stamboomforum

Zoekplaatjes

Een foto van omstreeks 1900. Was in het bezit van de familie den Boer in Alblasserdam. Of mogelijk van de familie Vermeulen Alblasserdam. Mijn moeder Jeanne den Boer (1921-2016), een van de 7 dochters van bakker Arnoldus den Boer, heeft Antje nog gekend in haar jonge jaren. Waarschijnlijk woonde deze familie in Alblasserdam. Arnoldus was bakker op dam 46, hoek Cortgene. Getrouwd met Anna Klazina Vermeulen. Haar vader was Nicolaas Vermeulen (geb.1824 Reeuwijk-ovl.1898 Alblasserdam) en deze familie woonde op de Haven-Alblasserdam; vroeger heette dat Het Stoep. Hij had een scheepswerf.
Van welke familie Stade waren deze kinderen? Zijn er nog familieleden in leven? Het zou leuk zijn, als ik deze foto aan


Meer over dit zoekplaatje

Als zesde van links op de bovenste rij staat mijn overgrootvader Willem Reedijk (Geb 17-04-1889 in Westmaas). Hij was van 1914 tot 1939 getrouwd met Berbera Boer (soms geschreven als Barbera), zij zijn toen gescheiden. Hij kreeg de kinderen Jacob Cornelis, Teuntje Cornelia, Cornelia Teuntje en Gijsbert Willem. Ik heb nog een andere foto van Willem, een portretfoto, waar achterop "16 november 1938, 3 jaar proeftijd" en "Arcachon Golf van Biskaje Frans 1924" staat. Kan dat iets te maken hebben met deze foto?
Wat is het verhaal van deze foto? Wie zijn dit, wat is de gelegenheid, waar en wanneer is de foto gemaakt?


Meer over dit zoekplaatje

P de Boer W Schaap. Er is een Walda Schaap in Rotterdam, haar man is De Boer maar geen P de Boer.
Voor oudefotosendocumenten wil ik graag de juiste namen weten van dit echtpaar. Wie wil mij helpen?


Meer over dit zoekplaatje

Ik heb 3 foto's uit 1 doos misschien familie? De namen zijn Kuypers, Wierma, Wiersma,Meijer, de Boer, Schaap. De andere foto's plaats ik nog. Het zou heel fijn zijn als jullie willen mee denken.
Ik heb jullie hulp nodig voor mijn website oudefotosendocumenten. De vraag is wie is dit?


Meer over dit zoekplaatje

Foto is gemaakt in Varsseveld in 1943 of 1944. Mijn vader ,Hendrik (Henk) Peeneman was ondergedoken bij de familie Hiddink op een boerderij. De boer heette Henk/Hendrik Hiddink.
De linker man is mijn vader, Henk Peeneman. Ging door voor familie en heette daar Henk Hiddink. De rechter man is Sal de


Meer over dit zoekplaatje

Femmigje Huisman en Grietje van der Zande; Friesland: Oosterzee / Echten.
Ik denk dat dit Femmigje Huisman (1874-1939 Oosterzee / Echten) en Grietje van der Zande (1831 Oldeholtwolde - 1915 Oost


Meer over dit zoekplaatje

De man op de foto is Jacobus Johannes van der Kamp, geboren op 22-8-1890 te Leiden. De vrouw in de lichte jurk is Jannetje Jaoba van der Kamp, geboren op 16-5-1917 te Leiden. De vrouw rechts is Jacoba de Boer, geboren op 19-9-1865 te Leiden. De foto is gemaakt omstreeks 1934. Vermoedelijk in Katwijk.
Wie is de vrouw in het midden op de bank? Mogelijk familie, maar dat staat niet vast.


Meer over dit zoekplaatje

Delen van de tekst die ik heb kunnen ontcijferen: Akte No.6, Hotse Sybrens Nijdam en Hinke Lourens Hornstra, 7 juni 1819. In het jaar Een duizend acht honderd en negentien den Zeventiende dag der maand Juny des namiddags ten vijfuren, zijn voor ons Freerk Burgen Officier van den BurgerlijkenStand der Gemeente van IJlst Provincie Vriesland, gecompareerd Hotze Sybrens Nijdam van bedrijf Boer wonende te IJlst zoon van Sybren Botes Nij- dam volgens verklaring van overlijden gepasseerd voor de Notaris van der Leij te IJlst en Getuigen den Tiende Juny dezes jaars en geregistreerd den elfden dito overleden te (?) in het water den agtienden january agtien honderd agt en van Bottje Hotzes nog in leven wonende te Oosthem en hare toestemming door onderteekening dezes gevende en volgens Doop...(?) geboren te (?)...den den tiende maart zevenhonderd vijfennegentig hebbende volgens Certificaat van den Heere Gouverneur indat den negenentwintigste mey dezes jaars voldaan aan de Nationale Militie (?) (?) mede En thans wonende te IJlst dog laat te Oosthem Grietenije wymbritserdaeel dogter van Lourens Sakes (?) Hornstra en grieetje Tammes Echtelieden van beroep arbeiders wonende te L(?)urzen hunne toestemming gevende volgens acte van Consent opgemaakt voor den Nota- ris de Jongh te Gorredijk den vierden juny deze jaars en Geregistreerd te Gorredijk den vijfden daaraanvolgenden volgens (?) (?) ge(?) te IJlst (?) Hornensterzwaag(?) den tweeden dito ben zeventienhondert agtentagtig van welkers ondertrouwd den (?) afkondigingen zonder eenige (?) hebben plaatsgehad te IJlst den eersten en tweeden zondag der maand juny voor meld de(?) zesden en dertienden juny (?) der Grietenije Wymbritseradeel volgens Certificaat afgegeven door den Edel- Achtbaren Heer Grietman van Wymbritserdaal den zeventien den juny agtien hondert negentien Op den eersten en tweeden zondag der maand juny deze jaars datums Zesden en dertiende juny Zoo is het dat wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle voormelde stukken en van het zesden hoofdstuk van het Burger lijk wetboek over het Huwelijkieder der aanstaande Echtgenoten afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander weerkeerig tot man en tot vrouw (?) nemen waar op door elk der zelve een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der wet dat Hotze Sybrens Nijdam en Hinke Sonkes door het huwelijk verbonden zijn waarvan wij acte hebben Opgemaakt in tegenwoordigheid van Bruidegom zijde Bonne Gosse Bosman Boer te oosthem oud agtenveertig jaren en Steeven der en Gosse Boels Damstra Boer mede te oosthem oud (?)enveertig jaren (?) en aan B(?) (?) Stellingwerf Majoor te IJlst oud zesenveertig jaren goede vrind en Boye (?) zonder beroep te IJlst oud drieen(?) jaren goede vrind alle meerderjarige Perzonen welke beneffens de getrouwden deze acte met mij President(?) (?) eersten en stads secretaris hebben ondertekend IJlst dato en gaan iets zeggende der Bruid en Bruidegom samen (?) niet te kunnen schrijven. [Get.] bote hotes P.B. Stellingwerf Bonne Gosses Boma B.G. ?uedens P.R. Damstra Pieter ten Pater (?)
Ik heb op allefriezen.nl een akte gevonden (Huwelijksregister 1819, IJlst, Aktenummer 6) die in de 1e plaats slecht is t


Meer over dit zoekplaatje

Uit de nalatenschap van de Familie de Boer en Riem te Harlingen. Naam op de achterkant Cilly of Tilly en Catrientje maar mogelijk ook anders.
Wie zijn deze meisjes.? In welk jaar is deze foto genomen?


Meer over dit zoekplaatje

Komt uit de nalatenschap van de Familie de Boer, Tigchelaar, Riem,afkomstig van Harlingen en omgeving.
Wie is deze vrouw? Waar is de foto genomen en in welk jaar?


Meer over dit zoekplaatje

Foto is afkomstig uit de nalatenschap van de Familie de Boer, Riem te Harlingen.
Wie zijn deze jonge mannen? Waar is de foto genomen? Welk jaar?


Meer over dit zoekplaatje

Foto komt uit de nalatenschap van de Familie de Boer, Riem, Tigchelaar. Familie is afkomstig van Harlingen. en omgeving
Wie zijn deze jonge mannen? Waar is deze Foto genomen? Jaartal?


Meer over dit zoekplaatje