stamboomforum

Zoekplaatjes

Op deze foto zou een jongere broer van mijn opa Burger kunnen staan. Alle 5 de broers Burger werkten bij de Belastingdienst (Douane of administratie). Deze collectie komt van de familie Lohuizen en Vente. De families zijn afkomstig uit het Westland, Vlaardingen en Rotterdam. De broers zijn rond het begin van de 1e Wereldoorlog allemaal naar Limburg overgeplaatst (Kerkrade, Amstenrade, Simpelveld). Dus het zou zo maar kunnen dat de foto daar is genomen.
Wanneer is deze foto ongeveer gemaakt? Misschien zijn er mensen die dit op basis van de kostuums ongeveer kunnen dateren


Meer over dit zoekplaatje

Deze foto komt uit het archief van mijn vader. Hij is 7 jaar geleden overleden. Maar hij heeft mij ooit verteld, dat hij een foto bezat waarop hij als klein kind op de arm staat bij een frans vliegtuig, dat in Zuid Limburg een noodlanding moest maken. Mijn vader is geboren in Amstenrade op 6 mei 1916. Als het mijn vader dus is, die op deze foto te zien is, dat zal deze foto rond 1917-1918 genomen moeten zijn. Ik heb op google enz. gezocht naar informatie over dit voorval, maar vond niets.
Wat ik graag wil weten is of iemand mij kan vertellen waar en wanneer deze foto is genomen, wat er precies gebeurd is en


Meer over dit zoekplaatje

Delen van de tekst die ik heb kunnen ontcijferen: Akte No.6, Hotse Sybrens Nijdam en Hinke Lourens Hornstra, 7 juni 1819. In het jaar Een duizend acht honderd en negentien den Zeventiende dag der maand Juny des namiddags ten vijfuren, zijn voor ons Freerk Burgen Officier van den BurgerlijkenStand der Gemeente van IJlst Provincie Vriesland, gecompareerd Hotze Sybrens Nijdam van bedrijf Boer wonende te IJlst zoon van Sybren Botes Nij- dam volgens verklaring van overlijden gepasseerd voor de Notaris van der Leij te IJlst en Getuigen den Tiende Juny dezes jaars en geregistreerd den elfden dito overleden te (?) in het water den agtienden january agtien honderd agt en van Bottje Hotzes nog in leven wonende te Oosthem en hare toestemming door onderteekening dezes gevende en volgens Doop...(?) geboren te (?)...den den tiende maart zevenhonderd vijfennegentig hebbende volgens Certificaat van den Heere Gouverneur indat den negenentwintigste mey dezes jaars voldaan aan de Nationale Militie (?) (?) mede En thans wonende te IJlst dog laat te Oosthem Grietenije wymbritserdaeel dogter van Lourens Sakes (?) Hornstra en grieetje Tammes Echtelieden van beroep arbeiders wonende te L(?)urzen hunne toestemming gevende volgens acte van Consent opgemaakt voor den Nota- ris de Jongh te Gorredijk den vierden juny deze jaars en Geregistreerd te Gorredijk den vijfden daaraanvolgenden volgens (?) (?) ge(?) te IJlst (?) Hornensterzwaag(?) den tweeden dito ben zeventienhondert agtentagtig van welkers ondertrouwd den (?) afkondigingen zonder eenige (?) hebben plaatsgehad te IJlst den eersten en tweeden zondag der maand juny voor meld de(?) zesden en dertienden juny (?) der Grietenije Wymbritseradeel volgens Certificaat afgegeven door den Edel- Achtbaren Heer Grietman van Wymbritserdaal den zeventien den juny agtien hondert negentien Op den eersten en tweeden zondag der maand juny deze jaars datums Zesden en dertiende juny Zoo is het dat wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle voormelde stukken en van het zesden hoofdstuk van het Burger lijk wetboek over het Huwelijkieder der aanstaande Echtgenoten afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander weerkeerig tot man en tot vrouw (?) nemen waar op door elk der zelve een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der wet dat Hotze Sybrens Nijdam en Hinke Sonkes door het huwelijk verbonden zijn waarvan wij acte hebben Opgemaakt in tegenwoordigheid van Bruidegom zijde Bonne Gosse Bosman Boer te oosthem oud agtenveertig jaren en Steeven der en Gosse Boels Damstra Boer mede te oosthem oud (?)enveertig jaren (?) en aan B(?) (?) Stellingwerf Majoor te IJlst oud zesenveertig jaren goede vrind en Boye (?) zonder beroep te IJlst oud drieen(?) jaren goede vrind alle meerderjarige Perzonen welke beneffens de getrouwden deze acte met mij President(?) (?) eersten en stads secretaris hebben ondertekend IJlst dato en gaan iets zeggende der Bruid en Bruidegom samen (?) niet te kunnen schrijven. [Get.] bote hotes P.B. Stellingwerf Bonne Gosses Boma B.G. ?uedens P.R. Damstra Pieter ten Pater (?)
Ik heb op allefriezen.nl een akte gevonden (Huwelijksregister 1819, IJlst, Aktenummer 6) die in de 1e plaats slecht is t


Meer over dit zoekplaatje

Deze foto komt uit de collectie van de familie Burger-Lohuizen. Volgens mij is deze foto in de dertiger jaren gemaakt ter gelegenheid van bijv. het 12,5 jarig huwelijk van Hendrikus Burger (geb. 5-3-1892) en Klazina Vente (geb. 4-2-1881). Zij zijn getrouwd op 10 januari 1920 te Naaldwijk. Het lijkt mij niet het 25-jarig huwelijk, want dat zou betekenen dat het in januari 1945 zou zijn genomen. Maar omdat Hendrikus en Klazina op de achterste rij staan twijfel ik aan deze visie. Het stel ervoor lijken mijn eigen grootouders (Adrianus Burger geb. 5-7-1890 te Naaldwijk) en Dirkje Overkleeft (geb. 4-4-1892 te 's-Gravenzande), deze zijn gehuwd op 16-2-1916 te Naaldwijk.
Wie kan er iets meer zeggen over de andere personen? En wat is de aanleiding voor deze bijeenkomst?


Meer over dit zoekplaatje