stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Trouwboek Krommenie 1605 ....


Profiel afbeelding

Hr. Pauwel, dank voor uw bijdrage. Ik heb de indruk dat ik niet verder kan in afwachting  van het herstel in Zaanstad. En dan nog is het de vraag of ik de ouders van Jan Dirksz Backer kan vinden.

C.N. de Jong

Mee eens! Graag gedaan.

Pauwel

https://hdl.handle.net/21.12112/A9DEE045D36B4B34A17249D15C3B78DA

Staatboeken, registers van akten waarin het kindsdeel van een erfenis wordt vastgelegd, 1600-1810
1484 1607 (14 okt)-1633 (23 dec). Met onvoltooide tafel (betreffende de bladzijden 1-139)
Scan 69/177 e.v.

 

fol. 57
  1        Op huiden den XXVen januarii 1622
            compareerden alhier voor weesmeesters
            Dirck Pieterss. Backer als vader van zijn
            seven onmondige kinderen diewelcke hij heeft
  5        geproccureert bij Duif Pietersdochter zijn
            huisvrou ter eenre en[de] Claes Pieterss. en[de]
            Baert Pieterss. als oomen en[de] rechte bestorven
            voochden van d[e] voorn. weeskinderen ter andere
            zijden en[de] hebben alhier laeten aenteyckenen
10        de zomma van vijfhondert en[de] negenentseventich
            gul[den] aen gelt datwelcke de voorn.
            weeskinderen is opgestorven naer haer s[ali]g[e]r
            moeders doot van haere moeyen Aecht en[de]
            Neel Pieterdochters haer s[ali]g[e]r moeders susters.
15        Ende het is alsoe bevorewaert dat den
            voors. vader dese sijne voors. weeskinderen sal
            houden in cost en[de] cleederen naer behoeren onvermindert
            dese voors. zomma tot haer mondige jaeren
            toe welcke voors. zomma de voors. vader
20        onder hem heeft.

            Op huyden desen twaelfden mey 1627 heeft Pieter
            Dircks. een van de weeskinderen hierboven geroert
            (doorhaling) alsoe hij (doorhaling) gesont en[de] tot sijne mondige
            jaren gecomen is van sijn vaeder ontfangen die
25        somma van 82—14—4½ en[de] dat voor sijn
            paert van de bovengeschreven 579 gul[den] en[de] dat van ’t
            erf datwelcke van Aecht en[de] Neel Pieters-
            dochters (doorhaling) nae sijn moeders do[o]t is opge-
            storven, en[de] bedanckten sijn vader van goede
30        betalinge, en[de] weesm[eest]ers van haer goede
            admynistraty en[de] regeringe.

            Den 15en december 1628 heeft Tijs Jacops. man en[de] voocht
            van Marij Dircxdr. een van de bovengeschreven weeskinderen van
            sijn schoonvader ontfangen die somma van 82—14—4½
35        voor sijn ^wijfs^ paert van de bovengeschreven 579 gul[den] van ’t erf
            dat van Aecht en[de] Neel Pietersd[ochte]rs is gecomen ’twelck
            de voors. weeskinderen nae haer s[ali]g[e]r moeders doot is
            opgestorven, voorders bedanckten hij Tijs Jacops. sijn voors.
            schoonvader van sijn goede betalinge, en[de] weesme[e]s[te]rs van
40        haer  goede regeringe.

fol. 57v.
  1        Op huiden den XXIen mey 1630 compareerden voor weesm[eeste]rs
            Maerten Pieters. man en[de] voocht van Aechte Dircxdr.
            een van de voors. weeskinderen van Duif Pieters voors.
            en[de] bekende ontfangen te hebben van Dirck Pieters. Backer
  5        sijn schoonvader die so[m]ma van 82—14—4½ en[de] dat
            voor sijn wijfs paert van de voors. 579 gul[den] van ’t erffenis
            dat van Aecht en[de] Neel Pieters is gecomen ’twelck d’voors.
            kinderen nae haer moeders doot is opgestorven vorders
            bedanckten hij Maerten Pieters. sijn schoonvader van goede
10        betalinge en[de] weesm[eeste]ren van goede regeringe.
            Ter ordo[n]nantie van weesm[eeste]rs
            onder mijn hant als klerck. [get.]

            Opten 5en maert 1636 compareerden alhier voor wees[meeste]rs
            Dirck Engels. man en[de] voocht van Trijn Dircxdr.
15        en[de] Pieter Claes. man en[de] voocht van Anne Dirckxdr.
            twie van de voors. weeskinderen van s[ali]g[e]r Duijf Pitersdr.
            en[de] bekende sij comp[a]r[an]ten ontfangen te hebben van Dirck
            Pit[e]rs. Back[e]r haer schoonvader (doorhaling) elcx die so[m]ma
            van ƒ 82—14—4½ en[de] dat elck voor haer wijfs
20        paert van [de] voors. ƒ 579 gul[den] van de erffenis dat van
            Aecht en[de] Neel Pit[e]r Diengs is gecomen, vorders bedanckten
            sij comp[a]r[an]ten (doorhaling) haer schoonvader van goede
            (doorhaling) betalinge en[de] weesme[e]sters van goede regeringe.
            Ter ordo[n]nantie van weesm[eeste]rs ende
25        mijn hant clerck. [get.]

            Opten XIIIen augusty 1642 compareerden alhier voor weesm[eeste]rs
            Corn[e]l[i]s Claes. echteman van Duijf Dircxdr. een van [de] naegelaten
            weeskinderen van s[ali]g[e]r Duijf Pitersdr., en[de] bekende hij comp[a]r[an]t
            ontfangen te hebben uyt handen van sijn wijffs vader die
30        so[m]ma van ƒ 82—14—4½ en[de] dat (doorhaling) voor sijn wijffs
            paert van [de] voors. so[m]ma van ƒ 579 gulden van ’t erffenis
            dat van Aecht en[de] Neel Piter Diengs is gecomen, en[de] beda[n]ckten hij
            comp[a]r[an]t sijn schoonvader van goede betalinge, ende (doorhaling) weesm[eeste]rs
            van goede regyeringe. Ter ordo[n]nantie van [de]
35        weesm[eeste]rs. [get.]

Pauwel

Hr Pauwel, Meer dan geweldig !!!!! Er was dus idd een Pieter en ook nog een Mary voor de genoemde kinderen

DWZ het echtpaar is waarschijnlijk in 1604 / 1605 getrouwd ipv 1607

Nu is ook duidelijk welke kinderen jong zijn overleden,  HEEL VEEL DANK.

Nu verder wachten op Zaanstad.

mvg C.N. de Jong

C.N. de Jong

Hr Pauwel,  Het houd me nog bezig:

Gezien de doopdata van Aechte, Anne en Trijn en hun bovengenoemde aktedata vermoed ik dat de mondigheid van kinderen niet 21 , maar 23 jaar was. Dit betekent dat Pieter in 1604 en Marij in 1605 gedoopt zijn en hun ouders nog eerder zijn getrouwd 1603 / 1604 ipv 1607 En dus ook hun geboorte data wellicht nog eerder zijn:  ca. 1580

Vader Dirk Pietersz Backer hertrouwt op 17 mrt. 1619  met Maria Hendriks

Aangezien deze Dirk blijkbaar best wat geld heeft / had en ook zal overlijden:  Heeft hij een testament laten maken.??

Om uit te zoeken of Jan Dirksz Backer een kind is van dit echtpaar.

C.N. de Jong

Ik kom tot het volgende schema. Mee eens?

 

Aangezien deze Dirk blijkbaar best wat geld heeft / had en ook zal overlijden:  Heeft hij een testament laten maken.??

Waaruit blijkt dat? N.B. Het geld dat de kinderen krijgen komt uit een erfenis die hun moeder ontving van twee overleden zusters.

Pauwel

Het schema van de 9 kinderen geproduceerd door Dirk in ca 18 jaar  bij Duifje komt overeen met mijn document. 

Maar wat heeft hij gedaan met Maria Hendriks ??? Ik kan mij niet voorstellen dat hij heeft stil gezeten.

Heeft u een advies waar ik kan zoeken in de (oud rechtelijke?) archieven ?

C.N. de Jong

KA-0030 Doop-, trouw- en begraafboeken Krommenie

OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Klik op 'Inventaris'.

Van onderstaande inv. nrs. zijn transcripties aanwezig.
Zoeken in Transcripties

1479
1480
1481
1482
1483
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495

Voor zoeken in Familysearch zie
https://www.familysearch.org/search/catalog/

Pauwel

Transcriptie 35 -
Tekst:
 

Inventaris ende specificatie van de goederen van Cornelis ende Dirc Dircsoonen, nagelaten weeskinderen van za: Dirc Engelsz ende Trijn Dircx, beyde alhier tot Crommenye overleden, ter weeskamere gebragt door Pieter Dircs Bac,Cornelis Claasz Mighiels oomen, ende Dirc Cornelisz Kroon, neef van de voornoemde wesen, als volgt:
Eerst een acker lants gelegen beoosten de Vaart, in desen banne, genaampt de Traan acker, groot 222 roeden, belent ten Zuyden Willem Dircsz, ten noorden Allert Barents Backer.
Nog 300 gulden aen gelt, berustende onder Cornelis ende Engel, desselfs broeders.
dese 300 gulden uytgeset aen Engel Dircxsz Allen als bij 't nieuwe rentebouck folio 39.
Nog aan gelt 317 gulden 10 stuyvers berustende in de kist alhier.
nu onder Claas Breeuwer als blijct in 't nieuwe renteboeck folio 176.
bij de selve weder opgebragt en in de kist geleyt

Item staat nog te vangen van Albert Joppe t'Haarlem een somme van 100 guldens ende hebben de broeders (bij aldien 't gelt metten eersten niet wert opgebragt) aangenomen elck aan de kinderen uyt te keren de somme van 10 gulden.
Aldus gedaen op 't raathuys van Krommenye met approbatie van de heeren weesmeesteren den 7en November 1663.
Mij present, P.C. Oosterhoorn, secretaris
Nogh een somme van 166:10 aan gelt, berustende in de wesekist.
Actum ter weeskamere den 4en Junii 1664.
P.C. Oosterhoorn
Op huyden den 29en Mey 1675 is alhyer ter weescamere opgebracht bij Jan Claes Cooninges ten behouve van de onmondige kinderen van sal. Dirck Engelsz ende Trijn Dircx sal. een somme van 84 gulden, welcke voorsz. somme bij weesmeesteren wederom is ter handt gestelt aen Jan Dircks Jonge Engels om deselve penningen ter handt te stellen aen Dirck Dircksz ende Cornelis

Tekst vervolg 1:
 

Dircksz, onmondige kinderen van de voornoemde Dirck Engelsz ende Trijn Dircks, omme die in haer neringh gebruyckt te werden, voor welcke penningen den voornoemde Jan Dirck Jonge Engels hem heefft gestelt als borge voor alle namaninge, die t'eniger tijde daeruyt soude onstaen, onder expresse renuntiatie van de beneficie ordinis excussionis, den inhouden vandien hem ten vollen onderricht. Actum ut supra.
Jan Dirckse Jongengels
In kennisse van mijn, A. van Santen, secretaris.
Bekenne ick ondergeschreven Cornelis Dircksz Coopman uyt handen van de heeren weesmeesteren van Crommenye ende Crommenierdijk ontfangen te hebben de somme van 150 guldens, ende dat in minderinge ende op reeckeningh van mijne patrimoniale goederen, daer meede ick hyer vooren in 't weesbouck aengestelt. Actum den 13en October 1677.
Dit merck X is gestelt bij Cornelis Dircksz Coopman.
In kennisse van mij, A. van Santen, secretaris
 

Toegangsnummer:
 

OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Inventarisnummer:
 

1487

Pauwel

Van bovenstaande begrijp ik het meeste, maar Jan Dirks Jonge Engels is toch niet de door mij gezochte Jan Dirks Backer, maar ook niet een kind van het overleden echtpaar Dirck Engelsz en Trijn Dircks. 

C.N. de Jong

Het ging mij in eerste instantie om Pieter Dircs Bac en zijn zuster Trijn Dircx en zwager Dirc Engelsz.

De laatste twee ontbreken in Krommenie DTB 5.

Zie mijn overzicht Pauwel - vandaag om 13:52

Pauwel

ik begrijp u niet. Op 6/9 om 9,45 geeft u een klein deel aan van DTB 5 aangevend de 7 kinderen, waaronder Trijntje ged. 16 jan 1613.

Alleen Pieter en Marij ontbreken, maar komen wel in in DTB 5 voor  evenals het huwelijk van Trijntje met Dirck Engelsz

C.N. de Jong

Alleen Pieter en Marij ontbreken, maar komen wel in in DTB 5 voor evenals het huwelijk van Trijntje met Dirck Engelsz.

Oh, dan heb ik niet goed gekeken, ik kon het huwelijk van Trijntje met Dirck Engelsz. niet vinden in DTB 5.
Onder welk nummer staat hun huwelijk vermeld?

Pauwel

Ik heb ze ook niet gevonden. Ik vermoed niet in Krommenie getrouwd; ook verder gezocht, echter zonder resultaat

C.N. de Jong


Dit is bekend natuurlijk. https://hdl.handle.net/21.12112/D081928AD07A45A7967E4636DE04D28E

Tekst:
 

Den 20e November 1669 Sijn bij de Heeren Weesmeesteren tot voochden over d'onmondige nagelaten kinderen van Jan Dircxsz Backer zalr. verweckt bij Barber Jacobs, gestelt Gerrit Josephsz Keijser ende Pieter Cornelisz Duijt. Actum uts.
Mij present, W. Vastrick, secrt.

Toegangsnummer:
 

OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Inventarisnummer:
 

1479

https://hdl.handle.net/21.12112/7E4932DE429D4059AE063D340649D0C3 

Tekst:
 

Den 12e September 1668 In plaetse van Jan Dircxsz nu overleden, gesurrogeert Jacob Claasz Visker.
Mij prnt. Pieter Oosterhoorn.

Toegangsnummer:
 

OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Inventarisnummer:
 

1479

https://hdl.handle.net/21.12112/4E94DF8E494E48FB958A5B99F57076A3

71  Jan Duynen kinderen inventaris
Tekst:
 

Inventaris van 't gene de onmondige kinderen van sg: Jan Cornelisz Duyn en Duyff Symons, in haar leven geegte luyden, tot Crommenye overleden, in eygendom nu toebehoorende zijn, namentlik
Een huys ende erve mette anhoorigheden vandien, soo het hier op 't Westendt van de Heyligewegh staande ende leggende is, belent ten Westen Wouter Willems, ten Oosten Pieter Dircxsz Bak.
Verder sijn weesmeesteren ter eenre en Poulus Cornelisz Welbemint, oom ende bloetvoogt van de voorsz. kinderen ter andere sijde, verdragen dat de oom al d'voorgementioneerde kinderen sal opbrengen in cost, cleederen ende leeringe, alles eerlik na sijn staat, conditie ende gelegentheyt soo dat behoort, tot haar mondige dagen ofte huweliken state respective toe waar vooren hij oom na volbrenginge van al 't selve in vollen eygendom sal hebben ende genieten 't huys, erf ende den ancleven vandien hier vooren gemelt.
Aldus ten weesbouke gebragt door Poulus Cornelisz Welbemint, oom en bloetvoogt van 's vaders zijde van de voorsz. kinderen op 't raathuys den 23en Januarii anno 1669, presentibus alle de heeren weesmeesteren.
In kennisse van mij, P.C. Oosterhoorn
Mits den overlijden van Poulus Cornelisz Welbemint hebben Krijn Kornelisz ende Kornelis Kornelisz Kardinael, erffgenamen van den selve de voors. actie van opvoedinge der voorsz. kinderen aengenoomen ende haer in dat geval in plaetse van de voorsz. Cornelis Cornelisz absolut gestelt mits na volbrenginge van deselve opvoedinge genietende den eygendomme van 't voorsz. huys en erff., 't welck bij weesmeesteren alhier alsoo mede is aengenomen ende geaccepteert.
Actum ter weeskamer desen 22en Junii 1672.
W. Vastrick, secretaris
 

Toegangsnummer:
 

OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Inventarisnummer:
 

1487

https://hdl.handle.net/21.12112/475C724D13FC4F0795EF7043DD7C5339

86  Jan Willemsz Huygen bewijs aen sijn kint verweckt bij Neel Pieters
Tekst:
 

Inventaris van de goederen van Willem Jansz nagelate weeskint van Neel Pieters zaliger, verweckt bij Jan Willemsz Huygen, ende bij deselve neffens Jan ende Cornelis Pietersz als oomen en voochden, alhier ten weesboucke gebracht als volgt:
Eerst een obligatie van 150 gulden capitael ten laste van Jan Willemsz Huygen voornoemt, rentende jegens 4 ten hondert.
Nog in contanten gelde de somme van 50 gulden, die in de weesekas berust.
Noch 50 gulden aen gelt, die onder de voorsz. vader Jan Willemsz blijft berusten.
N.B. dit neffens de voorsz. 150 uytgeset aen deselve Jan Willemsz, nieuwe renteboeck folio 38
Aldus gedaen ende bewesen ten overstaen van de heeren weesmeesteren op 't raethuys dese 4en December anno 1669.
In kennisse van mij, W. Vastrick, secretaris
Goederen het voorsz. weeskint opgesturven door overlijden van Pieter Dircxsz Back, grootvader van moeders zijde:
Een acker landt gelegen in de Ooster polder, groot 191 roeden, genaemt de Lange acker, belent ten Z: Jan Tijsen, ten Noorden Hendrick van Assums erffgenamen.
Noch een acker landt in de Wester polder, genaemt de Slochte, groot 265 roeden, belent ten Zuyden Jacob IJsbrantsz en ten noorden Jan Frericxsz.
Eyntelijck een weefftouw met sijn toebehooren.
Aldus gedaen ende ten weesboucke gebracht door Jan Huygen, vader, Marten Pietersz ende Cornelis Pietersz, voogden, met approbatie van weesmeesteren desen 4en November 1671.
W. Vastrick

 

Toegangsnummer:
 

OA-0006 Oud Rechterlijk Archief Krommenie

Inventarisnummer:
 

1487

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu