stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling, betekenis » AMS 1789 kalkmeesters bekeuren koopman voor ontbrekende orderbrief lading kalkProfiel afbeelding

AMS Attestatie arch 5075 inv 17149 akte 661196 JW Keevel

-------------------------------------------------------------------------------

Van deze attestatie heb ik het meeste kunnen transcriberen.
Echter, een paar woorden zijn lastig. Vandaar de ??? in de tekst hieronder.

Op 5 en 6 dec. diverse aanpassingen n.a.v. de reacties :-)

-------------------------------------------------------------------------------

Notariële archieven
(Akte)datum: 10-08-1789
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Attestatie
Notaris: Mr. Hendrik Thomas Meijnsma
Onderwerpsomschrijving: kalkmeesters bekeuren koopman voor ontbrekende orderbrief lading kalk schip Schoonhooven
https://archief.amsterdam/archief/5075/17149 

-------------------------------------------------------------------------------

Afbeeldingen:
Blz 1 http://www.keevel.eu/SF/blz1.jpg

Blz 2 en 3 http://www.keevel.eu/SF/blz23.jpg

Blz 4 en 5 http://www.keevel.eu/SF/blz45.jpg

Blz 6 en 7 http://www.keevel.eu/SF/blz67.jpg

Origineel bij Stadsarchief AMS: https://archief.amsterdam/indexen/persons?sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22keevel%22%7D,%22search_s_register_type_title%22:%5B%22Notari%C3%ABle%20archieven%22%5D%7D


B.v.d.!

Grtn
 

---
blz 1

Verklaaring
No. 77

----
blz 2

op Heeden den 10 den Augustus
des Jaars 1789

Compareerden voor mij
Mr Hendrik Thomas a
Meijnsma Notaris te
Amsteldam Bij den Hove
van Holland geadmitteert

----
blz 3

Carel Hendrik Lohrman Kalkmeeter woonende
inde nieuwe Looijerstraat
en
Johannes Willem Keevel meede kalkmeeter
woonende in de Kerkstraat over het pak-
huijs den Pool.
(Terzijde: Het Pakhuis De Pool bestaat nog: Kerkstraat 322, Amsterdam)

Getuijgen van Genoegzaame ouderdom
om den waarheid Getuìjgenis te geeven
dewelke uijt liefde voor de waarheid
ter Requisitie van den Wel Edelge-
strengen Heer Mr Willem Cornelis
Backer Hoofdofficier der Stad Am-
steldam R.O. (ratione officii, ambtshalve) en ten behoeven van
alle die geenen die het verder
Eenigzints zoude kunnen Concernee-
rent en Aangaan voor de opregte waar-
heid hebben getuijgt en verklaart

dat zij getuijgen eenigen tijde geleeden geinfor-
meert zijnde geworden dat er XXeenigeXX vijftig vaaten half 
van buijten aff in het schip xxx Schoonhoo- 
                                            ^ gemerkt PB
ven genaamt, gevoert wordende door Capiteijn J.C.
Spiegelberg, zoude ingelaaden worden, zonder dat
dat daarvan eenige aangifte daar en zoo het
behoorde wierd gedaan, zig op Vrijdag zijnde ge-
weest den XX24XX 17 Julij laastleeden in de nademiddag
aan Boord van het zelve schip hebben vervoegt

---
blz 4

dat zij get(uijge)n aldaar aan boord gekoomen zijn
aan de stuurman van het zelve schip gevraagt heb-
ben off er 50 vaaten kalk gemerkt PB aa??
bereijds aan boord waaren gebragt dan oft dezelve
nog verwagt wierden, dat hier op dezelve stuur-
man geantwoord hebbende dat dezelve bereijds ^ aan
                                                                    ^des daags tevooren den 16 
Boord gekoomen waaren. Zij getuijgen gevraagt te
hebben om dezelve vaaten te moogen zien, dat
dezelve stuurman hun hier op eenige vaaten
tussen deks geplaast aangeweezen hebbende.

Zij get(ijutge)n aldaar eenige vaaten off oxhoofden
aldaar hebben gezien gemerkt P. B. welke
vaaten na het zeggen van dezelve stuurman
de boovengemelde kalkvaaten waaren, met(???)
op order van de Hr C. Schuurman, woonende 
op de Heeregracht bij de Heerestraat al op
het zelve schip ingelaaden waaren geworden
dat zij get(uijge)n als toen aan dezelve stuur-
man gevraagt hebbende om een Briefje
te tekenen waar bij hij erkende op order
van de Heer Schuurman aan Boord van het
zelve schip Schoonhoven gevoerd wordende door
de Capiteijn J. C. Spiegelberg, ontfangen (te)
hebben 50 vaaten kalk gemerkt P.B. (de-)
zelve stuurman zulk niet ^ heeft gewijgert, …
                                     ^alleen niet

zig gereed gemaakt ^ het zelve briefje te teken(en)
                               ^heeft
wanneer de Capitein van het zelve schip

---
blz 5

J. C. Spiegelberg, de gemelde stuurman toeriep
dit briefje niet te tekenen voegende dezelve Capi-
teijn er bij wij hebben reeds een recieff van
die vaaten gegeeven, en kunnen er geen ander
geeven zonder speciaale order van de Heer Schuur-
man, maar op die zijn order hebben wij dezelve
ingelaaden; dat zij get: hier op van Boord
vertrokkend zijnde gegaan zijn na meerge-
melde C. Schuurman, dat zij get(uijge)n als toen
met dezelve Schuurman sprekende aan hem
gevraagt hebben off die 50 vaaten kalk die
daags te vooren in het schip Schoonhooven inge-
laaden waaren, op zijn order off voor zijn Reke-
ning in gelaaden waaren, dat hier op dezelve
Schuurman antwoordende: hoe dat? hij 2e get(uijge)
gezegt heeft: Mijnheer het is een eenvoudige vraag
dat hier op dezelve Schuurman gezegt heeft:
Wel nu, wat zou dat dan? hij 2e get(uijge) wederom
geantwoord heeft: Mijnheer omdat wij gaarne
zoude weeten op wiens order dat zij overgescheept
waaren; dat hier op dezelve Schuurman zeggen-
de: Wel nu, Ja zij zijn dan voo op mijn order
off voor mijn rekening overgescheept. hij 2e
get(uijge) wederom geantwoord heeft dat zij dan
ingevolge het placaat van hun Ed(el) achtb(are)
van den 27 Jann(uarij) 1789, bevoegt waaren hem
voor een boete van een hondert Guldens te

---
blz 6 

bekeuren, dat dezelve Schuurman als toen
teegens den get(uijge)n gezegt hebbende: ik kan
je luij niet, loop schielijk na de Blixem, ???
get(uijgen) hebben geantwoord kalkmeeters te zijn
en tot de bekeuring bevoegd te weeszen, hem???
teevens de publicatie overgeevende, dat hij
Schuurman dezelve publicatie ingezien heeft
de ge tegens XXhetXX hem get(uijgen) gezegt heeft, pa(k)???
je maar zoo schielijk weg als je kunt, dat hij
2e get(uijge) hier op zeggende dat zij dan verpligt
waaren er den Heer Hoofd Officier kennis van
te geeven, dezelve Schuurman geantwoord
heeft: als die mij wat te zeggen heeft laat
hij dan maandag bij mij koomen want morgen
gaa ik uijt de stad

Geevende zij getuijgen voor Reede-
nen van weetenschap Een Eider
van het door hun gedeposeerde
all het zelve te hebben gehoord
gesien bijgewoont en ondervonden
En voorts als in den text be???
zijnde all het zelve met solem-
neele Eede te bevestigen.

Gepasseert in Amsteldam (in)
Presentie van Nicolaas Tol(len)
en Balthazar Philippus Geud(eke)
als Getuijgen

 

N. Toll(ens)       C.H. Lohrman
B.P. Geudeke   Johannes Willem Keevel

H.T. a Meijnsma
notaris


---
blz 7 
 

Compareerden voor den ondergeteekende
scheepen der stad Amsteldam

Carel Hendrik Lohrman
en
Johannes Willem Keevel

Dewelke ter Requisitie en behoeven
als vooren voor de opregte waarheid heb-
ben Getuijgt en verklaart den Inhoude
der voorenstaande verklaaring waarheid
te zijn en daar bij te Persisteeren
Zoo waarlijk moest hun deposanten God
Almagtig helpen

Amst(elda)m 17 Augustus 1789 

Get(uijge) J. Hodshor

Jan K. (genealinks.tk) - 26 nov 2022 - 22:33 (laatst bijgewerkt 5 jan 2023 — 14:37 door auteur)

Heb het origineel er maar bijgezocht bij het Archief Amsterdam want je eigen link levert ofwel te kleine letters op of veel te grote waardoor het verband van de tekst verdwijnt. Op de site van het archief kun je met meer gradaties inzoomen. 

Ik kan je niet met alles helpen, maar de eerste lijkt me:

over het pakhuis der of den Pool (=het pakhuis genaamd Pool of van de poolvaarders)

Annemarie57 - 27 nov 2022 - 10:21 (laatst bijgewerkt 27 nov 2022 — 10:31 door auteur)

5/12 aangevuld en gecorrigeerd 

Grtn

Jan K. (genealinks.tk) - 5 dec 2022 - 11:23 (laatst bijgewerkt 5 dec 2022 — 14:32 door auteur)

blz. 3: schip klopt, dat staat er.

blz. 4: P.B., dat lees ik ook

blz. 5: een recieff van

          ???trokkend, daar wordt volgens mij vertrokken bedoeld. De haal kan gelezen worden als "ver", en dan wordt het [ver]trokken (de d achter het woord is doorgestreept)

          hij 2e get[uige] klopt (3x)

          van hun Ed[el]

          27 jann[uari] 1789 lees ik ook. 

blz. 6: Geevende zij getuijgen

          een Eider

          als in den text

         Moll??? , vermoedelijk N Toll

         ??? = B.P. Hendriks (o.i.d.), het is de handtekening van Balthazar Philippus Hend[riks???]

         H.T. a Meijnsma Notaris

Anneke 2 - 5 dec 2022 - 12:09 (laatst bijgewerkt 5 dec 2022 — 12:38 door auteur)

blz. 6: met solemneele Eede

Anneke 2 - 5 dec 2022 - 12:15

wederom aangepast en gecorrigeerd :-)

Anneke2 en Annemarie hartelijk dank

 

nog slechts een paar onduidelijkheden


Grtn

Jan K. (genealinks.tk) - 5 dec 2022 - 12:31 (laatst bijgewerkt 6 dec 2022 — 14:09 door auteur)

De getuigen zijn:

Balthazar Philippus Geudeke en
Nicolaas Tollen

Deze komen op meerdere akten bij deze notaris voor :-)

Grtn

Jan K. (genealinks.tk) - 5 dec 2022 - 20:34

los van de nog niet ontcijferde letters/woorden: wat betekent: R.O. in Hoofdofficier der Stad Amsteldam R.O. ?

 

R.O. is een Latijnse afkorting die staat voor ratione officii, betekend 'ambtshalve'. 

Jolanda Koch - 6 dec 2022 - 10:57

De getuigen zijn:

Balthazar Philippus Geudeke en
Nicolaas Tollen

De vraagtekens die je op blz. 6 hebt laten staan zijn de handtekeningen van deze twee mannen. Er staat dus: N Toll en B P Geudeke

Anneke 2 - 6 dec 2022 - 11:11


wederom aangepast en gecorrigeerd :-)

Anneke2 en Annemarie hartelijk dank

 

Grtn

Jan K. (genealinks.tk) - 6 dec 2022 - 14:12Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu