stamboomforum

Zoekplaatjes

De foto is gemaakt door fotograaf A. Kok; werkzaam op de Wittenburgergracht Amsterdam van 1884 - 1891, dus ik ga ervanuit dat de foto binnen deze periode gemaakt moet zijn.
Wie kan mij meer vertellen over dit uniform?


Meer over dit zoekplaatje

Delen van de tekst die ik heb kunnen ontcijferen: Akte No.6, Hotse Sybrens Nijdam en Hinke Lourens Hornstra, 7 juni 1819. In het jaar Een duizend acht honderd en negentien den Zeventiende dag der maand Juny des namiddags ten vijfuren, zijn voor ons Freerk Burgen Officier van den BurgerlijkenStand der Gemeente van IJlst Provincie Vriesland, gecompareerd Hotze Sybrens Nijdam van bedrijf Boer wonende te IJlst zoon van Sybren Botes Nij- dam volgens verklaring van overlijden gepasseerd voor de Notaris van der Leij te IJlst en Getuigen den Tiende Juny dezes jaars en geregistreerd den elfden dito overleden te (?) in het water den agtienden january agtien honderd agt en van Bottje Hotzes nog in leven wonende te Oosthem en hare toestemming door onderteekening dezes gevende en volgens Doop...(?) geboren te (?)...den den tiende maart zevenhonderd vijfennegentig hebbende volgens Certificaat van den Heere Gouverneur indat den negenentwintigste mey dezes jaars voldaan aan de Nationale Militie (?) (?) mede En thans wonende te IJlst dog laat te Oosthem Grietenije wymbritserdaeel dogter van Lourens Sakes (?) Hornstra en grieetje Tammes Echtelieden van beroep arbeiders wonende te L(?)urzen hunne toestemming gevende volgens acte van Consent opgemaakt voor den Nota- ris de Jongh te Gorredijk den vierden juny deze jaars en Geregistreerd te Gorredijk den vijfden daaraanvolgenden volgens (?) (?) ge(?) te IJlst (?) Hornensterzwaag(?) den tweeden dito ben zeventienhondert agtentagtig van welkers ondertrouwd den (?) afkondigingen zonder eenige (?) hebben plaatsgehad te IJlst den eersten en tweeden zondag der maand juny voor meld de(?) zesden en dertienden juny (?) der Grietenije Wymbritseradeel volgens Certificaat afgegeven door den Edel- Achtbaren Heer Grietman van Wymbritserdaal den zeventien den juny agtien hondert negentien Op den eersten en tweeden zondag der maand juny deze jaars datums Zesden en dertiende juny Zoo is het dat wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle voormelde stukken en van het zesden hoofdstuk van het Burger lijk wetboek over het Huwelijkieder der aanstaande Echtgenoten afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander weerkeerig tot man en tot vrouw (?) nemen waar op door elk der zelve een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der wet dat Hotze Sybrens Nijdam en Hinke Sonkes door het huwelijk verbonden zijn waarvan wij acte hebben Opgemaakt in tegenwoordigheid van Bruidegom zijde Bonne Gosse Bosman Boer te oosthem oud agtenveertig jaren en Steeven der en Gosse Boels Damstra Boer mede te oosthem oud (?)enveertig jaren (?) en aan B(?) (?) Stellingwerf Majoor te IJlst oud zesenveertig jaren goede vrind en Boye (?) zonder beroep te IJlst oud drieen(?) jaren goede vrind alle meerderjarige Perzonen welke beneffens de getrouwden deze acte met mij President(?) (?) eersten en stads secretaris hebben ondertekend IJlst dato en gaan iets zeggende der Bruid en Bruidegom samen (?) niet te kunnen schrijven. [Get.] bote hotes P.B. Stellingwerf Bonne Gosses Boma B.G. ?uedens P.R. Damstra Pieter ten Pater (?)
Ik heb op allefriezen.nl een akte gevonden (Huwelijksregister 1819, IJlst, Aktenummer 6) die in de 1e plaats slecht is t


Meer over dit zoekplaatje

Een schoolfoto van de Christelijk Nationale ULO in Amersfoort aan de Lingestraat, gemaakt in 1937 Heel veel mensen waarvan de meesten waarschijnlijk niet meer leven. De foto is gemaakte door NV Vereenigde Fotobureau aan het Singel 93 in Amsterdam Mijn vader Aat de Booij (1921-1981) staat als 16-jarige op deze foto.
Ben op zoek naar zo veel mogelijk namen van de personen op deze foto. En vraag me af of meer mensen in het bezit zijn v


Meer over dit zoekplaatje

Links op de foto mijn opa Johannes Huigsloot (1894-1985). Hij woonde destijds op de Zuidhoek in Roelofarendsveen. In 1913 werd hij ingeloot voor de Nationale Militie, dus deze foto zal waarschijnlijk van 1913 of 1914 zijn.
Ik zou graag willen weten waar de foto gemaakt is, wie zijn dienstmaat rechts op de foto is en tot welk onderdeel ze beh


Meer over dit zoekplaatje

gevonden in een foto boek van mijn fam .Vader en Moeder leven niet meer dus kan ik het niet vragen .fam naam vader is Mandemaker en fam naam moeder Kleistra .ik heb een blad van naionale militie provincie Friesland met de naam Harmen Jans Kleistra 10 april 1857 op de foto geen aanwijzingen.kan dit Harmen Jan zijn gezien datum 1857
wie is deze meneer ? (Kleistra?)


Meer over dit zoekplaatje