graeff de ouders van Maria zijn. Volgens mij is dat ook uit bovenstaande leenakte af te leiden. Lijkt ook wel te kloppen met tijd en plaats: Huybert Huybertsz van Emmenes x Aeltje de Graeff huwen op 4 mei 1670 in Arnhem. 

Huwelijk 1670-05-04
Kerkelijke gemeente: Arnhem
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Hubert Hubertszen van Emmenes  
jm. wo. tot Ah., gehuwd met Graef, Aeltje van de, jd. wo. tot Ah. testis: Swerts, Erasmus
Toegangsnummer: 0176
Inventarisnummer: 132

Huwelijk 1662-12-01
Kerkelijke gemeente: Arnhem
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Lubbert van Hierden  
Opmerking: wo. in de Graef, gehuwd met Jacobs, Cornelia van Emmenes, wo. te Ah. testes: Hubertszen, Jacob, pater sponsae
Toegangsnummer: 0176
Inventarisnummer: 132

384 Huijbert van Emmenes en Aeltjen van de Graeff e.l., Brant van Blankesteijn en Maria van de Graefe.l., Barber van Middelburgh, weduwe en boedelhouderse van Gijsbert van de Graeff, en Hendrick van Schevickhaven als gemachtigde van Arijen Wouters Robijn en Anna Derx van de Graef e.l. vermogens volmacht, op 02-11-1697 voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem gepasseerd, samen erfgenamen ieder voor een vijfde part van Hendersken van Ginckel, in leven huisvrouw van Erasmus Weijts, [---] cederen en transporteren uit dien hoofde aan Mighiel Bloemrode en Elsabe Doornmeijer e.l. ieder hun vijfde part van de helft van het huis, in de Vijzelstraat staande, de weduwe van Jacob van Lunteren ter eenre- en de weduwe Herman Knoppers ter andere zijde gelegen, de bel genaamd, bekennende comparanten van de kooppenningen ad 720 gl. volkomen voldaan en betaald te zijn [enz.];

Datering: 01-10-1703
Folio: 256r-256v
Toegangsnummer: 2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer: 421


96 Geertjen van de Graeff, weduwe en boedelhouderse van Bartolt Reiniers, Jan Otten als gewezen momber en nog last hebbende van de kinderen van Wilhem Sweren, Erasmus Weitz en Hendersken van Ginckel [e.l.] voor hen zelf en als stiefvader, moeder en momber van de kinderen van Derck van de Graeff bij de vnd. Hendersken van Ginckel geprocreeerd, Jenneken van Ginckel, getrouwd geweest zijnde aan Jan van Putten, Berent van Putten en Jan van Dieren als mombers van de uitlandige Peter van Putten en laatstelijk Jacobjen Gerrits van Barnevelt als universele erfgenaam van Berent van de Graeff, tezamen in hun kwaliteit erfgenamen ab intestato van Derck van de Graeff en Lijsbeth Gerrits, gewezen e.l., en dienvolgens eigenaren van het grote huis en 2 kleine huiskens, hierna volgend, sub et re Andries Graeff en Grietjen Wissinck e.l. huis en hofstede, staande en gelegen in de Koningstraat, de weduwe van Wolter Hagen ter eenre- en Jan Evan Watkins ter andere zijde, met nog 2 huiskens daarachter aan op de Beek, waarvan het één door Quirijn van Hogerwouw en het ander door Wilhem Kersten wordt bewoond [enz.];

Datering: 14-11-1666
Folio: 36r-36v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer: 420

Bas - 5 mei 2024 - 18:08 (laatst bijgewerkt 5 mei 2024 — 18:56 door auteur)

@ Bas: ik kom nog even terug op die twee verkoopakten van Maria van Emmenes resp. haar erfgenamen, uit 1739 en 1764 (jouw bericht van 08.28). Ik kan de bron wel opstellen (toegang 2003, inv. nr. ... etc.)

Maar waar hoort ORA Arnhem - die toegang 2003 - thuis?  Gelders archief, of stadsarchief Arnhem?  Ik heb geprobeerd het via de inventarissen terug te halen, maar kwam niet uit waar ik wilde zijn. Graag nadere verduidelijking. Ik zocht op termen notarieel of protocollatie, en op het toegangsnummer, maar dat werkte ook niet.

Petra - 5 mei 2024 - 21:20 (laatst bijgewerkt 5 mei 2024 — 21:41 door auteur)

Bas - 6 mei 2024 - 19:31


Fijn, dank je wel. Gewoon Gelders Archief dus. Ik ga het nog even tegen het licht houden, maar het meeste is me nu wel duidelijk!  Dat werd allemaal veel meer dan ik verwachtte, maar nu zijn dan ook alle Otto's netjes "ondergebracht". 

Petra - 6 mei 2024 - 21:30De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu