stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Trouwboek Krommenie 1605 ....


Profiel afbeelding

Waarschijnlijk al bekend:

Huwelijk van 17 maart 1619 staat hier, 3e van onderen links:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-YN3W?i=5&wc=SM97-7MW%3A1293193204%2C382027601%2C383552202&cc=2037985

Anno 1619
Item den 17 maerte sijn in
den houwelicken staet bevesticht
Dijrck Pietersz backer met
met Maria Hendricksx

Huwelijk uit 1607 heb ik hier niet gevonden.

Tineke Tjoelker

Dank, dit heb ik ook gevonden en is een mooie aanvulling op mijn document. 

Wat de hr Pauwel bedoelt met bovenstaande is mij niet geheel duidelijk  (nr 4.  Kerkeraadsboek 1604 - 1659 kan ik niet openen) en ik heb derhalve de akte van 1607 ook niet gevonden.

C.N. de Jong

Als je een in 1607 te Krommenie gesloten huwelijk zoekt, zou ik in de eerste plaats kijken op de website van het Gemeentearchief Zaanstad, omdat in dat archief de Doop- Trouw- en Begraafregisters (DTB's) van Krommenie worden bewaard.

Als een archief op zijn website een digitale personendatabase heeft opgenomen, kan daarin op persoonsnaam worden gezocht. Als je geluk hebt, biedt het archief op de website ook scans aan van de aanwezige DTB's. Voor Krommenie reiken de in de digitale personendatabase van het Gemeentearchief Zaanstad opgenomen gegevens niet ver genoeg terug.
(Er is wel een klapper beschikbaar op de studiezaal van het archief.)

Voor het gezochte jaar vind je in de Inventaris van de Doop- Trouw- en Begraafboeken van Krommenie twee mogelijke zoekopties, n.l. Krommenie DTB 4, het N.H. Kerkeraadsboek 1604-1659, waarin opgenomen de ondertrouw- en trouwboeken 1604-1704 e.v., — waarvan het archief echter geen scans aanbiedt aan op zijn site 1 —, en Krommenie DTB 26 Ondertrouw- en Trouwboeken voor het Gerecht, vanaf 1605, — waarvan wél scans op de website zijn te bekijken.
In Krommenie DTB 26 vind je echter niet het gezochte huwelijk.

Scans/films van Krommenie DTB 4 vind je wel op FamilySearch. Vgl.
https://www.familysearch.org/frontier/search-bifrost/image/index?owc=SM97-7M7%3A1293193204%2C382027601%3Fcc%3D2037985
Klik 'Kerkeraadshandelingen' aan, en je komt hier uit. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-YNB5

Dan wordt het bladeren, tenzij je via deze site (of elders) toch nog een personenindex (ev. met paginaverwijzingen) vindt:
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
Dat blijkt hier inderdaad het geval, zie Krommenie, afbeeldingen ref. dopen en trouwen 1604-1718 [PDF] ingedeeld naar gezinnen; samengesteld circa 1950, maar je vindt in dit overzicht niet het gezochte huwelijk, blijkbaar omdat dat huwelijk ook in Krommenie DTB 4 niet genoteerd is. Controle laat zien dat er in DTB 4 voor het jaar 1607 maar twee huwelijken zijn genoteerd.

De conclusie kan ook zijn dat het huwelijk niet in Krommenie maar elders is gesloten, en dat de kinderen wel in Krommenie zijn gedoopt.

1 Het archief meldt op zijn website: De inventarisnummers 4 en 6-8 zullen in de toekomst gedigitaliseerd worden.

Pauwel

Dank, hr Pauwel voor de uitvoerige uitleg. De scan zal dus niet gevonden worden.

De vele huwelijken zonder exacte data op de familie + kinderen site,  zullen toch ergens vandaan komen.

C.N. de Jong

Waar is het doopboek Gereformeerd van Krommenie? Het door Pauwel vermelde doopboek vanaf 1604 van Archief Zaanstad lijkt me van de Doopsgezinden volgens de eerste bladzijde.

Tineke Tjoelker

@ Tineke Tjoelker,

Ah, je bedoelt dit. Lijkt me een foutje van het Gemeentearchief Zaanstad. Verkeerd gekoppelde scans.

[bijgesteld]

Pauwel

Waaruit blijkt overigens dat het eerste huwelijk in 1607 plaatsvond? (Als het niet in de trouwboeken gevonden wordt.)

Pauwel

Dat blijkt  uit de familie + kinderen scan nr 36. het echtpaar + 7 kinderen. Te beginnen met Aagt ged. 18 nov. 1607.

Ik veronderstel dat de makers van dit document hebben gedacht:  dan zal het echtpaar wel begin 1607 getrouwd zijn. (maar dit is een veronderstelling). Het kan natuurlijk ook best eerder zijn

C.N. de Jong

Dat blijkt  uit de familie + kinderen scan nr 36. het echtpaar + 7 kinderen.

Ik neem aan dat je Krommenie DTB 5, en daarin nr. 36 bedoelt. Hier staat echter geen trouwdatum genoteerd.

Ik veronderstel dat de makers van dit document hebben gedacht:  dan zal het echtpaar wel begin 1607 getrouwd zijn.

Eerder neem ik aan dat de samenstellers van katerstede.nl zo hebben geredeneerd. Als bron voeren zij aan de CD-ROM van  dhr. J. Blanken.

Krommenie, ref. dopen 1604-1812 en trouwen 1604-1728, doopsgez. geboorte-, trouw- en doodboek 1766-1813, gaarder impost trouwen en begraven 1695-1811, burgerlijke stand geboorte 1811-ca. 1834, huwelijken 1811-1892 en overlijden 1811-ca. 1834 [Blanken]
cd-rom uitgegeven door de heer J. Blanken, te bereiken via [e-mailadres verborgen] de gegevens zijn zowel in Pro-Gen-formaat als in Gedcom beschikbaar

Pauwel

Denk u dat dit nog nieuwe info oplevert? Ik kan mij niet voorstellen dat hij over meer gegevens kon beschikken dan wij nu.

C.N. de Jong

Voor wat de trouwdatum betreft kan ik het me ook niet voorstellen.

Is dit overigens bekend? https://hdl.handle.net/21.12112/A9DEE045D36B4B34A17249D15C3B78DA

Staatboeken, registers van akten waarin het kindsdeel van een erfenis wordt vastgelegd, 1600-1810
1484 1607 (14 okt)-1633 (23 dec). Met onvoltooide tafel (betreffende de bladzijden 1-139)
Scan 69/177 e.v.

Zie ook scan 12/177 (index): Dirck Piet Bacx kinderen fol. 57
 

  1            Op huiden den XXVen januarii 1622
                compareerden alhier voor weesmeesters
                Dirck Pieterss. Backer als vader van zijn
                seven onmondige kinderen diewelcke hij heeft
  5            geproccureert bij Duif Pietersdochter zijn
                huisvrou ter eenre en[de] Claes Pieterss. en[de]
                Baert Pieterss. als oomen en[de] rechte bestorven
                voochden van d[e] voorn. weeskinderen ter andere
                zijden en[de] hebben alhier laeten aenteyckenen
10            de zomma van vijfhondert en[de] negenentseventich
                gul[den] aen gelt datwelcke de voorn.
                weeskinderen is opgestorven naer haer s[ali]g[e]r
                moeders doot van haere moeyen Aecht en[de]
                Neel Pieterdochters haer s[ali]g[e]r moeders susters.
15            Ende het is alsoe bevorewaert dat den
                voors. vader dese sijne voors. weeskinderen sal
                houden in cost en[de] cleederen naer behoeren onvermindert
                dese voors. zomma tot haer mondige jaeren
                toe welcke voors. zomma de voors. vader
20            onder hem heeft.

                Op huyden desen twaelfden mey 1627 heeft Pieter
                Dircks. een van de weeskinderen hierboven geroert
                (doorhaling) alsoe hij (doorhaling) gesont en[de] tot sijne mondige1
                jaren gecomen is van sijn vaeder ontfangen die
25            somma van 82—14—4½  en[de] dat voor sijn
                paert van den bovengeschreven 579 gul[den] en[de] dat van ’t
                erf datwelcke van Aecht en[de] Neel Pieters-
                dochters (doorhaling) nae sijn moeders do[o]t is opge-
                storven, en[de] bedanckten sijn vader van goede
30            betalinge, en[de] weesm[eest]ers van haer goede
                admynistraty en[de] regeringe.

                Den 15en december 1628 heeft Tijs Jacops. man en[de] voocht
                van Marij Dircxdr. een van de bovengeschreven weeskinderen van
                sijn schoonvader ontfangen die somma van 82—14—4½
35            voor sijn ^wijfs^ paert van de bovengeschreven 579 gul[den] van ’t erf
                dat van Aecht en[de] Neel Pietersd[ochte]rs is gecomen ’twelck
                de voors. weeskinderen nae haer s[ali]g[e]r moeders doot is
                opgestorven, voorders bedanckten hij Tijs Jacops. sijn voors.
                schoonvader van sijn goede betalinge, en[de] weesme[e]s[te]rs van
40            haer  goede regeringe.

1 Met 25 jaar was men [in 1599 althans] mondig in Westzanen en Krommenie, vgl.  https://www.geneaknowhow.net/faq/recht/t-3.htm  

  1            Op huiden den XXIen mey 1630 compareerden voor weesm[eeste]rs
                Maerten Pieters. man en[de] voocht van Aechte Dircxdr.
                een van de voors. weeskinderen van Duif Pieters voors.
                en[de] bekende ontfangen te hebben van Dirck Pieters. Backer
  5            sijn schoonvader die so[m]ma van 82—14—4½ en[de] dat
                voor sijn wijfs paert van de voors. 579 gul[den] van ’t erffenis
                dat van Aecht en[de] Neel Pieters is gecomen ’twelck d’voors.
                kinderen nae haer moeders doot is opgestorven vorders
                bedanckten hij Maerten Pieters. sijn schoonvader van goede
10            betalinge en[de] weesm[eeste]ren van goede regeringe.
                Ter ordo[n]nantie van weesm[eeste]rs
                onder mijn hant als klerck.

                Opten 5en maert 1636 compareerden alhier voor wees[meeste]rs
                Dirck Engels. man en[de] voocht van Trijn Dircxdr.
15            en[de] Pieter Claes. man en[de] voocht van Anne Dirckxdr.
               
twie van de voors. weeskinderen van s[ali]g[e]r Duijf Pitersdr.
               
en[de] bekende sij comp[a]r[an]ten ontfangen te hebben van Dirck
                Pit[e]rs. Back[e]r
haer schoonvader (doorhaling) elcx die so[m]ma
                van ƒ 82—14—4½  en[de] dat elck voor haer wijfs
20            paert van [de] voors. ƒ 579 gul[den] van de erffenis dat van
                Aecht en[de] Neel Pit[e]r Diengs is gecomen, vorders bedanckten
                sij comp[a]r[an]ten (doorhaling)  haer schoonvader van goede
                (doorhaling) betalinge en[de] weesme[e]sters van goede regeringe.
                Ter ordo[n]nantie van weesm[eeste]rs ende
25            mijn hant clerck.

                Opten XIIIen augusty 1642 compareerden alhier voor weesm[eeste]rs
                Corn[e]l[i]s Claes. echteman van Duijf Dircxdr. een van [de] naegelaten
                weeskinderen van sgr. Duijf Pitersdr., en[de] bekende hij comp[a]r[an]t
                ontfangen te hebben uyt handen van sijn wijffs vader die
30            so[m]ma van ƒ 82—14—4½ en[de] dat (doorhaling) voor sijn wijffs
                paert van [de] voors. so[m]ma van ƒ 579 gulden van ’t erffenis
                dat van Aecht en[de] Neel Piter Diengs is gecomen, en[de] beda[n]ckten hij
                comp[a]r[an]t sijn schoonvader van goede betalinge, ende (doorhaling) weesm[eeste]rs
                van goede regyeringe. Ter ordo[n]nantie van [de]
35            weesm[eeste]rs.

Pauwel

Het tweede huwelijk van 1619, in Krommenie DTB 4:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-YN3W

Ik lees:

[Anno 1619]
Item den 24 17 maerte sijn in
den houlicken staet bevestich
Dijrck Pieterss. Backer met
met Maria Hendrickx.

Pauwel

de trouwakte met Maria Hendriksx is bekend (Deze is hierboven reeds gevonden), maar de akte van 1622 is onbekend.

Kunt u deze vertalen ? In 1622 is onze Dirk al getrouwd met Maria en Is Duifje Pieters al een aantal jaren overleden. 

Ik weet wel dat toen Duifje overleed ca 1617 / 1718 er 7 onmondige kinderen waren. Er is ook nog een kind geboren uit Maria Hendricksx (mijn voorvader Jan Dirksz  ca 1620) 

C.N. de Jong

de trouwakte met Maria Hendriksx is bekend (Deze is hierboven reeds gevonden),

Zoals je ziet, wijkt mijn transcriptie wat af, zij het niet op belangrijke punten. Wel de puntjes op de i.

Ik zal kijken of ik de akte van 1622 verder kan transcriberen. Verwacht niet te veel nieuws.

Pauwel


Ik weet wel dat toen Duifje overleed ca 1617 / 1718 er 7 onmondige kinderen waren.

Zeven dochters! In 1622 ook nog.

Er is ook nog een kind geboren uit Maria Hendricksx (mijn voorvader Jan Dirksz  ca 1620) 

Geen doop gevonden? Vreemd. (Krommenie DTB 5 geeft geen kinderen uit het huwelijk met Maria Hendrickx, zie scan 13/91.)

Niet Jan Dirksz. Backer? Naar wie was hij vernoemd? (Je zou overigens een Pieter verwachten.)

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu