stamboomforum

Forum logoFora » Onderzoek in Indonesië » Garoet 1932: Roelof Frederik Nicolaas Meyer, Jacob Hendrik Willem Meyer en Willem Christiaan Meyer

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Op  5 maart 1932 verscheen in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië het onderstaande bericht.

Garoet’s Oudste Inwoner Overleden.
In den Ouderdom van 91 Jaar.
In de nu afgeloopen week, aldus schrijft onze Bandoengsche correspondent, overleed te Garoet, in den ouderdom van even 91 jaar, de heer R.F.N. Meyer, die ruim 60 jaren daar ter stede woonachtig was en algemeen geacht werd.
De heer Meyer, die aanvankelijk te Garoet zich vestigde als Commies bij het Binnenlandsch Bestuur, waarna hij onder den heer Holle 20 jaren lang de onderneming Waspada beheerde, begon daarna te Garoet eigen zaken door den geruimen tijd bestaanden en bloeienden Toko Meyer te openen, welke later overging aan zijn beide zonen.
Voor de teraardebestelling van het stoffelijk voorschot was zeer groote belangstelling. Onder de aanwezigen bevonden zich de Assistent-Resident en de oud-Regent van Garoet, die met wijlen den heer Meyer door zeer hechte vriendschapsbanden was verbonden. Aan de groeve werd, op verzoek van Ds. Christoffels die verhinderd was, gesproken door den heer Jebbink, die Psalm 90 voorlas. De oudste zoon van den overledene dankte.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 05-03-1932

Ik vermoed dat met R.F.N. Meyer en zijn beide zonen bedoeld zijn de commanditair Roelof Frederik Nicolaas Meyer en de twee vennoten Jacob Hendrik Willem Meyer en Willem Christiaan Meyer uit een bericht dat eerder verschenen was in De Preanger-Bode van 5 februari 1913, waarin ook sprake was van Toko R.F.N. Meyer te Garoet.

Handelsvennootschap.
Blijkens acte, dd. 31 Januari 1913, no 72, voor mij verleden, hebben de Heeren ROELOF FREDERIK NICOLAAS MEYER, als commanditair, JACOB HENDRIK WILLEM MEYER en WILLEM CHRISTIAAN MEYER, als gereerende vennooten, allen kooplieden wonende te Garoet, met elkander aangegaan eene commanditaire vennootschap onder de firma „Commanditaire Handelsvennootschap voorheen R.F.N. MEYER” zetel: Garoet. Doel! Exploiteeren en voortzetten der tokozaak R.F.N. MEYER. Duur: 1 Januari 1913 – 31 December 1922.
Bevoegdheid gereerende vennooten: Gelijk, slechts voor inkoopen op tijd, geldleenen, afgeven. accepteeren, en dosseeren, voor aval teekenen wissels en ander handelspapier en andere buiten het doel der vennootschap vallende handelingen, vereischt handteekening van beide vennooten; borgtocht in privé uitgesloten.
VELLEMA. Notaris Bandoeng.
De Preanger-Bode 05-02-1913

Roelof Frederik Nicolaas Meyer/Meijer werd mogelijk geboren te Pekalongan op 28 april 1841 als zoon van H.W. Meijer.
Vgl. het bericht in de Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië voor het jaar 1842.

Mijn vraag: Wie kan nadere gegevens verstrekken over de drie heren Roelof Frederik Nicolaas Meyer, Jacob Hendrik Willem Meyer en Willem Christiaan Meyer uit bovenstaande krantenberichten?

Pauwel

Op 29.3.1888 huwde Roelof Frederik Nicolaas Meijer in Garoet met Mariamah, een inlandse vrouw.

G.Karssenberg

Zoekresultaten:

Gezocht in: huwelijken en overlijden.
Totaal aantal gevonden records: 1
Record: 1 t/m 1

Bruidegom: Willem Christiaan Meijer
Bruid: Saida
Plaats (gouvernement,residentie,afdeling): Padang Pandjang (Sumatra's Westkust,Padangse Bovenlanden,Batipoeh en X Kota's) Datum: 22-03-1909
Opmerking(en): een inlandse vrouw
Bijregister:   RA jaar/bladzij: 1910/29

Zij hebben een dochter Alida Meijer geboren 31-07-1909 Batavia  overleden 27-02-1978 Wassenaar huwde 23-04-1932 Hendrik Otto Varkenvisser  zie hier

Bewijs van geboorte niet gevonden.

In de krant  Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 03-05-1932 het huwelijk  zie hier

Elisabeth

R.F.N. Meyer heeft in een kamp gezeten  zie hier 

Elisabeth

advertentie in de krant

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad

  • 16-07-1894

 Waspada thee zie hier

Mogelijk familie  zie hier insolvente inboel de heer A F R Meijer

Dit zou mogelijk het gewijzigd ondertrouw van Hendrik Willem kunnen zijn zie hier  

Dan zou dit mogelijk zijn interneringskaart zijn zie hier

Elisabeth

Dank voor alle reacties.

Roelof Frederik N. Meyer komt ook voor in een andere lijst van het Japanse krijgsgevangenenkamp Fukuoka B17.

http://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Fukuoka%2017B%20Register.htm

Dit kan niet de gevraagde R.F.N. Meyer zijn, die immers al in 1932 overleed. 

De identieke naam is wel opvallend, dus mogelijk zijn ze familie van elkaar.

Pauwel

Uit bronnenpublicaties van IGV- BRP14:49 De burgerlijke stand van Pekalongan geboorteregisters (1821) 1828-1868 bewerkt door L.M. Janssen

Roelof Fredrik Nicolaas geb. 28 april 1841 (aangifte 29 april 1841); ouders Hendrik Willem Meijer oud 46 jaar, zonder beroep, wonende te Pekalongan en Cornelia Lens oud 30 jr, wonende ten huize van de aangever, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind als het zijne erkent; getuigen: Johannes Westhoff, oud 35 jaar, 1e klerk op het residentiekantoor van Pekalongan en Maurits Voogd, oud 45 jaar temporaire opziender der civieke gebouwen en werken te Pekalongan, beide ald. wonende.
In de marge: het in deze akte vermelde kind Roelof Fredrik Nicolaas is door het opvolgnd huwelijk der ouders, voltrokken te Pekalongan op 15 dec 1842 gewettigd (RA1842:257) Roelof Fredrik Nicolaas, zoon van H.W. Meijer geb. 28 april 1841)

In de periode 1830-1851 worden tenminste 9 kinderen van het echtpaar aangegeven.Indien je de namen wilt met data dan even aangeven svp.

14-07-1887 overlijden Hendrik Willem Meijer te Pekalongan (RA1888:334)
05-11-1902 overlijden Cornelia Lens te Pekalongan (RA1904:B111)

mvg-Ben

ps in de regeringsalmanak en enkele andere bronnen (van IGV) komt de naam voornamelijk voor als Meijer.

Ben Wegman

 

L.M. Janssen. De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821)(1828-1868). ’s-Gravenhage, (Bronnenpublikaties van de) Indische Genealogische Vereniging, deel XIV 2001.

Beste Ben, 

Heel hartelijk dank voor deze bijdrage. Geweldig. Ik ken deze publicatie niet. Heb jij die toevallig zelf in je bezit? 

In de periode 1830-1851 worden tenminste 9 kinderen van het echtpaar aangegeven. Indien je de namen wilt met data dan even aangeven svp.

Heel graag zou ik ook de gegevens van de andere kinderen willen hebben. Ga je die hier neerzetten, of is het handiger ze mij per PB toe te sturen? Wat voor jou het gemakkelijkst is natuurlijk.

Groet, Pauwel

 

Zie nog: http://www.igv.nl/images/Index_gepubl_registers_BS_Ned-Indie_IGVnl.pdf

Pauwel

De directe data even hier:

Jacob Antonie Hendrik ca 1827
Anna Wilhelmina geboren 15 jan 1830
Cornelia Elisabeth geboren 21 mei 1832
Catharina Fredrika geboren 20 nov 1834
Jacob Hendrik geboren 18 nov 1836
Jacoba Anthonetta geboren 12 febr 1839
Roelof Fredrik Nicolaas geboren 28 april 1841
Johan Christiaan Willem geboren 22 sept 1843
Willem Eduard Fredrik geboren 26 jan 1846
Johanna Amelia Charlottha geboren 8 jan. 1851 

Mogelijk interessant zijtakje
Gerardine Antoinette Laurence geb 31 okt 1852; moeder Anna Wilhelmina Meijer, ongehuwd. Aangever Hendrik Willem Meijer
Georgette Adelaide Constance geboren 8 juni 1855; moeder Cornelia Elizabeth Meijer, ongehuwd. Aangever Hendrik Willem Meijer
Johannes Cornelis Willem geboren 30 dec 1858; moeder Cornelia Elizabeth Meijer, ongehuw. Aangeven Hendrik Willem Meijer

Ik zal een mail naar je sturen, dan kan ik daarna de betreffende  pagina's naar jou toe sturen.

mvg-Ben

Ben Wegman

Ben, hartelijk dank weer!

edit

De mij door Ben toegestuurde pagina's met de gegevens van de tien kinderen van Hendrik Willem Meijer volgen hieronder. Of de oudste zoon, Jacob Antonie Hendrik Meijer, dezelfde moeder heeft als zijn negen jongere broers en zussen, nl. Cornelia Lens, blijft onduidelijk. Hij zou geboren zijn te Semarang in 1826. De laatste drie geboorteakten betreffen kleinkinderen van Hendrik Willem Meijer.

Anna Wilhelmina
geb. 15 jan. 1830 (aangifte 16 jan. 1830); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 35 jr., ambtenaar op wachtgeld, wonende op het land Marong, gelegen in het regentschap Batang, res. Pekalongan, en Cornelia Lens, wonende te Pekalongan, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind voor het zijne erkent; getuigen: Hermanus Barend Houtman, oud 35 jr., chirurgijn 2e kl. in Oost Indische dienst, en Jan Toorop, oud 56 jr., zonder beroep, beiden wonende te Pekalongan.
In de marge: Het in deze akte vermelde kind Anna Wilhelmina is door het opvolgend huwelijk der ouders, voltrokken te Pekalongan op 15 dec. 1842, gewettigd.
[RA 1831, 180: Anna Wilhelmina, geadopteerde dochter van H.W. Meijer, geb. 15 jan. 1830]

Cornelia Elisabeth
geb. 21 mei 1832 (aangifte 22 mei 1832); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 37 jr., ambtenaar op wachtgeld, wonende te Pekalongan, en Cornelia Lens, wonende ten huize van de aangever, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind voor het zijne erkent; getuigen: Jan George Struwer, oud 35 jr., en Johannes Westhoff, oud 26 jr., beiden klerk op het residentiebureau van Pekalongan en ald. wonende.
In de marge: Het in deze akte vermelde kind Cornelia Elisabeth is door het opvolgend huwelijk der ouders, voltrokken te Pekalongan op 15 dec. 1842, gewettigd.
[RA 1833, 228: Cornelia Elisabeth, geadopteerde dochter van H.W. Meijer, geb. 21 mei 1832]

Catharina Fredrika
geb. 20 nov. 1834 te Soebah (aangifte 20 nov. 1834); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 39 jr., ambtenaar op wachtgeld, wonende te Soebah, res. Pekalongan, en Cornelia Lens, oud 23 jr., wonende ten huize van de aangever, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind voor het zijne erkent; getuigen: Martinus Voogd, oud 36 jr., temporair opziender der civiele gebouwen en werken te Pekalongan, en Adriaan Penas Anthonijsz, oud 30 jr., klerk bij de commies-ontvanger der inkomende en uitgaande rechten te Pekalongan, beiden ald. wonende.
In de marge: Het in deze akte vermelde kind Catharina Fredrika is door het opvolgend huwelijk der ouders, voltrokken te Pekalongan op 15 dec. 1842, gewettigd.
[RA 1835, 182: Catharina Fredrica, dochter van H.W. Meijer, geb. 20 nov. 1834]

Jacob Hendrik
geb. 18 nov. 1836 te Maron (aangifte 19 nov. 1836); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 41 jr., zonder beroep, wonende te Maron, regentschap Batang, res. Pekalongan, en Cornelia Lens, oud 25 jr., wonende ten huize van de aangever, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind voor het zijne erkent; getuigen: Johannes Westhoff, oud 31 jr., en Adrianus Anthonijsz, oud 25 jr., beiden klerk op het residentiekantoor van Pekalongan en ald. wonende.
[RA 1837, 216: Jacob Hendrik, zoon van H.W. Meijer, geb. 18 nov. 1836]

Jacoba Anthonetta
geb. 12 febr. 1839 (aangifte 13 febr. 1839); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 43 jr., zonder beroep, wonende te Pekalongan, en Cornelia Lens, oud 28 jr., wonende ten huize van de aangever, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind voor het zijne erkent; getuigen: Johannes Westhoff, oud 33 jr., 1e klerk, en Johannes Wilhelmus Toorop, oud 22 jr., klerk, beiden op het residentiekantoor van Pekalongan en ald. wonende.
In de marge: Het in deze akte vermelde kind Jacoba Anthonetta is door het opvolgend huwelijk der ouders, voltrokken te Pekalongan op 15 dec. 1842, gewettigd.
[RA 1840, 249: Jacoba Anthonetta. dochter van H.W. Meijer, geb. 12 febr. 1839]

Roelof Fredrik Nicolaas
geb. 28 april 1841 (aangifte 29 april 1841); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 46 jr., zonder beroep, wonende te Pekalongan, en Cornelia Lens, oud 30 jr., wonende ten huize van de aangever, ongehuwde lieden; aangever: de vader, die het kind voor het zijne erkent; getuigen: Johannes Westhoff, oud 35 jr., le klerk op het residentiekantoor van Pekalongan, en Martinus Voogd, oud 45 jr., temporaire opziender der civiele gebouwen en werken te Pekalongan, beiden ald. wonende.
In de marge: Het in deze akte vermelde kind Roelof Fredrik Nicolaas is door het opvolgend huwelijk der ouders, voltrokken te Pekalongan op 15 dec. 1842, gewettigd.
[RA 1842, 257: Roelof Fredrik Nicolaas, zoon van H.W. Meijer. geb. 28 april 1841]

Johan Christiaan Willem
geb. 22 sept. 1843 (aangifte 23 sept. 1843); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 48 jr., zonder beroep, en zijn echtg. Comelia Lens, oud 33 jr., beiden wonende te Pekalongan; aangever: de vader; getuigen: Johannes Westhoff, oud 37 jr., le klerk op het residentiekantoor van Pekalongan, en Martinus Voogd, oud 48 jr., opziender der civiele gebouwen en werken te Pekalongan, beiden ald. wonende.
[RA 1844, 266: Johan Christiaan Willem, zoon van H.W. Meijer, geb. 22 sept. 1843]

Willem Eduard Fredrik
geb. 26 jan. 1846 (aangifte 26 jan. 1846); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 51 jr., zonder beroep, en zijn echtg. Cornelia Lens, oud 35 jr., beiden wonende te Pekalongan; aangever: de vader; getuigen: Johannes Westhoff, oud 39 jr., 1e klerk, en Jacobus Gerrit Springer, oud 34 jr., klerk, beiden op het residentiekantoor van Pekalongan en ald. wonende.
[RA 1847, 328: Willem Eduard Fredrik, zoon van H. W. Meijer, geb. 26 jan. 1846]

Johanna Amelia Charlottha
geb. 8 jan. 1851 (aangifte 9 jan. 1851); ouders: Hendrik Willem Meijer, oud 55 jr., gepensioneerd opziener der zoutpannen, en zijn echtg. Cornelia Lens, oud 40 jr., beiden wonende te Pekalongan; aangever: de vader; getuigen: Johannes Westhoff, oud 44 jr., 1e klerk, en Jacobus Gerrit Springer, oud 39 jr., klerk, beiden op het residentiekantoor van Pekalongan en ald. wonende.
[RA 1852, 404: Johanna Amelia Charlotta, dochter van H.W. Heijer, geb. 8 jan. 1851]

Gerardine Antoinette Laurence
geb. 31 okt. 1852 (aangifte 2 nov. 1852); moeder: Anna Wilhelmina Meijer, oud 22 jr., wonende te Pekalongan, ongehuwd; aangever: Hendrik Willem Meijer, oud 57 jr., gepensioneerd opziener der zoutpannen, wonende te Pekalongan; getuigen: Jacob Antonie Hendrik Meijer, oud 26 jr., onderwijzer bij de Javaanse School te Pekalongan, zoon van de aangever, en Josephus Dekker, oud 25 jr., klerk op het residentiekantoor van Pekalongan, beiden ald. wonende.
In de marge: Het in deze akte vermelde kind Gerardine Antoinette Laurence is op 19 okt. 1866 door Cornelis Kuitert voor het zijne erkend blijkens akte van erkenning nr. 68 van de Burgerlijke Stand te Batavia.
In de marge: Het in deze akte vermelde kind Gerardine Antoinette Laurence is krachtens de door de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verleende brieven van wettiging van 14 juni 1867 in alle opzichten erkend als wettige dochter van Anna Wilhelmina Meijer en Cornelis Kuitert.
[RA 1844, 441: Gerardina Antoinette Laurence Meijer, geb. 31 okt. 1852]

Georgette Adelaide Constance
geb. 8 juni 1855 (aangifte 9 juni 1855); moeder: Cornelia Elizabeth Meijer, oud 23 jr., wonende te Pekalongan, ongehuwd; aangever: Hendrik Willem Meijer, oud 60 jr., gepensioneerd opziener der zoutpannen, wonende te Pekalongan; getuigen: Jacob Antonie Hendrik Meijer, oud 28 jr., zoon van de aangever, en Willem Nootman, oud 24 jr., beiden klerk op het residentie­kantoor van Pekalongan en ald. wonende.
[RA 1856, 486: Georgette Adelaide Constance Meijer, geb. 8 juni 1855]

Johannes Cornelis Willem
geb. 30 dec. 1858 ten huize van de aangever (aangifte 30 dec. 1858); moeder: Cornelia Elizabeth Meijer, oud 26 jr., wonende te Pekalongan, ongehuwd; aangever: Hendrik Willem Meijer, oud 63 jr., gepensioneerd opziener der zoutpannen en wonende te Pekalongan; getuigen: Johannes Gerhardus Plassaer, oud 39 jr., le klerk, en Willem Nootman, oud 28 jr., klerk, beiden op het residentiekantoor van Pekalongan en ald. wonende.
[RA 1860, 28: Johannes Cornelis Willem Meijer, geb. 30 dec. 1858]


overgenomen uit:
L.M. Janssen. De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821)(1828-1868). ’s-Gravenhage, (Bronnenpublikaties van de) Indische Genealogische Vereniging, deel XIV 2001.

Pauwel

Jacob Antonie Hendrik Meijer geboren Semarang 1826 zonder nadere datumaanduiding. (RA1927:A164)

Johan Hendrik Nicolaas geb 18 okt 1853; ouders Jacob Antonie Hendrik Meijer, 27 jaar onderwijzer bij de Inlandse school te Pekalongan en zijn echtg. Anna Georgina Adelle Anthonijsz oud 20 jaar.

Anna Georgina Adelle Anthonijsz trouwt Pekalongan 5 jan 1853 Jacob Anthonie Hendrik Meijer (RA1854, 423)

mvg-Ben

ps 04-04-2017 jaartal 1926 gecorrigeerd naar 1826.

Ben Wegman

Rouwadvertentie, bedankje met namen van kinderen en aangehuwde  zie hier

Mvg

Elisabeth

Ben, dank weer voor je aanvullende gegevens.

Komt dit ook weer uit L.M. Janssen. De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821)(1828-1868). ’s-Gravenhage, (Bronnenpublikaties van de) Indische Genealogische Vereniging, deel XIV 2001?

Pauwel

Elisabeth,

Hartelijk dank, een heel mooie vondst!

mvg-Pauwel

edit

Ik neem aan – op grond van de door Ben Wegman aangedragen gegevens – dat de namen T. OFFERS, geb. MEIJER, R.T.N. MEIJER en W.E.T. MElJER gelezen moeten worden als F. OFFERS, geb. MEIJER, R.F.N. MEIJER en W.E.F. MElJER. Foutje van de zetter?

http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=%22meijer+geb.+lens%22&page=1&coll=ddd

Bataviaasch Nieuwsblad
21-07-1887
______________________________________

Op den 14en dezer overleed te Pekalon­-
gan zacht en kalm in den gezegenden
ouderdom van ruim 92 jaren mijn geliefde
echtgenoot den heer H.W. MEIJER.

C. MEIJER, geb. LENS.
-----------------------------------
Aan familieleden, vrienden en kennissen, die
ons blijken gaven hunner deelneming bij
het overlijden mijns echtgenoot, vader en be­-
huwd vader, den heer H.W. MEIJER, betuigen
wij onzen hartelijken en oprechten dank.

C. MEIJER, geb. LENS.
H. OFFERS.
T. OFFERS, geb. MEIJER.
J.H. MEIJER.
J.A. OUDEMANS.
J.A. OUDEMANS, geb. MEIJER.
R.T.N. MEIJER.
J.C.W. MEIJER.
J. MEIJER, geb. BLOEM.
W.E.T. MElJER.
Wed. CAVELIUS, geb. MEIJER.

Pauwel


@ Pauwel,

Sorry. Bij het laatste bericht van mij (22:34) heb ik inderdaad verzuimd om de bron bij het tweede item te vermelden.

 Johan Hendrik Nicolaas geb 18 okt 1853; ouders Jacob Antonie Hendrik Meijer, 27 jaar onderwijzer bij de Inlandse school te Pekalongan en zijn echtg. Anna Georgina Adelle Anthonijsz oud 20 jaar. (L.M. Janssen. De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821)(1828-1868)’s-Gravenhage, (Bronnenpublikaties van de) Indische Genealogische Vereniging, deel XIV 2001).

Ook in deze bron:

Catharina Wilhelmina geb 3 nov 1849 (aangifte 27 juli 1852); ouders Jacob Anthonij Hendrik Meijer oud 25 jaar onderwijzer en Javaanse vrouw Salipa oud 21 jaar beiden wonende te Pekalongan ongehuwde lieden.

06-10-1880 geboorte Willem Christiaan Meijer (erkenning) te Limbangan(Garoet) (RA1883:258)

23-09-1878 geboorte George Otto Meijer (erkenning) te Limbangan (RA1880:243)

In 1882 woonden in Limbangan J.C.W. Meijer en R.F.N. Meijer

mvg-Ben

Ben WegmanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!