stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Fam. van der Laan uit WaarderProfiel afbeelding

Het huwelijk van Jan Pancken [van Dijk] en Niesgien Joosten is geregistreerd in Montfoort in 1652. Ze zijn beiden afkomstig uit Willeskop en trouwen te Oudewater. Het is niet duidelijk uit de aantekening of het een eerste of later huwelijk betreft.

Lijsbeth is op 15-05-1667 gedoopt te Woerden als dochter van Jan Pancken tot Linschoten en Geertjen Jans. Marritjen Aarts is getuige.

Op p. 78 in het morgenboek staat inderdaad Jan Pancken van Dijck. Dat is echter het jaar 1660.
Zie ook p. 82 (1664) waar blijkt dat 5 morgen van hem zelf is, 6,5 morgen van Anna van Dierhout te Utrecht en 6,5 morgen van Willem van Rosendael uit Den Haag.
Op p.89 (1668) is dit land overgegaan op Jan Jansz Hoogendoorn, die ook de 13 morgen van de erfgenamen van Nicolaus Dierhout gebruikt.

---

Hierna wat andere puzzelstukjes.

In 1646 is Jan Pancken te Oudewater 124 gulden 3 stuivers schuldig vanwege de koop van 1130 pond "saetdrager geschilde hennip".
Bron: RHC RL, WK Montfoort (beheersnr. M017), inv.nr. 118, aktenr. 1, d.d. 21-01-1646

Ick Jan Panckresz wonende aent dorp te Waerder, als gewesene voocht vande naegelatene kinderen van Andries Pietersz za. in sijn leven gewoondt hebbende aende Mije inden e. gerechte van Bodegraven, consentere bij desen, (alsoo de selve kinderen alsnu gecomen sijn t'haren mundigen jaren) datse hun sullen morgen transporteren aenden heeren Scholtus ende weesmeesteren van Bodegraven voorsz, ofte imant uijtten haren daer toe ommitteren, om hare respectijve stucken ende munimenten, die aldaer ter weeskiste sijn berustende, te eijsschen, ende te lichten, mitsgaders acte van contente met te passeren, als naer behooren, int welcke ick voor zoo veel de saecken mij is consernerende te vreden ben, wijders niet, actum t'eenen oirconde geteijckent den 27en januarij 1652.
Jan Pancken
mij present
Jan Claesz Kievit
Bron: RHC RL, WK Bodegraven (beheersnr. B068), inv.nr. 2, fol. 135A, d.d. 27-01-1652 [FS scan 149]

"Jan Pancken out ontrent 54 jaeren, ende Gerrit Sijmonsz Swartendijck out ontrent twee en vijftich jaeren beijde inwoonende buijren inden polder vant Westeijnde van Waerder"
Bron: RHC RL, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8535, aktenr. 95, d.d. 01-10-1653
[Hier komt dus mijn 1599 vandaan.]

De handtekening van de akte uit 1653 komt overeen met de handtekening in het weesboek van Bodegraven. De handtekening van Jan Pancken van Dijk (ONA Woerden, inv.nr. 8538, aktenr. 79, d.d. 01-08-1656 en ONA Woerden, inv.nr. 8544, aktenr. 81, d.d. 13-03-1662) is echter anders.

NH dopen Bodegraven:
11-10-1647 Aert; o. Jan Pancken op de Tocht
26-09-1649 Grietjen; o. Jan Pancken
02-10-1652 Pieter; o. Jan Pancken in Willeschup

"Pieter Pancraesz woonende aenden Groenendijck int Westeijnde van Waerder, als weduwenaer ende boedelhouder van zalr. Neeltgen Willemsdr, zijne overledene huijsvrouwe, ter eenre, item Willem ende Andries Pieterszoonen, kinderen ende erffgenaemen vande zelve Neeltgen Willemsdr, verweckt bijden voorsz Pieter Pancraesz, haerluijder vaeder ende zalige moeder ter andere zijde"
Het betreft een boedelscheiding. Willem Pietersz neemt over de huur van de landen aan de Groenendijk, waar Pieter Pancraesz tot nu toe woonde. Willem Pietersz neemt de onkosten op zich van het morgen land dat Andrijes Pietersz zal toekomen bij het overlijden van hun vader, zolang hun vader leeft. Het betreft een stuk land van ca. 1 morgen, gelegen aan de westzijde van de Groenendijk, belend ten zuiden Jr. van Alckemaede, ten oosten en noorden de Grafelijkheid van Holland, met een hennipwerf ernaast gelegen. Pieter Pancraesz behoudt het recht van het gebruik van de morgen zonder huur te betalen. Willem Pietersz heeft een optie op het land, mocht Andries het willen verkopen. Hiermee is de de moederlijke erfenis voldaan.
RHC RL, ONA Woerden (beheersnr. W054), inv.nr. 8499, aktenr. 208, d.d. 06-08-1623

Timon Schuurman - 12 jun 2023 - 16:10

Dat zijn mooie puzzelstukjes!
In mijn opvatting is dan de Jan Pancken van ca. 1599 degene die met Annigje Jans [Ouwejan] is getrouwd. Dan is het bijzonder dat hij in 1652 voogd is van de kinderen van Andries Pieters. 

Daarin past dat de vader van Jan Pancken Panck Pieters een zoon is van Pieter Pancras. Echter Panck Pieters wordt niet genoemd als kind in de verdeelakte van Pieter Pancras x Neeltgen Willems. Ofwel Panck Pieters 'moet' dan uit een eerder/ander huwelijk van Pieter Pancras komen

Gerrit H Verwoerd - 12 jun 2023 - 17:18

Beste Schuurman / Timon  Sorry. Je hebt gelijk de aantekening van Jan Pancken van Dijk is niet uit het morgenboek van 1616 maar van 1660 zoals je schrijft. Dit had ik verkeerd genoteerd in mijn aantekeningen. Mijn excuses. Overigens blijkt Jan Panken dus inderdaad van 1599 te zijn. 

De akte van Pieter Pancraesz en  Neeltgen Willemsdr, lijkt me uitermate waardevol, zeker als dit de vader blijkt te zijn van Panckeris Pietersz. en grootvader van Jan Panken. - Prachtig dat je deze akte boven water  hebt gehaald. 

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 17:22

Dat klopt niet met akten Gerrit (zie hieronder) Jan Panken gehuwd met Annigje Jans (Ouwejan/Jongejan) is duidelijk de vaedr van Pieter Pancken van der Laaen en Pieters Jans van der Laan.

brontransporten en hypotheken Ouderkerk aan den IJssel 1655
inventarisnummer23
datum28-5-1655
inhoudJan Janse Jongejan en Cornelis Janse steenbakker (won. alhier) Panck Janse (in opdracht van Jan Pancken zijn vader) x Anneken Jans allen samen kinderen van Jan Cornelisse Ouwejan, verkopen aan Adryaen Symonse (dienende heemraad) 12 morgen land in de Geer gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel noordwaarts tot de landscheiding toe (O = Jacob Jacobse Joosten; W = Jan Govertse), prijs ƒ 7300 1/3 contant.
bronac998
plaatsnaamOuderkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland 

 

Panck Janse

brontransporten en hypotheken Ouderkerk aan den IJssel 1668
inventarisnummer23
datum1-6-1668
inhoudPanck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, won. Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de Cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1 1/2 hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zal. prijs ƒ 2000.
bronac998
plaatsnaamOuderkerk aan den IJssel
instellingStreekarchief Midden-Holland 

Pieter Janse

brontransporten en hypotheken Ouderkerk aan den IJssel 1669
inventarisnummer23
datum23-8-1669
inhoudPieter Janse, Panck Janse en Gerrit Janse x Marritge Jansdr, allen kinderen en erfgenamen van Jan Pancken en Annitge Jansdr verkopen aan Jan Janse de Jonge (steenbakker, won. alhier) 1/3 part van een steenplaats, ovens, loodsen timmeragie van huisen, zelling etc, in de Hoge Nesse en Cromme. Een andere 1/3 part behoort al aan de koper. Prijs ƒ 1800.
bronac998

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 17:27

Paul: je schrijft 'Dat klopt niet met akten Gerrit (zie hieronder) Jan Panken gehuwd met Annigje Jans (Ouwejan/Jongejan) is duidelijk de vaedr van Pieter Pancken van der Laaen en Pieters Jans van der Laan'.

Ik heb het niet over de zonen van Jan Pancken maar over de vader/grootvader van Jan Pancken!

Gerrit H Verwoerd - 12 jun 2023 - 17:44

Ja met al die Panken raken we we wat in de war. Als we niet oppassen krijgen we nog de Pankeritis. Maar met de Jan Panken uit 1599 dacht ik juist dat we het over Jan Panken van Dijk hadden - vandaar de verwarring. 

Paul van der Laan - 12 jun 2023 - 19:00

De naam Panck komt niet veel voor maar er blijven nog genoeg Pancken over om in de war te raken!

Gerrit H Verwoerd - 12 jun 2023 - 19:08

Ik wil nog even reageren op de leeftijd van Jan Pancras in de akte 95 van inv.nr.8535.
er wordt gesteld dat hij dan 54 jaar is. Zeld zat ik te denken aan 57 jaar. Er staat m.i. in de akte LVII jaar, wat neerkomt op 57.
Hoe komt u aan 54 jaar?

Hieronder het stukje tekst uit de akte.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hans van der Laan - 14 jun 2023 - 19:09

Er staat "out ontrent liiij jaeren". Zie de vier stippen erboven.

Timon Schuurman - 14 jun 2023 - 19:52

Je hebt gelijk. Ik zag de eerste 2 i 's voor een u aan. In oud schrift staat daar ook vaak een streepje boven. Maar hier zijn het duidelijk stipjes. Bedankt ik ben overtuigd!!

Hans van der Laan - 15 jun 2023 - 16:24

Mijn fles wijn die ik heb ingezet op het feit dat Pieter Pancras de vader is van Pancras Pietersz en de grootvader van Jan Panken staat op het spel.  Het is in dat geval inderdaad merkwaardig dat Pancras Pietersz niet deelt in de boedelscheiding van Pieter Pancras en Neeltgen Willemsdochter. Daar kun je van alles bij fantaseren. Het meest logische lijkt me dat Willem Pietersz de vermoedelijke broer van Pancraes Pietersz die samen in de 10e penning van Waarder in 1561 voorkomen een zoon had die Pieter heette (vernoemd naar zijn vader) die weer een zoon Pank noemde naar zijn oom. Ergo op zoek naar een Pieter Willem in Waarder in de 16e en vroeg 17e eeuw die een zoon Pank had. Je hebt weer wat speurwerk te doen Hans! Wij zoeken mee.

Paul van der Laan - 16 jun 2023 - 08:33

Minder vreemd wordt het bij onderstaand plaatje.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hans van der Laan - 16 jun 2023 - 09:36

Gevonden onder het Leenhof te Vianen (toegangsnr. 1240), inv.nr. 26, scan 154

Swaentge Philipsdr doir opdracht van Ghijsbert Claesz als echte man van Marike Adriaensdr
Walraven etc. doen te weten dat vermits willige opdrachte, overgifte, uijtscheldinge ende vertichtenisse met halm hande ende monde bij Ghijsbert Claesz als echte man van Marijken Adriaensdr sijn huijsvrouw gedaen in handen van Jan van Sandtwijck stadthouder van de leenen onser voorsz heerlijcheijden van Vianen ende Ameijde soo dat onse mannen van leene naergenoempt verclaerden genoech ende recht te wesen ... wederom doer den selven onsen stadthouder verlijt ende beleent hebben verleijen ende beleenen mits desen Swaentge Philipsdr waedoe Pancras Petersz haeren man suldt ende eedt gedaen heeft eenen mergen lants alsoo die gelegen is tot Waert int Westeijnde aldaer aenden Swertendijck gemeen met twee andere mergen lants eijgen goet sijnde, daer oostwaerts die Westeijnde weteringen, westwaerts Sinte Pancras lant, noortwaert die landen te ... die baillije St. Catharina tUtrecht, ende suijtwaert de voorsz Pancras Petersz naest gelant ende gelegen sijn te houden van ons en onse nacomelingen heeren ofte vrouwen van namen voorsz Swaentgen Philipsdr ende haer nacomelingen tot eenen onversterfflijcken erfflenen, ende te verhergewaeden alst verschijnt met eenen roden sperwer ofte een pont hollants dier voore ende soo voorts erffelijck doch be...telijck voorts ons, ende een ijder sijn groot recht, daer dit geschiede waeren bij aen ende voir onse mannen van leenen Willem Jansz Neck, Jan . Montenegro ende Anthonis Boterpot onsen segel aen desen doen hangen opten 10en februarij 1604

Gevonden onder het Leenhof te Vianen (toegangsnr. 1240), inv.nr. 28, scan 77, d.d. 02-04-1636

Wij Aelbert Isbrantsz Rosenboom schout, Claes Jansz int Hout ende Cornelis Willemsz Ramp schepenen inden ampachte ende ban tot Waerder maecken kennelijck dat voor ons gecomen ende gecompareert is geweest Swaentgen Philips, wede. wijlen Pancras Pietersz sal. geassisteert ende versterckt wesende met Jan Philipsz haren broeder en oversulcx rechte bloetvoocht welcke verclaerde oock met assistentie als voren ende uijt crachte vant octroij haer bij Walraven heere tot Brederode vrij hr. tot Vianen enz. in dato den 19 octob. 1616 verleent vercocht ende in eenen coope overgegeven te hebben aen Jan Pankerasz haren soon sodanige eenen mergen lants gelegen int Westeijnde van Waerder aenden Swartendijck gemeen met twee andere mergen lants belent oostwaerts de Westeijnder weteringe, westwaerts Ste. Pancras lant, noortwaerts de langen toecomende de bailijer van Ste. Catharine t Utrecht ende suijtwaerts de comparante voornoemt als sij comparante vanden welgeboren heere Hans Wolferd hr. tot Brederode als vrij heer tot Vianen enz. te leen is houdende, bereijt wesende omme behoorlicken vrieven van cessie den voornden haren soon ten onsen overstaen daer van te verlenen. Dan alsoo resteerde ende nodich was dat t selve lant eerst bij den voornden welgeboren heere op haren voornden soon overgeteeckent werde soo versocht sij comparante ende haren voornden bloetvoocht mitsgaders wij schout ende schepenen voornt uijt haren name alsoo ons bekentenis haren hogen ouderdom ende oversulcx onbequaemheijt tot het reijsen seer instantel. bij desen aenden voorn welgeboren heere Hans Wolferd hr. tot Brederode ten eijden sijn ed. gelieven oock in haer compten absentie tvoorsz eene morgen leenlants over te teijckenen ofte doen overteijckenen opden voornden Jan Pankarsz haren soon toonder deses ende hem daer van te verleenen sodanige brieven ende bescheiden als naer stijle ende instantie daer toe werden gerequireert. Belovende sij compte alle tselve nu ende ten eeuwigen dage te sullen houden ende doen houden voor goet vast ende van weerden in voegen off sulcx in hare tegenwoordicheijt ware gepasseert. Onder verbant als naer rechten sonder list in kennisse hebbe ick schout voornt over mijn selven ende ter bede vande voorsz schepenen mijn signet onder opt spatium deses gedruckt ende wij te samen ondt. op den 2en aprilis 1636 stijlo loci ende was ondt. Claes Jansz int Hout ende Corns Willemsz

Timon Schuurman - 16 jun 2023 - 10:21

Blijkbaar is de toevoeging 'Vianen' bij de Hofstede Brederode niet toevallig want jij hebt deze info van Leenhof Vianen. Het 'gekke' is dat deze info blijkbaar niet staat in de bewerking van Leenhof Vianen, maar dat terzijde.
Heel fijn dat je deze info gevonden hebt! Hiermee staat ook vast dat Swaentge Philips de moeder is van Jan Pancken.

Het schema van Hans zou kunnen maar daar zet ik de fles wijn van Paul niet op. De toevoeging bij Swaentje van de achternaam Geestdorp is - tot op heden - helaas niet meer dan whisfull thinking. Is onjuist! (zie mijn latere bijdrage)

Gerrit H Verwoerd - 16 jun 2023 - 12:02 (laatst bijgewerkt 5 nov 2023 — 18:06 door auteur)

De Pieter Pancken die in de morgenboeken van Waarder voorkomt tussen 1604 en 1616 zou inderdaad beter passen als eventuele broer van Jan Pancken. De Pankeris Pietersz uit dezelfde morgenboeken zou heel goed weer zijn zoon kunnen zijn. Waarom Pankeris Pietersz niet in de boedelscheiding van 1623 voorkomt, zou om twee redenen kunnen zijn: 1) Hij is reeds overleden zonder kinderen na te laten. 2) Hij is niet een zoon van Neeltgen Willemsdr.

De feiten rondom Pancras Pietersz:
- Komt voor in de 10e penning van 1561 met broer Willem; huurt 17,5 morgen van Aelbrecht de Ridder uit Den Haag. In 1556 staat alleen Willem Pietersz als bruiker geregistreerd.
- Er is een Pancras Pietersz, ca. 33 jaar oud, inwoner van Waarder, die een verklaring aflegt in 1580.
- De Pancras Pietersz getrouwd met Swaentgen Philipsdr is reeds overleden in 1604.

Het lijkt me sterk dat Pancras op z'n 14e al mede-bruiker was van een stuk land. Is dat dan een andere Pancras Pietersz?

Timon Schuurman - 16 jun 2023 - 13:40

Jan Pancken krijgt ook op ca. 17-jarige leeftijd (1599-1616) een leen.

In 1623 na het overlijden van Neeltje Willems, de echtgenote van Pieter Pancras, vindt een verdeling plaats tussen twee kinderen: Willem en Andries. Uitdrukkelijk vermeld dat de moederlijke erfenis hiermee is voldaan. Het ligt voor de hand dat Willem en Andries rond 1623 mondig zijn en ongeveer van dezelfde generatie zijn als Jan Pancken!
Jan Pancken is in 1652 gewesen voogd van de nagelaten kinderen van Andries Pieters vanwege het bereiken van de mondige leeftijd.

Dát er een familierelatie is staat m.i. vast maar hoe? Met deze data blijft het gissen. Niet alleen Pieter Pancras kan een eerder huwelijk gehad hebben maar dat geldt ook voor Pancras Pietersz. 

Gerrit H Verwoerd - 16 jun 2023 - 15:38

De feiten rondom Pancras Pietersz:
- Komt voor in de 10e penning van 1561 met broer Willem; huurt 17,5 morgen van Aelbrecht de Ridder uit Den Haag. In 1556 staat alleen Willem Pietersz als bruiker geregistreerd.
- Er is een Pancras Pietersz, ca. 33 jaar oud, inwoner van Waarder, die een verklaring aflegt in 1580.
- De Pancras Pietersz getrouwd met Swaentgen Philipsdr is reeds overleden in 1604.
Dit laatste punt lijkt mij niet te kloppen. Ik denk dat Pancras Pietersz. zo rond 1622 is overleden. Vanaf dat jaar zien we dat zijn vrouw Swaentje Filipsdr. belasting betaald voor de 1000e penning.

Mijn stamboom ziet er tot nu toe nog steeds als volgt uit met onder elk ovaal de periode waarin belasting of schoorsteengeld werd betaald.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hans van der Laan - 20 jul 2023 - 15:29

Beste Hans,

Het was de laatste tijd erg rustig bij de fam. van der Laan!

Schuurman2 concludeerde dat Pancras Pieters overleden is voor 1604. Je schrijft: dit LIJKT niet te kloppen. En hoe interpreteer je dan dit gedeelte uit de Lenen van 1604: Swaentge Philipsdr waedoe Pancras Petersz haeren man ? Dat zijn vrouw in 1622 de 1000e penning betaalt is m.i. juist een bevestiging tenzij jij data hebt van de 1000e penning in de jaren daarvoor😃

Gerrit H Verwoerd - 20 jul 2023 - 19:47

Ik had de inbreng van Schuurman2 van 16 juni gemist en ging uit van de samenvatting van het Repertorium op de Lenen van de Hofstede Brederode, gemaakt door J.C. Kort.
Deze publiceerde het volgende:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Hierin zien we dat Pancras Pietersz. op 10-2-1604 nog leeft. Wel staat hier een vertaal fout: "Pancras Pietersz.voor Zwaantje Filipsdr.,zijn moeder" wat natuurlijk zijn vrouw moet zijn.
Maar dankzij de stukken van Schuurman2 ben ik overtuigd dat Pancras Pietersz reeds in 1604 moet zijn overleden.
Mooi om te zijn dat dit stukje land, gelegen westelijk van het kerkepad, 3 generaties in de familie is gebleven.
Zo heb ik ook een akte uit het Oud Rechterlijk Archief van Waarder uit ca.1660 (akte018/47) waarin is vastgelegd dat Pank Jansz. de kerksloot dient schoon te houden.
Van die Pank Jansz.is verder ook niet veel te vinden, behalve wat belastingkohiers. Schijnbaar is hij nooit getrouwd en van zijn overlijden heb ik ook nog niets gevonden.

We blijven speuren!

Hans van der Laan - 21 jul 2023 - 09:57


Op 9 juni heb ik gemeld dat er een kennelijk een fout in de lenen was. Schuurman2 heeft dat opgelost met zijn transcriptie!

In je schema heb je Geestdorp tussen haakjes geplaatst. De data die daarna verzameld is geeft (helaas) geen enkele aanwijzing dat Swaentje een Geestdorp is. Raadpleging van het WK Woerden zou nog een mogelijkheid zijn hierin duidelijkheid te verkrijgen.

NB: Kun je de akte van 1660 ook met ons delen via stamboomforum?

Gerrit H Verwoerd - 21 jul 2023 - 11:00 (laatst bijgewerkt 21 jul 2023 — 11:44 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu